Úvodní slovo

Děkujeme všem, kteří se minulou středu přihlásili do dobrovolného registru dárců kostní dřeně. Svůj čas, dva mililitry krve a naději na záchranu lidských životů darovalo 186 našich studentů. Podrobnou zprávu si můžete přečíst zde.

Věda a výzkum

Upozornění pro řešitele projektů Inter-Excellence, česko-izraelská, česko-bavorská a podunajská spolupráce pokračujících a končících v roce 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádá příjemce, jejichž projekty pokračují i v letošním roce, aby nevraceli prostředky, které by v režimu každoročního vypořádání finanční dotace zaslali na účet MŠMT formou vratky. Na základě novely vyhlášky č. 367/2015 Sb., dojde k vypořádání projektů výzkumu, vývoje a inovací až po ukončení jejich financování. S příjemci podpory budou sjednány dodatky k uzavřeným smlouvám o poskytnutí podpory nebo jim budou vydána změnová rozhodnutí. Podrobné informace naleznete zde.

Návrhy projektů do veřejné soutěže Grantové agentury České republiky pro rok 2018 na podporu standardních, mezinárodních i juniorských projektů zasílejte Mgr. Lence Hárendarčíkové na email: lenka.harendarcikova@upol.cz průběžně, nejpozději do čtvrtku 5. dubna, aby bylo možné zajistit včasné podání vašeho návrhu datovou schránkou. Praktické rady a informace pro podání a řešení projektu naleznete v aktualitách oddělení vědy a výzkumu naleznete zde.

Prosíme řešitele projektů, aby pro urychlení procesu schvalování návrhů smluv vázaných na projekt na právním oddělení zasílali spolu s návrhem smlouvy veškeré další potřebné podklady jako návrh projektu, zadávací dokumentaci, smlouvu o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí, atd.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Uzavření ročníku před SZZ / obhajobou
Upozorňujeme studenty, kteří půjdou v květnu/červnu 2018 ke státnicím nebo obhajobě na povinnost uzavřít ročník na studijním oddělení nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby.

Kontrola zapsání SZZ předmětů do STAGu
Žádáme studenty, kteří budou v letošním akademickém roce státnicovat/obhajovat, aby si zkontrolovali zapsání státnicových předmětů/obhajoby do STAGu. Pokud nemáte zapsané státnicové předměty/obhajobu ve STAGu, nebudou se Vám nabízet konkrétní termíny na přihlášení.

Doktorské studium
Děkan fakulty jmenoval prof. Bábka proděkanem pro doktorské studium a pověřil ho výkonem agendy doktorského studia včetně uznání publikační činnosti a uznání vědecko-výzkumné stáže. Žádosti ke schválení předkládejte na studijním oddělení.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana
O mimořádné stipendium, ale i o hodnotné ceny mohou soutěžit všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů, doplňkově je možné se přihlásit do posterové sekce. Registrace je otevřena do 24. dubna na webových stránkách, kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži. Vědecké práce je třeba odevzdat do 30. dubna, soutěž se uskuteční 3. května.

Podpořte svoji fakultu a získejte až 10000 korun!
Propagace přírodovědecké fakulty a zlepšení prostředí na fakultě je cílem fakultní projektové výzvy pro studenty Hýčkejte svou Přírodu!
Pokud máte nápad jak popularizovat váš obor, zviditelnit fakultu na veřejnosti, vytvořit učební pomůcku, uspořádat výstavu nebo zorganizovat spolupráci se středoškoláky, přihlaste se do výzvy a získejte bezprostředně 500 korun na zahájení projektu a po úspěšné obhajobě až 9500 korun ve formě mimořádného stipendia. Odborná komise při závěrečné obhajobě posuzuje nápaditost a originalitu návrhu, přínos pro fakultu i kvalitu závěrečné zprávy. Své návrhy zasílejte průběžně na email dagmar.petrzelova@upol.cz do 31. října 2018. Formulář pro podání návrhu a podrobné informace naleznete zde.

Upozorňujeme na nový Stipendijni program UP, který mohou studenti využít na podporu absolvování praktických stáží do zemí mimo programové země Erasmus+. Podrobné informace naleznete zde.

Den otevřených dveří společnosti Contipro 2018
Contipro srdečně zve studenty i akademické pracovníky na Den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 24. dubna 2018 od 9:30 do 14:30. Po celou dobu bude studentům k dispozici personalistka společnosti, v areálu Contipra budou otevřeny téměř všechny laboratoře. Studenti získají i příspěvek na dopravu ve výši 250 Kč, během celého dne bude k dispozici bohaté občerstvení.
Z kapacitních důvodů je nutné se na den otevřených dveří přihlásit na emailu: mysakova@contipro.com. Více informací naleznete zde nebo na FB.
Contipro nabízí také Trainee programy - roční pracovní pozice pro absolventy, díky kterým mohou během roku vyzkoušet práci na třech různých a získat tak cenné zkušenosti. Životopisy zasílejte do konce května na výše uvedený email, přijímací řízení se uskuteční v druhé polovině června.  

Vyzkoušejte si práci generálního ředitele - CEO for One Months
Společnost Adecco nabízí placenou měsíční stáž v jedné z předních společností zaměřujících se na lidské zdroje. Dostanete šanci sbírat cenné zkušenosti po boku generálního ředitele společnosti v České republice, můžete se na jeden měsíc sami stát generálním ředitelem, procestovat svět. Registrujte se zde do 17 dubna.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Konference Prague Protein Spring 2018
Využijte možnost potkat se a diskutovat se špičkami v oboru molekulární a strukturní biologie, proteinové chemie a medicíny na vědecké konferenci věnované proteinům a jejich vývoji. Konference se uskuteční již po páté a to v Praze od 3. do 6. května. Podrobné informace včetně registračního formuláře naleznete zde, pozvánku naleznete zde.

Akademický senát PřF UP

Příští zasedání fakultního senátu se uskuteční 11. dubna od 14:00 v zasedací místnosti děkanátu. Senátoři budou mimo jiné schvalovat rozpočet fakulty. Program a materiály k projednání budou před jednáním zveřejněny na našich webových stránkách.

Provoz fakulty

Dnem 19. března 2018 vstoupil v platnost dodatek  č. 1 PřF-B-18/01 k metodickému pokynu A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory.

Školení řidičů referentských vozidel pro zaměstnance fakulty, kteří při plnění svých pracovních povinností nebo na služební cestě řídí svá nebo služební vozidla, se uskuteční 28. března od 9:00 do 11:00 ve staré aule pedagogické fakulty, Žizkovo náměstí 5. Platnost školení je dva roky, absolvovat ho mohou noví zaměstnanci univerzity i stávající, kterým platnost školení řidičů propadla nebo se tak stane v nejbližších čtyřech měsících.
Před aulou budou pro účastníky připraveny prezenční listiny. Bez čitelně vypsaného jména zaměstnance, jeho pracoviště a podpisu na prezenční listině je účast neplatná. Na akci není třeba se předem registrovat.

Školení a přezkoušení zaměstnanců  v oblasti  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  obsluze  a  používání  elektrického  přenosného  nářadí,  kovoobráběcích,  tvářecích a dřevoobráběcích  strojů  a  zařízení, při  práci  ve  výškách  nad  1,5 m a při práci se zdvihacím zařízením se uskuteční 3. dubna v aule Pedagogické fakulty, Žižkovo nám. 5.
Časový rozvrh jednotlivých školení:

  • 9.00 - 10.30 - BOZP při práci ve výškách nad 1,5 m a nad volnou hloubkou
  • 10.45 - 12.45 - BOZP při práci na kovoobráběcích, tvářecích a dřevoobráběcích strojích a při práci s elektrickým přenosným nářadím
  • 13.00 - 14.00 - BOZP při práci se zdvihacím zařízením (nákl. výtahy a volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen - zvedáky, vrátky)

Personální změny ve fakultní knihovně v Holici
Od 12. března nastoupila na místo Mgr. Marka Boháče nová pracovnice, Mgr. Vladislava Szitaiová.

 Projektový servis UP se nyní nachází v prostorách Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 (v bývalém Britském centru). Telefonní kontakty na zaměstnance PSUP zůstávají beze změn.

Různé

Základy statistického zpracování dat
Naučit se efektivně získávat z dat relevantní informace, správně interpretovat výsledky a porozumět filozofii statistického zpracování dat, to vše je cílem odborného kurzu statistiky, jehož první část mohou absolvovat akademičtí pracovníci a studenti doktorských studijních programů UP již letos v květnu. Kurz je určen všem, kdo chtějí provádět kvalitní a validní statistické analýzy dat. Je vhodný jak pro ty, kteří se statistickou analýzou dat teprve začínají, tak i pro zkušené uživatele statistiky, kteří si potřebují své postupy ujasnit či potvrdit nebo chtějí konzultovat své problémy. První část kurzu se uskuteční 14. - 18. května 2018 v učebně 5.007 v pátém podlaží budovy PřF, 17. listopadu 12, Olomouc, pod vedením zkušených lektorů z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky. Podrobné informace o kurzu a program seminářů naleznete zde.
Druhá část kurzu - Pokročilé metody statistického zpracování dat - se bude konat v závěru roku 2018 a bude zaměřena na rozšíření a prohloubení znalostí statistických metod, které reflektují specifika jednotlivých oborů.
Přihlášky na kurz zasílejte na email alena.jarosova@upol.cz do konce března. Dotazy týkající se odborné náplně kurzu zasílejte na email eva.fiserova@upol.cz.

Nové vnitřní předpisy

Dnem 12. března 2018 nabyla účinnosti následující norma UP:
B3-17/1-MPK-N04  - Novela č. 4 k metodickému pokynu kvestora č. B3-14/6-MPK - Pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory

Dnem 15. března 2018 nabyla účinnosti následující vnitřní norma UP:
R-B-18/10  - Zásady soutěže o udělení Juniorského grantu UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)