Věda a výzkum

Sociální fond (1%) v projektových žádostech

K zelené košilce při podávání projektového návrhu je nově nutné do stručných informací k projektové žádosti (v případě, kdy není samotný projektový návrh ještě finalizován) uvádět kromě samotného rozpočtu a dofinancování i to, že počítáte ve svém návrhu s tvorbou 1% na sociální fond. Pokud to projekt umožňuje, o sociální fond se musí žádat.

MŠMT – výzva mobility CZ-DE 8J25DE (2025-2026)

MŠMT zveřejnilo výzvu na mobility Česko-Německo 2025-2026 - fakultní deadline pro dodání zelené košilky a stručných informací k projektové žádosti 5. června 2024. Podepsaná projektová žádost může být odeslána datovou zprávou nejpozději dne 10. června 2024 do 12:00. Pro bližší informace kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT – výzva mobility CZ-FR 8J25FR (2025-2026)

Dealine 30. května 2024 (zelené košilky do 27. května 2024 + stručné info k projektu/hotový návrh) - Odkaz na výzvu.

Program Prostředí pro život 2: Vyhlášení 1. veřejné soutěže, PP1 a PP2

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2, PP1 a PP2 - fakultní uzávěrka 5. června 2024.

Podprogram 1 je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak v oblasti inovací ve veřejném sektoru, zejména ve veřejné správě. Cílem je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu, vytvářet prostředí pro prosazování principů oběhového hospodářství a udržitelného rozvoje ve veřejném sektoru.

Podprogram 2 je zaměřen na nové postupy, technologie, služby a obecně nová řešení s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění ve společenské, ekonomické a environmentální praxi včetně ochrany klimatu. Prostřednictvím podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací v podprogramu 2 vzniknou technologie, techniky a postupy, které budou přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti firem, inovativnosti veřejného sektoru a atraktivity České republiky jako společnosti rozvíjející se s využitím inovativních řešení.

Soutěžní lhůta končí 12. června 2024.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Povinné ohlašování mobilit

Ohlašování mobilit je povinností každého vyjíždějícího studenta. Svůj záměr vyjet a dobu trvání mobility vždy hlaste paní Daně Gronychové (dana.gronychova@upol.cz) ze zahraničního úseku Studijního oddělení PřF.

O zahraničních studentech přijíždějících na odborné stáže jí rovněž musí předem informovat katedra, na kterou mají přijet. Nově naleznete na webu informace o praktických stážících, které je také nutné hlásit.

Dofinancování zahraničních stáží

Připomínáme, že lze požádat o dofinancování studentských zahraničních stáží, pokud primární zdroj nepokryje všechny nutné náklady. Vyplněný formulář žádosti (k dispozici v češtině i angličtině) zašlete vnitřní poštou k rukám Walerie Słowikové (Studijní oddělení) nebo skenem na e-mail: waleria.slowikova@upol.cz.

Evidence zahraničních hostů

Povinností katedry je evidence zahraničních hostů. Navštíví-li vaši katedru zahraniční hosté, zadejte, prosím, informaci o nich do Portálu.

Návod:

 • Rozbalte si v Portálu "Všechny aplikace"
 • Klikněte na dlaždici "Přijetí hostů"
 • Stiskněte tlačítko "+Nové" a vyplňte formulář, který se vám otevře.

Stipendia - Japonsko

Velvyslanectví Japonska v ČR informuje o nové výzvě pro podávání žádostí o tzv. stipendia japonské vlády. Tato stipendia mohou využít: absolventi BSP anebo studenti či absolventi MSP a DSP k pobytům v délce 18 až 24 měsíců (stipendium Research Students), absolventi SŠ anebo studenti prvních ročníků VŠ k absolvování BSP, případně navazujícího MSP - délka studia 5 až 7 let vč. roční jazykové přípravy (stipendium Undergraduate Students). Zájemci o studium podávají žádost s požadovanými přílohami na adresu MŠMT ČR. Termín pro podání přihlášek: 3. června.

Stipendia - Thajsko

Thajské ministerstvo vysokého školství, vědy, výzkumu a inovací vydalo dokument s přehledem nabídek stipendií na rok 2024 pro pregraduální i postgraduální studium v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech na thajských vysokých školách. Ne všechna stipendia jsou určena uchazečům z Evropy, tato informace je vždy uvedena v detailu nabídky v řádku „Eligible region/country“.

Studijní záležitosti

Hlasujte pro nejlepšího pedagoga!

Cena děkana je udělována zaměstnancům za vynikající pedagogickou činnost, a to standardně pěti pracovníkům – jednomu z každého z pěti oborů na PřF UP (Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie a Vědy o Zemi).

Pro svého oblíbeného pedagoga mohou hlasovat studenti třetích a vyšších ročníků bakalářských a studenti navazujících magisterských oborů. Každý student má možnost volby až tří pedagogů, přičemž první vybraný pedagog obdrží hlas s váhovým faktorem o hodnotě 1,0, druhý vybraný o hodnotě 0,7 a třetí vybraný o hodnotě 0,5.

Cenu obdrží pedagog, který získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů mohou být v každém z výše uvedených oborů uděleny ceny dvě.

Studenti mohou hlasovat elektronicky na těchto stránkách do 30. září 2024. Přihlášení je jako do Portálu, ale dále je hlasování anonymní.

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 24. - 27. června 2024. Absolventi, kteří na promoce nepůjdou, si mohou po předchozí domluvě diplom vyzvednout na studijním oddělení.

Uzavření ročníku před státnicemi

Studenti druhých navazujících ročníků a třetích bakalářských ročníků si po splnění všech studijních povinností musí nechat na studijním oddělení uzavřít ročník před SZZ/obhajobou.

Zápis SZZ

Studenti, kteří chtějí v letním semestru tohoto ak. roku státnicovat/obhajovat a nezapsali si státnicové předměty do STAGu, nechť neprodleně kontaktují svoji studijní referentku. Pokud nebudou mít zapsané SZZ předměty ve STAGu, nebudou se jim nabízet termíny pro přihlášení.

FameLab

Chcete se stát hvězdou vědeckého nebe a zazářit na jedné z nejstarších mezinárodních vědeckých soutěží? Toužíte se zdokonalit ve svých prezentačních dovednostech, vyzkoušet si velké  pódium, dostat příležitosti k důležitému síťování a prožít víkend s ostatními finalisty? Pak je soutěž FameLab právě pro vás! Co musíte splňovat?

 • studovat nebo pracovat v oblasti přírodních, či technických věd, medicíny, matematiky nebo humanitních oborů a být starší 21 let;
 • být studentem nebo zaměstnancem univerzity anebo výzkumného pracoviště, či vyučujícím střední školy, které působí na území ČR
 • mít připravené vystoupení v rozsahu maximálně 3 minuty;
 • na univerzitním i národním kole prezentovat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce; na mezinárodním finále prezentovat v anglickém jazyce ;
 • prezentovat vědecké téma bez použití projektoru (tj. el. prezentace, videa atd.);

Zasláním videa na adresu famelab@cuni.cz do 7. července 2024 vstupujete do předkola, kde odborná porota na základě kritérií (obsah, srozumitelnost a charisma) vybere 8 – 10  nejlepších. Tito pak získávají prestižní víkendové školení MASTERCLASS a následně změří své síly v národním finále v září v Praze. Vítěz/ka poté postupuje mezi nejlepší prezentéry ze zúčastněných zemí v daném roce. Více zde.

FB PřF UP jobs

Studentům i absolventům fakulta nabízí facebookovou stránku PřF UP jobs. Na této sociální platformě zprostředkovává jak pracovní příležitosti z oblastí matematiky, informatiky, fyziky, zdravotnických oborů, biologie, ekologie a životního prostředí, chemie a věd o Zemi, tak i brigády, stáže, trainee programy nebo možnosti zapojení do dobrovolnictví vhodné pro vysokoškolské studenty.

Cena Milana Odehnala

Česká fyzikální společnost JČMF vyhlásila nové kolo soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala za roky 2023-2024 s tím, že uzávěrka přihlášek pro toto kolo soutěže je 15. května 2024. Soutěže se mohou zúčastnit autorky a autoři vědeckých prací z oboru fyziky z kteréhokoli českého pracoviště, nebo absolventi českých vysokých škol, kteří nepřekročili věk třiceti let v den uzávěrky (datum narození 15. 5. 1994 a později), a to pouze individuálně.

 • Do soutěže se přijímají nejvýše tři související práce ze všech fyzikálních oborů, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v posledních pěti letech.
 • Přihláška musí obsahovat osobní údaje soutěžícího (jméno, datum narození, vzdělání, pracoviště, e-mailovou adresu) a maximálně jednostránkové shrnutí významu předložených prací. Přihlášku a soutěžní práce zasílejte elektronickou poštou ve formátu pdf na jaroslav.bielcik@fjfi.cvut.cz.
 • Pro rok 2024 činí souhrn cen minimálně celkem 70 000 Kč.

Cena Josefa Vavrouška

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vyhlašuje 29. ročník soutěže o Cenu Josefa Vavrouška. Přihlásit se mohou studenti, doktorandi a mladí absolventi českých a slovenských vysokých škol (orientační věková hranice do 35 let). Základní okruhy najdete zde.  Uzávěrka soutěže je stanovena na pátek 26. července 2024 ve 12:00.

Provoz fakulty

Změna směrovacího čísla

Na adrese Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého - areál Holice dochází ke změně adresního poštovního směrovacího čísla, původní PSČ 783 71 je nahrazeno PSČ 779 00.

Servisní týden

Každoroční servisní týden Centra výpočetní techniky UP (CVT UP) letos připadá na termín 12. - 16. srpna 2024. Během něj proběhne důležitá údržba, aktualizace či upgrade univerzitních informačních sítí a systémů ve větším rozsahu.

Ačkoliv se zaměstnanci CVT UP snaží dopad zásahů na uživatele minimalizovat a zásadní úpravy provádět především mimo běžnou pracovní dobu, může v daném období docházet ke krátkodobým výpadkům webu, Portálu UP a souvisejících aplikací, STAGu, e-mailu, jednotného přihlášení, úložišť nebo internetového připojení obecně.

Doporučujeme proto, abyste termín servisního týdne zohlednili při plánování letních měsíců a směřovali důležité úkony, které může dočasná nedostupnost univerzitních systémů ovlivnit, na jiné datum. Podrobný harmonogram servisního týdne naleznete na začátku července v Portálu UP a Newsletteru UP.

Různé

Den fascinace rostlinami

Spánek je klíčovým faktorem ovlivňujícím lidské zdraví a psychickou pohodu. Přijďte proto 15. května 2024 do botanické zahrady přírodovědecké fakulty, kde se uskuteční pravidelná akce Den fascinace rostlinami, letos s podtitulem Spi sladce. Botanické, bylinkové a mykologické stanoviště budou pro školy i veřejnost přístupná zdarma od 10:00 do 17:00.

Olomoucká muzejní noc

I v letošním roce se přírodovědecká fakulta zapojí do programu Olomoucké muzejní noci. Návštěvníky čekají:

 • komentované prohlídky hlavní budovy 
 • chemické zajímavosti v laboratoři analytické chemie
 • pokusy zaměřenými na světlo a tmu, které připravil studentský spolek UP Crowd
 • mikroskopování rostlinných a živočišných preparátů 
 • komentované prohlídky geoparku, katedry geologie a jejich sbírek
 • Olomouc tak, jak ji neznáte
 • optická galerie aneb Umělecké experimenty se světlem
 • komentované prohlídky katedry zoologie

Akce se koná v pátek 17. května 2024 od 18:00 do 21:00 na hlavní budově přírodovědecké fakulty. Více zde.

Online workshop Jak být oporou

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami UP pro všechny zaměstnankyně a zaměstnance připravilo na úterý 21. května 2024 od 16:00 do 18:00 online workshop Jak být oporou? .

Kurz zaštiťuje spolek Nevypusť duši a nabídne interaktivní ukázky varovných signálů duševních obtíží, poradí, jak komunikovat s blízkým, kterému není dobře, či jak se zorientovat v síti odborné pomoci a jak některé druhy pomoci fungují. Vyjasní, kdo je kdo v krizové intervenci, a absolventi kurzu si odnesou základní dovednosti, jak realizovat podpůrný rozhovor.

Kapacita kurzu je 80 osob a hlásit se lze do pondělí 20. května. Přihlašování je dostupné zde , následně obdrží všichni přihlášení odkaz na připojení na Zoom.

Kreativní věda - kreativní učení jako cesta k poznání

V Pevnosti poznání proběhne 27. května ve 13:00 poslední z workshopů v rámci projektu Kreativní věda - kreativní učení jako cesta k poznání tentokrát na téma "Komunikuj s úspěchem“. Václav Zimmermann, zkušený improvizátor a člen Českého národního improvizačního divadla, přiblíží možnosti využití metod dramatizace a dramaterapie nejen ve vzdělávacím procesu, ale i v řešení konfliktních situací. Na workshop se mohou bezplatně přihlásit všichni zaměstnanci a studenti Univerzity Palackého zde.

Olomoucký 1/2maraton hledá dobrovolníky

Již počtrnácté se bude 15. června v Olomouci konat vyhlášený půlmaraton, a to v novém formátu jako Mattoni Olomouc Running Festival 2024. Nově se poběží i 5km běh, který dodá celodenní akci jedinečnou sportovní atmosféru. Organizace takto velké sportovní akce není možná bez každoroční pomoci nepostradatelných dobrovolníků. Je to ojedinělá příležitost, jak si vychutnat tuto akci z první řady a prožít pěkný den v prostředí sportovně naladěných lidí. Pokud máte zájem nebo chcete další podrobnosti, pište na tomas.holada.olma@gmail.com.

Online Bazar UP

Jak doma, tak v práci se vždycky najdou věci, které už nejsou potřeba, ale je ještě škoda je vyhodit. Najít jim nového majitele proto pomůže nový online Bazar UP, který usnadní výměnu jak univerzitního majetku mezi pracovišti, tak soukromých věcí mezi studenty i zaměstnanci. Jeho cílem je omezit plýtvání, vyhazování a zbytečné nakupování nových věcí a nabídnout bezpečné inzertní prostředí ve vlastní aplikaci napojené na univerzitní uživatelské účty. Více zde.

PosPos

Zveme všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty na „Posemestrální Posezení". S letním semestrem se rozloučíme v úterý 11. června od 12:00. Chybět nebude lahodné občerstvení a živá hudba.

Perspektivy rozvoje sociálního podnikání v ČR

Mariia Shestakova, studentka oboru Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, se ve své diplomové práci Perspektivy rozvoje sociálního podnikání v České republice zabývá názorem VŠ studentů na téma „sociálního podnikání“. Cílem dotazníku je prozkoumat, jakou zkušenost a znalosti o termínu studenti (ne)mají a jaké faktory na to mají vliv.

Nové vnitřní normy

Dnem 3. května 2024 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-18/07-N03 – Řád vysokoškolské koleje UP – novela č. 3    

Dnem 1. června 2024 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-24/05 – Cestovní náhrady

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 27. května 2024.

 

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)