Úvodní slovo

18. 6. 2018

Vážení kolegové,

s blížícím se koncem akademického roku bych Vám všem chtěl poděkovat za celoroční úsilí při působení pedagogickém, vědeckém i při popularizačních aktivitách. Nemenší dík patří i administrativním a technickým pracovníkům, kteří pomáhají udržet fakultu v chodu. Vysoký standard, který se nám daří udržovat, v minulých dnech potvrdilo i hodnocení komisí Národního akreditačního úřadu, kterým jsme bez větších problémů prošli na všech oborech fakulty. Institucionální akreditace bude na řadě kateder leitmotivem i v následujících měsících. Přeji Vám tedy, abyste o prázdninách nabrali síly do nadcházejícího akademického roku.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

Ceny Wernera von Siemense
Společnost Siemens vyhlašuje další kolo soutěže Ceny Wernera von Siemense. Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a ve vědě. Soutěžní kategorie si můžete vybrat na stránkách www.cenasiemens.cz. Vítězové budou odměněni vysokou finanční částkou. Uzavírka přihlášek je 25. listopadu.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Promoce bakalářských a magisterských oborů
Promoce bakalářských a magisterských oborů se budou konat ve dnech 25. až 28. června v aule Filozofické fakulty UP, ul. Křížkovského 10. Žádáme studenty, aby co nejdříve po úspěšném ukončení studia sdělili na studijní oddělení, zda se promocí zúčastní. Za výdaje související s promocemi se vybírá poplatek ve výši 500 Kč. Pokyny k zaplacení poplatku najdete na https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/#c1553. Ve stejném odkaze najdete v druhé polovině června přesný harmonogram promocí.

Zápis do vyššího ročníku
Pro zápis studentů do vyššího ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia se nebudou odevzdávat evidenční a zápisové listy A. Studijní povinnosti za akademický rok 2017/2018 musí být splněny do 6. září. Do tohoto data musí být výsledky zapsány i ve STAGu. Po 6. září se již nesmí skládat zkoušky/zápočty/kolokvia za ak. rok 2017/2018 a ani se po tomto datu nesmí zapisovat výsledky za ak. rok 2017/2018 do STAGu. Studenti jsou povinni si zkontrolovat zapsání výsledků do STAGu do výše uvedeného data.

Prodloužení studia
Studenti třetího ročníku bakalářského studia a druhého ročníku navazujícího magisterského studia, kteří v letošním akademickém roce nesplní všechny studijní povinnosti - tj. nebudou mít nejpozději do 6. září uzavřený ročník před SZZ/obhajobou, musí nejpozději do 6. září podat žádost o prodloužení studia na studijní oddělení.

Vyzvednutí diplomů
Studenti, kteří se nezúčastní červnových promocí, si mohou diplom vyzvednout od 9. července v úředních hodinách na studijním oddělení (platný občanský průkaz s sebou). V případě vyzvednutí diplomu jinou osobou nutná ověřená plná moc.

Hodnocení studenta v doktorském studiu
Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června odevzdali hodnocení za akademický rok 2017/2018. Hodnocení musí být podepsané studentem a školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku. I po odevzdání hodnocení může student do 6. září plnit předměty, které si zapsal do STAGu. Po 6. září proběhne kontrola splnění podmínek pro postup do dalšího ročníku. Studenti čtvrtých a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí obsahovat i vyjádření a podpis školitele.

Souvislá pedagogická praxe studentů
Souvislá pedagogická praxe studentů 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 24. září až 12. října. Na webových stránkách cpp.upol.cz je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Uzávěrka přihlášek na praxi je 3. září. Po tomto termínu nebude možnost se přihlásit. Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v celouniverzitním termínu. Případné dotazy zasílejte na adresu jana.slezakova@upol.cz.

Úřední hodiny studijního oddělení v době letních prázdnin
Ve dnech 2. až 6. července a 6. až 10. srpna je studijní oddělení zavřeno. V ostatní dny tj. od 9. července do 24. srpna jsou úřední hodiny stanoveny takto:

Pondělí  9:00 - 11:00 a 13:30 - 14:30
Úterý     9:00 - 11:00 a 13:30 - 14:30
Středa   zavřeno
Čtvrtek  9:00 - 11:00 a 13:30 - 14:30
Pátek     zavřeno

V případě neodkladné záležitosti kontaktujte studijní referentku emailem nebo telefonicky.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy
Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v zimním semestru 2018/2019. Vybrat si můžete z bohaté nabídky, kterou naleznete zde.

Internacionalizace - konzultační den
Ve středu 20. června proběhne ve velké posluchárně v budově SLO od 8:30 do 11:30 setkání s prorektorem pro zahraničí Martinem Kudláčkem: " Internacionalizace - konzultační den." Všichni, kdo máte otázky týkající se internacionalizace studia i pracovišť, mobilit studentů i zaměstnanců a jiných mezinárodních záležitostí, jste srdečně zváni.

Provoz fakulty

Informace o provozu Personálního a mzdového oddělení v době letních prázdnin

Pravidelné úřední hodiny

Pondělí  9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00
Středa   9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

Mimo úřední hodiny

V ostatních dnech pouze po telefonické domluvě. Pro jednání s personalistkami (neplatí pro mzdové účetní) budou mimo úřední hodiny navíc vypisovány časy v rezervačním systému, kde je možné se objednat v některém z uvedených časů (nabídka termínů je průběžně doplňována):

Veronika Caletková https://rezervace.upol.cz/Akce/14400f83-efe5-46dd-b66a-074e6f6126e3

Mgr. Veronika Vašková https://rezervace.upol.cz/Akce/6f3ffe55-2799-4ddd-8262-01fe308540bc

Do rezervačního systému platí stejné přihlášení jako do Portálu.

Změna personální referentky
Personální agendu Ing. Pokorné převzala Veronika Caletková, email veronika.caletkova@upol.cz, tel: 585 634 033. Ing. Tea Pokorná je v současné době na mateřské dovolené.

Pokladna
V době od 17. do 27. července bude z důvodu čerpání dovolené otevřeno pouze 20. a 27. července dopoledne a 24. července po celý den.

Provozní doba stravovacích zařízení v době letních prázdnin
Špagetárna v 6. podlaží hlavní budovy přírodovědecké fakulty bude v červenci a srpnu zavřená. Fresh up v přízemí bude mít otevřeno od 7:30 do 14:30. Menza v Holicích bude provozovat doplňkový prodej od 8:00 do 13:00 a teplá jídla budou vydávána od 10:30 do 13:30.

Provozní doba vrátnic fakultních budov
Obsluha vrátnic ve fakultní budově na tř. 17. listopadu a v Holici poběží ve standartním režimu. V době od 2. července do 24. srpna bude vrátnice SLO v provozu pouze od 7:00 do 15:30. Vrátnice budovy VLD bude v provozu od 2. července do 31. srpna od 7:00 do 15:00.

Provoz knihovny
Knihovna včetně studovny na Envelopě bude uzavřena od 1. 7. do 5. 8. 2018, knihovna v Holici pak od 2.7. do 8. 7. 2018.

Doplnění otvírek v místnosti 3.004
V místnosti 3.004 bude dne 21. června v závislosti na počasí provedena výměna okna. Práce budou prováděny především z venku. Vzhledem k tomu, že bude přistavena plošina a veškeré práce budou prováděny ve výšce, bude omezen vstup/výstup do/z budovy hlavním vstupem z ul. 17. listopadu. Zaměstnanci a studenti mohou využívat vstup z parku (směr ke kolejím) nebo nad vjezdem do garáže.

Akademický senát PřF

Změna ve složení akademického senátu
Kolega Martin Jašek úspěšně ukončil studium a v dalším studiu nepokračuje, tímto pozbyl mandát v Akademickém senátu PřF. Do senátu byl předsedou povolán náhradník Mgr. Vladimír Skalický, student Experimentální biologie.

Různé

Poděkování - PosPos
Děkujeme všem zaměstnancům ze Správy budov, kteří se podíleli na organizaci a přípravě posemestrálního posezení (PosPos).

Poděkování - Veletrh vědy a výzkumu
Děkujeme všem studentům i zaměstnancům, kteří se zapojili do letošního Veletrhu vědy a výzkumu.

Noc vědců
Další akcí určenou pro širokou veřejnost, do které se naše přírodovědecká fakulta každoročně zapojuje, je Noc vědců. Letošní ročník s tématem "100 let české vědy" se bude konat v pátek 5.10.2018 od 17:00 hodin do půlnoci. V případě vašeho zájmu o zajištění popularizačního stánku v prostorách hlavní budovy fakulty zašlete prosím krátkou anotaci a jméno garanta stánku s jeho kontaktem, a to do 30.6. na e-mail magdalena.ondrusakova@upol.cz. Další podrobnosti s vámi organizátoři vyřeší začátkem září.

Brožura Poznávejte Přírodu!
Rádi bychom ve spolupráci s Vámi připravili brožuru Poznávejte Přírodu! pro školní rok 2018/2019 (dříve známou pod názvem Kalendář akcí). Brožura je určena zejména školám a veřejnosti a z toho vychází i její obsah. Ten je rozdělen na dvě hlavní části:

- termínované akce nabízené fakultou a jejími pracovišti (popularizační akce, letní školy, veletrhy, DOD, olympiády atp.)
- semináře, přednášky, cvičení, exkurze či pokusy nabízené našimi katedrami či centry, u kterých si zájemci konkrétní realizaci musí včetně termínu teprve odsouhlasit s uvedenou kontaktní osobou (vždy záleží na momentálních možnostech).

Všechny připomínky a údaje k aktualizaci zasílejte prosím do 22.6. (včetně) na adresu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Nadace Experientia slaví 5 let
Nadace Experientia si Vás dovoluje pozvat na akci 5 let Nadace Experientia - setkání stipendistů, která se bude konat 28. června od 10:00 na ÚOCHB AV ČR, Flemingovo náměstí 2, Praha 6. Na setkání se můžete seznámit s projekty i stipendisty, kteří díky podpoře nadace vycestovali na roční stáže na špičková zahraniční vědecká pracoviště a publikují v prestižních vědeckých časopisech. Podrobnější informace získáte na www.experientia.cz.

Fotografická soutěž
Vydavatelství Royal Society Publishing vyhlašuje fotografickou soutěž v pěti kategoriích: Astronomy, Behaviour, Earth science, climatology, Ecology and Environmental Science, Micro-imaging. Hlavními kritérii jsou estetický dojem a zprostředkování vědeckého fenoménu. Celkový vítěz získá 500 GBP, vítězové jednotlivých kategorií 250 GBP. Termín odevzdání je do 31. srpna. Více na stránkách https://royalsociety.org/.

Ceny Edwards
Společnost Edvards letos potřetí odmění autory nejinovativnějších technicky zaměřených diplomových prací. Autor nejlepší práce získá 20 000 Kč. Bude záležet hlavně na originalitě a inovativnosti v oboru. Inženýrská nebo magisterská práce musí být obhájená, nesmí být starší než tři roky a musí být technicky zaměřená. Přihlášky je možné podat do 30. června. Další informace získáte na http://www.cenaedwards.cz/.

Nová služba VUP
V e-shopu na www.vydavatelstviupol.cz je nově zavedená rubrika RECENZE. První recenze jsou již vloženy. Dovolujeme si vás tímto požádat, pokud k vám na fakultu dorazí recenze knih či časopisů, které byly vydány ve VUP, prosím zašlete nám tyto recenze do VUP ke zveřejnění.

Nejlepší narozeninové přání
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje soutěž O nejlepší narozeninové přání. Se svými návrhy mohou soutěžit studenti a zaměstnanci UP i absolventi přírodovědecké fakulty. Autor/ka nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu ve výši 3.000 - 5.000 Kč a poukázku na třídenní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově. Zasílání návrhů bylo prodlouženo do 27. června 2018. Podrobnosti k soutěži jsou zveřejněné na stránce https://www.prf.upol.cz/studenti/studentske-souteze/#c14099.

Zpravodaj
První Zpravodaj PřF v dalším akademickém roce vyjde 17. září. Během prázdnin Zpravodaj nevychází.

Nové vnitřní předpisy

Dnem 21. června 2018 nabývá účinnosti vnitřní norma UP:
R-B-18/16 - Knihovní řád UP

Dnem 15. června nabývá účinnosti vnitřní Směrnice děkana PřF k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit. Více na https://files.upol.cz/normy/normy/PrF%20A%2018%2002.pdf.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)