Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové, milí studenti,

poslední předprázdninový Zpravodaj bývá standardně věnován poděkování za úspěšně dokončený akademický rok. Letos vzhledem k pandemii nového typu koronaviru jsou hranice mezi jednotlivými fázemi akademického roku poněkud rozmazané, ještě stále probíhají státní závěrečné zkoušky a studentům se termín pro splnění studijních povinností prodloužil do 15. září 2020. Chtěl bych proto poděkovat všem zaměstnancům za obrovské nasazení a flexibilitu při zvládání této neočekávané situace. Studentům přeji úspěšné složení zkoušek, zdárné ukončení studia nebo postup do dalšího ročníku. Všem pak přeji, aby během zkrácených prázdnin načerpali dostatek sil před novým akademickým rokem.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

Cena Františka Běhounka za rok 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 9. ročník Ceny Františka Běhounka udělované za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře, vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice a může se vykázat v posledních pěti letech aktivní a úspěšnou účastí v projektu nebo projektech evropské nebo mezinárodní spolupráce probíhající v Evropském výzkumném prostoru v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Termín dodání nominací včetně všech potřebných dokumentů na Oddělení vědy a výzkumu PřF je v pátek 11. září 2020. Podrobné informace najdete zde.

INTER-EUREKA (LTE121)
MŠMT vyhlásilo 9. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE121) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Kontaktní osobou pro podávání návrhů je pracovnice oddělení vědy a výzkumu Mgr. Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz). Termín pro odevzdání návrhů projektů je 22. září 2020. Více informací zde.

Konference „Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2 / Covid-19
Konference „Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2 / Covid-19: Výzkumná infrastruktura jako součást kritické infrastruktury státu" se uskuteční dne 15. července 2020 v konferenčních prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. – pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Technologického centra AV ČR a ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace, Akademií věd ČR a Českou konferencí rektorů. 

Konference se můžete zúčastnit prezenční či virtuální formou. Pro potvrzení prezenční účasti na konferenci se prosím zaregistrujte prostřednictvím registračního formuláře. K účasti na konferenci virtuální formou není třeba jakkoliv se registrovat, přičemž přímý přenos z konference bude vysílán na webstream linku. Bližší informace o konferenci naleznete na webové stránce konference.

Česká hlava
Společnost Česká hlava společně s Úřadem vlády České republiky vyhlásila soutěž pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol.

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

  1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
  2. Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
  3. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech.
  4. Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč.
  5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč.

Své práce můžete nominovat do 17. července 2020. Přihlášky s příslušnou dokumentací mohou být doručeny dvěma způsoby. V elektronické podobě (USB, CD, atd.) na adresu realizátora projektu: Česká hlava PROJEKT z.ú., Konojedská 1575/20, 100 00, Praha 10 (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány) nebo v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány). Bližší informace naleznete také na našich webových stránkách www.ceskahlava.cz. V případě dotazů se neváhejte obrátit na e-mail vaclav.marek@ceskahlava.cz.

Studijní záležitosti

Jazykové kurzy
Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v zimním semestru 2020/2021. Vybrat si můžete z bohaté nabídky.

Sledování aktuální situace
Aktuální informace ohledně výuky, zkoušek apod. se také dozvíte na webové stránce https://www.prf.upol.cz/studenti/.

Kontakt se zaměstnanci studijního oddělení
Studijní oddělení je znovu otevřeno ve standardních úředních hodinách s několika omezeními: Ing. Jana Camfrlová bude přítomna pouze v úterý a čtvrtek, Mgr. Marcela Chytilová vždy v dopoledních úředních hodinách. Mgr. Karásková je nadále k dispozici pouze prostřednictvím e-mailu.

Stále žádáme studenty, aby žádosti se svou studijní referentkou vyřizovali přednostně e-mailem. Prostřednictvím e-mailu lze také uzavřít studium před státnicemi.

Od 7. července 2020 platí letní otevírací doba.

Uzavření ročníku před SZZ
Upozorňujeme studenty absolventských ročníků na povinnost uzavření ročníku před SZZ. Ročník je nutné uzavřít nejpozději tři týdny před termínem SZZ, a to e-mailem své studijní referentce. Po uzavření ročníku se zobrazí ve STAGu nápis „Dne… jste dle Vašeho studijního oddělení splnil(a) své studijní povinnosti“.

Vyzvednutí diplomů
Diplomy bude možné vyzvednout nejdříve měsíc po poslední státní závěrečné zkoušce (nepůjdete-li na promoce), zkontaktujte předtím svou studijní referentku.

Mezní termín pro splnění studijních povinností
Mezní termín pro splnění studijních povinností se pro akademický rok 2019/2020 prodlužuje do 15. září 2020. Do stejného data také můžete žádat o prodloužení studia.

Promoce
Původní termín promocí je zrušen a promoce se pravděpodobně uskuteční 6.-7. listopadu. Pokud jste již nahlášeni na promoci, zaplatili jste poplatek a nemáte už o promoce zájem, vrátíme poplatek zpět, stačí o tom uvědomit svou referentku na studijním oddělení.

Hodnocení studenta v doktorském studiu
Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června 2020 odevzdali hodnocení za akademický rok 2019/2020. Hodnocení musí být podepsané studentem a školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku. I po odevzdání hodnocení může student do 15. září 2020 plnit předměty, které si zapsal do STAGu. Po 15. září 2020 proběhne kontrola splnění podmínek pro postup do dalšího ročníku.

Studenti čtvrtých a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí obsahovat i vyjádření a podpis školitele.

Studijní plány na akademický rok 2020/2021
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2020/2021 jsou umístěné na webových stránkách fakulty:

Studentská vědecká soutěž o Cenu děkana
Rádi bychom Vám připomněli blížící se termín podávání přihlášek do Studentské vědecké soutěže O cenu děkana. Registrace je možná do 30. června 2020 (včetně).

Do XVII. ročníku vyhlášeného děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se mohou přihlásit studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů na stránce http://svoc.prf.upol.cz/registrace/ se svou závěrečnou či jinou vědeckou prací.

Obhajoby soutěžních prací se uskuteční 7. července 2020 v prostorách fakulty na tř. 17. listopadu 12 podle stanoveného harmonogramu, který bude zveřejněn na webových stránkách. Přednášková část bude rozdělena do sekcí (Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi, Didaktika přírodovědných oborů) a ty dále do jednotlivých kategorií (bakalářská, magisterská, doktorská). Doplňková posterová sekce bude společná; hlasování v posterové sekci se tentokrát uskuteční pouze elektronicky a hlas mohou udělit soutěžící a členové komisí. Účastníkům se v tomto mimořádném roce nabízí osobní účast v den soutěže (za stanovených hygienických podmínek), příp. bude možné prezentovat soutěžní práci on-line. Zváni jsou nejen autoři prací a jejich školitelé, ale i další studenti a zaměstnanci, kteří se chtějí se zajímavými pracemi seznámit. Vyhlášení výsledků se uskuteční v 16:00 hodin. Vítězové získají stipendia a věcné ceny. Tyto poskytují přírodovědecká fakulta a partneři akce.

Veškeré informace k této události včetně vypsaných cen pro výherce jsou průběžně aktualizovány na stránkách http://svoc.prf.upol.cz/. K dalším dotazům lze využít e-mail jan.riha@upol.cz.

Studentská vědecká konference v Bratislavě
22. studentská vědecká konference nazvaná "Chémia a technológie pre život" se uskuteční ve středu 25. listopadu 2020 v prostorách Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislavě. Na této konferenci proběhne soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci studentů v oblasti chemické, biotechnologické, chemické a potravinářské technologie. Více informací najdete zde.

Provoz fakulty

Hygiena provozu klimatizačního zařízení
V dubnu letošního roku byla provedena kontrola včetně pravidelného čištění vnitřních klimatizačních jednotek. Pravidelnou údržbou procházejí vnitřní klimatizační jednotky dvakrát ročně (jaro, podzim). U každé jednotky proběhla dezinfekce výparníku a filtru. Systémy chlazení jsou v pořádku a připraveny k úpravě teploty prostor v horkém období.   

Dezinfekce
Výrobu dezinfekce bude nadále zajišťovat katedra organické chemie, přičemž dodávku lihu, distribuci a uskladnění dezinfekce bude zabezpečovat správa budov. V případě většího odběru množství nebo mimo fakultního odběru se obracejte na Ing. Ondřeje Koláře (ondrej.kolar@upol.cz, tel. 777 775 737).

Dezinfekční prostředky na ruce jsou fakultou zajišťovány na všech pracovištích, sociálních zařízeních a u vchodů. Dezinfekci v prostorách fakulty obstarává provozní úsek správy budov, který má na starosti i průběžné doplňování. V případě nedostatku tohoto prostředku volejte paní Věru Holišovou, tel. 733 690 766. Správa budov současně zajišťuje dezinfekci povrhů a umývání ploch.

Snížení kvality teplé vody
Vzhledem k omezenému provozu všech objektů prosíme zaměstnance, aby pravidelně odpouštěli teplou vodu (v laboratořích, kancelářích, učebnách, kuchyňkách apod.). Odpouštění vody by mělo trvat 2-3 minuty každý den nebo dokud nebude cítit zápach chlóru.

Upozorňujeme všechny zaměstnance, že nadále trvá zákaz sprchování v objektu 17. listopadu 50, důvodem je zhoršená kvalita teplé vody.

Po dobu, než bude vyřešeno odstranění bakterie Legionella z potrubních rozvodů, mohou zaměstnanci objektu využívat sprchy v 1.NP objektu 17. listopadu 50a nebo na hlavní budově PřF.

Aktualizace údajů u parkovacích karet a ukončení provozu TAGMASTER
Žádáme zaměstnance, aby změny údajů, které jsou v evidenci parkovacích karet (SPZ, změnu tel. čísla apod.), hlásili p. Zlámalovi formou e-mailu (filip.zlamal@upol.cz). Dále upozorňujeme, že parkovací kartu je nutné umístit na viditelné místo za přední sklo nejen v podzemních garážích, ale také na označených parkovacích stáních v okolí fakulty.

V nejbližších dnech bude definitivně ukončen systém přístupu do podzemních garáží tzv. TAGMASTERU, který zajišťoval přístup do garáží bez použití zaměstnanecké karty. Vzhledem k tomu, že karty byly přidělovány na jméno a jsou vedeny v evidenci CVT, žádali jsme o jejich navrácení na správu budov do 31. ledna 2020, pokud však stále kartu vlastníte, odevzdejte ji p. Zlámalovi (schránka č. 35 – Správa budov Envelopa) nejpozději do 30. června 2020. Po tomto datu nebudou správou budov karty přijímány a budete se muset obrátit na CVT. Zrušení z evidence je důležité pro vydání výstupního listu při případném ukončení pracovního poměru zaměstnance.

Provozní doba vrátnic fakultních budov
Obsluha vrátnic ve fakultní budově na tř. 17. listopadu 12 a v Holici poběží ve standardním režimu. V době od 7. července do 28. srpna bude vrátnice SLO v provozu v pracovní dny pouze od 7:00 do 15:30, vrátnice budovy VLD bude v provozu od 7. července do 28. srpna od 7:00 do 15:00.

Podatelna
Úřední hodiny podatelny na Envelopě budou od 1. července do 31. srpna:
Po - Pá | 9:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00

Úřední hodiny podatelny v Holici od 1. července do 31. srpna:
Po - Pá | 12:00 - 13:00

Provozní doba stravovacích zařízení v době letních prázdnin
Od 29. června 2020 dochází ke změně otevírací doby v menzách a bistrech FreshUP. FreshUP v přízemí přírodovědecké fakulty bude mít otevřeno od 7:30 do 15:00.

Výpadky informačních systémů
Centrum výpočetní techniky informuje o předpokládaných výpadcích informačních systémů UP v průběhu tzv. servisního týdne. V případě výpadků internetové konektivity nebude fungovat počítačová síť, včetně pevných telefonních linek. V průběhu týdne 10. srpna - 14. srpna může docházet ke krátkým výpadkům všech služeb, zejména výpadkům www stránek.

Plánované výpadky konektivity se uskuteční dle následujícího rozpisu.

Datum

Čas

Výpadek služeb

Pondělí  10. 8. 2020

9-12

12-24

10-13

Výpadek Wi-Fi sítě na celé UP

Výpadek složek uživatelů v AD

Centrální výpadek sítě v lokalitě FTK

Úterý     11. 8. 2020

8-17

Centrální výpadek sítě v lokalitě Holice

Středa    12. 8. 2020

8-17

Centrální výpadek sítě v lokalitě Envelopa

Čtvrtek   13. 8. 2020

8-17

Centrální výpadek sítě v  lokalitě kolejí

Pátek     14. 8. 2020

8-17

Centrální výpadek celé sítě UP – upgrade směrovače

Různé

Úprava nároku na dovolenou a její čerpání
V návaznosti na Dodatek č. 6 kolektivní smlouvy se s účinností od 1. července 2020 mění nárok na dovolenou neakademických pracovníků o další 2 dny na rok 2020 a na roky následující na 30 dnů v kalendářním roce. Zvýšený nárok se poprvé zobrazí na výplatním lístku, který zúčtovává měsíc 7/2020.

Připomínáme všeobecná pravidla k čerpání dovolené daná § 218 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci dovolenou určit tak, aby ji vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Čerpání dovolené podléhá kontrolám příslušných orgánů. K čerpání dovolené jsou prázdniny ideální dobou, proto ji prosím využívejte.

Pocitová mapa Olomouce
Katedra geografie ve spolupráci s katedrou rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP a Magistrátu města Olomouce připravuje pocitovou teplotní mapu Olomouce. Výzkum navazuje na bioklimatickou analýzu teplotních poměrů města a jeho cílem je návrh efektivních opatření ke snížení teplotního stresu ve městě během horkých letních dnů. Dotazník můžete vyplnit na https://www.pocitovemapy.cz/olomouc-teplota-2020/.

Rekreační středisko PřF UP v Karlově
V době nadcházejících prázdnin můžete využít rekreační středisko PřF UP v Karlově pod Pradědem, ve kterém fakulta nabízí svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ubytování za zvýhodněné ceny. Objekt má k dispozici 6 pokojů s celkovou kapacitou 20 lůžek a je v provozu během celého roku.

V době letních prázdnin jsou aktuálně volné tyto termíny:

1.7. - 3.7. pokoje č. 2 a 6
7.7. - 9.7. pokoje č. 4 a 6
11.7. - 13.7. pokoj č. 3
16.7. - 18.7. pokoje č. 1 a 4
30.7. - 1.8. pokoj č. 1
24.8. - 29.8. pokoj č. 5
29.8. - 31.8. pokoje č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Mimo letní sezónu je k dispozici řada dalších možností, kdy je možné se v objektu fakulty ubytovat, a to jak soukromě, tak při výjezdech kateder.

Všechny informace k rekreačnímu zařízení PřF UP včetně ceníku a přímého vstupu do rezevačního systému najdete na stránce www.karlov.upol.cz. K případným dalším dotazům je k dispozici e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz.

Letní škola Badatele
Přírodovědecká fakulta UP od 5. - 11. července 2020 nabízí Letní školu Badatele, v letošním roce elektronickou formou. Studenti středních škol si mohou vyslechnout zajímavé  přednášky z fyziky, matematiky, chemie, biologie a věd o Zemi v podání odborníků z přírodovědecké fakulty. Letní škola Badatele je zdarma, přístup k přednáškám bude registrovaným účastníkům zpřístupněn pomocí zaslaného hesla. Podrobnější informace a přihlášení, které je možné prostřednictvím elektronického registračního formuláře do 30. června 2020 (včetně), naleznete na těchto webových stránkách. Tato nabídka platí i pro děti zaměstnanců tohoto věku.

Studentský den nukleární medicíny
První ročník studentské věděcké konference Studenský den nukleární medicíny věnovaný všem studentům bakalářského, magisterského a doktorského stupně studia a dále mladým pracovníkům z oborů souvisejících s farmacií či radiofarmacií, radiologickou fyzikou a medicínskou technikou, radiologickým asistentům a mladým lékařům se uskuteční 10. října 2020 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Konference bude zaměřena především na multidisciplinární využití radionuklidů, radiofarmak a značených sloučenin v chemických i biologických oborech. Více informací zde.

Nové vnitřní normy

Dnem 29. června 2020 nabývají účinnosti níže uvedené vnitřní normy UP:

R-B-20/08 – Řízení strategických rizik na UP
R-B-20/09 – Řízení procesních rizik na UP


Další Zpravodaj vyjde 21. září 2020, celkový plán do následujícího období najdete zde.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)