Úvodní slovo

Milé kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh novoročního přání. Soutěžní návrh musí být vlastní tvorbou autora, může být malovaný, kreslený, vymodelovaný nebo jinak výtvarně zpracovaný. Podmínkou je pouze možnost převedení do elektronické podoby pro tisk. Návrhy musí být také v souladu s vizuálním stylem UP a obsahovat vizuální prvky UP.

Autor/ka nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu ve výši 3 000 až 5 000 korun a poukázku na 3denní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově.

Soutěžní návrhy zasílejte do 13. listopadu 2018 do 23:59 ideálně v elektronické podobě na e-mail magdalena.ondrusakova@upol.cz, příp. poštou nebo po předchozí domluvě osobně s Mgr. Magdalénou Ondrušákovou. Podrobné informace najdete zde.

Věda a výzkum

THÉTA
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Termín pro odevzdání návrhů je 23. listopadu, více informací zde.

Horizon
Evropská komise vyhlásila nové kolo výzvy Twinning v rámci Horizon 2020 (Identifikátor výzvy WIDESPREAD-03-2018). Podrobnější informace o výzvě naleznete zde. Návrhy lze podávat do 15. listopadu 2018. Je to velmi zajímavá příležitost, jak se zapojit do projektů Horizon 2020 a získat prostředky na podporu mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními vědeckými pracovišti.
Na webových stránkách TC AV ČR budou v nejbližší době zveřejněny prezentace ze semináře k výzvě, v případě zájmu je možné zajistit ve spolupráci s pracovníky Technologického centra AV ČR individuální konzultace k této výzvě.

INTER-ACTION
MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA). Termín pro podání návrhů je 18. prosince 2018; podrobné informace zde.

Výzva k nominacím na členy hodnotících panelů GA ČR
Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Podrobnou výzvu k nominacím, formulář návrhového listu kandidáta a popis náplně jednotlivých hodnoticích panelů naleznete na https://gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr-2/. Vyplněný formulář s návrhem do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období začínající 1. dubna 2019 je třeba poslat nejpozději do 24. listopadu 2018 Ing. Ivaně Saitzové, která zajistí podpis pana rektora a včasné podání návrhu.

FRUP a IGA UP
Upozorňujeme, že je potřeba provést kontrolu finančních prostředků u probíhající soutěže a prostředky vyčerpat do konce roku. U projektů IGA je třeba kontrolu zaměřit také na mzdy - 60% a více musí být vyplaceno doktorandům, MŠMT kontroluje právě poměr čerpání 60%:40%.

Ceny Wernera von Siemense
Rádi bychom vám připomněli, že 25. listopadu končí možnost přihlášení do letošních Cen Wernera von Siemense. Již po jedenadvacáté v rámci nich budou oceněni talentovaní studenti, vědci a pedagogové z technických a přírodovědných oborů. Mezi ty nejlepší rozdělí odměny v řádu statisíců korun, nově přitom odměnu můžete získat i za "doporučení vítěze".

Nezávislá komise složená z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV ČR vyhlásí vítěze v kategoriích:

  • nejlepší diplomová práce;
  • nejlepší disertační práce;
  • nejvýznamnější výsledek základního výzkumu;
  • nejlepší pedagogický pracovník.

Nově udělí navíc i tři zvláštní ocenění, která mají za cíl upozornit na aktuální společenská témata. K podpoře diverzity ve vědě a zvýšení zájmu žen o vědu a výzkum vybírá nejlepší ženskou vědeckou práci. Ocenění za překonání překážek při studiu má za cíl motivovat zdravotně znevýhodněné studenty. Vůbec poprvé se zvláštního ocenění dočká nejlepší absolventská práce na téma podle konceptu Průmysl 4.0, jejímž prostřednictvím chce Siemens poukázat na současné potřeby českých firem v oblasti vědy. Podrobné informace najdete www.siemens.com/cz/cz/home/spolecnost/kariera/cena-siemens.html.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Imatrikulace
Žádáme studenty prvních ročníků, kteří nebyli na imatrikulaci, aby se dostavili v úředních hodinách na studijní oddělení podepsat imatrikulační slib.

Promoce
Žádáme studenty, kteří absolvovali v období srpen - září 2018 a budou se chtít zúčastnit listopadových promocí, aby se nahlásili e-mailem své studijní referentce. Informace k zaplacení poplatku a časový harmonogram promocí najdete na webových stránkách PřF https://www.prf.upol.cz/pl/studenti/dulezite-terminy/#c1553.

Promoce studentů doktorského studia
Promoce studentů doktorských studijních oborů se budou konat 30. listopadu. Po upřesnění hodiny promocí ze strany rektorátu, budou studenti kontaktováni svou studijní referentkou (v průběhu listopadu).

Souvislá pedagogická praxe studentů
Kabinet pedagogické přípravy PŘF UP oznamuje studentům, že souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 18. února - 8. března 2019. Na webových stránkách cpp.upol.cz je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba podat nejpozději do 21. ledna 2019. Po tomto termínu nebude možné se na praxi přihlásit.

Přihlášení studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popřípadě v blízkém regionu (Šternberk, Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel). Studenti si na těchto školách nemusí zajišťovat praxi sami, v přihlášce uvedou, na které škole v Olomouci či okolí by chtěli praxi realizovat. Studenti, kteří chtějí konat praxi v jiném regionu, si musí praxi zajistit sami. Současně musí požádat ředitelství školy o souhlas s vykonáním souvislé pedagogické praxe, který škola potvrdí na formuláři přihlášky (cpp.upol.cz). Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu: jana.slezakova@upol.cz.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendijní pobyty v zahraničí
Akademická informační agentura informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Termín odevzdání přihlášek se blíží pro stipendia na základně výběrového
řízení, které je otevřené pro všechny veřejné vysoké školy. Týká se stipendijních míst do následujících zemí:

- Rusko (31. 10. 2018)
- Německo (15. 11. 2018)
- Švýcarsko (16. 11. 2018)
- Izrael (22. 11. 2018)
- Peru (30. 11. 2018)
- Maďarsko (30. 11. 2018)
- Rakousko, program Aktion (30. 11. 2018)

Případné dotazy zodpoví Ing. Markéta Kráčalíková, e-mail: marketa.kracalikova@dzs.cz, tel.: 221 850 505. Více informací najdete na stránkách http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_Mezinarodni_smlouvy-Vyberova-rizeni/.

Různé

Poděkování
Oddělení vnějších a vnitřních vztahů děkuje všem, kteří zastupovali naši fakultu na veletrzích pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Nitře i Brně a Akadémia Vapac Bratislava.

Kulatý stůl
Na téma "Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů a matematiky" se bude hovořit u Kulatého stolu ve čtvrtek 15. listopadu od 15:30 v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty v šestém podlaží (místnost 6.014). Kulatý stůl je určen studentům (budoucím učitelům) a pedagogickým pracovníkům všech přírodovědných oborů vysokých, středních a 2. stupně základních škol. V úvodní části vystoupí Mgr. Šárka Miková (Psychoterapie - centrum Be Balanced Praha), Mgr. Ivana Machačíková (Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť) a profesor Josef Molnár (PřF). Dále bude následovat diskuse o problematice moderních trendů ve vzdělávání v současném školství.

Týden vědy a techniky
V rámci Týdne vědy a techniky se od 5. do 9. listopadu zaměříme na problematiku životního prostředí. Pro studenty středních škol jsou připraveny dopolední programy na téma: Život ve vodě, Tajemná herpetologie, GIS aneb Umíš si vytvořit mapu?, Chemická analýza přírodních vzorků. V odpoledních hodinách se můžete těšit na besedy s doc. Martinem Rulíkem a dr. Vlastimilem Kostkanem z přírodovědecké fakulty nebo doc. Martinem Konvičkou z Entomologického ústavu AV ČR. Více na www.ekologie.upol.cz.

V Pevnosti poznání si můžete od 5. do 11. listopadu vyrobit raketu pro astronauta, seznámit se se sluneční soustavou nebo poznávat oblaka při procházce mezi jejich 3D modely. K vidění budou také nové interaktivní exponáty nebo zábavně-vzdělávací workshopy. Podrobnosti na www.pevnostpoznani.cz.

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum pak od 7. do 9. listopadu nabízí exkurze, během nichž se zájemci mohou seznámit s prací ve vědeckém centru zaměřeném na výzkum rostlin a vývoj biotechnologií. Bližší informace na www.cr-hana.eu.

Výstava Sbohem, monarchie
Netradiční vzpomínku na habsburskou říši připravila Pevnost poznání a Vědecká knihovna v Olomouci. Od 4. listopadu se mohou lidé podívat na výstavu nazvanou Sbohem, monarchie a zároveň navštívit pravou vídeňskou kavárnu. Bohatý interaktivní program připomene, že naše české země byly součástí velké říše, kterou obývaly rozmanité národy. Výstava Sbohem, monarchie, která ukáže habsburské mocnářství v letech 1804-1918, bude v expozici Pevnosti poznání až do konce prosince 2018.

GIS Day
Den GIS (GIS Day) je významná událost, při které uživatelé technologie geografických informačních systémů otevírají dveře školám, kolegům a široké veřejnosti, aby ukázali konkrétní aplikace vytvořené touto důležitou technologií. Letos opět po skončení přednášky bude následovat cca 30 minutová akce v terénu s technologií GPS! GIS Day se koná 14. listopadu od 8:00. Více informací najdete zde.

Zlatá a diamantová promoce
Zlatá promoce se uskuteční v prostorách fakulty 16. listopadu. Ve stejný den budou slavnostně předány čestné diplomy i diamantovým absolventům. Akce se uskuteční v aule (2.001) od 10:30 hodin. Zájemci o setkání s těmito absolventy jsou srdečně zváni!

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)