Program Newton

Program Newton umožňuje talentovaným středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy rozšířit své znalosti účastí v kurzech (tj. předmětech) vyučovaných na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále PřF UP). Newton je zařazen jako akreditovaný studijní program v rámci Celoživotního vzdělávání na UP. Tento program je poskytován zdarma.

Student má na PřF UP k dispozici kontaktní osobu, která po dohodě se studentem a odborníkem daného oboru doporučí k absolvování vhodné kurzy. Stejně tak je studentovi k dispozici po celou dobu jeho studia v kurzu i k případným dodatečným konzultacím po ukončení oficiální účasti.

O zařazení uchazeče do programu rozhoduje v souladu s podmínkami o zařazení a kapacitou programu děkan. Uchazeč se stává účastníkem vzdělávání nabytím účinnosti Smlouvy o účasti v programu. V případě nezletilých smlouvu podepisuje současně jeho zákonný zástupce. Počet přijímaných studentů je limitován, a to max. počtem 30 studentů za semestr; dolní hranice nebyla stanovena.

Student pak navštěvuje vybranou výuku na PřF UP společně s vysokoškolskými studenty a skládá zápočty a zkoušky s perspektivnou, že po nástupu do řádného studia na PřF UP může požádat o uznání kreditů za již úspěšně absolvovaný předmět v rámci programu Newton, a to do 2 let od jeho úspěšného absolvování (u předmětů zakončených zkouškou musí být současně splněna podmínka výsledku zkoušky A nebo B nebo C).

Účast na programu Newton je doporučována zejména studentům 3. a 4. ročníků středních škol, a to z důvodu limitu garance časové platnosti uznání kreditů za úspěšně absolvovaný předmět při nástupu do standardního studia na PřF UP (viz info výše).

Podmínky přijetí

  • jednoznačný zájem studenta o daný obor
  • souhlas garanta vybraného předmětu s účastí studenta na jeho výuce
  • doporučení ředitele střední školy, kterou student navštěvuje, a pokud je to v návaznosti na rozvrh třeba, tak i souhlas ředitele s uvolněním ze studijních povinností (použijte prosím tento vzor formuláře)

Přihlášky

Přihlášení na program Newton je možné přes portál czv.upol.cz, a to na zimní semestr do konce září a na letní semestr do konce února.

Na základě registrace obdržíte prostřednictvím e-mailu společně s dalšími pokyny také smlouvu o účasti v programu, kterou podepisuje účastník (a v případě nezletilých i jeho zákonný zástupce) a děkan přírodovědecké fakulty. Smlouva obsahuje tři přílohy: příloha č. 2 a příloha č. 3 jsou uloženy pouze zde na webu a podpisem smlouvy dojde současně k vaší akceptaci obou těchto příloh.

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Radová
jana.radova@upol.cz

Garant programu Newton:
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
tomas.furst@upol.cz

V případě dotazů se podívejte níže na „Často kladené dotazy“, popř. napište zprávu prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě.

Často kladené dotazy k projektu Newton

Proč se program jmenuje Newton?

Isaac Newton se na univerzitní studium připravoval od svých 15 let, v 18 letech nastoupil na Trinity College v Cambridgi a již o čtyři roky později začal rozpracovávat svou teorii gravitace. Také náš program má za cíl podpořit rozvoj nadaných studentů při přechodu ze střední na vysokou školu a podnítit je již v mladém věku k přírodovědnému bádání.

Kdo se může do programu Newton zapojit?

Studenti středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. U studentů předpokládáme hluboký zájem o přírodní vědy, který jde za rámec standardní středoškolské výuky, a také jejich aktivní přístup.

Platí se nějaké kurzovné?

Ne, účast v programu je bezplatná.

Jaké typy předmětů mohu navštěvovat?

Obecně takové, které jsou vyučované na PřF UP a kde je odsouhlasena vaše účast garantem vybraného předmětu. Může se jednat o přednášky, cvičení, semináře a praktická cvičení. Návštěva přednášek je většinou bez problémů, u některých cvičení a seminářů může být menší kapacita (přednost budou mít řádní VŠ studenti). V některých kurzech běží paralelně přednášky a cvičení a získání zápočtu ze cvičení může být podmínkou pro to, aby student mohl skládat zkoušku, u některých předmětů může být tzv. prerekvizita, což znamená povinnost absolvovat jiný předmět před zápisem vybraného předmětu, můžete narazit i na další kličky, ale tyto detaily budete konzultovat s kontaktní osobou, příp. následně garantem vybraného předmětu. Studijní plány pro jednotlivé obory jsou dostupné na www.prf.upol.cz, podrobnější popis každého předmětu (sylabus) je potom k dohledání na portal.upol.cz.

K čemu jsou složené zkoušky a zápočty?

Složení zkoušky nebo získání zápočtu je dokladem o úspěšném absolvování kurzu a prokázání znalostí v požadovaném rozsahu, přičemž na studenty v programu Newton budou kladeny stejné nároky jako na studenty v řádných studijních programech na VŠ. Program Newton má z právního hlediska oficiální formu celoživotního vzdělávání a po jeho úspěšném ukončení získáte certifikát. Pokud se student při nástupu na VŠ zapíše na PřF UP, může požádat o uznání absolvovaných předmětů za podmínek uvedených ve smlouvě o účasti v programu Newton. Absolvování programu Newton nehraje žádnou roli při přijímacích zkouškách na PřF UP. Na jiných vysokých školách pravděpodobně účast v programu Newton nebude možné nijak uplatnit.

Jaká je role kontaktní osoby?

Je pro vás první osobou, která by vám měla pomoci zorientovat se v systému výuky na PřF UP a se kterou byste měli konzultovat výběr vhodných předmětů z hlediska zaměření a obtížnosti, případně může volbu konzultovat s vyučujícím daného předmětu nebo jiným kolegou vybraného oboru. V žádném případě se ale nedá očekávat, že vám bude pomáhat s vypracováním seminární práce nebo vyjednávat nějaké úlevy u zkoušek, může vám ale např. pomoci v orientaci mezi pravidly na naší školy a vysvětlení základních pojmů ke studiu.

Co když dostanu vyrozumění, že jsem do programu Newton nebyl přijat?

Toto se může stát pouze v případě, že nesplníte podmínky přijetí nebo je naplněna kapacita. Můžete však podat přihlášku znovu v dalším termínu za půl roku, tj. při otevření programu Newton na další semestr.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)