Úvodní slovo

Ples přírodovědecké fakulty
Dovolte, abychom Vás pozvali na Ples Přírodovědecké fakulty UP, který se uskuteční v sobotu 29. února od 20:00 v Clarion Congress Hotel Olomouc. Šatna, občerstvení a přístup do prostor budou zajištěny od 19:00. O hudební doprovod se postarají kapely Axel a tradičně kapela ExStres. Účastníky této společenské události čeká bohatá tombola.

Slosovatelné vstupenky je možné zakoupit v hlavní budově fakulty na oddělení vnějších a vnitřních vztahů, v pokladně Pevnosti poznání a v centru UPoint na Horním náměstí. Podrobné prodejní časy najdete zde. Ceny lístků na stání jsou nabízeny za 250 Kč, místa k sezení za 370 korun, studentům a dalším skupinám za zvýhodněnou cenu 350. Žádosti o rezervaci vstupenek je možné zasílat na e-mail magdalena.ondrusakova@upol.cz. Poté je nutné si je do 5 pracovních dní vyzvednout na jednom z prodejních míst. Podrobnější informace jsou k dispozici na www.plesprf.upol.cz, stránku průběžně aktualizujeme.

Věda a výzkum

Ceny Neuron 2020
Nadační fond Neuron na podporu vědy
otevřel nominace na prestižní Ceny Neuron 2020, které udělujeme špičkovým vědcům a vědkyním, kteří ovlivňují úroveň poznání ve svých oborech. Ceny Neuron se udělují ve dvou kategoriích:

 • Cena Neuron pro mladé nadějné vědce
  Cena se uděluje českým vědcům a vědkyním zpravidla do 33 let za vynikající dosavadní vědecké výsledky a jako povzbuzení do další práce. Bude oceněno až 7 vědců a každý laureát obdrží finanční prémii v hodnotě 500 000 Kč.
 • Cena Neuron za přínos světové vědě
  Cenu bude udělena až třem kandidátům bez omezení věku. Ocenění získávají významní vědci působící doma i v zahraničí, kteří svým světovým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Na výběru laureátů se spolupodílí mezinárodní vědecká rada fondu. Každý laureát obdrží finanční prémii v hodnotě 1 500 000 Kč.

Vědci a vědkyně budou oceněni v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Kandidáty lze nominovat prostřednictvím jednoduchého nominačního formuláře nejpozději 31. března 2020. Více informací naleznete na https://www.nfneuron.cz/ceny-neuron.

Nominace externích hodnotitelů pro čtvrtou veřejnou soutěž MZE Program Země 2020 – 2022
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu k podání registrace na externí hodnotitele návrhů projektů Program ZEMĚ. Funkční období hodnotitelů bude tříleté, platné pro veřejné soutěže vypsané v letech 2020, 2021 a 2022. Na základě Koncepce jsou určeny tři klíčové oblasti, do kterých jsou vybíráni hodnotitelé dle jejich odbornosti:

 • Pracovní skupina I Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
 • Pracovní skupina II Udržitelné zemědělství a lesnictví
 • Pracovní skupina III Udržitelná produkce potravin

Pro administraci hodnocení podaných projektů bude využíván informační systém Technologické agentury ČR (ISTA), proto bude s vybranými externími hodnotiteli uzavřena rámcová smlouva s TA ČR. Hodnocení probíhá zpravidla v období červen až srpen. Každé vypracované, odevzdané a akceptované hodnocení projektového návrhu bude finančně ohodnoceno. V případě zájmu zasílejte vyplněné nominace do 28. února 2020 na e-mail: nazv@mze.cz. Do předmětu uveďte „nominace na externího hodnotitele“. Případné dotazy zasílejte na stejný e-mail. Podrobné informace naleznete zde.

Výzva ERCEA/SNE/184/2020
Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA) zveřejnila výzvu ERCEA/SNE/184/2020. Agentura hledá vhodné kandidáty na pozice vyslaných národních expertů v těchto oblastech:

 • Scientific Support to ERC
 • Ethics Officer
 • Life Sciences
 • Engineering (two posts)
 • Chemistry or Materials Science
 • Earth System Science
 • Social Sciences and Humanities

Jedná se o kofinancovaný sekondment min. na 2 roky (standardně se očekávají spíše 4), tzn. univerzita/ústav během vyslání platí expertovi českou mzdu, ERCEA náhrady (allowances). Bližší informace k výzvě nalezete zde. Výzva ERCEA je otevřena do 21. dubna 2020. V případě dotazů se prosím obracejte na paní Lindu Messias ze Stálého zastoupení ČR při EU (Linda_Messias@mzv.cz).

Grant pro mladé vědecké pracovníky
Soutěž o stipendium ve výši 200 000 Kč každoročně vypisuje společnost Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. a Československá mikroskopická společnost. Stipendium mohou získat vědečtí pracovníci nebo Ph.D. studenti do 30 let včetně, kteří pro svůj výzkum buď používají elektronový mikroskop či výstupy z něj, nebo se zaměřují na rozvoj elektronové mikroskopie. Přihlášky se mohou podávat do 31. května 2020. Leták je k dispozici zde, podrobné informace a přihlášku naleznete na adrese http://mikrospol.cz/stipendia.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Koronavir 2019-nCoV
Univerzita Palackého v souvislosti s vývojem koronaviru (2019-nCoV) s platností od 29. ledna 2020 vyhlásila:

1/ zákaz cest studentů a zaměstnanců UP do Číny a případných dalších ohnisek nákazy koronavirem

2/ zákaz přijímat studenty, akademiky a popř. další hosty, kteří v současné chvíli pobývají v Číně

Tato opatření mají především preventivní charakter z důvodu ochrany zdraví akademické i neakademické obce UP a z důvodu současných velmi omezených možností leteckého spojení s daným regionem. Aktuálně jsme ve spojení se všemi studenty UP v Číně a všichni jsou v pořádku. Naše kroky koordinujeme s krajskou hygienickou stanicí, velvyslanectvím ČR v Číně, monitorujeme také pohyb a stav našich čínských studentů, kteří momentálně cestují, nebo již dorazili do Olomouce. O aktuálním vývoji a případných dalších opatřeních vás budeme průběžně informovat.    

V případě dotazů se obracejte na dr. Flajšarovou (proděkanku pro zahraniční vztahy FF UP), e-mail pavlina.flajsarova@upol.cz, která je kontaktní osobou pro naše studenty v Číně a klíčovou osobou, se kterou zahraniční úsek RUP řeší koordinaci kroků UP v této věci. 

Studijní pobyty v Kolumbii, Ekvádoru a Korejské republice
Zahraniční oddělení UP vyhlašuje nové výzvy pro podávání přihlášek do výběrového řízení na studijní pobyty v ZS 2020/2021 mimo EU v rámci celouniverzitních smluv o spolupráci. Jedná se o pobyty na smluvních partnerských institucích v Kolumbii, Ekvádoru a Korejské republice. Přihlášku a její náležitosti je nutné zaslat v pdf formátu e-mailem na tereza.kalouskova@upol.cz, doručit osobně nebo zaslat poštou v tištěné kompletní podobě k rukám Mgr. Terezy Kalouskové, Zahraniční oddělení UP, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc do 14. února 2020 do 10:00. Dokumenty můžete ponechat v obálce také na Podatelně RUP v pátek 14. února 2020 do 12:00.

Osobní konzultace k podávání přihlášek proběhnou v případě potřeby na Zahraničním oddělení UP v zasedací místnosti 1.22 v úterý 11. února 2020 od 9:15 do 10:00. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy. Podrobnosti, včetně podmínek účasti, formuláře přihlášky a jednotlivých výzev jsou k dispozici v sekci Stipendijní program UP - studium.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 4. března od 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014). Termín pro zasílání podkladů je 18. února 2019.

Volby do Akademického senátu PřF UP se uskuteční:

 • 1. dubna 2020 od 8:00 do 16:00 budova PřF UP, tř. 17. listopadu 12
 • 2. dubna 2020 od 8:00 do 16:00 knihovna PřF UP, Šlechtitelů 27

Akademický senát PřF UP schválil volební komisi pro volby do AS PřF a dílčí volební komisi pro volby do AS UP na PřF UP ve složení: Mgr. Jana Burkotová, Ph.D., RNDr. Jiří Fišer,  Ph.D., Mgr. Zbyněk Kurač, doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D., Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D., Mgr. Petr Osička, Ph.D., doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D., Mgr. Patrik Peška, Ph.D., Mgr. Radim Simerský, Ph.D., RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.

Předsedou volební komise pro volby do AS PřF byl zvolen doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.

Náležitosti návrhu do fakultního senátu: jméno a příjmení navrhovaného, rok narození, pracoviště v případě akademického pracovníka, studijní program a ročník v případě studenta, určení, do které skupiny kandidátů (student či akademický pracovník) je kandidát navrhován (je-li současně studentem i akademickým pracovníkem), podpis navrhovatele. Dále musí být volební komisi do uzávěrky návrhů doručen i souhlas navrženého; doporučuje se přímo na návrhu.

Pro studenty

Evaluace předmětů
Upozorňujeme, že evaluace předmětů, které byly vyučovány v zimním semestru akademického roku 2019/2020, končí 12. února 2020. Evaluace je realizována elektronickou formou prostřednictvím Portálu nebo přímo na stránce. Hodnocení předmětů má význam pouze v případě, že se ho zúčastní dostatečné množství studentů. Prosíme vás tedy, abyste si našli volnou chvíli a do evaluace se zapojili.

Zápis předmětů na LS 2019/2020
Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2019/2020 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 21. ledna do 17. února 2020. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

Zápis předmětů na LS 2019/2020 – úpravy rozvrhu
Drobné úpravy rozvrhu bude možné provádět na studijním oddělení od 18. do 27. února 2020.

Promoce
Žádáme absolventy, kteří úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou v lednu a únoru, aby se přihlásili u své studijní referentky na promoce. Ty se budou konat ve dnech 29. června – 2. července 2020. Harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách fakulty v druhé polovině června. Potvrzení o řádném ukončení studia si můžete vyzvednout na studijním oddělení. Zde si můžete také koncem března vyzvednout své diplomy, pokud se promocí nebudete chtít zúčastnit.

Žádosti o stipendia
Žádosti o pravidelné vyplácení stipendií uvádějte nejdéle do konce akademického roku, tj. srpna 2020, nikoliv do prosince 2020. Je to z toho důvodu, že STAG pracuje s akademickými roky, nikoliv kalendářními, a během trvání žádosti někteří studenti ukončí studium, mění se částky apod. Na září 2020 pak podávejte nové žádosti.

Přidej se k Udržitelnému Palackému!
Se začátkem nového semestru jsme si opět připravili prezentaci činností našeho spolku, ve kterém se snažíme o posílení společenské odpovědnosti a environmentálně příznivého chování na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pokud jste nás zatím sledovali zpovzdálí a chtěli se zapojit, teď je skvělá příležitost! Přijďte se o nás dozvědět více do studovny na kolejích Bedřicha Václavka v úterý 18. února 2020 od 20:00. Více informací naleznete na https://www.facebook.com/udrzitelnypalacky/.

Provoz fakulty

Vydávání potvrzení na Mzdovém oddělení PřF
Touto cestou připomínáme, že v době měsíční uzávěrky, tj. v době od 29. dne v měsíci do 3. pracovního dne měsíce následujícího, bohužel není možné zajišťovat zaměstnancům potvrzení o příjmech. V uvedených dnech pracovnice oddělení zpracovávají podklady pro výplatu mezd. V dalších dnech je možné o potvrzení požádat kdykoli v čase 7:30 – 11:00 a 12:30 – 15:00, ty budou vyhotoveny dle domluvy. Děkujeme za respektování.

Přihlášení do pojistné smlouvy UP
Zaměstnancům, studentům a osobám vyslaným jménem Univerzity Palackého v Olomouci na zahraniční cesty delší než 30 dnů nebo mimo země EU připomínáme povinnost „přihlásit se do povinné smlouvy UP". Podrobné informace najdete: https://www.upol.cz/zamestnanci/prakticke-rady/zahranicni-cesty/#c39695.

Školení na tlakové nádoby a plynová zařízení
V souladu s ustanovením § 103, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů proběhne školení a přezkoušení pro zaměstnance, kteří obsluhují tlakové nádoby stabilních a plynových zařízení či rozvodů, které jsou součástí plynových kotelen a dále pro obsluhy nízkotlakých plynových kotelen. Školení se uskuteční ve čtvrtek 20. února 2020 v místnosti 1.037 na Přírodovědecké fakultě UP, tř. 17. listopadu 12 od 9:00 do 12:00.

Různé

Propagace akcí na fakultních školách
V rámci dalšího posílení aktivit je od tohoto roku fakultním školám pravidelně rozesílán elektronický newsletter. Tento čtrnáctideník adresujeme ředitelům a koordinátorům, které vedení ke spolupráci určilo, obsahuje vždy 2-3 podrobnější nabídky určené buď pedagogům, nebo jejich studentům. Aby školy dokázaly účast na našich akcích plánovat s dlouhodobým předstihem, každý newsletter doplňujeme seznamem termínů nejdůležitějších událostí konaných u nás s výhledem do konce roku. Pokud máte zájem o zajímavých aktivitách, které organizujete, informovat, podněty prosím směřujte na e-mail sarka.chovancova@upol.cz. Nejbližší vydání je plánováno na 17. února. Fakultních škol má naše přírodovědecká fakulta aktuálně 48, jejich seznam je zveřejněn zde.

Seminář držitelů Fischerova stipendia
Proděkan pro mezinárodní záležitosti Miloslav Dušek srdečně zve na přednášky držitelů Fischerova stipendia, které již čtvrtým rokem uděluje naše fakulta zahraničním studentům. Akce se bude konat 13. února 2020 v 9:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Účast stipendistů a jejich školitelů je žádoucí, vítáni jsou však i ostatní zaměstnanci a studenti naší fakulty.

Vědecká konference v Nitře
Slovenská zemědělská univerzita v Nitře, fakulta biotechnologie a potravinářství pořádá 23. dubna 2020 Mezinárodní vědeckou konferenci studentů bakalářského a magisterského studia. Studenti mohou soutěžit v následujících sekcích:

 • Kvalita a bezpečnost surovin a potravin rostlinného původu
 • Kvalita a bezpečnost surovin a potravin živočišného původu
 • Kontrola a bezpečnost potravinového řetězce
 • Aplikovaná biologie
 • Biologie

Formulář k registraci najdete na https://svk.fbp.uniag.sk/student-conference-of-fbfs.


Další Zpravodaj vyjde v pondělí 24. února 2020.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)