Úvodní slovo

POSemestrální POSezení
Děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala srdečně zve všechny zaměstnance, doktorandy a seniory PřF UP na tradiční POSemestrální POSezení „Letní POSPOS". Těšit se můžete na grilované steaky a cigáro, koláčky a další občerstvení. Posezení se bude konat za budovou přírodovědecké fakulty v úterý 12. června od 12:00. K tanci a poslechu bude hrát živá hudba.

Věda a výzkum

Horizon 2020
Evropská komise vyhlásila nové kolo výzvy Twinning v rámci Horizon 2020 (Identifikátor výzvy WIDESPREAD-03-2018). Podrobnější informace o výzvě naleznete zde https://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/sireni-excelence-a-podpora-ucasti/vyzvy/widespread-03-2018. Návrhy lze podávat do 15. listopadu 2018. Je to velmi zajímavá příležitost, jak se zapojit do projektů Horizon 2020 a získat prostředky na podporu mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními vědeckými pracovišti.

INTERREG EUROPE
Národní kontaktní místo ze Slovenska nabízí spolupráci se Slovenskou obchodní agenturou, a to v oblasti projektu 4. výzvy INTERREG EUROPE. Spolupráce bude zaměřena na následující priority:
- Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací: klastry, inovace v konkrétních odvětvích
- Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků: internacionalizace malých a středních podniků, inovační kapacita malých a středních podniků, podnikání, sociální inovace
- Ochrana životního prostředí a podpora efektivnosti zdrojů: kruhová ekonomika, efektivita zdrojů, zelené podnikání
Pokud máte o spolupráci zájem, tak co nejdříve kontaktujte Slovenskou obchodní komoru (Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava 2, tel.: +421 2 203 63 100, e-mail agency@sbagency.sk. Výzva bude uzavřena 22. června ve 12:00 a je tedy ještě čas na zapojení se projektu se zkušenými partnery. Čtvrtá výzva je poslední výzvou v programu INTERREG EUROPE.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Uzavření ročníku před SZZ / obhajobou
Upozorňujeme studenty, kteří půjdou v červnu 2018 ke státnicím nebo obhajobě, že si musí přijít uzavřít ročník na studijní oddělení nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby.

Promoce bakalářských a magisterských oborů
Promoce bakalářských a magisterských oborů se budou konat ve dnech 25. až 28. června 2018 v aule Filozofické fakulty UP, ul. Křížkovského 10. Žádáme studenty, aby co nejdříve po úspěšném ukončení studia sdělili na studijní oddělení, zda se promocí zúčastní. Za výdaje související s promocemi se vybírá poplatek ve výši 500 Kč. Pokyny k zaplacení poplatku najdete na www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/. Na stejném odkaze najdete v druhé polovině června přesný harmonogram promocí.

Uznání předmětů z pedagogického minima (celoživotní vzdělávání)
Upozorňujeme studenty navazujícího jednooborového studia, kteří si při svém hlavním studiu dodělávají pedagogické minimum a v tomto ak. roce budou z pedagogického minima státnicovat, na nutnost převedení předmětů pedagogického minima z prezenčního studia pod celoživotní vzdělávání. O převedení předmětů žádejte formou klasické žádosti (formulář ke stažení na webových stránkách PřF) - ne formou elektronické žádosti. Žádost doručte na studijní oddělení Mgr. Karáskové.

Hodnocení studenta v doktorském studiu
Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června 2018 odevzdali hodnocení za akademický rok 2017/2018. Hodnocení musí být podepsané studentem a školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku. I po odevzdání hodnocení může student do 6. září 2018 plnit předměty, které si zapsal do STAGu. Po 6. září 2018 proběhne kontrola splnění podmínek pro postup do dalšího ročníku. Studenti čtvrtých a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí obsahovat i vyjádření a podpis školitele.

Podpořte svoji fakultu a získejte až 10 000 korun!
Propagace přírodovědecké fakulty a zlepšení prostředí na fakultě je cílem fakultní projektové výzvy pro studenty Hýčkejte svou Přírodu!
Pokud máte nápad jak popularizovat váš obor, zviditelnit fakultu na veřejnosti, vytvořit učební pomůcku, uspořádat výstavu nebo zorganizovat spolupráci se středoškoláky, přihlaste se do výzvy a získejte bezprostředně 500 korun na zahájení projektu a po úspěšné obhajobě až 9 500 korun ve formě mimořádného stipendia. Odborná komise při závěrečné obhajobě posuzuje nápaditost a originalitu návrhu, přínos pro fakultu i kvalitu závěrečné zprávy. Své návrhy zasílejte průběžně na email dagmar.petrzelova@upol.cz do 31. října 2018. Formulář pro podání návrhu a podrobné informace naleznete zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Zahraniční stáž
Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě umožní vybranému zájemci stáž s primárním zaměřením na oblast lidských práv, resp. na jednání Rady pro lidská práva a dalších lidskoprávních mechanismů OSN, a dále dle aktuálních potřeb stálé mise včetně humanitárních záležitostí či zdravotnictví. Požadavky na uchazeče: výborná znalost angličtiny, výborné komunikační a analytické schopnosti a zahraničně politický přehled. Konání stáže se předpokládá od 3. září do 30. listopadu. Studenti se mohou přihlásit do 11. června na e-mailové adrese marie.rakova@upol.cz s přiloženým CV a motivačním dopise v anglickém jazyce.

Internacionalizace - konzultační den
Ve středu 20. června proběhne ve velké posluchárně v budově SLO od 8:30 do 11:30 setkání s panem prorektorem pro zahraničí: „Internacionalizace - konzultační den." Všichni, kdo máte jakékoli otázky týkající se internacionalizace studia i pracovišť, mobilit studentů i zaměstnanců a jiných mezinárodních záležitostí, jste srdečně zváni. Rádi na akci přivítáme zejména koordinátory mobilit z kateder.

Nové vnitřní předpisy

Dnem 31. května 2018 nabývá účinnosti vnitřní norma UP:
R-B-18/11 - Dislokační komise Univerzity Palackého v Olomouci

Dnem 1. června 2018 nabývá účinnosti vnitřní norma UP:
R-B-18/12 - Ochrana osobních údajů na Univerzitě Palackého v Olomouci

 

Provoz fakulty

Poslední etapa doplnění chlazení bude zahájena zhotovitelem v sobotu 16. června. Vzhledem k rozsahu prací chce zhotovitel provádět práce i v nočních hodinách a víkendech. Prosíme o vyklizení prostor 1-2 dny před zahájením vlastních prací z důvodu zajištění zakrytí skříní, polic, ale i seskládání (příp. vystěhování) nábytku.

Zhotovitel má 14 dní na realizaci chlazení ve vašich prostorách. Budou provedeny veškeré stavební práce prašného a hlučného charakteru (vrtání, osazení klimatizačních jednotek, jednotlivé rozvody, prostupy, doplnění zdravotechnické instalace, ukotvení pohledových žlabů apod.). Následně dojde na některých katedrách k vymalování. Samotný úklid bude zajišťovat Správa budov.

V závislosti na realizaci jednotlivých chladicích okruhů budou postupně prováděny tlakové zkoušky systémů, zprovoznění a komplexní vyzkoušení - 72 hodin v provozu, předání k užívání a zaškolení uživatelů. Tyto práce mohou probíhat už v provozu (jedná se o práce "čistého" charakteru), k omezení uživatelů dojde v minimální míře.

Podstatné dokončení 4. etapy je 31. srpna 2018, poté bude zahájen zkušební provoz, který bude ukončen k 31. říjnu. Záruka začíná běžet dnem předání a převzetí do trvalého užívání (31. 10. 2018) a na el. zařízení je 24 měsíců, na ostatní 60 měsíců.

V době zkušebního provozu budeme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užívání, hlášení závad, ale i případné zhodnocení vnitřního mikroklimatu.

Obnova systému nouzového osvětlení na budově 17. listopadu 1192/12
V minulých letech byla v souvislosti s opravami nouzového osvětlení uhrazena částka více než 1 milion, avšak systém nebyl po všech opravách plně funkční. Proto jsme zajistili provedení celkové analýzy stávajícího systému nouzového osvětlení. Jejím výstupem byl ucelený přehledný dokument, ve kterém byl popsán stávající stav systému a navrženy různé způsoby řešení (oprava stávajícího systému, částečná obnova systému, kompletní výměna za nový systém apod.). Na základě celkové analýzy jsme se rozhodli pro úplnou obnovu systému. V současné době je systém obnoven a je plně funkční a provozuschopný.

Výše uvedená skutečnost o nefunkčnosti NO je uvedena v protokolu o tematické kontrole požární bezpečnosti, proto v brzké době očekáváme návštěvu z HZS Olomouckého kraje. Z tohoto důvodu prosím o dodržování všech požárních předpisů. Kontrola může být i neohlášená.

Modernizace laboratoří fyziky ve 4. NP - 17. listopadu 1192/2
V rámci OP VVV proběhnou stavební úpravy laboratoří fyziky ve 4. NP budovy v centrální části. Realizace bude zahájena v srpnu a do začátku semestru by měly být provedeny bourací práce (vybourání příček, podlah, jádrová vrtání do stropů). Tyto práce budou velmi hlučné a prašné. Následovat budou práce spojené především s prováděním nových konstrukčních vrstev podlah, osazení příček, dokončení veškerých povrchových úprav příček a předstěn, požárních ucpávek, SDK zákrytů a podhledů včetně dokončení prací mimo vlastní laboratoře (v atriu budovy ve všech podlažích, na terase a střeše objektu a v 1. PP). Po dokončení veškerých instalací budou provedeny funkční zkoušky, komplexní vyzkoušení a revize na systémech vzduchotechniky, chlazení, vytápění, MaR, EPS apod.Náročná rekonstrukce bude zahájena v srpnu a skončí příští rok na jaře.

Doplnění otvírek v místnosti 3.004
V místnosti 3.004 bude dne 18. června v závislosti na počasí provedena výměna okna. Práce budou prováděny především z venku. Vzhledem k tomu, že bude přistavena plošina a veškeré práce budou prováděny ve výšce, bude omezen vstup/výstup do/z budovy hlavním vstupem z ul. 17. listopadu. Zaměstnanci a studenti mohou využívat vstup z parku (směr ke kolejím) nebo nad vjezdem do garáže.

OP VVV ROSTU
V souvislosti s realizací projektu "Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)" v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání budou realizovány následující zakázky:

PřF UP v Olomouci - AV a přenosová technika
Proběhne dodávka a instalace nových dataprojektorů, projekčních pláten a AV technicky do jednotlivých učeben, seminárních místností a auly na hlavní budově PřF (17. listopadu 1192/12), ale i na Pevnosti poznání (17. listopadu 939/7) a do budov v areálu Holice. Předpokládaný termín dodávky 07 - 08/ 2018.

PřF UP v Olomouci - modernizace vybavení studovny (Envelopa)
Stávající prostor studovny v 6. NP není v současnosti vhodným místem ke studiu. Především se jedná o otevřený prostor, ve kterém je špatná akustika. Cílem úpravy je co nejjednoduší formou omezit výrazný akustický diskomfort a zároveň omezit negativní dopady průchozí dispozice a nabídnout škálovatelnou sestavu individuálního samostudia. Celkový prostor bude rozdělen pomocí paravánů na jednotlivá, ale skupinová pracovní místa. Předpokládaný termín realizace je červenec 2018. Před samotnou realizací budou v místnosti vyčištěny podlahy a opravena elektroinstalace v podlahových krabicích apod. Studovna a knihovna PřF UP budou na nezbytně nutnou dobu uzavřeny.

PřF UP v Olomouci - Nabíjecí kiosky
Novinkou budou ve studovně na hlavní budově PřF a v knihovně v Holicích nabíjecí kiosky, kde bude umožněno studentů a zaměstnancům dobíjení vlastních mobilních telefonů, tabletů, počítačů a obdobných zařízení v uzamykatelných zásuvkách kiosků. V jednotlivých pozicích bude multikonektorový nabíjecí kabel (micro USB, Apple Lightning, USB-C) a zásuvka 220V. Předpokládaný termín dodávky je červenec 2018.

PřF UP v Olomouci - modernizace studijních prostor v atriích (Envelopa a Pevnost poznání)
Objeky PřF budou vybaveny novým mobiliářem. Na hlavním objektu budovy v centrální části budou nově umístěny univerzální studijní židle a ocelové stoly, které je možno spojovat do různých sestav. Pro objekt Pevnosti poznání budou dodány pouze nové židle, které budou užívány zejména v době konání konferencí a přednášek. Předpokládáný termín dodávky červenec 2018.

Různé

Nakladatelství Academia vyhlašuje soutěž
Nakladatelství Academia vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce. Práce musí být obhájena v termínu od 15. října 2017 do 15. října 2018, oceněna známkou výborně a přihlašuje ji pracoviště, kde byla obhájena. Práce posílejte do 31. října 2018 (včetně podkladů). Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v nakladatelství ( na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost publikovat v odborných, domácích i zahraničních časopisech). Podrobnosti naleznete na http://www.academia.cz/studentska-soutez.

Vrácení talířů
Špagetárna v 6. podlaží přírodovědecké fakulty postrádá talíře. Vedení restaurace proto žádá strávníky, aby zapůjčené talíře vrátili. Fotky k nahlédnutí zde a zde.

Benefiční koncerty
Nadace Malý Noe si Vás dovoluje pozvat na dva koncerty. Ten první nazvaný Děti dětem se uskuteční ve čtvrtek 7. června v 18:00 v kostele na Svatém Kopečku. Výtěžek bude věnován šestileté Adélce (trpící vzácným syndromem) na pořízení speciální pomůcky umožňující vzpřímený sed.

Ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc pak Nadace Malý Noe pořádá hudební kostýmované představení na téma Z pohádky do pohádky. Toto benefiční představení můžete vidět v něděli 10. června v 10:30 v sále Reduty MDO. Výtěžek z představení bude věnován desetiletému Davídkovi, postiženému dětskou mozkovou obrnou na zakoupení speciální multifunkční sedačky do školy.

Oprava horkovodu
Z důvodu oprav horkovodu bude přerušena dodávka tepla (včetně teplé vody) v celé Olomouci. Jedná se o termíny - 7. června od 6:00 do 14:00 a 16. června od 00:00 do 20:00. Podrobnější informace na https://udalosti.vecr.cz/udalosti/.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)