Volby do AS PřF UP 2020

Výsledky voleb

Závěrečná zpráva volební komise o průběhu a výsledcích voleb do AS PřF UP pro volební období 2020-2023 konaných ve dnech 20.-21. května 2020 (pdf).
Opravené výsledky voleb do AS PřF UP ze dne 29. května 2020 jsou dostupné v závěrečné zprávě zde (nová třídenní lhůta pro podávání odůvodněných stížností končí ve středu 3. června 2020, stížnost lze podat volební komisi).

Termín a místo konání voleb

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „PřF UP“)

vyhlašuje

VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘF UP

na volební období 8. května 2020 až 8. května 2023

Termíny voleb jsou stanoveny na níže uvedené dny

1. termín: 1. dubna a 2. dubna 2020
2. termín: 20. května a 21. května 2020
3. termín: 17. června a 18. června 2020
4. termín: 23. září a 24. září 2020

Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v 1. termínu, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb 2. termín.
Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v 1. ani 2. termínu, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb 3. termín.
Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v 1., 2. ani 3.termínu, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb 4. termín.

První den voleb se tyto konají v přízemí PřF UP, tř. 17. listopadu 12, druhý den se konají v knihovně PřF UP, Šlechtitelů 27, a to v době 8:00-16:00 v obou dnech.

Vyšší mocí se pro účely tohoto usnesení rozumí zejména situace, kdy volby nebylo možno konat z důvodu překážky vyplývající z opatření stanovených orgány ochrany veřejného zdraví nebo opatření rektora či děkana UP přijatého na základě opatření orgánu ochrany veřejného zdraví, a to především v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.

O tom, zda se jedná o vyšší moc, rozhodne volební komise pro volby do AS PřF UP nejméně třípětinovou většinou svých členů, přičemž se připouští obdobné použití ustanovení čl. 4 Jednacího řádu AS PřF UP s tím, že hlasování per rollam vyhlašuje předseda volební komise PřF UP.

Vzhledem k přetrvávajícím opatřením nedávno přijatým Vládou České republiky za účelem ochrany veřejného zdraví se volební komise dne 24. března 2020 hlasováním formou per rollam rozhodla zrušit původní termín konání voleb do AS PřF UP ve dnech 1. dubna a 2. dubna 2020. Současně s tím se také usnesla na vyhlášení nového termínu voleb do AS PřF UP v následujícím čase:

  • 20. května 2020 od 8:00 do 16:00 hodin, elektronickým hlasováním

  • 21. května 2020 od 8:00 do 16:00 hodin, elektronickým hlasováním

Akademický senát PřF UP v souladu s čl. 7 odst. 2 Volebního řádu AS PřF rozhodl, že volby pro 11. volební období proběhnou elektronickým hlasováním.

Poznámka:
Volby do Akademického senátu UP (https://www.upol.cz/univerzita/univerzitni-organy/volby-do-akademickeho-senatu-up/) se uskuteční od 19. května do 25. května 2020 (od půnoci do půlnoci). Na rozdíl od voleb do fakultního senátu do AS UP akademičtí pracovníci volí akademické pracovníky i studenty a studenti volí také akademické pracovníky a studenty. Hlas ve volbách do AS UP může v systému volič udělit nejvýše dvěma kandidátům z řad akademických pracovníků a nejvýše jednomu kandidátovi z řad studentů.

Kandidátní listina

Kandidáti z řad akademických pracovníků

  příjmení, jméno, tituly rok narození pracoviště působení na PřF
  Bednář Petr, doc. RNDr., Ph.D. 1974 Katedra analytické chemie od r. 2002
  Berka Karel, doc. RNDr., Ph.D. 1982 Katedra fyzikální chemie od r. 2010
  Bezdíček Jiří, doc. Ing., Ph.D. 1963 Katedra zoologie a ornitologická laboratoř od r. 2012
  Botur Michal, doc. Mgr., Ph.D. 1982 Katedra algebry a geometrie od r. 2007
  Burian Jaroslav, doc. RNDr., Ph.D. 1983 Katedra geoinformatiky od r. 2007
  Dančák Martin, Mgr., Ph.D. 1974 Katedra ekologie a životního prostředí od r. 2011
  Drahoš Bohuslav, RNDr., Ph.D. 1983 Katedra anorganické chemie od r. 2011
  Dvořák Zdeněk, prof. RNDr., DrSc., Ph.D. 1974 Katedra buněčné biologie a genetiky od r. 2008
  Fellner Martin, prof. RNDr., Ph.D. 1963 Laboratoř růstových regulátorů od r. 2003
  Fiurášek Jaromír, prof. Mgr., Ph.D. 1976 Katedra optiky od r. 2003
  Fňukal Miloš, RNDr., Ph.D. 1970 Katedra geografie od r. 1998
  Fürst Tomáš, RNDr., Ph.D. 1978 Katedra mat. analýzy a aplikací matematiky od r. 2005
  Chodorová Marie, RNDr., Ph.D. 1976 Katedra algebry a geometrie od r. 2001
  Jukl Marek, doc. RNDr., Ph.D. 1969 Katedra algebry a geometrie od r. 1992
  Krupka Michal, doc. RNDr., Ph.D. 1968 Katedra informatiky od r. 2004
  Lemr Karel, doc. Mgr., Ph.D. 1984 Společná laboratoř optiky od r. 2009
  Luhová Lenka, doc. RNDr., Ph.D. 1961 Katedra biochemie od r. 1992
  Novák Petr, Mgr., Ph.D. 1986 Katedra experimentální fyziky od r. 2012
  Ondřej Vladan, doc. RNDr., Ph.D. 1975 Katedra botaniky od r. 2008
  Opatrný Tomáš, prof. RNDr., Dr. 1966 Katedra optiky od r. 1990
  Panáček Aleš, doc. RNDr., Ph.D. 1978 Katedra fyzikální chemie od r. 2005
  Richterek Lukáš, Mgr., Ph.D. 1969 Katedra experimentální fyziky od r. 1992
  Rössler Tomáš, RNDr., Ph.D. 1975 Katedra experimentální fyziky od r. 2001
  Sedlářová Michaela, doc. RNDr., Ph.D. 1973 Katedra botaniky od r. 2000
  Smolová Irena, doc. RNDr., Ph.D. 1970 Katedra geografie od r. 1995
  Soural Miroslav, doc. RNDr., Ph.D. 1978 Katedra organické chemie od r. 2005
  Strnad Miroslav, prof. Ing., CSc., DSc. 1958 Laboratoř růstových regulátorů od r. 1995
  Šebela Marek, prof. Mgr., Dr. 1971 Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum od r. 1994

Kandidáti z řad studentů

  příjmení, jméno, tituly rok narození studijní program ročník studia
  Baksová Klára, Bc. 1996 Obecná fyzika a matematická fyzika
navazující magisterské studium
1
  Belza Jan, Mgr. 1992 Chemie
doktorské studium
2
  Bielak Martin, Mgr. 1994 Optika a optoelektronika
doktorské studium
1
  Bieleszová Kristýna, Mgr. 1995 Experimentální biologie
doktorské studium
1
  Biemann Ondřej 1998 Geografie
bakalářský studijní program
2
  Bräuer Šimon 1995 Optika a optoelektronika
doktorské studium
1
  Brisudová Lucia, Mgr. 1994 Regionální geografie
doktorské studium
1
  Hengerič Štěpán 1999 Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
bakalářské studium
1
  Hlubek Dominik 1995 Ekologie a ochrana prostředí
bakalářské studium
2
  Hošák Radim 1994 Optika a optoelektronika
doktorské studium
2
  Chvátal Roman, Mgr. 1994 Fyzika
doktorské studium
2
  Kočíř David, Mgr. 1995 Informatika
doktorské studium
1
  Koníček Jakub, Mgr. 1993 Geografie
doktorské studium
2
  Kotrle Kamil, Mgr. 1994 Chemie
doktorské studium
2
  Kubíková Martina, Mgr.
stažení kandidatury
1995 Nanomateriálová chemie
doktorské studium
1
  Mada Lukáš 1998 Biologie
bakalářské studium
2
  Nesrstová Viktorie, Mgr. 1995 Aplikovaná matematika
doktorské studium
1
  Schlattauerová Tereza 1998 Fyzika
bakalářské studium
2
  Stejskal Aleš, Mgr. 1995 Aplikovaná fyzika
doktorské studium
1
  Včelařová Ludmila, Bc. 1995 Biologie
navazující magisterské studium
2
  Žídek Martin, Mgr. 1987 Geologie
doktorské studium
2

Návrhy kandidátů

Návrhy na kandidáty do AS PřF UP byly podávány volební komisi písemně prostřednictvím podatelny fakulty (viz volební řád AS PřF UP) do 26. února 2020 do 12:00 hodin (termín stanoven usnesením AS PřF UP 4. prosince 2019). Kandidáty se mohou stát akademičtí pracovníci a studenti PřF UP.

Kdo koho může volit

Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Členy akademické obce fakulty jsou akademičtí pracovníci a studenti PřF UP. Akademickými pracovníky PřF UP jsou zaměstnanci v pracovním poměru vykonávající práci na pozicích profesor, docent, odborný asistent, asistent, vědecko-pedagogický pracovník, lektor. Do fakultního senátu akademičtí pracovníci volí akademické pracovníky (akademici volí 0-14 hlasy kandidáty z řad akademických pracovníků) a studenti volí studenty (studenti volí 0-7 hlasy kandidáty z řad studentů).

Složení volební komise

Akademický senát PřF UP na svém zasedání 29. ledna 2020 zvolil tajnou volbou 10 členů volební komise pro volby do AS PřF UP a dílčí volební komise pro volby do AS UP na PřF UP ve složení:

Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.
RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.
Mgr. Zbyněk Kurač
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
Mgr. Patrik Peška, Ph.D.
Mgr. Radim Simerský, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.

Doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D., se stal na základě veřejného hlasování senátu předsedou volební komise.

Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D., je v souladu se schváleným způsobem volby náhradníkem.

Volební komise je oprávněna rovněž povolat náhradníka za člena volební komise, skončil-li již mandát předsedy AS PřF UP.

Volební komise je oprávněna zvolit si místopředsedu, který zastupuje předsedu.