Věda a výzkum

CES - Centrální evidence smluv UP

OPP si dovoluje požádat řešitele projektů, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, předávali kompletně podepsanou smlouvu (dodatek) příslušné referentce OPP ke vložení do CES (Centrální evidence smluv UP). Dle vnitřní normy UP R-B-22/08-ÚZ02 je potřeba vkládat smlouvy, které splňují podmínky pro povinné uveřejňování, do Registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti až dnem uveřejnění v registru. Případné citlivé údaje či obchodní tajemství jsou před zveřejněním ve spolupráci s právním oddělením UP začerněny. Předávání kompletně podepsaných smluv (dodatků) referentkám OPP ke vložení do CES bez zbytečného odkladu se týká i dokumentů, které nemají být uveřejněny v Registru smluv z důvodu plnění převážně mimo území ČR.

Program Prostředí pro život 2: Oznámení předběžných parametrů 1. veřejné soutěže, PP1 a PP2

Technologická agentura ČR spolu s Ministerstvem životního prostředí informuje o přípravě 1. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2. Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 24. dubna 2024.

TA ČR vyhlašuje první veřejnou soutěž v podprogramech:

Podprogram 1 je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak v oblasti inovací ve veřejném sektoru, zejména ve veřejné správě. Cílem je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu, vytvářet prostředí pro prosazování principů oběhového hospodářství a udržitelného rozvoje ve veřejném sektoru.

Podprogram 2 je zaměřen na nové postupy, technologie, služby a obecně nová řešení s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění ve společenské, ekonomické a environmentální praxi včetně ochrany klimatu. Prostřednictvím podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací PP2 vzniknou technologie, techniky a postupy, které budou přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti firem, inovativnosti veřejného sektoru a atraktivity České republiky jako společnosti rozvíjející se s využitím inovativních řešení.

Více na stránce poskytovatele.

MŠMT – výzva mobility 8J25FR

 • Dealine 30. května 2024 (zelené košilky do 27. května 2024)
 • Odkaz na výzvu

Výzva v rámci přeshraničního programu Interreg Rakousko - Česko

Projektové žádosti je možné podávat do 30. září 2024 (14:00).

Na základě zjištěných potřeb v programovém území byly stanoveny priority a specifické cíle, které budou v programu podporovány.  Mezi prioritní oblasti patří:

1. Výzkum a inovace
2. Klima a životní prostředí
3. Vzdělávání, kultura a cestovní ruch
4. Přeshraniční správa

Detailní popis prioritních os naleznete zde. Zásadní je realizace a dopad projektových aktivit na programové území, tzn. přinášet prospěch obyvatelům daných území na obou stranách hranice.

Výše dotace může činit max 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Projektová žádost je podávána elektronicky prostřednictvím aplikace JEMS. Další informace jsou dostupné na webu programu.

TA ČR - Program DOPRAVA 2030: Vyhlášení 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem dopravy druhou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030. Hlavním cílem je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže růstu konkurenceschopnosti ČR. Fakultní uzávěrka 17.  dubna 2024. Více na stránce poskytovatele.

TA ČR - Program SIGMA: Vyhlášení 7. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura České republiky vyhlásila sedmou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu.

Program SIGMA – DC2 se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic v oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. Pro tuto veřejnou soutěž byla stanovena čtyři výzkumná témata, přičemž každý návrh projektu musí být v souladu s jedním výzkumným tématem.

Výzkumná témata:

 • Telemedicína;
 • AI a udržitelná mobilita;
 • Výrobní technologie a materiály;
 • Komunitní energetika a její systémy řízení, ukládání energie v malém měřítku.

Fakultní uzávěrka 20. března 2024. Více na stránce poskytovatele. V případě dotazů kontaktujte Silvii Šavrňákovou na e-mailu: silvie.savrnakova@upol.cz.

TA ČR - Pokyny k předávání výsledků do databáze RIV pro rok 2024

Na základě zákona č. 130/2002 Sb. vzniká všem příjemcům podpory povinnost zanést údaje do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. TA ČR stanovuje termín pro předání výsledků za rok 2023 nejpozději do 30. dubna 2024. Více na stránce poskytovatele.

TA ČR - M-ERA.NET 3 Call 2024: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací

Je otevřena mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET 3 Call 2024, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci o výzvu podávat do 14. května 2024. Fakultní uzávěrka je 7. května 2024.

Technologická agentura ČR podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu SIGMA. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu je 1 450 000 EUR, z toho maximálně 350 000 EUR na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektů.

Témata výzvy (v originálním znění):

 1. Sustainable advanced materials for energy 
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces 
 3. High performance composites 
 4. Functional materials 
 5. Materials addressing environmental challenges 
 6. Next generation materials for advanced electronics

M-ERA.NET 3 pořádá pro uchazeče informační webinář, který se bude konat 7. března od 12:00. Více na stránce poskytovatele.

Kurzy otevřené vědy

Oddělení koncepce a podpory výzkumu Rektorátu UP ve spolupráci s kolegy a kolegyněmi z dalších centrálních jednotek připravilo sérii 10 kurzů věnovaných otevřené a zodpovědné vědě. Kurzy tvoří komplexní a systematický vzdělávací program, který si klade za cíl rozšířit a standardizovat znalosti v této oblasti na naší univerzitě. Program má však i modulární charakter – kurzů se lze účastnit podle svého výběru, zájmu či časových možností. Kurzy jsou určené zejména pro studenty a studentky DSP a začínající vědce a vědkyně, nicméně přihlásit se mohou všichni, kteří mají o tato témata zájem. Kapacita je omezena, aby byl umožněn interaktivní a diskuzní charakter kurzů.

Nově jsou kurzy vyhlášené přes portál CŽV, kde probíhá i přihlašování. Kurzy se budou konat v období od 12. dubna do 24. května 2024. Na webových stránkách je o kurzech publikována krátká zpráva s odkazy pro přihlášení.

Stipendia pro vědkyně - matky

Cílem projektu Nadačního fondu Alzheimer je umožnit ženám – matkám skloubit vědeckou kariéru s péčí o malé děti, která je v českém prostředí stále především záležitostí žen.

Uchazečka musí pečovat o jedno či více dětí do 4 let, musí být studentkou pregraduálního či doktorského
studia, postdoktorandkou nebo obecněji „early career researcher“. Také se musí zabývat se výzkumem vztahujícím se k Alzheimerově chorobě či dalším neurodegenerativním onemocněním, a to ve kterémkoliv oboru – od biomedicíny, přes techniku, sociálněvědní a humanitní disciplíny až po umění. Více zde.

Žádost se podává v elektronické podobě do 31. května 2024 na e-mailovou adresu: sekretariat@alzheimernf.cz.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stáže Německo, Chile

MŠMT opět otevřelo výzvu k podávání přihlášek na stáž u mezinárodní výzkumné organizace ESO (Evropská jižní observatoř). Místem výkonu stáže je Německo nebo Chile, délka stáže je 6 nebo 12 měsíců, stipendium, které stážisté získávají, činí 2 500 – 3 000 EUR měsíčně (podle vzdělání a zařazení stážisty). Hlásit se mohou studenti, vědci a inženýři, kteří působí v některém z těchto oborů: astronomie, astrofyzika, softwarové Inženýrství, elektrotechnika, mechanika, controlling, optika, provozní inženýrství, projektový management. Přihlášky se přijímají do 26. dubna 2024. Bližší informace jsou k dispozici i zde: Výzva k podávání přihlášek na zahraniční stáž v ESO 2024–2025, MŠMT ČR (msmt.cz).

Otevřená výzva: krátkodobé mobility pro mladé vědce

Studujete poslední ročník magistra, doktorát, nebo už jste postdoci? Ať tak, či onak, právě vy se můžete ucházet o finanční podporu na zahraniční výjezd. Díky otevřené výzvě aliance Aurora, zaměřené na mladé vědce a vědkyně, se můžete vydat za výzkumem na některou z členských univerzit Aurory. Více zde.

Podpora projektů nebo letních škol

Přispět k užší spolupráci mezi evropskými univerzitami by měla nová otevřená výzva aliance Aurora. Na společný mezinárodní projekt v ní lze získat až 25 000 euro. Výzva podporuje také pořádání tematických letních škol, a to částkou do 20 000 eur. Třetí podpořenou aktivitou jsou krátkodobé mobility zaměřené na mladé vědce. 

COIL profesionální rozvojový online workshop

Ve dnech 7. až 21. května 2024 pořádá Universitat Rovira i Virgili (URV) ve spolupráci s University of Minnesota první online školení pro lektory na téma COIL (Collaborative Online International Learning). COIL otevírá svět možností pro aktivní, aplikované, společné aktivity, které zajímají a motivují studenty a zároveň oživují vaši pedagogickou praxi. Příprava studentů na online práci s vrstevníky v jiné zemi může obohatit zkušenost a pomoci zajistit její úspěch. Podrobnosti naleznete na těchto webových stránkách.

Pro přihlášení vyplňte tento formulář do 30. dubna. Dotazy můžete zasílat Marině Vives na adresu marina.vives@urv.cat.

Aurora Global COIL -  veletrh udržitelnosti

Tento veletrh se bude konat 23. dubna 2024 a je příležitostí pro akademické pracovníky a koordinátory, aby se seznámili s dalšími instruktory, kteří mají zájem najít pracovní partnery z členských a přidružených partnerských institucí Aurory. Učitelé mohou do 31. března 2024 vyplnit tento formulář s obecnými informacemi o svém oboru a zájmech. Více informací na těchto webových stránkách.

Letní školy

Vyberte si ze široké nabídky letních škol pro studenty organizovaných partnerskými školami Aliance Aurora. Nabídku naleznete na těchto webových stránkách.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 3. dubna ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studentské záležitosti

Okno do praxe

Setkání studentů s potencionálními zaměstnavateli! Přírodovědecká fakulta UP společně s Kariérním centrem pořádá 9. dubna 2024 od 10:00 do 15:00 ve svých prostorách veletrh pracovních příležitostí Okno do praxe. Studenti mají možnost osobně se setkat a pohovořit se zástupci jednotlivých firem, porovnat jejich pracovní nabídky, získat cenné rady, informace a především kontakty, díky kterým zvyšují svoji šanci uplatnění na trhu práce.

Součástí programu jsou také zajímavé přednášky:

10:30-11:30, učebna 5.007 - Novinky a změny v zákoníku práce 2024 - Na co si dát pozor při nástupu na brigádu či do zaměstnání - JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

11:30-13:00, aula 2.001 - Pozornost a dopamin aneb Jak se bránit zahlcenosti a únavě a jak zvýšit svoji soustředěnost - Bc. Petr Havril

13:15-14:15, učebna 2.005 - Nové formy práce aneb Jaké jsou zkušenosti českých firem s hybridními a flexibilnílni formami práce - Mgr. Dita Palaščáková, Mgr. Milan Rataj, Ph.D., MBA

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2024

O mimořádné stipendium, ale i o hodnotné ceny mohou soutěžit všichni řádně zapsaní studenti přírodovědecké fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie, ekologie a životního prostředí, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Doplňkově je možné se přihlásit do posterové sekce. Soutěž se koná 2. května 2024, registrovat se můžete do 30. dubna 2024 na webových stránkách, kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži.

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 24. - 27. června 2024. Absolventi, kteří na promoce nepůjdou, si mohou po předchozím objednání diplom vyzvednout na studijním oddělení.

Zápis SZZ

Studenti, kteří chtějí v letním semestru tohoto akademického roku státnicovat/obhajovat a nezapsali si státnicové předměty do STAGu, nechť neprodleně kontaktují svoji studijní referentku. Pokud nebudou mít zapsané SZZ předměty ve STAGu, nebudou se jim nabízet termíny pro přihlášení.

Přednáška - Rizika spojená s generativní umělou inteligencí

Kabinet pedagogické přípravy pořádá v rámci pregraduální přípravy budoucích učitelů na přírodovědecké fakultě besedu nazvanou Rizika spojená s generativní umělou inteligencí, která se uskuteční 4. dubna 2024 od 16.30 do 18:30 v učebně 3.005. Přednášet bude profesor Kamil Kopecký, vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace.

Vratné zalohované krabičky v menze

Správa kolejí a menz UP (SKM) vyslyšela poptávku strávníků a ve spolupráci s projektem REkrabička a REkelímek nabízí výdej jídla ke konzumaci mimo prostory menz do vratných zálohovaných krabiček. Záloha na vratnou REkrabičku je 80 korun.

Studentský dobrovolnický den

Studentský dobrovolnický den, kdy můžete pomáhat pečovat o prostředí, ve kterém žijete, se uskuteční v pátek 12. dubna 2024. Podrobnější informace zde.

GeoGuessr!

Spolek EGEA hledá olomouckého šampiona ve hře GeoGuessr! O čem vlastně GeoGuessr je? Každé kolo spočívá v tom, že se hráč v rámci Google Streetview objeví na náhodném místě na planetě. Úkolem je co nejrychleji a co nejpřesněji zjistit, kde se nachází. Může se neomezeně pohybovat po mapě, přibližovat obraz a hledat jakékoliv indicie (vyhledávání na internetu je ale zakázáno). Vyhrává ten, kdo se trefí nejblíže skutečné lokaci. Vhodné pro kohokoliv se zájmem o svět kolem sebe. Registrace týmů (1-3 hráči) na: olomouc@egea.eu.

Různé

Podnikavá hlava

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) vyhlašuje 15. ročník soutěže Podnikavá hlava, jejímž cílem je ocenit nejlepší podnikatelské nápady nejen studentů Univerzity Palackého, ale také začínajících nebo zkušených podnikatelů z řad veřejnosti. Na vítěze čeká hlavní cena 50 000 Kč, poradenství a konzultace s mentory v hodnotě 130 000 Kč, roční pronájem pracovního místa v olomouckém Element Coworkingu nebo sleva 50 % na roční pronájem kanceláře. Přihlášky do soutěže je možné podávat do 20. května 2024.

Festival Jeden svět

Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět startuje 2. dubna v kinu Metropol. Akce bude do 6. dubna za podpory UP upozorňovat na desítky příběhů o lidských právech a jejich porušování i statečných činech lidí kolem nás. Věnovat se bude změnám klimatu, svobodě slova, nezávislé justici, identitám či umělé inteligenci. Festival se v Olomouci uskuteční od 2. do 6. dubna 2024 na několika místech, mimo jiné v aule Cyrilometodějské teologické fakulty UP.

Pevnost poznání: Odpudiví nebo kouzelní

V Pevnosti poznání se ve dnech 6. a 7. dubna 2024 uskuteční vědecko-popularizační akce Odpudiví nebo kouzelní s ukázkami živých zvířat. Mimo prezentace bezobratlých, plazů, obojživelníků, několika druhů švábů, štírů či sklípkanů se bude hovořit o chovatelství, entomologii, teraristice a herpetologii. Součástí programu jsou i víkendové popularizační přednášky pro veřejnost a ve čtvrtek a pátek 4. - 5. dubna také pro školy.

Academia Film Olomouc

Mohou nás vzpomínky oklamat? Co se děje, když svoji paměť svěříme nejrůznějším technologiím? Jak vypadá DNA z pravěku a jaké novinky ze života dinosaurů se dozvíme díky nejnovějším výzkumům? Co za tajemství ukrývá ekosystém hub? Na tyto i další otázky budou šest dní hledat odpovědi návštěvníci mezinárodního festivalu AFO Univerzity Palackého. Tento svátek filmu a vědy se koná od 23. - 28. dubna 2024 v Olomouci. O přízeň odborné poroty se uchází 57 snímků ve třech kategoriích.

Pevnost poznání: AFO - workshopy

V rámci festivalu AFO se v Pevnosti poznání uskuteční dva workshopy komunikace a popularizace vědy: "Umění dialogu: Zlepšete své komunikační a facilitační dovednosti“ a "Vědecká komunikace pod tlakem: Průvodce vědců pro přežití ve veřejné sféře“Workshopy jsou pořádány ve spolupráci s lektory z Vrije Universiteit Amsterdam v rámci spolupráce univerzitní sítě Aurora a jsou určeny nejen studentům magisterských a doktorských studijních programů, ale i vědeckým a akademickým pracovníkům.

Majáles UP

Festivalové jaro ve městě opět obohatí Olomoucký majáles Univerzity Palackého. Ve dnech 6. - 8. května 2024 nabídne pořádnou nálož hudby, filmu i divadla, největší přehlídku studentských a neziskových organizací, soutěže, besedy, výstavy nebo workshopy pro všechny. To vše s podtitulem Bez hranic při příležitosti dvacátého výročí vstupu Česka do Evropské unie. Každý den se můžete těšit na jiný program v jiné lokaci a parádní koncerty Báry Polákové, Pam Rabbit, Michala Horáka nebo slovenského dj dua Malalata. 

Přednáška

V rámci semestrálního cyklu  přednášek o čínské medicíně se v úterý 9. dubna 2024 uskuteční přednáška Evy Hajdukové Pránická výživa aneb Nalézání alternativních zdrojů energie. Výživa na Práně pohledem TČM. Akce se koná v učebně 1.49 na filozofické fakultě v 17:00.

Nové vnitřní normy

Dnem 27. března 2024 nabývá účinnosti níže uvedený vnitřní předpis UP:

A-1/2017-N11– Statut Univerzity Palackého v Olomouci – novela č. 11

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)