Věda a výzkum

Vědecká rada

Vědecké rady přírodovědecké fakulty se uskuteční v termínech: 15. května, 9. října a 4. prosince 2024.

Výzva k podávání návrhů kandidátů na udělení Ceny vlády nadanému studentovi

Ocenění je udělováno vždy jednomu studentovi v kategorii:

 • student/ka střední a vyšší odborné školy,
 • student/ka v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
 • student/ka v doktorském studijním programu.

O udělení Ceny rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Laureát/ka získá v každé z kategorií spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 50 000 Kč. Cenu vlády nadanému studentovi lze udělit výhradně k ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Nejedná se tedy např. o ocenění mimořádných studijních výsledků. Vládní ocenění si klade za cíl motivovat mladé lidi se zájmem o vědní obory a může být důležitým impulsem pro jejich další kariéru.

Návrhy označené na obálce č. j. 1069/2024-UVCR musí být doručeny nejpozději do 31. března 2024 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, e-mail: rvv@vlada.cz.

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33. Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

TA ČR - Program DOPRAVA 2030: Vyhlášení 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem dopravy druhou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030. Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže růstu konkurenceschopnosti ČR. Fakultní uzávěrka 17.  dubna 2024. Více na stránce poskytovatele.

TA ČR - Program SIGMA: Vyhlášení 7. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura České republiky vyhlásila sedmou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu.

Program SIGMA – DC2 se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic v oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. Pro tuto veřejnou soutěž byla stanovena čtyři výzkumná témata, přičemž každý návrh projektu musí být v souladu s jedním výzkumným tématem.

Výzkumná témata:

 • Telemedicína;
 • AI a udržitelná mobilita;
 • Výrobní technologie a materiály;
 • Komunitní energetika a její systémy řízení, ukládání energie v malém měřítku.

Fakultní uzávěrka 20. března 2024. Více na stránce poskytovatele. V případě dotazů kontaktujte Silvii Šavrňákovou na e-mailu: silvie.savrnakova@upol.cz.

TA ČR - Pokyny k předávání výsledků do databáze RIV pro rok 2024

Na základě zákona č. 130/2002 Sb. vzniká všem příjemcům podpory povinnost zanést údaje do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. TA ČR stanovuje termín pro předání výsledků za rok 2023 nejpozději do 30. dubna 2024.

Více na stránce poskytovatele.

TA ČR - M-ERA.NET 3 Call 2024: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací

Je otevřena mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET 3 Call 2024, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci o výzvu podávat do 14. května 2024. Fakultní uzávěrka je 7. května 2024.

Technologická agentura ČR podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu SIGMA. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu je 1 450 000 EUR, z toho maximálně 350 000 EUR na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektů.

Témata výzvy (v originálním znění):

 1. Sustainable advanced materials for energy 
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces 
 3. High performance composites 
 4. Functional materials 
 5. Materials addressing environmental challenges 
 6. Next generation materials for advanced electronics

M-ERA.NET 3 pořádá pro uchazeče informační webinář, který se bude konat 7. března od 12:00. Více na stránce poskytovatele.

Kurzy otevřené vědy

Oddělení koncepce a podpory výzkumu Rektorátu UP ve spolupráci s kolegy a kolegyněmi z dalších centrálních jednotek připravilo sérii 10 kurzů věnovaných otevřené a zodpovědné vědě. Kurzy tvoří komplexní a systematický vzdělávací program, který si klade za cíl rozšířit a standardizovat znalosti v této oblasti na naší univerzitě. Program má však i modulární charakter – kurzů se lze účastnit podle svého výběru, zájmu či časových možností. Kurzy jsou určené zejména pro studenty a studentky DSP a začínající vědce a vědkyně, nicméně přihlásit se mohou všichni, kteří mají o tato témata zájem. Kapacita je omezena, aby byl umožněn interaktivní a diskuzní charakter kurzů.

Nově jsou kurzy vyhlášené přes portál CŽV, kde probíhá i přihlašování. Kurzy se budou konat v období od 12. dubna do 24. května 2024. Na webových stránkách je o kurzech publikována krátká zpráva s odkazy pro přihlášení.

Stipendia pro vědkyně - matky

Cílem projektu Nadačního fondu Alzheimer je umožnit ženám – matkám skloubit vědeckou kariéru s péčí o malé děti, která je v českém prostředí stále především záležitostí žen.

Uchazečka musí pečovat o jedno či více dětí do 4 let, musí být studentkou pregraduálního či doktorského
studia, postdoktorandkou nebo obecněji „early career researcher“. Také se musí zabývat se výzkumem vztahujícím se k Alzheimerově chorobě či dalším neurodegenerativním onemocněním, a to ve kterémkoliv oboru – od biomedicíny, přes techniku, sociálněvědní a humanitní disciplíny až po umění. Více zde.

Žádost se podává v elektronické podobě do 31. května 2024 na e-mailovou adresu: sekretariat@alzheimernf.cz.

Kurz metologie výzkumu

2. Lékařská fakulta UK s podporou Alzheimer nadačního fondu pořádají 6. a 7. června 2024 Kurz metodologie výzkumu. Kurz je určen pro pro lékaře, psychology, biology, pregraduální i postgraduální studenty, klinické i akademické pracovníky, kteří publikují nebo hodlají publikovat v mezinárodních vědeckých časopisech. Přihlásit se můžete zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Otevřená výzva: krátkodobé mobility pro mladé vědce

Studujete poslední ročník magistra, doktorát, nebo už jste postdoci? Ať tak, či onak, právě vy se můžete ucházet o finanční podporu na zahraniční výjezd. Díky otevřené výzvě aliance Aurora, zaměřené na mladé vědce a vědkyně, se můžete vydat za výzkumem na některou z členských univerzit Aurory. Více zde.

Podpora projektů nebo letních škol

Přispět k užší spolupráci mezi evropskými univerzitami by měla nová otevřená výzva aliance Aurora. Na společný mezinárodní projekt v ní lze získat až 25 000 euro. Výzva podporuje také pořádání tematických letních škol, a to částkou do 20 000 eur. Třetí podpořenou aktivitou jsou krátkodobé mobility zaměřené na mladé vědce. 

COIL profesionální rozvojový online workshop

Ve dnech 7. až 21. května 2024 pořádá Universitat Rovira i Virgili (URV) ve spolupráci s University of Minnesota první online školení pro lektory na téma COIL (Collaborative Online International Learning). COIL otevírá svět možností pro aktivní, aplikované, společné aktivity, které zajímají a motivují studenty a zároveň oživují vaši pedagogickou praxi. Příprava studentů na online práci s vrstevníky v jiné zemi může obohatit zkušenost a pomoci zajistit její úspěch. Podrobnosti naleznete na těchto webových stránkách.

Pro přihlášení vyplňte tento formulář do 30. dubna. Dotazy můžete zasílat Marině Vives na adresu marina.vives@urv.cat.

Aurora Global COIL -  veletrh udržitelnosti

Tento veletrh se bude konat 23. dubna 2024 a je příležitostí pro akademické pracovníky a koordinátory, aby se seznámili s dalšími instruktory, kteří mají zájem najít pracovní partnery z členských a přidružených partnerských institucí Aurory. Učitelé mohou do 31. března 2024 vyplnit tento formulář s obecnými informacemi o svém oboru a zájmech. Více informací na těchto webových stránkách.

Letní školy

Vyberte si ze široké nabídky letních škol pro studenty organizovaných partnerskými školami Aliance Aurora. Nabídku naleznete na těchto webových stránkách.

Akademický senát

Řádné zasedání

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 3. dubna ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Okno do praxe

Setkání studentů s potencionálními zaměstnavateli! Přírodovědecká fakulta UP společně s Kariérním centrem pořádá 9. dubna 2024 od 10:00 do 15:00 ve svých prostorách veletrh pracovních příležitostí Okno do praxe. Studenti mají možnost osobně se setkat a pohovořit se zástupci jednotlivých firem, porovnat jejich pracovní nabídky, získat cenné rady, informace a především kontakty, díky kterým zvyšují svoji šanci uplatnění na trhu práce.

Součástí programu jsou také zajímavé přednášky:

10:30-11:30, učebna 5.007 - Novinky a změny v zákoníku práce 2024 - Na co si dát pozor při nástupu na brigádu či do zaměstnání - JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

11:30-13:00, aula 2.001 - Pozornost a dopamin aneb Jak se bránit zahlcenosti a únavě a jak zvýšit svoji soustředěnost - Bc. Petr Havril

13:15-14:15, učebna 2.005 - Nové formy práce aneb Jaké jsou zkušenosti českých firem s hybridními a flexibilnílni formami práce - Mgr. Dita Palaščáková, Mgr. Milan Rataj, Ph.D., MBA

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2024

O mimořádné stipendium, ale i o hodnotné ceny mohou soutěžit všichni řádně zapsaní studenti přírodovědecké fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie, ekologie a životního prostředí, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Doplňkově je možné se přihlásit do posterové sekce. Soutěž se koná 2. května 2024, registrovat se můžete do 30. dubna 2024 na webových stránkách, kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži.

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 24. - 27. června 2024. Absolventi, kteří na promoce nepůjdou, si mohou po předchozím objednání diplom vyzvednout na studijním oddělení.

Zápis SZZ

Studenti, kteří chtějí v letním semestru tohoto akademického roku státnicovat/obhajovat a nezapsali si státnicové předměty do STAGu, nechť neprodleně kontaktují svoji studijní referentku. Pokud nebudou mít zapsané SZZ předměty ve STAGu, nebudou se jim nabízet termíny pro přihlášení.

Přednáška - Rizika spojená s generativní umělou inteligencí

Kabinet pedagogické přípravy pořádá v rámci pregraduální přípravy budoucích učitelů na přírodovědecké fakultě besedu nazvanou Rizika spojená s generativní umělou inteligencí, která se uskuteční 4. dubna 2024 od 16.30 do 18:30 v učebně 3.005. Přednášet bude profesor Kamil Kopecký, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace.

Přihlaste se do soutěže o Cenu Rudolfa Lukeše pro rok 2024

Do 31. března 2024 je možné přihlásit se o Cenu Rudolfa Lukeše pro rok 2024, která se pojí s příspěvkem ve výši 100 000 Kč. Do soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické ve spolupráci s Nadací Experientia, se může přihlásit vědec/vědkyně bez věkového omezení, který/která působí na některém z českých pracovišť a do soutěže předloží vynikající soubor prací z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie za posledních 5 let vzniklý na českém pracovišti.

Česko-Slovenská studentská vědecká konference

Přírodovědecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích pořádá 2. - 3. května 2024 už 14. ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference. Přihlásit se mohou studenti bakalářského nebo magisterského studia v oboru Fyzika.

Konference bude probíhat v odborných sekcích:

• Teoretická fyzika
• Jadrová a subjadrová fyzika
• Fyzika kondenzovaných látek
• Biofyzika a fyzika molekulárních systémů
• Fyzika Země a vesmíru
• Aplikovaná fyzika,
• Všeobecná fyzika a didaktika fyziky

Nutnou podmínkou účasti na konferencii je on-line registrace a registrace abstraktu práce.

Různé

Ples Přírodovědecké fakulty UP

Největší fakultní společenská akce roku, Ples přírodovědecké fakulty, se blíží! Těšíme se na vás už 22. března 2024. Slavnostní zahájení plesu je naplánováno na 20:00 v prostorách fakulty (budova bude zpřístupněna od 19:00). Moderátorem večera bude Jan Hlaváč.

K tanci a poslechu zahrají kapely Novios (3. podlaží) a EXstres (5. podlaží). Od půlnoci do dvou do rána se o zábavu postará DJ Zbyněk Stružka.  Ples přírodovědecké fakulty zpestří baletní vystoupení Balet Art Studia, kouzelník Karel Pomahač a workout show Mad Move. Chybět nebude bohatá tombola plná skvělých cen a občerstvení, které je zahrnuté v ceně vstupného.

Speciální opatření na kolejích

Vedení univerzity na kolejích 17. listopadu, B. Václavka a Generála Svobody kvůli opakovanému pohybu cizích osob zavádí speciální opatření včetně zprovoznění recepce či dočasné přítomnosti ostrahy.

V budovách kolejí v areálu Envelopa se od 9. března nepřetržitě pohybuje hlídací služba, posíleny budou také kontroly studentských průkazů u vstupu. Ostraha bude na kolejích trvale přítomna minimálně po dobu jednoho měsíce.

Mše svatá

Zveme vás na studentskou mši svatou, která uskuteční 20. března 2024 v 19:00 v kostele Panny Marie Sněžné  a obětována bude za Přírodovědeckou fakultu UP.

Nové vnitřní normy

Dnem 18. března 2024 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-24/07 – Ubytovací stipendia na UP na období leden-červen 2024    

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 2. dubna 2024.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)