Úvodní slovo

Děkanské volby se uskuteční v prosinci

Akademický senát fakulty vyhlásil na svém posledním zasedání děkanské volby. Návrhy kandidátů na funkci děkana přírodovědecké fakulty mohou členové akademické obce podávat do 10. listopadu. O tom, kdo bude stát v čele fakulty v příštích čtyřech letech, rozhodnou senátoři 13. prosince.

Návrhy na kandidáty předkládají členové akademické obce fakulty, a to výhradně písemně. Doporučuje se doložit i písemný souhlas navrženého kandidáta. Podrobné informace o podávání návrhů včetně vzorů jsou dostupné na fakultních webových stránkách.

Kandidátní listina bude zveřejněna 22. listopadu.  Uchazeči o post děkana představí své vize na shromáždění akademické obce, které je předběžně naplánováno na 30. listopadu. K samotné volbě se senátoři sejdou 13. prosince. Členy volební komise byli zvoleni Tomáš Fürst, Marek Jukl a za studentskou komoru Jakub Žák

Současnému děkanovi Ivo Frébortovi končí funkční období v lednu příštího roku.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

 • Studijní plány na akademický rok 2017/2018
  Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2017/2018 jsou umístěné na webových stránkách fakulty:
 • Drobné úpravy předmětů ve STAGu je možné provádět na studijním oddělení do 27. října.
 • Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, je třeba odevzdat na studijním oddělení do 27. října.
 • Úprava rozvrhu
  Úpravy rozvrhu je možné provádět na studijním oddělení do 27. října. Po tomto termínu je úprava možná pouze na základě žádosti schválené vedoucím katedry, případně vyučujícím.
 • Podpis imatrikulačního slibu
  Žádáme studenty prvních ročníků, kteří se nezúčastnili imatrikulace, aby se nejpozději do konce října osobně dostavili v úředních hodinách na studijní oddělení k podpisu imatrikulačního slibu.
 • Promoce
  Žádáme studenty, kteří absolvovali v období srpen-září 2017 a budou se chtít zúčastnit listopadových promocí, aby se nahlásili e-mailem své studijní referentce. Informace k zaplacení poplatku najdete na webových stránkách fakulty, kde koncem října najdete i přesný harmonogram promocí.
 • Doktorské studium
  Prosíme studenty doktorského studia, kteří budou žádat o zásadní změny týkající se jejich studia (např. přerušení studia, změnu školitele, změnu formy studia atd.), aby nechali žádost nejprve zaevidovat na podatelně fakulty a pořídili si kopii dokumentu.
  Studenti, kteří se rozhodnou ukončit studium na vlastní žádost, nechť tak učiní nejpozději do 25. dne v měsíci z důvodu administrace spojené s vyplácením stipendií.
 • Doktorské promoce se budou konat 8. prosince na právnické fakultě. Žádáme absolventy, kteří mají o promoce zájem, aby zkontrolovali svůj email a zaslali své studijní referentce elektronicky požadované informace. 

 • Smlouva o praxi
  Všichni studenti, kteří chtějí vykonat odbornou praxi v rámci studia, musí ještě před jejím zahájením zajistit podpis smlouvy o praxi. Tato povinnost se vztahuje i na praxe pedagogické.  Šablony smluv v české i anglické verzi jsou k dispozici na webových stránkách fakulty: Studenti → Studium → Bakalářské a magisterské studium → Formuláře. Zde naleznete také pokyny pro vyplnění smlouvy.

 • Témata diplomových a disertačních prací společnosti Contipro
  Biotechnologická společnost Contipro pravidelně vypisuje témata diplomových a disertačních prací, které mohou studenti vysokých škol vypracovat v laboratořích společnosti v rámci stáží různé délky. Aktuální seznam témat spolu s anotacemi naleznete zde.
  V případě dalších dotazů se můžete obrátit na manažerku vzdělávacích programů Evu Myšákovou, tel.: 777357969, email: Eva.Mysakova@contipro.com. Připomínáme, že téma závěrečné práce musí odsouhlasit vedoucí příslušné katedry nebo garant studijního oboru případně garant profilujícího předmětu.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

 • Kostelecké inspirování 2017
  Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze srdečně zve studenty a vědecké pracovníky biologických, ekologických, environmentálních a krajinářských oborů na konferenci, která se koná 23. a 24. listopadu v zámku v Kostelci nad Černými lesy. Podrobné informace naleznete zde, online registrace je otevřena do 6. listopadu, abstrakty je možné zasílat do 13. listopadu. 

Provoz fakulty

 • Vedení fakulty žádá odpovědné pracovníky kateder a vědeckých center, aby aktualizovali a upřesnili pokyny pro vypracování závěrečných prací ve STAGu.

 • Na základě usnesení fakultního senátu č. 6-2/2017 z říjnového zasedání žádá vedení fakulty garanty předmětů jednotlivých pracovišť o aktualizaci informací uvedených ve STAGu (anotace, hodinové dotace, přednášející, požadavky k zakončení předmětu) v souladu s akreditací jednotlivých studijních programů. Drobné úpravy je možné provést do 27. října. Rozsáhlejší změny proveďte prosím příští rok před sestavením rozvrhu.

Různé

 • Noc vědců s vysokou návštěvností
  Vedení fakulty a oddělení vnějších a vnitřních vztahů děkují všem, kteří se zapojili do organizace letošní Noci vědců. Aktivity pro veřejnost byly připraveny u více než 30 stanovišť v hlavní budově na Envelopě,  další "stánky" našly zázemí v Pevnosti poznání. Od návštěvníků jsme zaznamenali velmi příznivé reakce, oceňovali zejména erudici, nadšení a kreativitu akademiků. Podle odhadů byla letos v porovnání s minulým ročníkem návštěvnost ještě o něco vyšší. Například na 350 dětí si odebralo Kartu účastníka, do níž na jednotlivých stanovištích získávaly razítka. Následně dostaly drobnou odměnu.
 • Soutěž o nejlepší návrh novoročního přání 2018
  Děkan přírodovědecké fakulty vyhlásil soutěž o nejlepší novoročenku. Do soutěže o výhru ve výši tři až pět tisíc korun a poukázku na třídenní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově se mohou přihlásit studenti, zaměstnanci, absolventi i senioři UP. Přání může být malované, kreslené, vymodelované, vyfocené nebo počítačově zpracované, podmínkou je pouze možnost převedení do elektronické podoby pro tisk. Návrh musí být v souladu s vizuálním stylem univerzity a obsahovat univerzitní vizuální prvky. Svá soutěžní díla zasílejte Mgr. Magdaléně Ondrušákové do 20. listopadu na email: magdalena.ondrusakova@upol.cz, poštou na adresu Mgr. Magdaléna Ondrušáková, PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc. Osobně lze návrh předat po předchozí domluvě v kanceláři č. 6.010 na děkanátu fakulty, tel: 585634397. Podrobnosti k podmínkám soutěže najdete zde.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)