Úvodní slovo

Vážení zaměstnanci, milí studenti,

chtěl bych všem poděkovat za celoroční práci pro přírodovědeckou fakultu a také ocenit vaši občanskou angažovanost, se kterou pomáháte chránit naší fakultu. Přeji Vám poklidné vánoční svátky a vše nejlepší v novém roce,  ať se opět ve zdraví sejdeme.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

Od 1. ledna 2023 dočasně přebírá Ing. Tea Pokorná a Ing. V. Sokolová agendu po RNDr. Marice Svrčkové, Ph.D.

Prosíme o dodržení následujících termínů v lednu 2023:

GAČR – OPP/Ing. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz)

 • 17. ledna 2023 deadline pro podávání dílčích zpráv (fakultní deadline 11. ledna 2023)
 • 31. ledna 2023 deadline pro odevzdávání závěrečných zpráv (fakultní deadline 25. ledna 2023)

AZV – OPP/Ing. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz)

 • 20. ledna 2023 (12:00) je deadline dílčích zpráv za rok 2022 (fakultní deadline 17. ledna 2023)
 • 31. ledna 2023 (12:00) je deadline pro závěrečné zprávy pro projekty končící v roce 2022 (fakultní deadline 25. ledna 2023)

Juniorské projekty UPOL – OPP/Ing. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz)

 • 31. ledna 2023 je deadline pro závěrečné zprávy pro projekty končící v roce 2022 (fakultní deadline 26. ledna 2023)

IGA - Ing. Veronika Sokolová (veronika.sokolova@upol.cz)

 • 15. března 2023 je deadline pro podávání závěrečných zpráv za rok 2022 (fakultní deadline 10. března 2023)
 • 16. ledna 2023 je deadline pro podávání návrhů projektů IGA na r. 2023 (fakultní deadline 13. ledna 2023)

MŠMT - Vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II., PODPROGRAMU INTER-COST-LUC23

MŠMT vyhlásilo v programu I-E II, podprogramu INTER-COST veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUC23. Záměrem LUC23 je výběr výzkumných projektů navázaných na akce COST mezinárodního programu COST, a to v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů musí být minimálně 20 měsíců a nesmí zároveň přesáhnout dobu trvání příslušné akce COST. Projekty lze řešit maximálně do 31. prosince 2026. Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů, začala 15. prosince 2022 a končí 6. února 2023 (fakultní deadline je 1. února 2023). Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, příp. kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT - INTER-EXCELLENCE - INFORMACE KE KONTROLE ŘEŠENÍ PROJEKTŮ LTXXX, TJ. VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV (ZAZ), POPŘ. SOUHRNNÉHO VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2022

U končících projektů (do konce roku 2022) odevzdávejte ZAZ do 14 dnů od konání oponentního řízení avšak nejpozději do 30. ledna 2023. Na MŠMT se ZAZ odesílají nejpozději do 30. ledna 2023 – zajistí Ing. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz).

U běžících projektů ve 3 a 4 roce řešení (např. LTC20xxx, LTI20xxx, LTT19xxx, LTT20,) prosíme o vyplnění formuláře: Souhrnné vyúčtování za rok 2022 programu I-EXCELLENCE.xlsx (26,79 kB).

Požadované dokumenty ZAZ pro projekty LTxxx:

 • vyplněný formulář ZAZ.doc
 • zápis z oponentního řízení
 • čestná prohlášení členů oponentního řízení
 • oponentní posudky
 • výkaz uznaných nákladů za kalendářní rok 2022 a za celé období řešení projektu (tzv. analytická sestava z účtárny)
 • souhlasné vyjádření MŠMT v případě, že byly v průběhu roku uskutečněny dílčí změny, které přesáhly v souhrnu sumu rovnající se 10 % z poskytnuté podpory v daném roce
 • přílohy dle Vašeho uvážení (např. kopie plné moci pro podpis titulní strany)

Titulní stranu ZAZ musí podepsat statutární zástupce.

MŠMT - Vratky dotací projektů výzkumu a vývoje v roce 2022 (programy INTER-EXCELLENCE, MOBILITY - LT, 8J

Vratky projektů výše uvedených programů se provádí následujícím způsobem:

 • Vratky prostředků aktuálního roku zasílejte na výdajový účet MŠMT (821001/0710). Maximální výše této vratky je rovna výši dotace poskytnuté v roce, za který vracíte (viz Smlouva o poskytnutí dotace, Příloha II)
 • Vratky prostředků minulých let (2021 a starší) včetně vratek z FÚUP zasílejte na depozitní účet MŠMT (6015‑821001/0710)

Současně s převodem vratek dotací je nutné zaslat avízo o vratce na MŠMT (zajistí Ing. Tea Pokorná, tea.pokorna@upol.cz).

OPŽP - 28. výzva - Péče o významné části přírody a krajiny

Výzva je určena pro projekty péče o různé druhy přírodních stanovišť, jakými jsou například tůně, rašeliniště, prameniště, malé vodní nádrže, vodní toky a jejich nivy nebo projekty výstavby a rekonstrukce malých vodních nádrží. O podporu se mohou ucházet i opatření na pomoc ohroženým druhům v urbanizovaném prostředí a opatření na omezení šíření invazních druhů.

Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.6, Opatření 1.6.1 jsou přijímány do 30. června 2023 (20:00), fakultní deadline je 23. června 2023.

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+. Výzva je průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí.

Své návrhy projektů (stručné informace + zelenou košilku) předávejte na OPP k rukám Ing. Tey Pokorné (tea.pokorna@upol.cz).

Podporované aktivity 

1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů

 • Podaktivita 1.6.1.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů

1.6.1.2 Péče o chráněná území (přírodní dědictví) 

1.6.1.3 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů

1.6.1.5 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody

 • budování návštěvnických a informačních středisek ochrany přírody pro velkoplošná zvláště chráněná území národního významu (NP a CHKO), včetně rekonstrukce, obnovy, rozšíření nebo doplnění stávajících prvků,
 • budování chodníků a stezek, pozorovatelen, informačních a interaktivních prvků, zábradlí, závor a telemetrických prvků v ZCHÚ (NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP) a v lokalitách soustavy Natura 2000, včetně rekonstrukce, obnovy, rozšíření nebo doplnění stávajících prvků.

Potřebné dokumenty k této výzvě naleznete na webu OPŽP.

OPŽP - 31. výzva - Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy

Výzva je zaměřena na podporu projektů zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské i vodní živočichy a realizaci opatření k omezování jejich úmrtnosti.

Termín podání žádostí je do 30. června 2023, fakultní deadline je 23. června 2023.

Své návrhy projektů (stručné informace + zelenou košilku) předávejte na OPP k rukám Ing. Tey Pokorné (tea.pokorna@upol.cz).

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.

Výše podpory:

 • max. 100 % celkových způsobilých výdajů pro projekty na zajištění migrace pro vodní živočichy vyplývající z Koncepce v kategorii mezinárodní a národní prioritní koridory a projekty, kde jsou žadateli orgány ochrany přírody v rezortu MŽP (AOPK ČR, správy NP),
 • max. 80 % celkových způsobilých výdajů pro projekty na zajištění migrace pro vodní živočichy vyplývající z Koncepce v kategorii regionální prioritní koridory či vyplývající z příslušných plánů dílčích povodí (vodní toky mimo Koncepci),
 • max. 70 % pro odstranění či eliminace migrační překážky na ostatních vodních tocích v ČR a pro migrace pro suchozemské živočichy.

Potřebné dokumenty k této výzvě naleznete na webu OPŽP.

Připomínkování smluv a dodatků právním oddělením UP

Na základě dohody mezi Projektovým servisem (PS UP) a Právním oddělením (PO UP) ohledně zpracovávání projektových smluv a dodatků, bude nyní připomínkovat i Mgr. Gabriela Pokorná (PS UP). PO UP bude nadále plně poskytovat odborné právní konzultace, pomoc při výkladu sporných věcí apod.

TA ČR - DŮLEŽITÉ TERMÍNY V ROCE 2023

Termín pro odevzdání Průběžných zpráv je vždy 30. ledna (po roce, za který zprávu podáváte). Termín pro odevzdání Závěrečných zpráv je 30 dnů od konce řešení projektu. Informace k podání Průběžné/Závěrečné zprávy naleznete v Návodu k podání Průběžné a Závěrečné zprávy projektu, který je dostupný na úvodní straně ISTA.

 • Průběžné zprávy za rok 2022 je nutno odevzdat: do 30. ledna 2023.
 • Závěrečná zpráva: nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu.
 • Zprávy o implementaci výsledků: do 31. července 2023.

Týká se všech programů (vyjma programu Beta). Zprávy se zpracovávají v systému ISTA. Po zpracování zprávy se vygeneruje protokol, který se odesílá datovkou na TA ČR. Zprávy budou odesílány prostřednictvím datové schránky UP OL. Abychom stihli vše řádně a včas odeslat, prosím o dodání podkladů na e-mail silvie.savrnakova@upol.cz z Vaší strany nejpozději den před stanoveným termínem TA ČR.

TA ČR - DPH neuznatelný náklad v NPO

Dovolujeme si informovat všechny řešitele, že v rámci programů (spolu)financovaných z Národního plánu obnovy (NPO) je DPH neuznatelným nákladem.

TA ČR

Vyhlášeno:

 • TA ČR - Program TREND: Vyhlášení 9. veřejné soutěže, podprogram 2 (fakultní uzávěrka 4. ledna 2023).
 • TA ČR - CHIST-ERA Call 2022: Výzva v oblasti ICT je otevřena (fakultní uzávěrka je 26. ledna 2023).

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Pro více informací sledujte stránky poskytovatelů a OPP PřF.

Akademický senát

Akademický senát PřF UP

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční  1. února 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studentské záležitosti

Sváteční odstávka menz a bister

Přes vánoční a novoroční svátky omezí menzy Univerzity Palackého z provozních a ekonomických důvodů tradičně svou provozní dobu. Naposledy se budete mít možnost v menze nebo bistrech FreshUP najíst ve středu 21. prosince 2022. Pozor, Menza Šmeralova, obě bistra na filozofické fakultě (Křížkovského 10, třída Svobody) a bistro ve staré budově pedagogické fakulty budou mít zavřeno už od pondělí 19. prosince 2022.

Zavřeno budou mít menzy a bistra UP přes celé svátky. Jejich provoz bude obnoven v pondělí 2. ledna 2023 vyjma menzy Šmeralova, která začne opět fungovat se začátkem semestru, a obou bister na pedagogické fakultě, která se otevřou ve středu 3. ledna 2023, a bistra filozofické fakulty na Křížkovského, které bude mimo provoz až do 8. ledna 2023.

Studijní oddělení
Studijní oddělení je otevřeno do 22. prosince 2022 dle standardních úředních hodin. Od 23. prosince 2022 do 1. ledna 2023 bude studijní oddělení uzavřeno. Od 2. ledna platí běžná pracovní doba.

Studentská grantová soutěž (IGA)

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 14. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). Cílem soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Každý řešitel může předložit do soutěže pouze 1 projekt.

Řešitelský tým může tvořit nejvýše 50 osob. V rámci 14. ročníku soutěže není možno žádat o investiční prostředky. Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP. Přihlášky můžete podávat do 16. ledna 2023 do 16:00. Podmínky soutěží jednotlivých fakult jsou dostupné v přiloženém souboru.

Via Chimica

Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností ČR spouští už druhý ročník soutěže Via Chimica pro mladé talenty v oboru chemie. Do soutěže o 50.000 Kč se mohou hlásit studenti českých vysokých škol v bakalářském nebo magisterském studiu se svojí originální studentskou prací. Přihlásit se můžete do 15. února.

Podcastový seriál

Věda očima ženy

Podcastový seriál Věda očima ženy představuje ženy – vědkyně z přírodovědecké fakulty, jež se významně podílejí na výzkumu i přípravě studentů vysokých škol a doktorandského studia.

Aktuálně si můžete poslechnout absolventku katedry informatiky Markétu Trnečkovou, která je vášnivou sběratelkou programovacích robotů, jež ráda ve svém volném čase testuje a radí pak učitelům, jak mohou s přístroji pracovat ve výuce. Málokdo rozumí jejich složité řeči jako ona. S programováním se seznámila již v dětství - její tatínek pracoval v oboru a rád ji svět počítačů ukazoval. Jednou chtěla být jako on! Nejbližší je jí počítačová grafika, miluje 3D tisk a své výborné znalosti a zkušenosti uplatňuje při spolupráci s lékařskou fakultou, kde například testuje rozdíl mezi dvěma endoskopy. Je jasné, že informační technologie jsou oborem budoucnosti!  A umělé inteligence, která nás jednou nahradí v práci, se nebojí. S nadsázkou říká, že počítače jsou jen hloupé stroje, které se řídí pouze instrukcemi lidí.

 Rozhovor najdete v audio formě na Spotify nebo jako videorozhovor na YouTube kanálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Provoz fakulty

Provoz podatelny před koncem roku

Dne 22. prosince 2022 bude podatelna na Envelopě otevřena od 9:00 do 10:00 a v Holici od 10:30 do 11:30. Schránky s obyčejnou i doporučenou poštou se naposledy vyberou na Envelopě v 11:45 a v Holici v 11:15. Pošta doručená po tomto termínu bude odeslána až 2. ledna 2023.

Provoz fakulty před koncem roku

Hlavní budova (Envelopa) a budovy v areálu Holice budou uzavřeny od 23. prosince 2022 do 1. ledna 2023. Ostrahu objektů bude provádět externí hlídací služba. Případné poruchy a závady hlaste jejím zaměstnancům, ti pak předají informace pohotovostní službě správy budov.

Budova VLD - 17. listopadu 50 a budova SLO – 17. listopadu 50a budou uzavřeny od 23. prosince 2022 do 1. ledna 2023. Vstup v uvedeném období bude umožněn pouze na zaměstnanecké karty.

Personální a mzdové oddělení

Personální a mzdové oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 22. prosince 2022 do 11:00, po Novém roce od 2. ledna 2023. Pokud nebude nezbytná osobní konzultace, pro předávání dokladů na oddělení využívejte interní poštu - schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě u vrátnice. Děkujeme za respektování tohoto pokynu.

Daňová prohlášení budou mzdové účetní se zaměstnanci podepisovat od 10. ledna 2023 ve zvolených termínech rezervačního systému. Podrobné pokyny obdrží zaměstnanci nejpozději začátkem ledna v české i anglické verzi. Finanční správa používá výhradně daňová prohlášení v českém jazyce, zahraniční zaměstnanci budou mít k dispozici anglický překlad formuláře pouze pro základní orientaci. Osobní konzultaci k podpisu daňového prohlášení v angličtině zajistí personální a mzdové oddělení v rámci vlastní kapacity.

Různé

Nové benefity pro zaměstnance

V průběhu podzimu přibylo mezi benefity, které Univerzita Palackého nabízí všem svým zaměstnankyním a zaměstnancům, několik novinek od externích partnerů. Nově je možné získat slevu a bezplatnou kontrolu zraku v optice Flora Optik, zvýhodněný servis, půjčení či koupi vybavení ve Snow4Fun Olomouc nebo levnější permanentku do fitcentra Jako proutek. Více najdete v této zprávě nebo v kompletním přehledu benefitů.

Sbírka na pamětní desku Josefa Tillicha

Josef Tillich více než 50 let vyučoval fyziku na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc, ale zároveň byl velmi aktivní v oblasti výtvarného umění, skládal básně, byl propagátorem zdravého životního stylu a významným cvičitelem jógy. Byl příkladem a nositelem morálních hodnot, které se z dnešního světa postupně vytrácejí. Proto byla vyhlášena sbírka na pořízení důstojného památníku ve formě pamětní desky, jejíž podoba bude odviset od výše darů, které se podaří shromáždit. Jako vhodné místo pro pamětní desku se jeví jeho domovská fakulta, na níž prožil prakticky celý svůj profesní život.

Odkaz na sbírku. V případě dotazů kontaktujte, prosím, Martina Štainera, tel. 777 693 055, e-mail: martin@edukol.cz

Vánoční sbírka Příroda dětem z Klokánku

Vánoční sbírka Příroda dětem z Klokánku vynesla letos díky finančním příspěvkům studentů a zaměstnanců Přírodovědecké fakulty UP bezmála 54.000 korun. Symbolický šek na tuto částku v pátek předal děkan fakulty Martin Kubala společně s koordinátorkou sbírky Martinou Oulehlovou z katedry botaniky vedoucí olomouckého Klokánku Šárce Kupčákové.

Úspěch na MS ve sportovní střelbě

V thajské Pattayi proběhlo mistrovství světa ve sportovní střelbě IPSC Handgun? Na nově zbudované střelnici se závodů zúčastnilo přes 1500 střelců. Josef Rakušan, který pracuje na přírodovědecké fakultě, byl členem družstva mužů, jež v divizi Standard získalo bronzové medaile.

Nové vnitřní normy

Dne 12. prosince 2022 byly MŠMT ČR zaregistrovány níže uvedené vnitřní předpisy UP:

A-4/2017-N02 – Volební řád AS UP     

Dnem 16. prosince 2022 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-22/28 – Organizační zabezpečení výplat mezd v roce 2023 na UP  

Dnem 19. prosince 2022 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

K-B-22/29 - Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2022 na Univerzitě Palackého v Olomouci

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 9. ledna 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)