Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého se rozhodla uspořádat materiální pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině. Sbírka Příroda Ukrajině se koná ve spolupráci s Yuliyí Krasylenko z katedry biotechnologií, která spolupracuje s lidmi poskytujícími pomoc na hranicích a majícími vazby na koordinátory na ukrajinském území.

Darovat můžete obvazový materiál, léky, umělou výživu, jednorázové dětské pleny, teplé přikrývky, polštáře, hygienické potřeby, oblečení, boty, spací pytle, karimatky, nádobí, vysílačky, dálkoměry, prodlužovací šňůry, dalekohledy, trvanlivé potraviny či vodu.

Dary můžete nechat buď na vrátnici hlavní budovy přírodovědecké fakulty, nebo na vrátnici v areálu Holice. Věnovat můžete i Unišeky, za které organizátoři sbírky zajistí další potřebné nákupy. Podrobné informace ke sbírce, ale také k pomoci při hledání ubytování pro Ukrajince, najdete na těchto webových stránkách.

Přírodovědecká fakulta děkuje všem, kteří se zapojují do pomoci lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině.

Věda a výzkum

Úpravy agendy podepisování dokumentů rektorem UP

V zájmu vylepšení chodu kanceláře rektora bychom s Vámi rádi sdíleli následující úpravy pro agendu podepisování dokumentů:

  • stále platí, že všechny smlouvy k podpisu rektora je nutné opatřit průvodním formulářem, tzv. "košilkou" s příslušnými podpisy před samotným podpisem rektora. Košilka slouží jako identifikace smlouvy, zodpovědné osoby za smlouvu a přehled provedené kontroly relevantních součástí (děkanát apod.),
  • smlouvy bez kompletně vyplněného průvodního formuláře/košilky budou zaslány zpět odesílateli,
  • připomínáme, že všechny dokumenty, kromě studijních záležitostí, musí nyní projít nejdříve kontrolou kvestorky, pak jsou předloženy panu rektorovi.

Přestože je snahou sekretariátu rektora podpisy rektora vyřídit vždy v co nejkratší lhůtě, vyřízení podpisu může trvat i několik dní.

V rámci PřF UP se nemění pravidlo, že košilky jsou vyplňovány na katedrách/pracovištích a následně jsou doručovány na děkanát, kde je příslušné pracovnice zpracují včetně přiložených dokumentů (smlouvy, dodatky apod.) a zašlou na rektorát k podpisu statutára (rektor a prorektoři). Informace k administraci a typy košilek najdete v sekci Kuchařka k administraci projektů na stránce OPP.

TA ČR – Program Delta 2

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (TA ČR - Program DELTA 2: Oznámení předběžných parametrů 4. veřejné soutěže). Vyhlášení je plánované na 18. května 2022. Dovolujeme si upozornit uchazeče, že veřejná soutěž bude vyhlášena pouze v případě ukončení rozpočtového provizoria.

Nově je jazykem návrhu projektu angličtina. Tyto odlišné parametry jsou v tabulce označeny červeně a je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Podmínka účasti propojených a partnerských podniků bude upřesněna. Více na stránkách poskytovatele.

TA ČR – DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky spolu s Ministerstvem dopravy informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+ (TA ČR - DOPRAVA 2020+: Oznámení předběžných parametrů 4. veřejné soutěže). Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje dne 6. dubna 2022. TA ČR upozorňuje uchazeče, že veřejná soutěž bude vyhlášena v případě ukončení rozpočtového provizoria. Více na stránkách poskytovatele.

TA ČR – podpora ukrajinských akademiků, vědců a studentů

Informace k zapojení vědeckých týmů, pracovníků a studentů z Ukrajiny do realizovaných projektů TA ČR najdete na stránkách poskytovatele. Více naleznete zde.

TA ČR – vyplácení podpory 2022

Na základě dohody s RVVI a Ministerstvem financí přistoupí Technologická agentura ČR k postupnému vyplácení části podpory na již realizované projekty, a to v předpokládané výši 3/12 schválené výše podpory projektu na rok 2022 dle Závazných parametrů. Zbylá část podpory bude projektům vyplacena po schválení zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022. U nově schválených projektů se počítá s vyplacením podpory po ukončení rozpočtového provizoria. Více na stránkách poskytovatele.

TA ČR – pokyny k předávání výsledků do databáze RIV pro rok 2022

Na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) vzniká všem příjemcům podpory povinnost zanést údaje do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. 

TA ČR stanovuje termín pro předání výsledků za rok 2021 nejpozději do 29. dubna 2022. Tento termín byl zvolen z důvodu procesu kontroly zaslaných dodávek dat tak, aby je bylo možné včas připravit a odeslat do termínu stanoveného zákonem č. 130/2002 Sb. Více na stránkách poskytovatele nebo zde. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Obhajoby IGA projektů

Obhajoby loňských grantových projektů IGA se uskuteční 24. března 2022 v 8:30 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 6. podlaží. 

Výsledky veřejné soutěže AZV ČR jsou již známy

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV ČR) zveřejnila výsledky jednostupňových veřejných soutěží VES 2022/J a VES COVID. V soutěži VES 2022/J bylo přihlášeno 493 projektů, z toho čtyři projekty za PřF UP. Ministerstvo zdravotnictví po zhodnocení orgány AZV ČR doporučilo k financování 95 projektů. Bohužel, žádný projekt podaný PřF UP v této výzvě nebyl letos úspěšný. Celkové výsledky jsou dostupné zde. Veřejné jednostupňové soutěže VES COVID se nikdo z PřF UP nezúčastnil, nicméně z celkových 53 návrhů projektů bylo podpořeno 26, tedy celých 49 %! Výsledky této soutěže jsou dostupné zde.

GA ČR – podpora ukrajinských vědců a studentů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vnímá obtížnou situaci ukrajinských studentů a vědců. Ve snaze jim pomoci:

  • GA ČR doporučuje řešitelské týmy rozšířit o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny. Toto rozšíření je v roce 2022 možné učinit bez nutnosti schválení předsednictva GA ČR.
  • GA ČR vyzývá žadatele v letošních veřejných soutěžích, aby zvážili možnost zahrnout ukrajinské studenty a vědce do řešitelských týmů nově navrhovaných projektů.
  • GA ČR upozorňuje ukrajinské vědce a jejich týmy na možnost přihlásit návrh projektu do aktuálně vypsaných soutěží, obzvláště pak upozorňuje na novou soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING, díky které mohou vědci ze zahraničí absolvovat tříletý badatelský pobyt na českých institucích. V případě zvýšeného zájmu o tuto soutěž je GA ČR připravena navýšit prostředky určené na její financování.

Aurora – zaměstnanecké mobility

Bylo vyhlášeno další kolo výzvy pro zaměstnanecké mobility v rámci Aliance Aurora, která představuje možnost realizace zaměstnaneckých mobilit na partnerských univerzitách v Auroře (kromě tzv. „Associate partners“). Pro maximální flexibilitu bude tato výzva otevřená po celý akademický rok, zaslané přihlášky budou vyhodnoceny stanovenou komisí vždy první pondělí v měsíci. Výsledky výběrového řízení budou oznámeny do jednoho týdne od vyhodnocení.

V rámci této výzvy je možné využít různých druhů mobilit, jako je výuka, školení, job shadowing, výzkumné aktivity a účast na konferencích (v případě kombinace s návštěvou relevantního pracoviště za účelem plánování budoucí spolupráce). Přihlášku je nutné podat alespoň dva měsíce před plánovaným termínem mobility. Vyhodnocení přihlášek nebude probíhat v srpnu a v prosinci, tzn., že přihlášky zaslané v červenci a v listopadu budou zpracované v září a v lednu.

Toto kolo je vyhlášené od 1. března 2022 a realizace zaměstnaneckých mobilit mohou proběhnout nejdříve v květnu 2022. Zároveň připomínáme jednu z podmínek, kterou je nutné splnit: relevance ke 4 oblastem („Pilot Domains“), na které se Aurora zameřuje, tj:

  • Sustainability and Climate Change
  • Digital Society and Global Citizenship
  • Health and Well-Being
  • Culture Diversity and Identity

Více informací je k dispozici zde. Přihlášky prosím posílejte na e-mailovou adresu martina.balekova@upol.cz. Více informací o podmínkách pro přihlašování a dokumenty, které potřebujete k podání žádosti, naleznete zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Semestrální pobyty – Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko, Mongolsko

Zbývá několik neobsazených stipendijních míst na semestrální pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v délce až 9 měsíců a studijní/výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele většinou v délce do 1 měsíce. Termíny pro podání žádostí byly prodlouženy: Lotyšsko do 4. března; Bulharsko, Mongolsko a Rumunsko do 11. března. Detaily k výši stipendií a pokyny pro přihlášení naleznete zde.

Biláterální spolupráce: Bulharsko – letní kurzy

Letní kurzy bulharštiny se pravidelně konají na univerzitách v Sofii a Velikém Tarnovu během července, za ČR zbývá obsadit 8 míst. Termín pro podání žádostí byl prodloužen do 11. března. Více informací naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: Jižní Korea

Národní institut pro mezinárodní vzdělávání (NIIED) nabízí ČR 2 stipendijní místa ke studiu na korejských univerzitách pro studenty, resp. absolventy BSP či MSP. Stipendium je poskytováno na celé magisterské nebo doktorské studium. Součástí stipendijního pobytu je roční jazyková příprava povinná pro ty, kteří nedosahují požadované úrovně znalosti korejštiny. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 1 000 000 KRW měsíčně a jsou jim hrazeny další náklady včetně zdravotního pojištění.

Německo, DAAD – krátkodobé pobyty pro VŠ učitele a vědecké pracovníky

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia ke krátkodobým pobytům pro vysokoškolské učitele a vědecké pracovníky:

Pobyty v délce max. 3 měsíců je možno realizovat v období od prosince 2022 do května 2023. Počet stipendijních míst není stanoven. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici pod uvedenými odkazy na stránkách DAAD.

Žádosti je možné podat do 2. května přes online portál DAAD; formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia je třeba zaslat v uvedeném termínu e-mailem na adresu e-podatelna@dzs.cz.

Tchaj-wan – stipendia k pregraduálnímu a postgraduálnímu studiu

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (THKK) v Praze informuje o nabídce dvou typů stipendií ke studiu na Tchaj-wanu. Nabídku každoročně tvoří:

a) Tchaj-wanský stipendijní program, který vybraným studentům poskytne víceletá stipendia ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Držitelé stipendia získají částku ve výši až 20 000 TWD měsíčně a současně mohou být osvobozeni od poplatků za studium;
b) „Huayu Enrichment Scholarship Program“, který poskytne stipendia k účasti v jazykovém kurzu mandarínské čínštiny v délce od 3 do 12 měsíců. Vybraní žadatelé získají stipendium ve výši 25 000 TWD měsíčně.

Žádosti přijímá THKK do 31. března. Přehled nabídky naleznete také na webových stránkách.

Stipendia pro asistenty na školách v Sasku (SRN)

MŠMT ČR ve spolupráci se saským ministerstvem kultury nabízí stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Sasku. Přihlásit se mohou studenti posledního ročníku a čerství absolventi pedagogických fakult v oborech čeština-němčina (kombinace) nebo učitelství pro 1. stupeň ZŠ se znalostí němčiny (minimálně B1). Pobyty trvají od začátku září 2022 do konce května 2023. Přihlášky se podávají na MŠMT ČR do 31. března. Bližší informace naleznete zde.

Stipendia pro asistenty na školách v Bavorsku (SRN)

Bavorské státní ministerstvo vzdělávání a kultu vypisuje výběrové řízení na stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Bavorsku. Přihlásit se mohou studenti třetích a vyšších ročníků vysokých škol s němčinou jako studijním oborem, věková hranice je max. 29 let. Dobrá znalost německého jazyka je nutná. Pobyty trvají od 13. září 2022 do 28. června 2023. Bližší informace naleznete zde. Podklady je třeba zaslat emailem do 31. května na adresu maximilian.weig@stmuk.bayern.de.

Bavorsko (SRN) – stipendijní a grantové programy BTHA

Podle aktuálních informací Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) bude v roce 2022 nadále možné poskytovat finanční příspěvky pro projekty přeshraniční spolupráce také v digitálním formátu a pro účast na online akcích VŠ v sousední zemi. Případné možnosti uskutečnit některá setkání, studijní pobyty nebo výzkumné projekty prezenční formou pak budou záviset na vývoji situace v obou zemích.

V roce 2022 nabízí BTHA studentům, vyučujícím a vědeckým pracovníkům vysokých škol v ČR kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku. Informace k letním školám včetně seznamu těch, které mají proběhnout prezenční formou, naleznete zde. Žádosti přijímá BTHA do 31. března buďto poštou na adrese kanceláře v Řeznu, nebo emailem na sekretariat@btha.de. Více informací naleznete na stránkách BTHA v rubrice „Stipendia“.

Výzkumné stáže: Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN)

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) má nabídku studentských programů. Pro studenty technických oborů (aplikovaná fyzika, strojírenství, elektronika, robotika, IT, matematika aj.) je určen Technický program (BSP a MSP) a Doktorský program (DSP). Administrativní program je pro studenty oborů zaměřených na management a administrativu organizací, jako jsou právo, finance, logistika, personalistika, psychologie, IT, tlumočnictví, vztahy s veřejností aj. Přihlášky se podávají přes portál CERN do 21. března. Více informací naleznete v přehledu zde a podrobně na stránkách CERN.

Výzkumné stáže: von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI)

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů (týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research master a Ph.D. program). Větší šanci získat stipendium mají ti, co se přihlásí do 1. dubna, finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

AIA není administrátorem programu, zájemci se v případě dotazů mohou obrátit na kontaktní osobu z odboru výzkumu a vývoje MŠMT. Více informací je možné získat také na stránkách VKI.

Akademický senát

Další řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 9. března 2022 v 15:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Upřesňující informace a materiály jsou zveřejněny na stránce senátu.

Studijní záležitosti

Novinky z kolejí a menz

Na olomouckých univerzitních kolejích bude od března bezpečněji. Na Kolej Generála Svobody, Kolej J. L. Fischera, Kolej 17. listopadu a Kolej B. Václavka se od 1. března 2022 vstupuje pomocí karet ISIC, případně modrých univerzitních identifikačních karet. Tento systém se už druhým rokem osvědčuje v neředínském kampusu. Podrobnější informace jsou na webu SKM

Úpravy rozvrhu

Drobné úpravy rozvrhu v letním semestru lze provádět na studijním oddělení až do 15. března.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 27. června až 1. července 2022.

Seminář pro doktorandy

Univerzita Palackého ve spolupráci s Českou asociací doktorandek a doktorandů pořádá seminář „Jít či nejít na doktorát a jak si dobře vybrat kam." Akce se uskuteční 8. března 2022 od 14:00 ve Studentském klubu UP. S přednášejícími Šárkou Lojdou a Marií Přibylovou si budete moct popovídat, jak si zvolit nejvhodnější pracoviště pro vaše výzkumné téma a co vzít v úvahu, když výzkumné téma formulujete. Dozvíte se, na co si dát pozor při volbě školitelky či školitele, a pozornost bude věnována i možnostem doktorského studia v zahraničí.

Provoz fakulty

Parkování v podzemních garážích a okolí budovy přírodovědecké fakulty
Prosíme zaměstnance a studenty Přírodovědecké fakulty UP, aby při parkování v podzemních garážích PřF UP respektovali vnitřní normu PřF-B-18/10. V podzemních garážích platí zákaz parkování mimo vyhrazená parkovací stání. V případě porušení zákazu může být odebrán přístup do podzemních garáží. Parkování na Envelopě je možné na vyznačených parkovacích stáních pouze pro držitele parkovacích karet PřF a UP. V případě, že vozidlo nebude označeno parkovací kartou, může dojít k uložení pokuty Městskou policií Olomouc.

Různé

Benefiční program Pevnost Ukrajině

O víkendu 5. a 6. března se v Pevnosti poznání uskutečnil benefiční program pro celou rodinu nazvaný Pevnost Ukrajině. Výtěžek ze vstupného ve výši 85.000 Kč bude věnován sbírce Paměti národa, kterou organizuje nezisková organizace Post Bellum na pomoc Ukrajině.

Varování před kybernetickými útoky

Univerzita Palackého varuje své zaměstnance a studenty před vyšší hrozbou kybernetických útoků ve spojitosti s válečným konfliktem na Ukrajině, kterou napadlo Rusko. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost doporučuje ostražitost a obezřetnost s používáním moderních technologií. Pokud nějaký závažný kybernetický incident nastane, je doporučeno ho nahlásit přes CERT (GovCERT.CZ), resp. konkrétně týmu CSIRT. Nápomocno může být v této věci naše Centrum výpočetní techniky UP.

Univerzita Palackého nedávno vytvořila sérii edukačních videí na téma Bezpečnost v kyberprostoru, v níž jsou uvedeny základní rady a postupy, jak situacím předcházet či jak je případně řešit. Videa lze zhlédnout na portálu UPstream či přímo na YouTube.

Školení

V rámci modulu Manažerské kompetence výzkumných (akademických a vědeckých) pracovníků ve vedoucích funkcích rektorát připravil tato školení:

Povinnosti vedoucího pracovníka
10. března 2022, 8:30-12:00, RUP

Projektové řízení na UP
23. března 2022, 8:30-12:00, FF

Zaměstnávání zahraničních pracovníků na UP
5. dubna 2022, 9:00-11:30, RUP

Jak přistupovat ke studentům se specifickými potřebami?

Zajímá vás, jak přistupovat ke studentům se zdravotním postižením anebo jak vypadá inkluzivní univerzita? Centrum podpory studentů se specifickými potřebami připravilo krátké hodinové kurzy zaměřené na specifika jednotlivých druhů zdravotního postižení. Všechny kurzy, které jsou pro vás připraveny, jsou zcela zdarma. Více informací a možnosti pro přihlášení naleznete na webu centra.

Do práce na kole

Celý květen na kole, koloběžce, pěšky nebo poklusem. Přihlaste se s kolegy a kolegyněmi, přáteli nebo i sami do výzvy Do práce na kole a podpořte vlastní kondici i rozvoj infrastruktury pro cyklisty i pěší. Díky Udržitelné univerzitě bude mít prvních sto zájemců z řad zaměstnanců Univerzity Palackého registraci zdarma.

Academia Film Olomouc

Špičkové vědecké dokumenty, inspirativní přednášky, filmové workshopy, hudební produkce, exkurze, výstavy i program pro děti. Svátek všech filmových fanoušků a tvůrců Academia Film Olomouc, který pořádá Univerzita Palackého v Olomouci, se letos koná 26. dubna až 1. května a přinese téma Naděje. Dokumenty poběží zdarma v Uměleckém centru UP – Konvikt, v kině Metropol, Vlastivědném muzeu v Olomouci a na dalších místech ve městě. Více informací naleznete na stránkách AFO.

Nové vnitřní normy

Dnem 1. března 2022 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-22/04 – Organizační řád Rektorátu UP
R-B-22/05 – Pověření – rozsah pravomocí prorektorů, kvestora a kancléře UP při zastupování rektora UP a jejich jednání za UP
B3-13/7-SR-N13 – Zásady studentské grantové soutěže v UP – Novela č. 13


Další Zpravodaj PřF vyjde v pondělí 21. března 2022.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)