Úvodní slovo

Vážení kolegové, vážení studenti,

informace k pravidlům výuky na PřF UP v souvislosti s covid-19 jsou aktualizovány na webu https://www.prf.upol.cz/doporuceni-v-souvislosti-s-covid-19/. Kromě informací ke vzdělávání zde najdete také úpravu povinnosti nosit respirátor při výuce a zkouškách a podmínky pro osobní přítomnost studentů (testy, očkování apod.).

Děkujeme za spolupráci.

Jan Říha
proděkan pro studijní záležitosti

Věda a výzkum

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ
Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vypsalo jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. Podrobné informace naleznete na stránkách poskytovatele.

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP, pokud zájemce o podání projektu ("navrhovatel") ještě nemá v aplikaci ISVP zřízen uživatelský účet, ať prosím kontaktuje Mgr. Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz, linka 4022). Návrhy projektů vygenerované z aplikace ISVP (nesmí se nijak měnit - přejmenovávat apod.) zasílejte do 24. června 2021 do 12:00 na e-mail miriam.delongova@upol.cz. Současně je nutné zaslat vyplněnou zelenou košilku podepsanou navrhovatelem (tj. na košilce "předkladatelem projektu") a vedoucím katedry interní poštou. Termín 24. červen 2021 je stanoven tak, aby vznikla časová rezerva pro spárování návrhu projektu zaslaného datovou schránkou poskytovateli s návrhem v aplikaci ISVP (v minulých letech spárování neprobíhalo na první pokus, návrhy projektů musely být odesílány opakovaně). U návrhů projektů, které budou zaslány po termínu, nemůže být garantována jejich kontrola.

Dále MZ upozorňuje, že podmínkou pro podání návrhu projektu do této veřejné soutěže je povinnost uvést u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. „ORCID ID“. Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz).

TA ČR - Program Delta 2
Technologická agentura České republiky vyhlásila třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Podrobné informace a vyhlášení naleznete zde. Čestné prohlášení za UP bude na TA ČR odesláno. Fakultní uzávěrka je 8. července 2021. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Podpora rozvoje zahraniční spolupráce
V rámci Institucionálního plánu získala PřF také příspěvek na rozvoj mezinárodní spolupráce. Tyto prostředky lze využít na zahraniční cesty zaměstnanců zaměřené na rozvoj spolupráce, krátkodobé pobyty zahraničních odborníků na PřF UP a na případné dofinancování zahraničních mobilit studentů. Z těchto prostředků však nelze hradit žádné mzdové či osobní náklady. Pokud máte v plánu cestu nebo návštěvu, která odpovídá výše uvedené definici, můžete předběžně požádat o (částečnou) finanční podporu u Mgr. Walerie Słowikové (waleria.slowikova@upol.cz). V žádosti uveďte jména účastníků, zahraniční instituci, požadovanou výši podpory (případně hlavní zdroj financování a celkovou očekávanou výši nákladů) a důvod návštěvy. Výběr bude prováděn s ohledem na stupeň rozpracovanosti připravované spolupráce a snahou o rovnoměrné pokrytí oborů. Preferované budou aktivity spolufinancované katedrami.

Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů
V souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Praze dne 29. června 1965, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2023. Cílem tohoto tzv. Barrande mobility je podpořit rozvoj vědeckých výměn mezi laboratořemi obou zemí podporou nové spolupráce a účastí mladých vědců a doktorandů. Výzva je otevřená pro všechny vědecké obory a předložené projekty musí spadat do oblasti základního výzkumu.

Týmy by se měly přihlásit současně – české týmy na MŠMT (https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-9) a francouzské na Campus France (https://www.campusfrance.org/fr/barrande). Projekty jsou poté hodnoceny francouzsko-českou komisí.

Uzávěrka termínu pro předkládání návrhů projektů je 30. června 2021. Celý text výzvy naleznete zde. Výzva francouzského partnera je publikována zde: https://www.campusfrance.org/fr/barrande.

Studijní záležitosti

Cena děkana pro nejlepšího pedagoga
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlásil Cenu děkana pro nejlepšího pedagoga. Zapojit se mohou studenti třetích a vyšších ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia a hlasováním vybrat nejlepší pedagogy. Každý student může nominovat až tři pedagogy, kterým budou podle pořadí přiděleny hlasy s váhou 1,0, 0,7 a 0,5. Hlasování vyžaduje přihlášení do portálu, ale dále je hlasování anonymní. Hlasovat je možné elektronicky na stránkách do 30. září 2021. Oceněný bude nejlepší pedagog za každý z pěti oborů (matematika a informatika, fyzika, chemie, biologie a ekologie, vědy o Zemi).

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana
O mimořádné stipendium, ale i o věcné ceny mohou soutěžit studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů ve Studentské vědecké soutěži O cenu děkana, která se uskuteční ve čtvrtek 1. července 2021. Program bude rozdělen do sekcí Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů; posterová část bude společná. Studenti své práce mohou odevzdávat do 24. června 2021. Veškeré informace k této události jsou průběžně aktualizovány na stránkách soutěže http://svoc.prf.upol.cz/.

Evaluace předmětů
Studenti, zapojte se do evaluace výuky jednotlivých předmětů! Hodnotit můžete do 6. září 2021. Poskytnete tím vedoucímu pracoviště i vedení celé fakulty nezbytnou zpětnou vazbu. Díky získaným informacím při hodnocení výuky tak může být soustavně zkvalitňována výuka. Zpětná vazba je důležitá nejen pro zlepšování pedagogické činnosti, ale také přispívá k otevřené komunikaci na fakultě a ke zkvalitnění vzdělávání. Evaluace je realizována elektronickou formou prostřednictvím Portálu nebo přímo na stránce https://eval.upol.cz/StudentEvaluation. Hodnocení kvality je prováděno na úrovní jednotlivých předmětů a je plně anonymní.

Úřední hodiny - studijní oddělení
V době letních prázdnin od 1. července do 31. srpna 2021 jsou úřední hodiny studijního oddělení upraveny následovně:

Pondělí | 9:00 - 11:00 | 13:30 - 14:30
Úterý | 9:00 - 11:00 | 13:30 - 14:30
Středa | zavřeno              
Čtvrtek | 9:00 - 11:00 | 3:30 - 14:30
Pátek | zavřeno  

Ve dnech 7. - 9. července a 2. - 6. srpna je studijní oddělení uzavřeno. Pokud potřebujete vyřídit neodkladné záležitosti, kontaktujte studijní referentku e-mailem, případně telefonicky.  Ve dnech 30. srpna - 3. září 2021 bude otevřeno pouze pro studenty jdoucí k zápisu do 1. ročníku.          

Uzavření ročníku před SZZ
Upozorňujeme studenty 3. ročníků bakalářského a 2. ročníků navazujícího magisterského studia na povinnost uzavření ročníku před SZZ. Ročník je nutné uzavřít nejpozději tři týdny před termínem SZZ/obhajoby. Uzavření ročníku je možné provést e-mailem. Po splnění studijních povinností student kontaktuje svou studijní referentku.

Promoce
Promoce se pravděpodobně uskuteční (v závislosti na epidemiologické situaci) v termínu 12. - 16. července 2021. Pro studenty, kteří budou státnicovat od 21. června a v červenci, proběhnou promoce v listopadovém termínu (v závislosti na epidemiologické situaci). Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce. Organizace promocí podléhá epidemiologickým opatřením, tj. 50 % kapacity sálu, prokázáním se negativním testem na covid apod.

Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce
Při odevzdání dizertační práce nebo přihlášky ke státní doktorské zkoušce je nutné dodržovat lhůty uvedené na webových stránkách pod doktorským studiem.

Mezní termín pro splnění studijních povinností
Mezní termín pro splnění studijních povinností se prozatím nemění a stále zůstává 6. září 2021.

Prodloužení studia
Studenti 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího magisterského studia, kteří v letošním akademickém roce nesplní všechny studijní povinnosti, tj. nebudou mít nejpozději do 6. září 2021 uzavřený ročník před SZZ/obhajobou, musí nejpozději do 6. září 2021 podat písemnou na studijní oddělení žádost o prodloužení studia.

Hodnocení studenta v doktorském studiu
Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června 2021 odevzdali hodnocení za akademický rok 2020/2021. Hodnocení musí být podepsané studentem, školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda-li doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku. I po odevzdání hodnocení může student do 6. září 2021 plnit předměty, které si zapsal do STAGu. Studenti 4. a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí obsahovat i vyjádření a podpis školitele.

Provoz fakulty

Děkanát - nová pozice
Na oddělení děkanátu byla zřízena nová pozice „analytik“, na kterou nastoupila Ing. Veronika Sokolová, e-mail: veronika.sokolova@upol.cz, tel.: 585 634 020. Náplní této pozice bude sběr a analýza dat, vytváření časových řad v součinnosti se všemi úseky vedení PřF UP, administrativy a vedoucími organizačních jednotek např. podklady pro výroční zprávy, sběr dat týkající se studia, podklady pro evaluaci, podklady pro Medodiku 17+, sledování projektů a další.

Informace o provozu v době letních prázdnin

Personální a mzdové oddělení
Pondělí a středa | 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

Mimo úřední hodiny je možné dohodnout si prostřednictvím e-mailu i případný jiný termín schůzky. K předání dokladů prosím využívejte výhradně schránku pro interní poštu!

Oddělení vnějších a vnitřních vztahů
Pondělí | 9:00-11:00

Mimo úřední hodiny je možné dohodnout si prostřednictvím e-mailu i případný jiný termín schůzky. K předání dokladů prosím využívejte výhradně schránku pro interní poštu!

Provoz pokladny
V době od 7. - 9. července, 22. - 26. července a 16. - 20. srpna 2021 bude z důvodu čerpání dovolené pokladna zavřená.

Provozní doba stravovacích zařízení v době letních prázdnin
Bistro B6 v 6. poschodí přírodovědecké fakulty na tř. 17. listopadu bude mít od 1. července do 31. srpna otevřeno od 10:00 do 14:00.
Provozní doba FreshUP bister na tř. 17. listopadu i na ul. Šlechtitelů 27 bude od 7:30 do 14:30.

Provozní doba vrátnic fakultních budov
Obsluha vrátnic ve fakultní budově na tř. 17. listopadu 12 a v Holici poběží ve standardním režimu. V době od 1. července do 22. srpna bude vrátnice SLO v provozu v pracovní dny pouze od 7:00 do 15:30, vrátnice budovy VLD bude v provozu od 1. července do 31. srpna od 7:00 do 15:00.

Podatelna
Úřední hodiny podatelny na Envelopě budou od 1. července do 31. srpna:
Pondělí až pátek | 9:00 - 11:00 a 13:00 - 13:30

Úřední hodiny podatelny v Holici od 1. července do 31. srpna:
Pondělí až pátek | 12:00 - 13:00

Provozní doba děkanátu
Ve dnech 1. července - 31. srpna 2021 bude provoz na děkanátu od 7:30 do 15:00.

Testování zaměstnanců
Povinné testování zaměstnanců PřF UP, kteří vykonávají práci na pracovišti, se uskuteční:

  • ve středu 16. června v čase od 8:00 do 9:00
  • ve čtvrtek 17. června v čase od 8:00 do 9:00

V obou dnech se testování koná v hlavní budově přírodovědecké fakulty na 17. listopadu 12, ve studovně v 6. podlaží. Místnost je označena číslem 6.022 a najdete ji za bufetem B6. Testovat bude možné pouze zaměstnance zaregistrované v rezervačním systému https://rezervace.upol.cz/Akce/povinne-testovani-zamestnancu-prf-up-antigennimi-testy/144?u=true.

Rekreační zařízení Karlov
Od 24. května 2021 Přírodovědecká fakulta UP znovu otevřela své rekreační středisko v Karlově pod Pradědem. Objekt nabízí 6 pokojů s celkovou kapacitou 20 lůžek. Zaměstnanci PřF a jejich rodinní příslušníci jsou cenově zvýhodněni. Rádi bychom vás upozornili, že ubytovací kapacita na tento týden (včetně víkendu) není naplněna. V případě zájmu najdete podrobné informace k nabídce ubytování na stránce www.karlov.upol.cz, kde si můžete pobyt zarezervovat.

Různé

Robo Trip - Tulák po parku
První ročník mezinárodní soutěže RoboTrip – Tulák po parku se koná v sobotu 19. června 2021 v Bezručových sadech. Registrace je v 8 hodin v Pevnosti poznání, startuje se o hodinu později. Na roboty čeká kilometrová trasa po cyklo nebo pěší stezce. Soutěží se ve více věkových kategoriích, včetně smíšených týmů a otevřené kategorie. Vítáni jsou jak prarodiče s vnoučaty, studenti všech škol nebo nadšenci ve věku 9 - 99 let.

Veletrh zdraví
Zajímají vás novinky v medicíně? Chcete se lépe starat o své tělo i duši? Nechat si vyšetřit pigmentová znaménka nebo změřit tuky, bílkoviny a cukry v těle? Nebo zjistit, jak stárne vaše tělo a jak je pro něj důležité, co jíme a pijeme? Tak přijďte na naši novou popularizační akci Veletrh zdraví, která se koná 25. - 27. června 2021 ve všech expozicích Pevnosti poznání. Těšit se můžete na odhalení nové expozice Cesta lidským tělem, spoustu zábavných aktivit pro malé i velké a také na nejrůznější sportovní aktivity.

Dotazník - covid 19
Jaké byly vaše pracovní a životní podmínky během pandemie covidu-19? Co vám chybělo a co přebývalo? Zapojte se do studie, která bude sloužit jako vítaná zpětná vazba jak pro UP, tak pro výzkumné účely. Své odpovědi můžete vyplňovat prostřednictvím anonymního dotazníku. Pomozte nám pochopit problematiku života během pandemie a zjistit, zda univerzity efektivně cílí svou pomoc. Online dotazník najdete zde. Děkujeme za váš čas!

Letní škola statistických metod
Společnost SC&C Partner pořádá 15. ročník Letní školy statistických metod. Prezenčně se uskuteční ve dnech 23. - 27. srpna 2021, online 16. - 20. srpna 2021. Organizace a průběh akce budou plně respektovat aktuální epidemickou situaci. Přihlášku a podrobnější informace naleznete zde.

Cena Crytur
Společnost Crytur spol. s r. o. ve spolupráci s portálem Careermarket.cz vyhlašuje již 7. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Zúčastnit se jí mohou studenti českých i slovenských vysokých škol. Pro autora vítězné práce je připravena odměna 30 tisíc Kč, pro školitele 10 tisíc Kč. Diplomová práce musí být podána k obhajobě v období od 1. října 2020 do 30. září 2021. Podrobnější informace naleznete zde.

Nové vnitřní normy

Dnem 11. června 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma PřF UP:
PřF-B-21/03 - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na PřF UP v Olomouci

Dnem 15. června 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-21/11 – Zrušení neaktuálních norem UP            

Dnem 18. června 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-21/10  – Vyřizování žádostí o informace na UP            

Dnem 22. června 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-21/09 – Katalog pracovních míst na UP   

Dnem 1. července 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma PřF UP:
PřF-B-21/02 – Ochránce práv studentů PřF UP       


Další Zpravodaj vyjde v pondělí 28. června 2021.  

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)