Fakultní orgány

Vedení fakulty

V čele fakulty je děkan. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Členem vedení fakulty je také předseda akademického senátu fakulty.

Děkan

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
585 634 001
dekan.prf@upol.cz

Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., získal vysokoškolské vzdělání na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval obor Fyzika se specializací Biofyzika a chemická fyzika. Tamtéž absolvoval také doktorské studium a následně jeden rok působil jako asistent. Od roku 2005 pracuje na biofyzice na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2010 se zde habilitoval.

Odborně je zaměřen na využití optických spektroskopií ke studiu vztahu mezi strukturou a vlastnostmi organických molekul a zejména biologických makromolekul. Dlouhodobě se věnuje jednomu z nejvýznamnějších enzymů živočišných buněk, sodno-draselné pumpě, kde kromě zkoumání struktury a funkce analyzuje také její interakce s farmakologicky významnými látkami.

Velké úsilí věnuje rovněž pedagogické části akademické práce. Na katedře biofyziky vybudoval studijní obor Molekulární biofyzika a je garantem bakalářského i navazujícího magisterského studia. Průkopnickým počinem na poli popularizace jsou jím organizované projekty Badatel a Newton pro středoškolské studenty, které pomáhají motivovat ty nejtalentovanější studenty ke studiu v Olomouci.

Předseda akademického senátu

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
585 634 100
tomas.opatrny@upol.cz

Prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. (*1966) vystudoval učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů v oborech matematika a fyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Profesorem byl jmenován v roce 2007.

Učitelskou praxi zahájil na ZŠ Komenium, v roce 1990 nastoupil jako asistent na Katedru teoretické fyziky PřF UP, kde pod vedením profesora Jana Peřiny zahájil doktorské studium v oblasti kvantové fyziky. Po obhájení dizertace působil na postdoktorské pozici na Univerzitě Fridricha Schillera v Jeně, kde pracoval především na problematice rekonstrukce kvantových stavů. Na zpracování kvantové informace se pak zaměřil během svého dalšího postdoktorského zahraničního angažmá, a to na Weizmannově institutu v Izraeli. Působil rovněž na univerzitě v Erlangenu a na Texas A&M University v College Station.

Po návratu na domovskou fakultu se ve výzkumu věnuje především zpracování kvantové informace. Zajímají ho ale i mnohé další oblasti fyziky, včetně termodynamiky černých děr. Na svém kontě má podle databáze Web of Science 81 publikací, které se dočkaly 1800 citací. Jeho h-index činí 23. Významná je i jeho pedagogická činnost, na fakultě učí zejména termodynamiku a statistickou fyziku, kmity a vlny, vědeckou komunikaci, atomovou optiku a některé další předměty.

Profesor Opatrný se aktivně zapojuje do akademického života, v letech 2006-2014 působil po dvě období ve funkci proděkana pro vědeckovýzkumné záležitosti. Od roku 2014 je členem fakultního akademického senátu a byl místopředsedou Akademickém senátu Univerzity Palackého. Byl členem Rady vysokých škol a vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Od roku 2017 je členem Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Věnuje se rovněž popularizaci fyziky a práci s talentovanou mládeží. Mimo jiné se podílí na organizaci Turnaje mladých fyziků, kde působí i v roli mezinárodního porotce.

Je ženatý a má dvě děti. Volné chvíle nejraději tráví jízdou na kole nebo kanoi, hraje na banjo.

Proděkani

Proděkan pro mezinárodní záležitosti,
statutární zástupce děkana

prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
585 634 272
miloslav.dusek@upol.cz

 • mezinárodní mobilita studentů a akademických pracovníků
 • internacionalizace studia a pracovišť fakulty
 • propagace fakulty v zahraničí a zajišťování informací o fakultě v angličtině

Prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. (*1964), vystudoval kvantovou a nelineární optiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tamtéž získal i doktorát. Od roku 1994 pracuje na Katedře optiky Přírodovědecké fakulty UP. V roce 2007 byl jmenován profesorem.

Zabývá se kvantovou optikou a kvantovým zpracováním a přenosem informace. V devadesátých letech se podílel na vývoji prototypu zařízení pro kvantovou distribuci kryptografického klíče. Je autorem více než 70 odborných publikací, které byly více než 1700krát citovány, a autorem monografie Koncepční otázky kvantové teorie. Působil také krátce na Boston University (1999) a ve Slovenské akademii věd (2001).

V letech 2010-2014 byl proděkanem pro vnější vztahy, od roku 2010 působil ve vědecké radě fakulty. Byl také členem meziresortní komise pro hodnocení výzkumných záměrů. V současnosti je členem redakční rady Scientific Reports, předsedá konferenci v rámci symposia SPIE Security+Defence, je členem panelu GAČR, podílí se na hodnocení projektů EC a je za ČR členem Quantum Community Network.

Aktivně se podílel a podílí na popularizaci vědy, je například zakladatelem a spoluorganizátorem Olomouckého fyzikálního kaleidoskupu. Během svého působení na katedře optiky byl zapojen do řešení nebo byl řešitelem mnoha výzkumných projektů. Participuje na výuce od bakalářského po doktorský stupeň studia. Pod jeho vedením úspěšně absolvovalo šest doktorských studentů.

Proděkan pro vědu a výzkum
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
585 634 415
karel.lemr@upol.cz

 • příprava zasedání Vědecké rady fakulty
 • habilitační a profesorská řízení
 • jmenování členů komisí a oponentů pro rigorózní řízení
 • institucionální granty FRUP a IGA
 • podpora účasti pracovišť fakulty v grantových soutěžích

Prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. (*1963), je absolventem oboru Analytická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Docentem byl jmenován v roce 1998, profesorem v roce 2003.

Po ukončení studia působil ve firmě Farmak Olomouc na oddělení kvality, poté jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii, experimentální poloprovoz Olomouc. V prosinci roku 1992 se vrátil na katedru analytické chemie, kde se věnuje výzkumu v oblasti hmotnostní spektrometrie a separačních metod. Výzkum zahrnuje studium základních procesů ovlivňujících chemickou analýzu těmito metodami, vývoj původního iontového zdroje pro analýzu povrchů a řadu aplikací například z oblasti toxikologické analýzy. Spolupodílel se na vzniku více než 125 odborných publikací, které byly citovány více než 1300 krát. Je držitele Hanušovy medaile udělované Českou společností chemickou.

Jako řešitel nebo spoluřešitel se podílel na řadě výzkumných projektů. Jeho pedagogická činnost zahrnuje přednášky a semináře zaměřené na základy analytické chemie, separační metody a hmotnostní spektrometrii. Pod jeho vedením bylo obhájeno osm bakalářských, 27 diplomových a sedm disertačních prací.

Profesor Lemr je členem Stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.), panelu a oborové komise GAČR, Oborové rady doktorského studijního programu Chemie a technologie potravin na VŠCHT Praha a předsedou Oborové komise doktorského studia analytické chemie na Přírodovědecké fakultě UP. Byl členem Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Rady Ústavu analytické chemie Akademie věd ČR Brno nebo Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP. Je členem českých i zahraničních odborných společností.

Je ženatý, má čtyři děti a dvě vnoučata, jeho syn rovněž působí na přírodovědecké fakultě. Ve volném čase si rád zahraje hokej, tenis nebo přečte literaturu faktu či dobrou detektivku.

Proděkan pro studijní záležitosti
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
585 634 710
eduard.bartl@upol.cz

 • řízení a kontrola agendy bakalářských a magisterských studijních programů od přijímacího řízení až po promoce
 • jmenování členů komisí pro bakalářské a magisterské státní zkoušky
 • navrhování udělení prospěchových a sociálních stipendií
 • vyřizování disciplinárních záležitosti studentů
 • dohled nad činností Kabinetu cizích jazyků a Centra pedagogické přípravy

Proděkan pro doktorské studium
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
585 634 532
ondrej.babek@upol.cz

 • agenda spojená s doktorským studiem
 • Fischerovská stipendia
 • komunikace s oborovými radami a jednotlivými pracovišti ohledně standardů doktorského studia
 • příprava nové akreditace doktorských studijních programů
 • garance předmětu Vědeckovýzkumná stáž v rámci doktorského studia

Prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. (*1969) je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Geologie a geochemie. Docentem byl jmenován v roce 2005 a profesorem v roce 2014.

Od roku 1996 působí na katedře geologie PřF UP Olomouc; v letech 2006-2017 působil rovněž na Ústavu geologických věd PřF MU. Jeho hlavním odborným zájmem je stratigrafie a její aplikace v paleoklimatologii, historii změn mořské hladiny a historii antropogenní kontaminace. Dosud je (spolu)autorem cca 100 publikací, z nichž 60 je registrováno na WoS a bylo citováno více než 800 krát; jeho h-index je 18. Materiál pro svůj výzkum sbírá po celém světě, mimo jiné v Irsku, francouzských Pyrenejích, Alpách, Belgii, Utahu a Nevadě, na Sibiři nebo v jižní Číně. Dosud byl řešitelem nebo spoluřešitelem >10 projektů GAČR a podílel se na řešení dalších národních i mezinárodních projektů.

Prof. Bábek učí kurzy historické a obecné geologie, sedimentologie, stratigrafie, paleoklimatologie a je činný i organizačně. Od roku 2010 je vedoucím katedry geologie PřF UP, je bývalým členem Vědecké rady PřF UP a současným členem Vědecké rady UP. Je aktivní v národní i mezinárodní geologické komunitě, např. jako člen Českého národního geologického komitétu, bývalý člen panelu P210 GAČR, hlasující člen Subcommission of Carboniferous Stratigraphy při IUGS, člen redakční rady časopisu Bulletin of Geosciences, nebo jako národní korespondent pro ČR při International Association of Sedimentologists (IAS).

Ondřej Bábek je ženatý a má dvě děti. K jeho koníčkům patří cestování spojené s fotografováním, zejména po horách, rekreační sport (kolo, běžky, tenis) a především hra na banjo.

Proděkan pro vnější vztahy
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
585 634 605
karel.hron@upol.cz

 • rozvoj partnerství se středními školami, zejména fakultními, a spolupracujícími organizacemi
 • garance informací o fakultě pro zaměstnance, studenty a veřejnost (Zpravodaj PřF, webové stránky, sociální sítě)
 • garance propagačních materiálů fakulty, zaštiťuje účast fakulty na studijních veletrzích
 • studentské soutěže
 • záštita fakultních popularizačních akcí (Veletrh vědy a výzkumu, Noc vědců apod.)
 • podíl na činnostech vedoucích k zvýšení uplatnitelnosti absolventů (Okno do praxe)
 • spolupráce s absolventy, garance výročních promocí
 • rozvoj v oblasti péče o zaměstnance a studenty
 • podpora fakultních studentských spolků

Doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. (*1981), studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého obor Matematika a její aplikace. Docentem byl jmenován v roce 2013.

Od roku 2007 působí na katedře matematické analýzy a aplikací matematiky. Zde se ve výzkumu věnuje mnohorozměrné statistice, konkrétně pak statistické analýze kompozičních dat, tedy statistickému zpracování v situacích, kdy nás zajímá relativní struktura proměnných spíše než jejich absolutní hodnoty. Typicky se pak jedná o koncentrace, procenta či proporce se širokou škálou aplikací v geologii, chemometrii, ale například i v metabolomice. V této oblasti je také publikačně činný, na svém kontě má téměř 70 odborných prací a několik kapitol v knihách, které jsou hojně citovány.

Významná je i jeho pedagogická činnost, na fakultě učí základní kurz pravděpodobnosti a statistiky, mnohorozměrnou statistiku a Markovovy řetězce. Zapojuje se také do akademického života, v letech 2008-2011 byl členem fakultního akademického senátu a v letech 2014-2018 předsedou VPRO Matematika a informatika.

Vedle činnosti na přírodovědecké fakultě je docent Hron velmi aktivní ve spolupráci se středními školami a popularizaci matematiky a statistiky obecně. Působí na Slovanském gymnáziu v Olomouci (od roku 2005) a též se angažuje ve Středoškolské odborné činnosti, kde se zapojuje jako vedoucí prací, porotce i jako člen Ústřední komise SOČ. Je ženatý, má tři děti a ve volném čase se věnuje především sborovému zpěvu a zahrádkaření.

Tajemník

Ing. Lenka Káňová
585 634 008
lenka.kanova@upol.cz

Ing. Lenka Káňová (*1971) absolvovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, obor Národohospodářství. Tajemnicí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je od 1. 4. 2018.

Po celou dobu své profesní praxe se specializuje na management, ekonomiku, účetnictví, a administrativu. Kariéru odstartovala v Československé obchodní bance, kde měla v péči klientelu středních podniků a správu úvěrů. Výukou ekonomických předmětů na středních školách získala vlastní pedagogické zkušenosti.

Jejím významným zaměstnavatelem se na dvanáct let stala Ostravská univerzita v Ostravě. Na této vysoké škole působila na postech vedoucí ekonomického oddělení a finanční manažerky vědeckých a výzkumných projektů dotovaných operačními programy Evropské unie. Od roku 2010 se v roli tajemníka přírodovědecké fakulty věnovala činnostem řízení hospodaření a vnitřní správy fakulty, sestavování a kontrolování rozpočtu, rozdělování finančních prostředků a sledování jejich čerpání, správě budov a dalšího majetku včetně jejího pořizování, metodickému vedení všech pracovišť fakulty v oblasti personální a ekonomické.

Lenka Káňová má dvě děti. Ve volném čase ráda sportuje, k jejím koníčkům patří lyžování, turistika a cyklistika.

Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Zastupuje akademické pracovníky (14 zástupců) a studenty (7 zástupců). Určuje dlouhodobé směřování fakulty v návaznosti na dlouhodobý záměr univerzity. Volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty atd. Může řešit i aktuální problémy studentů a zaměstnanců.

Aktuálně

Příští zasedání AS PřF UP v Olomouci se uskuteční 18. září 2019 od 13:00 v v zasedací místnosti děkanátu PřF.

AS PřF přijal dne 3.6. 2019 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP vyzývá všechny, kterých se to může týkat, aby svým jednáním nedávali příčinu neodůvodněnému neklidu na UP.

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 15. května 2019

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 10. dubna 2019

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 6. března 2019

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 13.12.2018

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 24.10.2018

Dokumenty k mimořádnému zasedání Akademického senátu PřF UP v Olomouci dne 17.10.2018

 Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF dne 26. 9. 2018

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF dne 11. 5. 2018:

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF dne 11. 4. 2018:

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF dne 7. 3. 2018:

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 31. 1. 2018:

Složení akademického senátu

Akademičtí pracovníci

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
předseda
katedra optiky
tel.: 58563 4100
e-mail: opatrny@optics.upol.cz

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D
1. místopředseda
katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
tel.: 58563 4603
e-mail: tomas.furst@upol.cz

doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
katedra analytické chemie
tel.: 58563 4403
e-mail: petr.bednar@upol.cz

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
katedra geografie
tel.: 58563 4504
e-mail: milos.fnukal@upol.cz

prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
katedra biofyziky
tel.: 58563 4153
e-mail: petr.ilik@upol.cz

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
katedra algebry a geometrie
tel.: 58563 4649
e-mail: marek.jukl@upol.cz 

doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
katedra experimentální fyziky
tel.: 58563 4301
e-mail: libor.machala@upol.cz

doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
katedra botaniky
tel.: 58563 4825
e-mail: vladan.ondrej@upol.cz

doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
katedra ekologie a životního prostředí
tel.: 58563 4569
e-mail: martin.rulik@upol.cz

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
katedra geografie
tel.: 58563 4511
e-mail: irena.smolova@upol.cz

doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
katedra organické chemie
tel.: 58563 2196
e-mail: miroslav.soural@upol.cz

prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
laboratoř růstových regulátorů
tel.: 58563 4850
e-mail: miroslav.strnad@upol.cz

prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
Centrum regionu Haná
tel.: 58563 4927
e-mail: marek.sebela@upol.cz 

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
katedra geoinformatiky
tel.: 58563 4513
e-mail: vit.vozenilek@upol.cz

Studenti

Jakub Žák
2. místopředseda
e-mail: jakub.zak01@upol.cz

Mgr. Martin Šrejber
e-mail: martin.srejber@upol.cz

Mgr. Vladimír Skalický
e-mail: vladimir.skalicky@upol.cz

Mgr. Martin Hönig
e-mail: martin.honig@upol.cz

Mgr. Lukáš Weber
e-mail: lukas.weber01@upol.cz

Michal Jandík
e-mail: michal.jandik01@upol.cz

Mgr. Roman Chvátal
e-mail: roman.chvatal01@upol.cz

Pracovní komise

Dokumenty

Základní dokumenty definující činnost senátu:

Statut UP (úplné znění účinné dnem 8. 3. 2017)

Statut PřF UP (úplné znění účinné dnem 24. 2. 2017)

Volební řád AS PřF UP (úplné znění účinné dnem 1. 1. 2017)

Jednací řád AS PřF UP (účinný dnem 16. 5. 2018)

Zápisy ze zasedání

Zápisy ze zasedání AS PřF v období 2014–2017

Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným orgánem fakulty. Projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem univerzity, schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě. Vědecká rada navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na fakultě. Vědecká rada rovněž  navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v případě řízení uskutečňovaných na fakultě. Vědecká rada vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

Dokumenty

Základní dokumenty definující činnost vědecké rady:
Statut UP (úplné znění účinné dnem 28. 2. 2019)
Statut PřF UP (úplné znění účinné dnem 24. 2. 2017)
Jednací řád Vědecké rady PřF UP

Informace pro členy vědecké rady

Zasedání Vědecké rady PřF UP v roce 2019

 • 13. března 2019 - od 10:00 v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 22. května 2019 - od 10:00 v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 9. října 2019 - od 10:00 v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty
 • 11. prosince 2019 - od 10:00 v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty

Probíhající habilitační a profesorská řízení

Kuchařka procesů

Složení vědecké rady

Biologie a ekologie:
prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D.
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

Fyzika:
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.

Chemie:
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Matematika a informatika:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Vědy o Zemi:
prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc.
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.

Externí členové vědecké rady:

Biologie a ekologie:
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc., Mendelova Univerzita v Brně, Ústav molekulární biologie a radiobiologie
RNDr. Hana Sychrová, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR

Fyzika:
prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc., Univerzita Karlova, Fyzikální ústav
prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D., Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta

Chemie:
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Matematika a informatika:
prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc., Vysoké učení technické v Brně,  Fakulta strojního inženýrství

Vědy o Zemi:
prof. Ing. Václac Talhofer, CSc., Univerzita obrany v Brně, Fakulta vojenských technologií
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D., Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia děkana jsou proděkani, předseda akademického senátu, tajemník fakulty, vedoucí studijního oddělení a vedoucí personálního a mzdového oddělení.

Členové kolegia děkana

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. – děkan
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. – předseda akademického senátu
Jakub Žák – 2. místopředseda akademického senátu
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. – proděkan pro mezinárodní záležitosti, statutární zástupce děkana
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. – proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. – proděkan pro doktorské studium
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. – proděkan pro mimouniverzitní spolupráci
Ing. Lenka Káňová – tajemník
Mgr. Jiří Mazal – vedoucí studijního oddělení
Mgr. Dagmar Petrželová – vedoucí personálního a mzdového oddělení

Zápisy z jednání

Zápisy z kolegia děkana od roku 2016

Disciplinární komise

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Členy této komise jmenuje a odvolává po schválení senátem děkan z řad členů akademické obce fakulty, přičemž jedna polovina jejich členů jsou studenti. Návrh na jmenování člena disciplinární komise může děkanovi předložit senát; předložení návrhu senátem se považuje současně za schválení jmenování dle předchozí věty. Funkční období členů disciplinární komise je nejvýše dvouleté.

Členové disciplinární komise

Akademičtí pracovníci

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.

Studenti

Bc. Michal Jandík

Mgr. Jan Kollár

Mgr. Tomáš Komárek