Volby do AS PřF UP 2020

Termín a místo konání voleb

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „PřF UP“)

vyhlašuje

VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘF UP

na volební období 8. května 2020 až 8. května 2023

Termíny voleb jsou stanoveny na níže uvedené dny

1. termín: 1. dubna a 2. dubna 2020
2. termín: 20. května a 21. května 2020
3. termín: 17. června a 18. června 2020
4. termín: 23. září a 24. září 2020

Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v 1. termínu, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb 2. termín.
Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v 1. ani 2. termínu, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb 3. termín.
Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v 1., 2. ani 3.termínu, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb 4. termín.

První den voleb se tyto konají v přízemí PřF UP, tř. 17. listopadu 12, druhý den se konají v knihovně PřF UP, Šlechtitelů 27, a to v době 8:00-16:00 v obou dnech.

Vyšší mocí se pro účely tohoto usnesení rozumí zejména situace, kdy volby nebylo možno konat z důvodu překážky vyplývající z opatření stanovených orgány ochrany veřejného zdraví nebo opatření rektora či děkana UP přijatého na základě opatření orgánu ochrany veřejného zdraví, a to především v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.

O tom, zda se jedná o vyšší moc, rozhodne volební komise pro volby do AS PřF UP nejméně třípětinovou většinou svých členů, přičemž se připouští obdobné použití ustanovení čl. 4 Jednacího řádu AS PřF UP s tím, že hlasování per rollam vyhlašuje předseda volební komise PřF UP.

Vzhledem k přetrvávajícím opatřením nedávno přijatým Vládou České republiky za účelem ochrany veřejného zdraví se volební komise dne 24. března 2020 hlasováním formou per rollam rozhodla zrušit původní termín konání voleb do AS PřF UP ve dnech 1. dubna a 2. dubna 2020. Současně s tím se také usnesla na vyhlášení nového termínu voleb do AS PřF UP v následujícím čase a místě:

  • 20. května 2020 od 8:00 do 16:00 hodin, budova PřF UP, tř. 17. listopadu 12

  • 21. května 2020 od 8:00 do 16:00 hodin, knihovna PřF UP, Šlechtitelů 27

Poznámka:
Současně s prvním termínem by na fakultě měly proběhnout volby do Akademického senátu UP (https://www.upol.cz/univerzita/univerzitni-organy/volby-do-akademickeho-senatu-up/).

Kandidátní listina

Kandidáti z řad akademických pracovníků

  příjmení, jméno, tituly rok narození pracoviště působení na PřF
1. Bednář Petr, doc. RNDr., Ph.D. 1974 Katedra analytické chemie od r. 2002
2. Berka Karel, doc. RNDr., Ph.D. 1982 Katedra fyzikální chemie od r. 2010
3. Bezdíček Jiří, doc. Ing., Ph.D. 1963 Katedra zoologie a ornitologická laboratoř od r. 2012
4. Botur Michal, doc. Mgr., Ph.D. 1982 Katedra algebry a geometrie od r. 2007
5. Burian Jaroslav, doc. RNDr., Ph.D. 1983 Katedra geoinformatiky od r. 2007
6. Dančák Martin, Mgr., Ph.D. 1974 Katedra ekologie a životního prostředí od r. 2011
7. Drahoš Bohuslav, RNDr., Ph.D. 1983 Katedra anorganické chemie od r. 2011
8. Dvořák Zdeněk, prof. RNDr., DrSc., Ph.D. 1974 Katedra buněčné biologie a genetiky od r. 2008
9. Fellner Martin, prof. RNDr., Ph.D. 1963 Laboratoř růstových regulátorů od r. 2003
10. Fiurášek Jaromír, prof. Mgr., Ph.D. 1976 Katedra optiky od r. 2003
11. Fňukal Miloš, RNDr., Ph.D. 1970 Katedra geografie od r. 1998
12. Fürst Tomáš, RNDr., Ph.D. 1978 Katedra mat. analýzy a aplikací matematiky od r. 2005
13. Chodorová Marie, RNDr., Ph.D. 1976 Katedra algebry a geometrie od r. 2001
14. Jukl Marek, doc. RNDr., Ph.D. 1969 Katedra algebry a geometrie od r. 1992
15. Krupka Michal, doc. RNDr., Ph.D. 1968 Katedra informatiky od r. 2004
16. Lemr Karel, doc. Mgr., Ph.D. 1984 Společná laboratoř optiky od r. 2009
17. Luhová Lenka, doc. RNDr., Ph.D. 1961 Katedra biochemie od r. 1992
18. Novák Petr, Mgr., Ph.D. 1986 Katedra experimentální fyziky od r. 2012
19. Ondřej Vladan, doc. RNDr., Ph.D. 1975 Katedra botaniky od r. 2008
20. Opatrný Tomáš, prof. RNDr., Dr. 1966 Katedra optiky od r. 1990
21. Panáček Aleš, doc. RNDr., Ph.D. 1978 Katedra fyzikální chemie od r. 2005
22. Richterek Lukáš, Mgr., Ph.D. 1969 Katedra experimentální fyziky od r. 1992
23. Rössler Tomáš, RNDr., Ph.D. 1975 Katedra experimentální fyziky od r. 2001
24. Sedlářová Michaela, doc. RNDr., Ph.D. 1973 Katedra botaniky od r. 2000
25. Smolová Irena, doc. RNDr., Ph.D. 1970 Katedra geografie od r. 1995
26. Soural Miroslav, doc. RNDr., Ph.D. 1978 Katedra organické chemie od r. 2005
27. Strnad Miroslav, prof. Ing., CSc., DSc. 1958 Laboratoř růstových regulátorů od r. 1995
28. Šebela Marek, prof. Mgr., Dr. 1971 Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum od r. 1994

Kandidáti z řad studentů

  příjmení, jméno, tituly rok narození studijní program ročník studia
1. Baksová Klára, Bc. 1996 Obecná fyzika a matematická fyzika
navazující magisterské studium
1
2. Belza Jan, Mgr. 1992 Chemie
doktorské studium
2
3. Bielak Martin, Mgr. 1994 Optika a optoelektronika
doktorské studium
1
4. Bieleszová Kristýna, Mgr. 1995 Experimentální biologie
doktorské studium
1
5. Biemann Ondřej 1998 Geografie
bakalářský studijní program
2
6. Bräuer Šimon 1995 Optika a optoelektronika
doktorské studium
1
7. Brisudová Lucia, Mgr. 1994 Regionální geografie
doktorské studium
1
8. Hengerič Štěpán 1999 Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
bakalářské studium
1
9. Hlubek Dominik 1995 Ekologie a ochrana prostředí
bakalářské studium
2
10. Hošák Radim 1994 Optika a optoelektronika
doktorské studium
2
11. Chvátal Roman, Mgr. 1994 Fyzika
doktorské studium
2
12. Kočíř David, Mgr. 1995 Informatika
doktorské studium
1
13. Koníček Jakub, Mgr. 1993 Geografie
doktorské studium
2
14. Kotrle Kamil, Mgr. 1994 Chemie
doktorské studium
2
15. Kubíková Martina, Mgr.
stažení kandidatury
1995 Nanomateriálová chemie
doktorské studium
1
16. Mada Lukáš 1998 Biologie
bakalářské studium
2
17. Nesrstová Viktorie, Mgr. 1995 Aplikovaná matematika
doktorské studium
1
18. Schlattauerová Tereza 1998 Fyzika
bakalářské studium
2
19. Stejskal Aleš, Mgr. 1995 Aplikovaná fyzika
doktorské studium
1
20. Včelařová Ludmila, Bc. 1995 Biologie
navazující magisterské studium
2
21. Žídek Martin, Mgr. 1987 Geologie
doktorské studium
2

Návrhy kandidátů

Návrhy na kandidáty do AS PřF UP byly podávány volební komisi písemně prostřednictvím podatelny fakulty (viz volební řád AS PřF UP) do 26. února 2020 do 12:00 hodin (termín stanoven usnesením AS PřF UP 4. prosince 2019). Kandidáty se mohou stát akademičtí pracovníci a studenti PřF UP.

Kdo může volit

Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Členy akademické obce fakulty jsou akademičtí pracovníci a studenti PřF UP. Akademickými pracovníky PřF UP jsou zaměstnanci v pracovním poměru vykonávající práci na pozicích profesor, docent, odborný asistent, asistent, vědecko-pedagogický pracovník, lektor.

Složení volební komise

Akademický senát PřF UP na svém zasedání 29. ledna 2020 zvolil tajnou volbou 10 členů volební komise pro volby do AS PřF UP a dílčí volební komise pro volby do AS UP na PřF UP ve složení:

Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.
RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.
Mgr. Zbyněk Kurač
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
Mgr. Patrik Peška, Ph.D.
Mgr. Radim Simerský, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.

Doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D., se stal na základě veřejného hlasování senátu předsedou volební komise.

Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D., je v souladu se schváleným způsobem volby náhradníkem.

Volební komise je oprávněna rovněž povolat náhradníka za člena volební komise, skončil-li již mandát předsedy AS PřF UP.

Volební komise je oprávněna zvolit si místopředsedu, který zastupuje předsedu.

Výsledky voleb

Výsledky voleb budou zveřejněny na vývěsních tabulích a na webové stránce www.prf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/volby/.