Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

rád bych vás srdečně přivítal v novém roce 2020 a zároveň u prvního letošního čísla Zpravodaje. Doufám, že jste si užili příjemné, klidné a harmonické vánoční svátky, nabrali novou energii a pozitivně vstoupili do roku 2020.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

Dodatečná výzva pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticího panelu P107 GA ČR
Grantová agentura ČR vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticího panelu P107 - Kovové materiály – příprava a vlastnosti. Více informací a návrhový list najdete na webových stránkách GAČR.

Návrhy do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2020 je třeba zaslat elektronicky na e-mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 30. ledna 2020.

Důležité termíny pro řešitele projektů GAČR
V aplikaci GRIS byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv projektů GAČR. Rektorát UP stanovil termíny odeslání zpráv poskytovateli dotace takto:
Termín pro zaslání dílčích zpráv na RUP k odeslání na GAČR datovou schránkou je 13. ledna 2020.
Termín pro zaslání závěrečných zpráv na RUP k odeslání na GAČR datovou schránkou je 30. ledna 2020.
Termín pro zaslání dílčích finančních zpráv pro EXPRO na RUP k odeslání datovou schránkou je 30. ledna 2020.
Zprávy vygenerované z aplikace GRIS s původním označením dokumentu posílejte elektronicky na e-mail ivana.saitzova@upol.cz vždy do 13:30 hodin.

Průběžné a závěrečné zprávy
MŠMT vydalo pokyny k vypracování průběžných a závěrečných zpráv k programu INTER-EXCELLENCE pro podprogramy INTER-ACTION, INTER-COST, INTER-TRANSFER, INTER-INFORM, INTER-VECTOR a k provádění oponentního řízení projektů INTER-EXCELLENCE. Termín odevzdání zpráv je nejpozději do 30. ledna 2020. Podrobnější informace najdete zde.

Formuláře v aplikaci ISVP
V aplikaci ISVP byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv projektů AZV ČR. Termín pro zaslání dílčí zprávy je 21. ledna 2020, pokyny naleznete zde. Termín pro zaslání závěrečné zprávy je 29. ledna 2020, pokyny naleznete zde.

Vkládání výsledků do OBD
Rozhodující údaje pro dělení příspěvku na rozvoj výzkumné organizace na pracoviště fakulty pro rok 2020 do databáze OBD je možné vkládat pouze do 14. února do 24:00. Později vložené výsledky nebude možné zohlednit při tvorbě rozpočtu na rok 2020. Výsledky je nutné vkládat průběžně a pečlivě (např. příjmení českých spoluautorů se mají uvádět s diakritikou spolu s křestním jménem, uvádět odkaz na plný text článku a nikoli pouze abstrakt, apod.). Úplnost a správnost záznamů v RIVu je vizitkou celé univerzity.

FAQ, které souvisejí se vkládáním článků do OBD:

1. Mám vložit článek do OBD, když jsem první autor? – ANO

2. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP ze stejné fakulty? – NE – článek vkládá první domácí (=UP) autor

3. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP, ale z jiné fakulty? – NE – článek vkládá první domácí (=UP) autor

4. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor není z UP? – ANO – u publikace, kde spolupracuje více VO je třeba, aby byly výsledky synchronizovány tak, aby při tvorbě konsolidovaného výsledku v rámci RIV, výsledky jednotlivých institucí korespondovaly – je třeba se domluvit se spoluautory. Takto lze zamezit tzv. podvodné duplicitě.

Autoři, případně administrátoři na pracovištích mohou využít nápovědu na upwiki. Více zde.

 

Zahraniční a mimouniverzitní události

Stipendijní pobyty v Číně
Southern University of Science and Technology (SUSTech) v Shenzhen v Číně nabízí stipendia pro zahraniční Ph.D. studenty. Podrobnosti zde.

Stipendijní pobyty v Polsku
Dům zahraniční spolupráce informuje o vypsání výběrového řízení na stipendijní pobyty pro studenty a akademické pracovníky v Polsku. Zájemci z řad studentů se mohou hlásit na letní kurzy polského jazyka a kultury pro polonisty (případně studenty oboru středoevropská studia se zaměřením na polštinu) na studijní či výzkumné pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP a na pobyty pro studenty polonistiky. Více informací zde. Termín odevzdání přihlášek je 22. ledna 2020.

Stipendijní pobyty v Maďarsku
Dům zahraniční spolupráce informuje o vypsání dodatečného výběrového řízení na neobsazená místa na letních jazykových kurzech a na studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v Maďarsku. Podrobné informace zde. Termín odevzdání přihlášek je 31. ledna 2020.

Studentské programy CERN
O podporu v rámci studentských programů CERN se mohou ucházet studenti českých vysokých škol z technických oborů doktorského, magisterského i bakalářského studia, a to např. v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Programy nabízí příležitosti rovněž pro studenty tzv. „administrativních oborů“, jakými jsou finance, právo, logistika, tlumočnictví apod. Přihlášky je možné podávat do 25. března 2020. Více informací najdete zde.

Zahraniční pracovní cesty
Zaměstnanci vyjíždějící na zahraniční pracovní cesty v rámci EU/EHP/Švýcarska budou dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systému sociálního zabezpečení a (ES) č. 987/2009, kterým se provádí nařízení (ES) č. 883/2004, od ledna vybavováni na cestu formulářem A1. Informace se současně týká i zaměstnanců, kteří plánují vyjet do zemí, se kterou má ČR sjednanou bilaterální smlouvu (seznam států je zveřejněn zde). Formulář A1 je potvrzením o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, který slouží jako osvědčení o příslušnosti pracovníka k právním předpisům příslušné země. Formulář A1 vydává ČSSZ a pro zaměstnance, kteří vyjíždí na pracovní cestu v rámci EU/EHP/Švýcarska a smluvních zemí, je bude zajišťovat personální oddělení fakulty (Bc. Markéta Říhová, e-mail: marketa.rihova@upol.cz, tel.: 585 634 059). Zaměstnanec je povinen mít tento potvrzený formulář A1 s sebou během pracovní cesty, v zahraničí může docházet ke kontrole formuláře různými státními orgány.

Všechny potřebné informace k vyplnění formuláře A1 si personální oddělení převezme od pracovnice ekonomického oddělení, které cestovní příkaz k zahraniční pracovní cestě budete i nadále odevzdávat (paní Petra Hoffmanová). V případě nutnosti doplnění dalších skutečností k pracovní cestě kontaktuje personání oddělení přímo vyjíždějícího pracovníka.

V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme, že ČSSZ má na vydání potvrzeného formuláře měsíc. S ohledem na tuto skutečnost žádáme pracovníky, kteří mají v rámci EU/EHP/Švýcarska či smluvních zemí vycestovat, o odevzdávání cestovního příkazu k zahraniční pracovní cestě na ekonomické oddělení alespoň měsíc před jejím započetím. V kratším čase personální oddělení není schopno garantovat dodání potvrzeného formuláře A1 zaměstnanci včas.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 29. ledna od 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014). Termín pro zasílání podkladů je 14. ledna 2020. Akademický senát také uvítá návrhy na členy volební komise, která bude ve dnech 1. a 2. dubna 2020 organizovat volby do AS PřF a do AS UP.

Pro studenty

Zápis předmětů na LS 2019/2020
Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2019/2020 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 21. ledna do 17. února 2020. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

SZZ a obhajoby BP/DP
Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2020 k SZZ nebo obhajobě BP/DP a ještě nemají uzavřený ročník, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Změna v zahraniční sekci
Mgr. Waleria Słowiková nyní zajišťuje všechny doktorandy v anglických studijních programech. Paní Gronychové nadále zůstávají studenti programu ERASMUS, projekty KA 107 a navazující magisterské studium v anglickém jazyce.

UP Crowd
Ještě než začne letní semestr, studentský spolek UP Crowd si vás dovoluje pozvat na několik nadcházejících událostí. Tento týden 16. ledna 2020 se koná tradiční pravidelný čtvrteční meeting UP Crowd v hospůdce U Magora od 19:00, zváni jsou všichni nadšenci do vědy či její popularizace. V sobotu 18. ledna 2020 se spolek zúčastní Dne otevřených dveří na přírodovědecké fakultě a 21. ledna 2020 pořádá v rámci Science Café Olomouc přednášku Tvořivost a systémové myšlení ve vědě, se kterou se v 18:00 v Coffee Library představí RNDr. Josef Spurný z Fakulty informatiky Masarykovy Univerzity. Podrobné informace najdete na facebookových stránkách spolku.

Provoz fakulty

Školení řidičů
Školení řidičů referentských vozidel je  je určeno zaměstnancům UP, kteří při plnění svých pracovních povinností řídí svá motorová vozidla či služební vozidla zaměstnavatele s hmotností nižší jak 3,5 t a nejsou řidiči z povolání (nemají řízení motorového vozidla sjednané v pracovní smlouvě).

Školení se uskuteční ve třech termínech:

22. ledna 2020 v čase 9:00-11:00 v aule PřF UP (2.001), tř. 17. listopadu 12, 2. podlaží

27. ledna 2020 v čase 9:00-11:00 v aule PřF UP (2.001), tř. 17. listopadu 12, 2. podlaží

3. února 2020 v čase 9:00-11:00 v aule PřF UP (2.001), tř. 17. listopadu 12, 2. podlaží

Před místností budou pro účastníky připraveny prezenční listiny. Bez ČITELNĚ vypsaného jména zaměstnance, jeho pracoviště a podpisu na prezenční listině bude jeho účast neplatná. Na akci není třeba se předem registrovat. Školení má platnost dva roky. Platnost svého školení najde každý zaměstnanec v Portále pod svým profilem (Portál → Můj profil → Detail zaměstnance - poslední řádek).

Přístup do podzemních garáží
Dlouhou dobu byl do podzemních garáží v objektu 17. listopadu 1192/12 (Envelopa) využívám systém tzv. TAGMASTERU, který zajišťoval přístup do garáží bez použití zaměstnanecké karty. Postupem času se začaly karty vybíjet a samotný systém byl na hranici životnosti. Vzhledem k tomu, že karty byly přidělovány na jméno a jsou vedeny v evidenci CVT, prosíme o jejich navrácení na SB do 31. ledna 2020 (p. Filip Zlámal, schránka č. 35 – Správa budov Envelopa). SB zajistí hromadnou likvidaci karet a jejich odhlášení z evidence na příslušné zaměstnance. Zrušení evidence je důležité pro vydání výstupního listu při příp. ukončení pracovního poměru zaměstnance.

Kamerový systém v podzemních garážích
V souvislosti s obnovou kamerového systému jsme nechali nainstalovat kamery, které dokáží přečíst SPZ. V současné době je systém ve zkušebním provozu a budeme jej nadále zkvalitňovat. Z důvodu zajištění komfortu je nutné, abychom do evidence vozidel parkování podzemních garážích zavedli všechna vaše vozidla, které užíváte pro cestu do práce (nebude nutné použití zaměstnanecké karty pro vjezd). Na jednu parkovací kartu může být uvedeno několik SPZ. Parkovací karty zůstávají v platnosti a zaměstnanec je povinen ji umístit na viditelné místo za předním sklem. Z důvodu zajištění souhlasu s evidencí a se zpracováním dat, vyplňte formulář „Žádost o přidělení parkovací karty PřF" umístěného na webu.

Cesta pro pěší
Pro pěší byla vybudována přístupová cesta z ul. 17. listopadu k zadnímu vstupu do objektu nad vjezdem do podzemních garáží, proto prosíme, aby pro vstup z této strany budovy byla využívána tato cesta.

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP
Školení zaměstnanců v oblasti BOZP při práci s tlakovými lahvemi a nádobami na technické a medicinální plyny se uskuteční v aule přírodovědecké fakulty (2.001) ve dnech 30. ledna 2020, 4. února a 5. února 2020 od 10:00 do 13:00.

Školení svářečů
Školení a přezkoušení svářečů je naplánováno na úterý 21. ledna 2020 od 9:00 do 13:00 v účebně 1.025 na přírodovědecké fakultě. Účastníci školení si sebou musí přinést k potvrzení svářečský průkaz.

Různé

Den otevřených dveří
Univerzita Palackého pořádá v sobotu 18. ledna 2020 Den otevřených dveří. Program přírodovědecké fakulty najdete zde.

Pevnost poznání
Pevnost poznání pořádá nový semestr Dětské univerzity, který odstartuje imatrikulací 12. února 2020 a skončí promocí 6. května 2020. Malí studenti se projdou po Hedvábné stezce, naučí se rozpoznávat houby kolem nás a zjistí, proč je důležité čistit si zuby. Podrobné informace zde.

Pevnost poznání nabízí také nejrůznější vědecké kroužky pro děti a pro seniory kurz Blízká setkání třetího věku, který organizuje Spolek pro poznání. O jarních prázdninách můžete děti přihlásit na příměstský tábor. Více informací zde.

Fakultní školy PřF UP - doplnění koordinátorů - výzva
Přírodovědecká fakulta dlouhodobě spolupracuje se středními i základními školami, specifickou kategorií jsou školy fakultní. Seznam fakultních škol, kterých je aktuálně 48, je zveřejněn zde. Aktuálně hledáme nové koordinátory z řad našich zaměstnanců, kteří by měli zájem vzít si na starosti spolupráci s níže uvedenými fakultními školami. V případě zájmu využijte e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz.

Gymnázium Jana Opletala Litovel
Gymnázium Uničov
Gymnázium a SOŠ zdravotnická a ekonomická Vyškov

Projekt Badatel? Výzva pro Vás k vypsání nových témat!
Rádi bychom oslovili zaměstnance přírodovědecké fakulty s výzvou k vypsání nových témat do projektu Badatel. Cílovou skupinou jsou nadaní středoškolští studenti, zapálení pro přírodovědné obory, kteří se stanou řešiteli vašich témat během celého akademického roku či jen jeho části. Seznámí se tak se základy vědeckého bádání i univerzitním světem. Projekt Badatel je významná aktivita podporující zájem těchto motivovaných studentů o studium na naší fakultě. Mladí účastníci projektu pak mají každoročně možnost obhájit výsledky své práce na květnové konferenci. Náměty na nová témata je možné zasílat na adresu jiri.kvita@upol.cz. Více informací k Badateli najdete na jeho stránkách.

Nové vnitřní normy

Dnem 1. ledna 2020 nabývá účinnosti vnitřní norma UP:

R-B-19/34 - Statut a jednací řád Mezinárodního evaluačního panelu

Dnem 6. ledna 2020 nabývají na účinnosti vnitřní normy děkana PřF UP:

PřF-B-18/04-NO2 - Novela č. 2 k Opatření děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na Přírodovědecké fakultě UP

PřF-B-18/04-ÚZ02 - Opatření děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na Přírodovědecké fakultě UP (II. úplné znění účinné dnem 6. 1. 2020)

Dnem 8. ledna 2020 nabývá účinnosti vnitřní norma UP:

R-B-20/01 - Sociální stipendia na Univerzitě Palackého v Olomouci na období leden - červen 2020

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 27. ledna 2020.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)