Úvodní slovo

Post tajemnice přírodovědecké fakulty, který v uplynulých čtyřech letech zastávala Ing. Jana Zimová, převzala od 1. dubna Ing. Lenka Káňová. I touto cestou děkujeme paní Zimové za energii a nasazení, které věnovala řízení hospodaření fakulty a jejímu rozvoji. Nové paní tajemnici, která se krátce představila v medailonku zveřejněném na fakultních webových stránkách, přejeme mnoho pracovních úspěchů.

Upozorňujeme naše zaměstnance, aby jméno nové paní tajemnice uváděli na fakturách, košilkách a dalších dokumentech.

Věda a výzkum

Nové výzvy MŠMT
Od konce března je možné podávat návrhy společných česko-německých výzkumných projektů a česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Návrhy je možné podávat do 28. května. Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020 byla vyhlášena 4. Dubna, návrhy je možné podávat do 25. červa.

 

Vkládání projektů do CEP
Poskytovatelé grantových prostředků se začali obracet na řešitele s požadavkem na vložení projektů do Centrální evidence projektů. Za UP byla vkládáním pověřena Mgr. Monika Drdáková, tel: 585631025, z oddělení vědy a výzkumu RUP. Požadavky na vložení projektu do CEP prosím zasílejte na email: monika.drdakova@upol.cz. Pro vložení do evidence je třeba poskytnout přihlášku projektu a smlouvu s poskytovatelem.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Uzavření ročníku před SZZ / obhajobou
Upozorňujeme studenty, kteří půjdou v květnu/červnu 2018 ke státnicím nebo obhajobě na povinnost uzavřít ročník na studijním oddělení nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby.

Kontrola zapsání SZZ předmětů do STAGu
Žádáme studenty, kteří budou v letošním akademickém roce státnicovat/obhajovat, aby si zkontrolovali zapsání státnicových předmětů/obhajoby do STAGu. Pokud nemáte zapsané státnicové předměty/obhajobu ve STAGu, nebudou se Vám nabízet konkrétní termíny na přihlášení.

Doktorské studium
Děkan fakulty jmenoval prof. Bábka proděkanem pro doktorské studium a pověřil ho výkonem agendy doktorského studia včetně uznání publikační činnosti a uznání vědecko-výzkumné stáže. Žádosti ke schválení předkládejte na studijním oddělení.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana
Ještě jednou připomínáme všichni řádně zapsaní studenti naší fakulty mohou přihlásit své práce do soutěže o mimořádné stipendium a hodnotné ceny v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Doplňkově je možné se přihlásit i do posterové sekce. Registrace je otevřena do 24. dubna na webových stránkách, kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži. Vědecké práce je třeba odevzdat do 30. dubna, soutěž se uskuteční 3. května.

Evropská dobrovolná služba 2018
Koordinačních center česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a Regensburgu nabízí v rámci programu Erasmus+ dobrovolnické mobility v Německu určené studentům, kteří mají zájem se neformálně vzdělávat, poznávat cizí země a navazovat nové kontakty. Více informací naleznete na webových stránkách projektu ahoj.info. Uzavírka přihlášek je 2. května.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendia a výzkumné či pracovní pobyty v Německu
Informační centrum DAAD / Deutscher Akademischer  Austauschdients Informationszentrum Prag  / German Academic Exchange Service nabízí krátkodobá výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců - Kurzstipendien, výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v délce 1-3 měsíce, nová pozvání pro bývalé stipendisty na čtvrt roku a bilaterální výměny vědců v délce dvou týdnů až 3 měsíců.  Podrobné informace najdete zde. na webu www.daad.cz v sekci Stipendia - Stipendia DAAD, www.funding-guide.de
Žádost o stipendium včetně všech příloh je třeba odevzdat do 1. května.

Akademický senát PřF UP

Fakultní senát zasedá již tuto středu 11. dubna od 14:00 v zasedací místnosti děkanátu. Senátoři budou mimo jiné schvalovat rozpočet fakulty. Program a materiály k projednání jsou zveřejněny na webových stránkách.

Provoz fakulty

Z důvodu rekonstrukce bude od 1. května uzavřena menza 17. listopadu. Pro strávníky se znovu otevře 17. září. Více informací naleznete zde.

Slevy a výhody pro zaměstnance UP
Jako každý rok i letos UP rozšiřuje nabídku benefitů pro své zaměstnance. Například u ČSOB můžete v rámci motivačního programu využít služby vedení účtu zcela bez poplatku nebo požádat o výhodnou půjčku. Univerzita může zaměstnancům nabídnout také řadu výhod ve svých zařízeních, a to jak v oblasti sportu, tak v oblasti kultury nebo vzdělávání. Jako zástupce sportovních interních výhod můžeme jmenovat Aplikační centrum BALUO a Akademik sport centrum, kde nově můžete uplatnit svoje benefitní poukázky.
Aktualizovanou nabídku všech zaměstnaneckých výhod a benefitů pro zaměstnance UP včetně slev na sportovní vybavení v obchodech dvou nových partnerů Otosport a 2Seasons ski & bike najdete zde

Různé

Nabídka pořádání kurzů celoživotního vzdělávání
Celoživotní vzdělávání (CŽV) je součástí dalšího vzdělávání zaměstnanců UP, podporuje pedagogické aktivity, zařazuje inovativní didaktické či pedagogické kurzy, které pomáhají pedagogům ve výuce a vedou k rozvoji teaching excellence na UP. Tato aktivita bude zřejmě již brzy součástí hodnocení kvality, proto má určitě smysl ji podporovat.
V tomto období probíhá příprava nabídky a harmonogramu CŽV na akademický rok 2018/2019. Základní informace pro zájemce o pořádání kurzů:

  • Záměr i realizaci výuky je potřeba projednat s nadřízeným (vedoucím pracoviště).
  • Upřednostňovány budou odborné kurzy před zájmovými.
  • Lektor obdrží odměnu ze zdroje CŽV s ohledem na rozsah výuky a finanční možnosti (orientačně 400,- Kč/45 minut výuky & čas strávený přípravou).
  • Ze zdroje CŽV může být proplacena i spotřeba materiálu.
  • Kurzy se uskuteční 2x za akademický rok, většinou by mělo jít o jednorázovou výuku v pracovní den dopoledne s rozsahem cca 3-5 hodin.

Svůj rámcový zájem stačí v tuto chvíli nahlásit do 22. dubna Mgr. Martině Karáskové ze studijního oddělení, která na přírodovědecké fakultě tuto aktivitu pomáhá organizovat. Zájemci pak následně obdrží podrobnější informace.

Týden vědy a techniky AV ČR
Všem pracovištím nabízíme možnost zapojení do Týdne vědy a techniky AV ČR, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi obory. Vědecký festival se bude konat 5. - 11. listopadu 2018, ústředním tématem letošního ročníku je vývoj české vědy na pozadí historických událostí 1918-2018. Cílovou skupinou dopoledního programu jsou studenti středních škol, odpoledne a večer akci navštěvuje široká veřejnost. Váš předběžný zájem o zapojení se do programu akce prosím zašlete na e-mail magdalena.ondrusakova@upol.cz do 4. května.

Konference mladých přírodovědců
Srdečně zveme na konferenci mladých přírodovědců - studentů středních škol zapojených do projektu Badatel a Věda je zábava, která se uskuteční 17. května v Pevnosti poznání. Přihlášky a abstrakty je možné zasílat do 22. dubna na email: petr.tarkowski@upol.cz. Podrobné informace naleznete zde

Soutěž Věda je zábava
Člověk a zdraví - Výživa lidstva
je ústředním tématem již 12. ročníku soutěže určené studentským kolektivům osmiletých, šestiletých i čtyřletých gymnázií a ostatních středních škol. Aktuální informace o soutěži naleznete zde, přihlášky je možné zasílat do 30. září na email: vladimir.vinter@upol.cz nebo ludmila.zajoncova@upol.cz. Na zpracování témat formou písemné odborné práce budou mít soutěžící sedm měsíců, v březnu je třeba práci dokončit, výsledky představí studenti na konferenci v květnu 2018.

České hlavičky 2018
Dvanáctý ročník Českých hlaviček odstartoval. Až do konce června můžete nominovat talentované středoškoláky, kterým se věnujete a jejichž práce si zaslouží ocenění a uznání, do soutěže České hlavičky. Účast v soutěži může být prvním významným krokem v jejich vědecké kariéře. O vítězích v pěti různých kategoriích, které zahrnují přírodní vědy, ekonomii, informatiku, praktické projekty, zlepšovací návrhy, vynálezy, technologie i inovace, rozhoduje odborná porota složená z předních českých vědců. České hlavičky jsou také znovu součástí programu EXCELENCE vyhlašovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tento program je určen pro podporu talentovaných žáků a pedagogů, kteří se o nadané žáky starají a vytvářejí jim kvalitní podmínky pro jejich další rozvoj. Uzávěrka nominací je 30. června. Podrobné informace a náležitosti nutné k podání přihlášky naleznete zde. Případné dotazy zasílejte na email: vaclav.marek@ceskahlava.cz

Architektonické a urbanistické tvarosloví Hané
Srdečně zveme na výstavu, která je od konce března otevřená veřejnosti v Hanáckém skanzenu v Příkazích. Výstava vznikla v rámci projektu Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké, jehož cílem je přispět k udržitelnému rozvoji regionální kulturní identity prostřednictvím aplikovaného výzkumu kulturního dědictví v krajině historického území olomoucké Arcidiecéze a který řeší kolegové z katedry rozvojových a environmentálních studií. Pozvánku na výstavu naleznete zde.

Nové vnitřní předpisy

Dnem 27. března 2018 byl MŠMT ČR zaregistrovány  níže uvedené vnitřní předpisy UP
VII. změny Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Palackého v Olomouci - vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1.4.2018.
I. novela Statutu Univerzity Palackého v Olomouci - vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 3.4.2018. 

Dnem 10. dubna 2018 nabývá účinnosti následující norma UP:
B1-17/4-HN-N01 - Novela č. 1 - Řád rigorózního řízení UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)