Fakultní školy

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci úzce spolupracuje s vybranými školami, se kterými uzavřela dohodu o vzájemné spolupráci. Školám byl propůjčen titul “Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci”. V současné době se jedná o 45 fakultních škol v pěti krajích České republiky. O udržování vzájemných kontaktů se starají i zhruba tři desítky studentských koordinátorů a obdobný počet koordinátorů z řad akademických pracovníků Přírodovědecké fakulty UP. 

Spolupráce se rozvíjí zejména v těchto oblastech: 

  • Podpora zájmu středoškolských studentů o přírodovědné obory – formou nabízených odborných exkurzí - tradičních popularizačních akcí fakulty (Veletrh vědy, Noc vědců, Letní škola Jevíčko apod.) a dalších popularizačních aktivit jednotlivých pracovišť PřF (Fyzikální kaleidoskop, Matematický klokan atd.)
  • Vyhledávání a práce s talentovanými studenty – vedení zájmových kroužků, SOČ, spolupráce na projektu Badatel, organizace olympiád, odborných soutěží pro děti a mládež
  • Příprava budoucích učitelů - fakultní školy umožňují realizaci pedagogických praxí studentů učitelských oborů fakulty, školy spolupracují na didaktických výzkumech, podílí se na tvorbě výukových materiálů
  • Společné grantové projekty – spolupráce při vyhledávání, přípravě a realizaci vhodných grantových projektů týkajících se oblastí společného zájmu
  • Podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů – nabídka odborných konzultací pracovníků fakulty, pořádání seminářů pro učitele přírodovědných oborů

Pro zájemce o studium

Přírodovědecká fakulta je výzkumně zaměřená fakulta. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky a informatiky, fyziky, chemie, věd o Zemi, biologie a ekologie, včetně studijních programů zaměřených na přípravu učitelů přírodovědných oborů.

Informace o studiu, podrobný katalog studijních oborů a vše potřebné o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019 najdete přehledně v publikaci, kterou lze stáhnout ve formátu pdf.

Studuj! Bakalářské studijní programy a obory přírodovědecké fakulty pro školní rok 2018/2019

Akce pro školy

O akcích pořádaných přírodovědeckou fakultou pro školy a veřejnost  ve školním roce 2016/2017 se dozvíte v informační brožuře.

Poznávejte přírodu!

Nabídka akcí přírodovědecké fakulty pro školy a veřejnost na školní rok 2018/2019

Informační brožura seznamuje s dlouhodobě plánovanými akcemi akademického roku 2018/2019 a jednotlivými popularizačními aktivitami oborů přírodovědecké fakulty. Katedry a pracoviště nabízejí pro školy široké spektrum přednášek, komentovaných prohlídek či exkurzí z nejrůznějších oblastí matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, věd o Zemi. Brožura je k dispozici v elektronické formě ke stažení v pdf.

Přehled akcí přírodovědecké fakulty najdete také v kalendáři akcí (formát *pdf)

Další nabídkou pro fakultní školy a ostatní zájemce jsou hromadné exkurze, program lze po domluvě přizpůsobit požadavkům škol. 

Máte-li zájem o zaslání brožur v tištěné podobě, zprostředkování exkurzí na pracovištích přírodovědecké fakulty nebo v případě nabídky spolupráce využijte následujícího kontaktu:
Mgr. Dagmar Petrželová, e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz, tel. 585 634 003.

Setkání ředitelů fakultních škol

Zatím poslední setkání ředitelů škol se uskutečnilo 1. prosince 2016.

Pro koordinátory fakultních škol

Seznam fakultních škol

Přehled fakultních škol včetně garantů a koordinátorů najdete v tabulce (pdf).

Další informace