Úvodní slovo

Ceny Wernera von Siemense
Dvacítka nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů získala ocenění ve 22. ročníku prestižní vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Český Siemens v ní oceňuje práce a projekty z oblasti technických a přírodovědných oborů ve čtyřech kategoriích: nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Vítězem v kategorii Nejlepší disertační práce se stal Mgr. Ivo Straka, Ph.D., z katedry optiky, vedoucím práce je prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. Ivo Straka byl oceněn za práci z oboru kvantové optiky s názvem „Příprava, detekce a charakterizace kvantových stavů světla“, která se zabývá kvantovou povahou světla v laboratorních experimentech.

Věda a výzkum

Česko-rakouské projekty
MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko-rakouských projektů v rámci aktivity mobility s dobou řešení 2021-2022. Termín pro odevzdání návrhů projektů na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Miriam Delongové je 12. května 2020. Více informací zde.

GA ČR
Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních, juniorských, mezinárodních, EXPRO a LA projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Zadávací dokumentace, formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti a další informace k výzvám naleznete na těchto odkazech:

https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-4/
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-junior-star/
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-4/
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-projekty-3/
https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency/

Termín pro podání návrhů projektů pro všechny typy projektů je ze strany RUP stanoven nejpozději na pátek 3. dubna 2020. RUP žádá o včasné zaslání návrhů k odeslání kvůli možným problémům párování návrhů na GAČRu a větší časové náročnosti nové elektronické spisové služby.

Návrhy projektů vygenerované z aplikace je třeba zaslat elektronicky v původním formátu na e-mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 3. dubna 2020.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Podpora rozvoje zahraniční spolupráce
V letošním roce zahraniční oddělení rektorátu UP opět poskytne naší fakultě dodatečné prostředky na rozvoj mezinárodní spolupráce. Tento příspěvek lze využít na zahraniční cesty zaměstnanců zaměřené na rozvoj spolupráce, krátodobé pobyty zahraničních odborníků na PřF UP a na případné dofinancování zahraničních mobilit studentů. Z těchto prostředků nelze hradit žádné mzdové či osobní náklady. Pokud máte v plánu cestu nebo návštěvu, která odpovídá výše uvedené definici, můžete předběžně požádat o (částečnou) finanční podporu u Mgr. Walerie Słowikové (waleria.slowikova@upol.cz). Příspěvek pro letošní rok je však mnohem nižší, než v předchozích letech. Pravděpodobně tedy nebude možné uspokojit všechny žadatele. Výběr bude prováděn s ohledem na stupeň rozpracovanosti připravované spolupráce a snahou o rovnoměrné pokrytí oborů. Preferované budou aktivity spolufinancované katedrami.

Stipendijní pobyty v Polsku
Akademická informační agentura AIA nabízí stipendijní či výzkumné pobyty v Polsku od 1 do 10 měsíců. Studenti a pedagogové VŠ mohou odevzdávat přihlášky do 9. března 2020. Stipendium pro studenty BSP a MSP činí 9.000 Kč, pro studenty DSP a VŠ učitele 9.500 Kč/měsíčně.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 8. dubna od 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014). Termín pro zasílání podkladů je 24. března 2019.

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „PřF UP“) vyhlásil VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘF UP na volební období 8. května 2020 až 8. května 2023.

Volby do Akademického senátu PřF UP se uskuteční:

  • 1. dubna 2020 od 8:00 do 16:00 budova PřF UP, tř. 17. listopadu 12
  • 2. dubna 2020 od 8:00 do 16:00 knihovna PřF UP, Šlechtitelů 27

Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Členy akademické obce fakulty jsou akademičtí pracovníci a studenti PřF UP. Akademickými pracovníky PřF UP jsou zaměstnanci v pracovním poměru vykonávající práci na pozicích profesor, docent, odborný asistent, asistent, vědecko-pedagogický pracovník, lektor.

Seznam kandidátů byl zveřejněn na webových stránkách: https://www.prf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/volby/#c40945.

Složení volební komise
Akademický senát PřF UP na svém zasedání 29. ledna 2020 zvolil tajnou volbou 10 členů volební komise pro volby do AS PřF UP a dílčí volební komise pro volby do AS UP na PřF UP ve složení:

Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.
RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.
Mgr. Zbyněk Kurač
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
Mgr. Patrik Peška, Ph.D.
Mgr. Radim Simerský, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.

Doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D., se stal na základě veřejného hlasování senátu předsedou volební komise.

Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D., je v souladu se schváleným způsobem volby náhradníkem.

Současně budou na fakultě probíhat volby do Akademického senátu UP (https://www.upol.cz/univerzita/univerzitni-organy/volby-do-akademickeho-senatu-up/).

Pro studenty

Promoce
Žádáme absolventy, kteří úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou v lednu a únoru, aby se přihlásili u své studijní referentky na promoce. Ty se budou konat ve dnech 29. června až 2. července 2020. Harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách fakulty v druhé polovině června. Potvrzení o řádném ukončení studia si můžete vyzvednout na studijním oddělení. Zde si můžete také vyzvednout své diplomy, pokud se promocí nebudete chtít zúčastnit.

Žádosti o stipendia
Žádosti o pravidelné vyplácení stipendií uvádějte nejdéle do konce akademického roku, tj. srpna 2020, nikoliv do prosince 2020. Je to z toho důvodu, že STAG pracuje s akademickými roky, nikoliv kalendářními, a během trvání žádosti někteří studenti ukončí studium, mění se částky apod. Na září 2020 pak podávejte nové žádosti.

Výjezdy do zahraničí
Studenti, kteří mají uzavřen na fakultě pracovní úvazek, musí tuto skutečnost při výjezdu do zahraničí přes program Erasmus nahlásit na personálním oddělení.

Kulatý stůl
Kulatý stůl na téma „Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů a matematiky“ pro studenty – budoucí učitele a pedagogické pracovníky všech přírodovědných oborů vysokých, středních a 2. stupně základních škol se uskuteční 16. dubna 2020 od 15:30 v zasedací místnosti děkanátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, 6. podlaží.

Hostem besedy bude pan RNDr. Dag Hrubý – jedna z nejvýraznějších osobností české matematiky a didaktiky matematiky, dlouholetý ředitel gymnázia Jevíčko, držitel Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. a 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost, autor mnoha učebnic a odborných článků, nositel pamětní medaile za dlouhodobou činnost pro českou matematiku.

Kulatý stůl je pořádán v rámci řešení projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod názvem Pregraduál II - Zkvalitňování přípravy budoucích učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana
Soutěže se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěží se v šesti sekcích, každá po třech kategoriích, doplňkově je možné se přihlásit do posterové sekce. Jeden student tak může soutěžit až ve dvou sekcích, a to v oborové a posterové. Uzávěrka registrace je 24. dubna 2020 na webových stránkách, kde naleznete podrobné informace k soutěži. Termín pro odevzdání prací je 27. dubna 2020 do 14:00 hodin. Samotná soutěž se uskuteční 29. dubna, vyvrcholením bude odpolední slavnostní vyhlášení vítězů v aule fakulty.

Nadační fond UP
Nadační fond Univerzity Palackého v Olomouci  vyhlašuje 6. výzvu k podání žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku. O nadační příspěvek smějí žádat studenti magisterských a doktorských studijních programů realizovaných Univerzitou Palackého v Olomouci. Fond podporuje vědecko-výzkumné a umělecké aktivity studentů. Výzva je otevřená do 30. března 2020. Všechny potřebné informace včetně vstupu do on-line systému najdou zájemci webových stránkách www.fond.upol.cz.

UP Crowd
Studentský spolek UP Crowd a Science café Olomouc zvou na přednášku MUDr. Martina Nevrlého z Fakultní nemocnice Olomouc na téma Hluboká mozková stimulace (nejen) u neurologických onemocnění. Uskuteční se v úterý 10. března 2020 od 18:00 v kavárně Coffee Library. Pro rezervaci použijte formulář na adrese http://sciencecafe.sestihran.cz/. Členové spolku se další týden ve středu 18. března 2020 vydají do Prostějova na Setkání metodického kabinetu CHEMIE, kde představí aktivity UP Crowdu. Zároveň povedou seminář Využití inspirativních pokusů v chemii a biochemii ve škole a předvedou popularizační přednášku Draci – komplexní biologický a biochemický problém jednoduše a ilustrativně.

Provoz fakulty

Školení na tlakové nádoby a plynová zařízení - náhradní termín
V souladu s ustanovením § 103, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů proběhne školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s tlakovými lahvemi a nádobami na technické a medicinální plyny – technická a provozní pravidla. Školení se uskuteční ve čtvrtek 19. března 2020 v místnosti 1.037 na Přírodovědecké fakultě UP, tř. 17. listopadu 12 od 9:00 do 11:00 hodin. Vzhledem k omezenému počtu míst je vhodná rezervace na e-mailu jana.hanychova@upol.cz.

Různé

Covid-19
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci doporučuje zaměstnancům univerzity a studentům, kteří přicestují z rizikových oblastí zasažených epidemií koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo se dostanou do přímého kontaktu s nakaženými osobami, aby po dobu dvou týdnů omezili vycházení ven a neúčastnili se výuky nebo práce na univerzitě, a to i v případě, že se u nich aktuálně příznaky onemocnění neprojevují. Další informace naleznete na webových stránkách.

Nové vnitřní normy

Dnem 26. února 2020 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-20/04 – Ubytovací stipendia na UP na období leden – červen 2020 


Další Zpravodaj vyjde v pondělí 23. března 2020.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)