Oddělení projektové podpory - výzvy a sdělení

Aktuality

Přírodovědecká fakulta společně s Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého v Olomouci realizuje přípravu
projektové žádosti strategického projektu
. Výdaje na mzdu/plat/finanční odměnu pracovníka jsou hrazeny v rámci přípravného projektu Příprava projektové žádosti strategického projektu "Národní centrum kompetence pro aplikace digitálních technologií" realizovaného v rámci dotačního programu Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II, reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016626, který je spolufinancovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů a rozpočtu Olomouckého kraje.

Krajský projekt podpořil přípravu strategického návrhu projektu v soutěži Národní centra kompetence 2 Technologické agentury České republiky, kterého se naše univerzita účastní postupem do dalšího kola po splnění povinných náležitostí v rámci hodnotícího procesu. Vyhlášení výsledků očekáváme na podzim roku 2022.

Dle vyjádření rektorátu UP. V zájmu vylepšení chodu kanceláře rektora bychom s Vámi rádi sdíleli následující úpravy pro agendu podepisování dokumentů:

 • stále platí, že všechny smlouvy k podpisu rektora je nutné opatřit průvodním formulářem, tzv. "košilkou" s příslušnými podpisy před samotným podpisem rektora.  Košilka slouží jako identifikace smlouvy, zodpovědné osoby za smlouvu a přehled provedené kontroly relevantních součástí (děkanát apod.), 
 • smlouvy bez kompletně vyplněného průvodního formuláře/košilky budou zaslány zpět odesílateli,
 • připomínáme, že všechny dokumenty, kromě studijních záležitostí, musí projít nejdříve kontrolou kvestorky, pak jsou předloženy panu rektorovi.

Přestože je snahou sekretariátu rektora podpisy rektora vyřídit vždy v co nejkratší lhůtě, objem dokumentů je opravdu velký a je třeba počítat s tím, že vyřízení podpisu může nějakou dobu (i pár dní) trvat.

V rámci PřF se nemění pravidlo, že košilky jsou vyplňovány na katedrách/pracovištích a následně jsou doručovány na děkanát, kde je příslušné pracovnice zpracují včetně přiložených dokumentů (smlouvy, dodatky apod.), a zašlou na rektorát k podpisu statutára (rektor a prorektoři). Informace k administraci a typy košilek najdete v sekci Kuchařka k administraci projektů na stránce OPP.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat OPP.

Národní RIS3 strategie (2021–2027) zajišťuje zacílení evropských, národních i regionálních prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací a směřuje tuto podporu do vybraných prioritních oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR založené na využívání znalostí a na inovacích. Klade důraz na sféru znalostní ekonomiky a na transformaci hospodářství tak, aby rostla konkurenceschopnost založená na inovacích, nikoli na nízkých nákladech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je gestorem plnění této základní podmínky, spolugestory jsou Úřad vlády ČR (RVVI) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Národní RIS3 strategie, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR a podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

Více na stránce MPO.

 

GAČR

Zdroj: GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila 12. 2. 2023 výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty.

Při podávání projektových návrhů můžete nahlédnout do Zadávací dokumentace podle jednotlivých typů projektů nebo odpovědě na své otázky můžete najít na stránce GA ČR - Často kladené otázky.

V případě dotazů a nejasností se obraťte na OPP - Mgr. Ľubica Korcanová (lubica.korcanova@upol.cz)

Ľubica Korcanová

Zdroj: GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ve spolupráci se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. GA ČR v této výzvě vystupuje v roli partnerské organizace – projekty hodnotí SNSF a GA ČR hodnocení přejímá. Výzva je vyhlášena v rámci iniciativy Weave.

Švýcarská agentura určila v roce 2023 dva termíny pro podávání návrhů projektů:

 • 3. 4. 2023 (předpokládaný počátek řešení 1. 1. 2024)
 • 2. 10. 2023 (předpokládaný počátek řešení 1. 7. 2024)

Českou část přihlášky je možné podat nejpozději 7 dní po zvoleném termínu na švýcarské straně, tedy do:

 • 10. 4. 2023 (fakultní deadline pro odeslání datové zprávy nejpozději: 6. 4. 2023, 12:00)
 • 9. 10. 2023 (fakultní deadline pro odeslání datové zprávy: 6. 10. 2023, 12:00).

Čestné prohlášení na rok 2023 bylo za UPOL posláno. 

Ke splnění administrativních kroků při podání návrhu projektu na PřF je potřeba dodat:

(FD: 4. 4. 2023; resp. 4. 10. 2023)  

 • Originál řádně vyplněné Zelené košilky (čili Žádosti o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace), podepsané předkladatelem a vedoucím katedry/pracoviště.
 • Originál Stručné informace k projektu

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců. Doba řešení musí být u všech řešitelů na projektu stejně dlouhá.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce „Zadávací dokumentace“.

V případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Ľubicu Korcanovou (lubica.korcanova@upol.cz).

Víc informací k podávání návrhů projektů naleznete na stránkách GA ČR

Ľubica Korcanová

Zdroj: GAČR 


Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila 12. 2. 2023 výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Soutěžní lhůta trvá do 4. dubna 2023.

Univerzitní deadline je 3. dubna 2023.

Ke splnění administrativních kroků při podání návrhu projektu na PřF je potřebné do 28. března 2023 dodat:  

Projektové návrhy k odeslání datovou schránkou posílejte průběžně na lubica.korcanova@upol.cz nejpozději do 30. března 2023.

Způsobilost za UPOL na rok 2023 byla na GAČR zaslána.

Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2024. Více podrobností naleznete zde.


Ľubica Korcanová

Zdroj: GAČR

Jako každý rok GA ČR letos vypíše soutěž Standardní projekty určenou pro všechny badatele a badatelky. Dále pak mezinárodní výzvy, do kterých budou moci podávat společné projekty řešitelé přinejmenším ze dvou států, a soutěže pro začínající vědce JUNIOR STAR a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Roční pauzu naopak bude mít soutěž EXPRO, která bude znovu vypsána v roce 2024. Soutěže budou vypsány přibližně v polovině února – vzhledem k tomu, že v zadávacích dokumentacích bude docházet jen k drobným změnám, mohou vědci a vědkyně své výzkumné projekty začít promýšlet již nyní.

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice – každý rok jich GA ČR financuje několik stovek, a to již od svého vzniku v roce 1993. Jejich prostřednictvím je podporován nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy projektů s obvyklou délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na délku jejich vědecké kariéry. Projekty jsou hodnoceny na základě několikastupňového výběrového procesu.

Soutěž JUNIOR STAR se tradičně setkává s velkým zájmem navrhovatelů z řad excelentních začínajících vědkyň a vědců (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Cílem pětiletých projektů s celkovým rozpočtem až 25 milionů Kč je poskytnout příležitost k vědeckému osamostatnění řešitele, včetně případného založení vlastní výzkumné skupiny, která do české vědy přinese nová badatelská témata. Na hodnocení projektů se stejně jako v případě EXPRO podílejí výhradně zahraniční hodnotitelé.

Již potřetí letos GA ČR vypíše soutěže POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantů je zaměřen na badatele a badatelky, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho lze dvěma způsoby – buď jako výjezdový grant, který vědcům z českých institucí umožní bádat dva roky na prestižním výzkumném pracovišti na světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice, nebo jako příjezdový grant, díky kterému se bude český postdoktorand moci vrátit do České republiky, anebo zahraniční vědec nebo vědkyně zahájit kariéru na českém pracovišti.

Projekty, které řeší vědci a jejich týmy spolu s badateli z partnerských států, jsou samostatným typem grantů. V roce 2023 bude možné podávat GA ČR společné projekty s vědci z následujících států:

 • Tchaj-wan – National Science and Technology Council (NSTC)
 • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
 • São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)
 • Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
 • Německo – German Research Foundation (DFG)
 • Polsko – National Science Centre (NCN)
 • Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS)
 • Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • Lucembursko – Nation Research Fund (FNR)
 • USA – National Science Foundation (NSF)

Výzvy hodnocené GA ČR budou vypsány spolu s ostatními soutěžemi v polovině února. Výzvy Lead Agency hodnocené v zahraničí budou vypsány v průběhu roku. Předpokládá se, že během letošního roku bude možné podávat společné projekty také s chorvatskými vědci (chorvatská agentura Croatian Science Foundation – HRRZ).

 

S ohledem na zachování stability grantového prostředí i snížení administrativní náročnosti plánuje GA ČR v opakovaně vypisovaných výzvách změny jen v drobném rozsahu – můžete se proto při přípravě projektů orientovat podle zadávací dokumentace a pravidel z minulých let.


Ľubica Korcanová

Zdroj: GAČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou National Research Fund (FNR) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje lucemburská agentura FNR jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

 

PŘIHLÁŠKA

Soutěžní lhůta začíná 19. 12. 2022. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 27. 4. 2023 (fakultní deadline 20.04.2023), tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 20. 4. 2023 ve 14:00, který stanovila pro lucemburské uchazeče agentura FNR. Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti/výpis z evidence skutečných majitelů* na základě § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Vám zajistí Mgr. Ľubica Korcanová po dodání Zelené košilky.

Upozorňujeme, že je nezbytné ze strany společného mezinárodního týmu zajistit podání přihlášky ve výše uvedených lhůtách jak k FNR (podle příslušných pravidel FNR), tak ke GA ČR, tj. lucemburským navrhovatelem k FNR a českým navrhovatelem ke GA ČR. Nedojde-li ke spárování obou žádostí o grant, je přihláška z hodnocení vyřazena. U trilaterálních projektů musí být přihláška podána také ke třetí příslušné agentuře.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce „Zadávací dokumentace“.

 

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců.

*Uchazeč je podle ustanovení § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel povinen předložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů), a to ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

 

SOUBĚHY NÁVRHŮ PROJEKTŮ

Pro souběhy návrhů projektů, ve kterých vystupuje stejná osoba navrhovatele nebo spolunavrhovatele, platí pravidlo stanovené v čl. 3 odst. 17 Pravidel s tím rozdílem, že projekty podané do této výzvy se budou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024.

Návrhy projektů podané do této výzvy se nebudou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023.


Ľubica Korcanová

zdroj: GAČR

Grantové agentuře České republiky (GA ČR) se podařilo rozšířit spolupráci s nejvýznamnější americkou grantovou agenturou National Science Foundation (NSF). Nově tak budou moci vědci z obou zemí společně pracovat na vědeckých projektech v oblasti kyberbezpečnosti. Očekává se, že na podporu tohoto tématu půjde několik milionů korun ročně.

O náklady na jednotlivé projekty se budou agentury dělit – českou část projektu bude financovat GA ČR a americkou NSF. Očekává se, že každá z agentur podpoří vědecké projekty v oblasti kyberbezpečnosti několika miliony korun ročně.


Ľubica Korcanová

TA ČR

Technologická agentura ČR spolu s Ministerstvem dopravy informuje o přípravě 1. veřejné soutěže v programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030.

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 26. 4. 2023.

Více na stránce poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 5. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, která je zaměřena na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu českých podniků a výzkumných organizací. 

Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 17. 5. 2023.

Více na stránce poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

TA ČR ve spolupráci s Ministerstvem obrany bychom informuje o možnosti zapojit se do soutěže o nejlepší práci z obranného výzkumu. Jedná
se o soutěž EDA Research, Technology, and Innovation Papers Awards 2023, kterou vyhlašuje Evropská obranná agentura (The European Defence Agency – EDA). 

Soutěžící předloží esej o rozsahu 8 stran (i s citacemi) na témata věnující se inovativním technologiím, procesům a aplikacím pro posílení  budoucích obranných a bezpečnostních schopností.  

Esej by měla obsahovat tyto náměty:

 • inovativnost a disruptivnost (innovativeness and disruptiveness);
 • duální potenciál technologie (spin-in do oblasti obrany);
 • dlouhodobý výhled a použití (2035 a dále);
 • využití a přesah do vícero oblastí (cross-fertilization between fields).

Cena pro první tři výherní eseje je 4 000 EUR. Termín odevzdání je 2. dubna 2023 do 17:00 SEČ na emailovou adresu: 23.RTI.PRZ.136@eda.europa.eu. 

Více na stránce poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Je otevřena mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M-ERA.NET 3 Call 2023, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci o výzvu podávat do 16. 5. 2023, 12:00 SEČ.

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu SIGMA a Národního plánu obnovy. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu je 1 500 000 EUR, z toho maximálně 350 000 EUR na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektů.

Témata výzvy (v originálním znění):

1. Sustainable advanced materials for energy
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. Advanced materials and technologies for health applications
(TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
6. Next generation materials for advanced electronics

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU). Projekty musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Projektové konsorcium může být doplněno o partnery ze zemí, jež nejsou součástí konsorcia poskytovatelů, pokud si zajistí vlastní financování.

Více informací najdete na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 9. května 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Na základě zákona č. 130/2002 Sb., vzniká všem příjemcům podpory povinnost zanést údaje do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. 

TA ČR stanovuje termín pro předání výsledků za rok 2022 nejpozději do 28. 4. 2023. Tento termín byl zvolen z důvodu procesu kontroly zaslaných dodávek dat tak, aby je bylo možné včas připravit a odeslat do termínu stanoveného zákonem č. 130/2002 Sb.

Více na stránce poskytovatele.

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 10. veřejné soutěže programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři” (PP1).

Vyhlášení této veřejné soutěže se plánuje na 5. 4. 2023.

Veřejná soutěž programu TREND, PP1 je zaměřena na na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. 

Více informací najdete na stránce poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Technologická agentura ČR vyhlásila 2. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2 – Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu.

Soutěžní lhůta končí dnem 5. dubna 2023.

Více informací najdete na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 29. březnana 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 3. veřejné soutěže v Programu SIGMA – DC1, podpora komercializace VaVaI+. Jedná se o veřejnou soutěž navazující na soutěže Programu GAMA 2, podprogramu 2, která je zaměřena na podporu komercializace průlomových inovačních řešení a růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR. Veřejná soutěž cílí na ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti. Výstupem projektů budou studie proveditelnosti v anglickém jazyce. Očekává se posun v aplikaci z úrovně TRL 5 na úroveň TRL 6 v průběhu řešení projektu. Podpořeným projektům v této veřejné soutěži budou poskytnuty podpůrné služby – koučink.

Vyhlášení této veřejné soutěže je plánováno na 29. 3. 2023.

Více informací najdete na stránce poskytovatele.

Za UPOL bude řešit VTP.

Mezinárodní výzva QuantERA II Call 2023 je zaměřena na výzkum kvantových technologií.

Témata výzvy (v originálním znění):

 • Quantum Phenomena and Resources (základní výzkum)
 • Applied Quantum Science (aplikovaný výzkum)

O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Výzva je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v synergických efektech s rámcovým programem pro výzkum a inovace”.

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří následujících zemí:

Belgie (FNRS, FWO), Bulharsko (BNSF), Česká republika (MŠMT, TA ČR), Dánsko (IFD*), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA), Francie (ANR), Chorvatsko (HRZZ*), Itálie (NQSTI*), Izrael (Innovation Auth), Kanada – Québec (PRIMA, PROMPT), Lotyšsko (LZP), Litva (LMT), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Malta (MEYER), Německo (DFG, BMBF), Nizozemsko (Quantum Delta NL), Polsko (NCBR, NCN),  Portugalsko (FCT*), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MIZS), Španělsko (AEI), Švédsko (VR), Švýcarsko (SNFS), Velká Británie (UKRI EPSRC, UKRI Innovate UK).

Soutěžní lhůta končí dnem 11. května 2023.

Více informací najdete na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 4. května 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Technologická agentura ČR zpracovala metodický dokument “Specifikace požadavků poskytovatele na výsledky VaV”. Dokument má sloužit zejména jako podpůrný materiál pro uchazeče a příjemce ve veřejných soutěžích, výzvách a veřejných zakázkách ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále pro hodnotitele, interní pracovníky TA ČR a zástupce resortů, kteří se podílejí na realizaci resortních potřeb v programech veřejných zakázek.
Je účinný od 3. 1. 2023 a je závazný pro všechny výsledky dosažené za podpory TA ČR po 3. 1. 2023. Tyto výsledky budou TA ČR uznány pouze v případě, že budou splňovat podmínky dle této metodiky.

Více informací zde.

Termín pro odevzdání Průběžných zpráv je vždy 30. 1. po roce, za který zprávu podáváte. Termín pro odevzdání Závěrečných zpráv je 30 dnů od konce řešení projektu. Informace k podání Průběžné/Závěrečné zprávy naleznete v Návodu k podání Průběžné a Závěrečné zprávy projektu, který je dostupný na úvodní straně ISTA.

 

Průběžné zprávy za rok 2022 je nutno odevzdat: do 30. 1. 2023

Závěrečná zpráva: nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu

Zprávy o implementaci výsledků: do 31. července 2023

Týká se všech programů (vyjma programu Beta).

Zprávy se zpracovávají v systému ISTA. Po zpracování zprávy se vygeneruje protokol, který se odesílá datovkou na TA ČR.

Zprávy budou odesílány prostřednictvím datové schránky UPOL. Abychom stihli vše řádně a včas odeslat, prosím o dodání podkladů na e-mail silvie.savrnakova@upol.cz z Vaší strany nejpozději den před stanoveným termínem TA ČR.

Dovolujeme si informovat všechny řešitele, že v rámci programů financovaných z Národního plánu obnovy (NPO) je DPH neuznatelným nákladem.

Mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2023 je otevřena. Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.

Témata výzvy (v originálním znění):

 • Topic 1. Supply of raw materials from exploration and mining
 • Topic 2. Strengthening the Circular Economy
 •  Topic 3. Processing, Production and ICT
 • Topic 4. Environmental assessment, climate and policy development for sustainability 
 • Topic 5: Social sustainability in health, safety and public perception-cutting topics.

Soutěžní lhůta končí dnem 30. března 2023.

Více informací najdete na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 23. března 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Vzhledem k financování projektů v letošních mezinárodních výzvách z prostředků Národního plánu obnovy (NPO), informuje Technologická agentura ČR (TA ČR) uchazeče o podmínkách, které musí projekty financované z NPO splnit.

Více na stránce poskytovatele.

Technologická agentura České republiky. Podpora začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu spadá pod jednu ze šesti priorit Evropského výzkumného prostoru. Je důležitým prvkem strategie Evropské komise pro genderovou rovnost ve výzkumu a inovacích.

Kdy a jak v projektech zohledňovat genderovou dimenzi v obsahu výzkumu?

Téma gendru bývá specifikováno také v příručce pro hodnotitele (odpovědi na základní otázky k hodnocení projektů) u příslušné projektové výzvy na www.tacr.cz.

Rovné příležitosti na UP

Naše univerzita usiluje o vytvoření otevřeného, tolerantního a respektujícího prostředí, které vylučuje jakoukoliv formu diskriminace. V budoucích letech bude usilovat o zvyšování genderové rovnosti a budování kultury rovných příležitostí. Za tímto účelem byl zpracován Plán rovných příležitostí na Univerzitě Palackého v Olomouci/Gender Equality Plan (EN), který stanovuje pro období 2022–2023 konkrétní cíle a opatření směřující k systematickému řešení genderové rovnosti na UP.

Ocenění Univerzity Palackého v Olomouci Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)/ HR Award.

MŠMT

Zdroj: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Rakousko v aktivitě Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI (kód IS VaVaI: 8J; dále jen „aktivita Mobility“), a to s dobou řešení 2024-2025 (dále jen „Výzva 8J24AT“).

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Poskytovatelé z partnerských zemí, tj. Česká republika – poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v programu: aktivita Mobility – 8J a Rakouská republika – poskytovatel Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (dále jen „BMBWF“) ve spolupráci s Österreichische Austauschdienst v programu: WTZ – Wissenschaftlich-Technische Zusammenarbeit, rozhodli v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008 o společném vyhlášení výzvy k podání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2024–2025. 

Výzva 8J24AT je realizací této společné výzvy na české straně. Současně s Výzvou 8J24AT v České republice provádí analogický výběr poskytovatel BMBWF. Zahraniční partner českého žadatele se účastní výběru projektu v Rakousku, a to podle pravidel rakouského poskytovatele.

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace ve Výzvě 8J24AT končí dne 16. května 2023, fakultní deadline je 11. května 2023 (zelená košilka + stručné informace k projektu/návrh projektu).

V případě dotazů kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).


VÝZVA 8J24AT, soubor typu pdf, (236,15 kB)

Příloha I. Výzvy 8J24AT - Formulář ŽÁDOSTI, soubor typu docx, (90,24 kB)

Zdroj: MŠMT

Dne 26. ledna 2023 byly otevřeny 2 výzvy k podávání návrhů projektů v rámci QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies II. s názvy „Quantum Phenomena and Resources“ (QPR, zahrnující projekty základního výzkumu) a „Applied Quantum Science“ (AQS, zahrnující projekty aplikovaného výzkumu). Kompletní znění těchto výzev, včetně seznamu zúčastněných zemí, financujících organizací, časového harmonogramu, vymezení klíčových cílů, podporovaných oblastí, očekávaných dopadů projektů, či formulářů pro projektové návrhy naleznete na internetových stránkách: https://quantera.eu/call-2023-announcement/. Veškeré informace o výzvách jsou k dispozici v dokumentu Call Announcement.

Obě výzvy jsou jednokolové s termínem pro předložení návrhů projektů nejpozději do dne 11. května 2023 v 17.00 CET., fakultní deadline je 09.05.2023). Návrhy projektů mají být podávány do systému Electronic Submission System (ESS), který bude zpřístupněn v únoru 2023. Pro aktuální informace sledujte webové stránky programu QuantERA II. (www.quantera.eu). Návrhy projektů budou předkládány prostřednictvím výše zmíněného elektronického systému vyplněním příslušných šablon pro Proposal Form a Financial Form.

Rozpočtová alokace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro výzvu QPR činí 500 000 EUR. Výzva AQS bude financována Technologickou agenturou ČR (více informací k nalezení na webu TAČR: https://www.tacr.cz/soutez/quantera/call-2023-2/).

V návaznosti na zveřejnění výzev k předkládání návrhů projektů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále specifikuje kritéria způsobilosti českých účastníků projektů. Tato kritéria jsou součástí Přílohy č. 1 dokumentu Call Announcement a jsou k dispozici zde.

Každý český účastník řešitelského týmu předkládaného návrhu projektu je povinen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doložit:

1. způsobilost k řešení projektu předložením vyplněného a podepsaného formuláře Čestného prohlášení uchazeče.

2. rozpis způsobilých nákladů projektu vztahujících se k jeho činnostem vykonávaným v rámci projektu formou předložení vyplněného a podepsaného formuláře Specifikace nákladů projektu.

3. formulář plného návrhu projektu.

Veškerou výše uvedenou dokumentaci (tj. Čestné prohlášení uchazeče, Specifikaci nákladů projektu a vyplněný formulář Proposal Form projektu) je český účastník projektu povinen předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a to ve lhůtě stanovené nejpozději do dne 12. května 2023 v elektronické podobě do datové schránky.

V případě, že projekty českých účastníků budou doporučeny k financování na základě výsledků mezinárodního hodnocení a po schválení zástupců financujících autorit států participujících ve výzvách QuantERA II., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může požádat úspěšné české účastníky, aby předložili dodatečné dokumenty za účelem vydání rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory podle pravidel stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Tea Pokorná

Zdroj: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“), vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“) a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „Výzva 8I23“) na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu Evropská zájmová skupina pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) (kód IS VaVaI: 8I; dále jen „program EIG CONCERT Japan“), a to s dobou řešení 2023-2026.

Dotace je určena na formování mezinárodních multilaterálních výzkumných týmů (min. 3 účastníci; v konkrétním projektu je vždy jeden český subjekt, jeden partner z Japonska a min. jeden partner z další země) řešících témata v oblasti výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím výměny a tvorby nových výzkumných poznatků, posílením mezinárodní komunikace a spolupráce a rozvíjením vysoce kvalitních výzkumných sítí a partnerství, a to v souladu se společnými pravidly programu EIG CONCERT Japan.

Poskytovatelé z účastnických zemí rozhodli o společném vyhlášení v pořadí 9. výzvy programu EIG CONCERT Japan dne 9. 5. 2022, a to pro projekty s dobou řešení 2023-2026. Následně provedli mezinárodní hodnocení projektů podle pravidel programu EIG CONCERT Japan. Výzva 8I23 je určena českým subjektům, které podaly se svými zahraničními partnery projekt do 9. výzvy EIG CONCERT Japan a s tímto projektem uspěly v mezinárodním hodnocení.

Výzva 8I23 je realizací 9. výzvy v programu EIG CONCERT Japan na české straně.

Žádosti o poskytnutí dotace budou podávány v českém jazyce (není-li uvedeno jinak).

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 31.03.2023.

Vyplněnou zelenou košillku a Stručné informace k projektu (nebo projektový návrh) dodejte na OPP Ing. Tee Pokorné (tea.pokorna@upol.cz) nejpozději do 28.03.2023.

 

Úplný text Výzvy 8I23:

EIG CONCERT Japan - národní výzva 8I23, soubor typu pdf, (203,54 kB)

Přílohy Výzvy 8I23:

EIG CONCERT Japan - národní výzva 8I23 - Příloha I. Výzvy 8I23 - žádost o poskytnutí dotace, soubor typu docx, (114,42 kB)

EIG CONCERT Japan - národní výzva 8I23 - Příloha II. výzvy 8I23 - finanční plán, soubor typu xlsx, (51,61 kB)

Odkaz na informaci o vyhlášení 9. společné výzvy EIG CONCERT Japan na téma „Design of Materials with Atomic Precision“:

https://sdv.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/informace-o-vyhlaseni-9-spolecne-vyzvy-v-ramci-evropske  


Tea Pokorná

Dne 2. 8. 2022 byla vyhlášena výzva v rámci programu OP JAK  - 02_22_010 MSCA Fellowships CZ.

Od 1. 3. 2023 bude probíhat druhé kolo sběru projektů, které se mohou do výzvy zapojit. Univerzita Palackého v Olomouci může podat jeden společný projekt.

Výzva je zaměřená na financování projektů Marie Skłodowska-Curie Actions, které v hodnocení programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa (dále jen „HE“) dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků v dané výzvě nemohly být financovány.

Podporované aktivity výzvy:

 • Aktivita 1. Podpora „no money“ projektů MSCA – příjezdy do ČR
 • Aktivita 2. Podpora „no money“ projektů MSCA – výjezdy z ČR
 • Aktivita 3. Podpora „no money“ projektů MSCA – Global Postdoctoral Fellowships

Výzva je koncipovaná jako průběžná, tj. do vyčerpání stanovené alokace 750 mil. Kč.

V případě Vašeho zájmu prosím o zaslání všech níže uvedených dokumentů nejpozději do 29. 3. 2023 na email tea.pokorna@upol.cz

 • Vyplněnou zelenou košilku
 • Vyplněný formulář Informace k mobilitám
 • Doplněný soubor Kalkulačka MSCA 
 • Doložit projektovou žádost předloženou do programu H2020/HE + Evaluation summary report
 • K projektům zaměřeným na výjezdy pracovníků, které nezískaly Seal of Excelence – doložit memorandum o spolupráci s hostitelskou institucí deklarující výkon nehospodářských činností v rámci mobility
 • K projektům zaměřeným na příjezdy pracovníků, které nezískaly Seal of Excelence – doložit návrh pracovní smlouvy s výzkumníkem deklarující výkon nehospodářských činností v rámci mobility

Částky určené na mobility v MSCA OP JAK jsou odlišné od částek hrazených v rámci projektů MSCA v rámcových programech. Vypočtená částka mobility je patrná z kalkulačky mobilit nebo ji naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce- specifická část.


Tea Pokorná

VRATKY DOTACÍ PROJEKTŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2022 (PROGRAMY INTER-EXCELLENCE, MOBILITY - LT, 8J)

Vratky projektů výše uvedených programů se provádí následujícím způsobem:

 • Vratky prostředků aktuálního roku zasílejte na výdajový účet MŠMT (821001/0710). Maximální výše této vratky je rovna výši dotace poskytnuté v roce, za který vracíte (viz Smlouva o poskytnutí dotace, Příloha II)
 • Vratky prostředků minulých let (2021 a starší) včetně vratek z FÚUP zasílejte na depozitní účet MŠMT (6015‑821001/0710)

Současně s převodem vratek dotací zašlete avízo o vratce na e-mailové adresy: hana.lukavcova@msmt.czaviza@msmt.cz.

Náležitosti avíza:

 • název příjemce
 • kód projektu
 • částka vratky
 • rok poskytnutí dotace (specifikujte, ve kterém roce Vám byla dotace poskytnuta; vratky minulých let lze vracet v jedné částce za podmínky přesné specifikace výše vratky za jednotlivé kalendářní roky)

Tea Pokorná

Ostatní ministerstva a fondy

K této soutěži Ministerstvo vnitra připravilo seminář pro uchazeče, který proběhne 29. 3. 2023, kde budou uchazeči seznámeni s podmínkami veřejné soutěže, zadávací dokumentací, strukturou projektu a informačním systémem pro podání projektu.

Registrace a info.

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021–2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH). Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra za účelem naplňování cílů Programu SECTECH. Lze podávat návrhy projektů navazujícího vývoje v oblastech s vysokým okamžitým přínosem pro praxi (nikoliv základní výzkum). Podporovány budou návrhy projektů, které vynikají vývojovou povahou a značným důrazem na testování a evaluaci v reálných podmínkách s cílem dotažení budoucího nového produktu a jeho funkčních vlastností. Předpokládá se zejména podpora projektů navazujících na dřívější aktivity veřejné podpory, aktivity směřující k nové (bezpečnostní) aplikaci technologie vyvinuté pro jiné odvětví. Tím bude zajištěna možnost rychlejšího a efektivnějšího uplatnění výsledků, které k zajištění bezpečnostních přínosů vyžadují průmyslovou produkci, ale současně budou tržně dostupné.

Uchazeči mohou být následující subjekty:

· malý nebo střední podnik,

· organizace pro výzkum a šíření znalostí 13, které jsou zapsané na seznamu výzkumných organizací MŠMT.

 • Výzkumné organizace se mohou do Programu SECTECH hlásit pouze ve spolupráci s podnikovým partnerem, přičemž se za podnikového partnera považují i firmy typu spin-off v plném vlastnictví výzkumných organizací.


Plánovaná alokace soutěže je 300 milionů korun, s omezením podpory na jeden projekt na 30 milionů korun. Maximální intenzita podpory na projekt je stanovena na 70 % uznatelných nákladů.

Délka projektů byla stanovena na 36 měsíců se začátkem realizace od ledna 2024. Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz).

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 16. března 2023 a končí dne 3. května 2023, a to následovně:

 

 • návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 15:59:59 hodin dne 3. května 2023,
 • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hodin dne 3. května 2023 prostřednictvím datové schránky poskytovatele; po uvedeném časovém údaji bude na návrh pohlíženo jako na pozdní doručení (tzn. nesplnění formálních kritérií pro přijetí do veřejné soutěže).

 

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné zajistit odpovídající spolupráci UPOL při podávání návrhu projektu. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner. Předvyplněná čestná prohlášení a smlouvy budou k dispozici na vyžádání (viz bod 4.2.1. Smlouva o spolupráci mezi koordinátorem projektu a dalšími účastníky, str. 16 Zadávací dokumentace)


Návrhy projektů musí naplňovat svým obsahem jeden z následujících oborů:

 

 • Umělá inteligence;
 • Robotika;
 • Kyberbezpečnost, konektivita a ostatní ICT;
 • Pokročilé materiály;
 • Nanotechnologie;
 • Lasery, sensory a fotonika;
 • Přístrojová technika.
   

Každý návrh projektu musí také obsahovat minimálně jeden hlavní výsledek, který bude naplňovat definici dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, a to prototyp, funkční vzorek, průmyslový a užitný vzor, software nebo poloprovoz či ověřenou technologii.

 

Kontaktní údaje MV ČR:

- Petr Jůza, 974 832 868, petr.juza@mvcr.cz

- Michaela Ceklová, 974 833 118, michaela.ceklova@mvcr.cz


Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele. Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději 15. 11. 2023.

Více na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 26. 4. 2023.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlásilo dne 24. února 2023 veřejnou soutěž Ceny ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce a Ceny ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje. Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu na ocenění, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy ve Statutu a jednacím řádu Soutěží a v souvisejících dokumentech zveřejněných na webových stránkách Ministerstva zemědělství a České akademie zemědělských věd, viz Cena ministra zemědělství pro rok 2023 (Poradenství a výzkum, eAGRI).

Návrhy na ocenění je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele do datové schránky Ministerstva zemědělství na přiloženém formuláři spolu s povinnými přílohami.

Více na stránce poskytovatele.

Termín podání návrhů datovou schránkou je do 20. března 2023 23:59:59.

Inovační vouchery OP TAK jsou ideální pro podporu spolupráce s firmami. Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (žadatel), které mohou získat až 75 % dotace na nákup služeb na UP (tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu, optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.). Velkou výhodou je administrativní nenáročnost a vysoká míra úspěšnosti.

Příjem žádostí: 1. února 2023 - 1. února 2024 (průběžně). Bližší informace a potřebnou součinnost poskytne Ing. Libor Hájek, tel. 585 634 076, e-mail: libor.hajek@upol.cz. Podrobnější informace zde.

Hlavním posláním Fondů EHP a Norska je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Třetí období (2014–2021) s podporou projektů zaměřených na lidská práva, životní prostředí, vědecký výzkum, vzdělání, zaměstnanost mladých, prevence katastrof, domácí násilí či mezinárodní migrace je ukončeno. Aktuálně probíhá vyjednávání mezi Norskem a Kanceláří finančího mechanismu v Bruselu. Vyhlášení dalších výzev nelze očekávat dříve než na přelomu let 2025/2026.

Koordinátorem Fondů EHP a Norska je Ministerstvo financí České republiky.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo harmonogram výzev Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro rok 2023.

Harmonogram naleznete zde.

MPO vyhlásilo nové výzvy v rámci OP TAK 2022. Žádosti o podporu je možné podávat v aplikaci IS KP21+.

Aplikace – výzva I.

Příjem žádostí o podporu končí dne 28. 2. 2023 ve 14:00:00 hod.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je vždy týden před uzávěrkou poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dne 16. 5. 2022 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,

jednostupňovou V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026.

Předpokládané termíny:

- soutěžní lhůta končí dnem 29. 6. 2022 (do 12:00 hod.), fakultní deadline je 28. 6. 2022 ve 12:00!!!

- zahájení řešení vybraných projektů je květen 2023 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),

- ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2026,

- předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.


Podmínky soutěže včetně zadávací dokumentace jsou k dispozici zde.


Marika Svrčková

 

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska 2014-2021 vyhlásilo čtvrtou Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení až do 31. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Ve výzvě mohou žádat o dotaci veškeré subjekty, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace založené jako právnické osoby (v České republice nebo v donorských státech) se považují  za oprávněné žadatele a partnery.

V rámci 4. Otevřené výzvy je oprávněnost žadatelů a partnerů z donorských států omezena pouze na subjekty z Norska. Volitelné partnerství s dalšími subjekty z donorských států (tj. s Islandem nebo Lichtenštejnskem) je možné pouze v případě, že je zapojen povinný norský partner.

Ve 4. Otevřené výzvě může každý žadatel obdržet grant pouze na 1 iniciativu (v případě vysokých škol lze obdržet grant na 1 žádost o grant za fakultu.

Rozsah oprávněných aktivit pro podporu v rámci Fondu zahrnuje všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy za předpokladu, že jak žadatel, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a realizaci společné aktivity.

Příklady aktivit:

 • workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu;
 • studijní cesty a návštěvy do donorských států a/nebo České republiky;
 • budování kapacit a krátkodobé vzdělávání;
 • sběr dat, zprávy, studie a publikace;
 • výstavy, performance a jiné specifické kulturní a umělecké aktivity (např. koncert, divadelní představení);
 • informační kampaně a propagační materiály;
 • technická spolupráce a výměna odborníků;
 • vysílání pracovníků a stáže.

Všechny aktivity v rámci iniciativy musí být ukončeny nejpozději do 31. července 2024.

Maximální výše grantu je 489 000 Kč (20 000 EUR); minimální výše grantu je 73 350 Kč (3 000 EUR). Z Fondu je hrazeno 100 % způsobilých výdajů. Příjemci grantu nejsou povinni poskytovat spolufinancování iniciativ.

Všechny Žádosti o grant je nutné vyplnit v angličtině a podat výhradně on-line prostřednictvím IS CEDR (přístup prostřednictvím odkazu https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU). Žádost musí být před podáním elektronicky podepsaná. Pro zajištění podpisu kontaktujte, Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), a to v dostatečném předstihu. Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu.

Podrobné informace, procesy a požadavky jsou popsány v Pokynech a jejich Přílohách na stránce poskytovatele.

Národní operační programy

Výzva je určena pro projekty péče o různé druhy přírodních stanovišť, jakými jsou například tůně, rašeliniště, prameniště, malé vodní nádrže, vodní toky a jejich nivy nebo projekty výstavby a rekonstrukce malých vodních nádrží. O podporu se mohou ucházet i opatření na pomoc ohroženým druhům v urbanizovaném prostředí a opatření na omezení šíření invazních druhů.

Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.6, Opatření 1.6.1 jsou přijímány do 30. června 2023 (20:00), fakultní deadline je 23.06.2023.

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+. Výzva je průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí.

Své návrhy projektů (stručné informace + zelenou košilku) předávejte na OPP k rukám Ing. Tey Pokorné (tea.pokorna@upol.cz).

 

Podporované aktivity 

1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů

 • Podaktivita 1.6.1.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů

1.6.1.2 Péče o chráněná území (přírodní dědictví) 

1.6.1.3 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů

1.6.1.5 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody

 • budování návštěvnických a informačních středisek ochrany přírody pro velkoplošná zvláště chráněná území národního významu (NP a CHKO), včetně rekonstrukce, obnovy, rozšíření nebo doplnění stávajících prvků,
 • budování chodníků a stezek, pozorovatelen, informačních a interaktivních prvků, zábradlí, závor a telemetrických prvků v ZCHÚ (NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP) a v lokalitách soustavy Natura 2000, včetně rekonstrukce, obnovy, rozšíření nebo doplnění stávajících prvků.

Potřebné dokumenty k této výzvě naleznete na webu OPŽP.


Tea Pokorná

Výzva je zaměřena na podporu projektů zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské i vodní živočichy a realizaci opatření k omezování jejich úmrtnosti.

Termín podání žádostí je do 30.06.2023, fakultní deadline je 23.06.2023.

Své návrhy projektů (stručné informace + zelenou košilku) předávejte na OPP k rukám Ing. Tey Pokorné (tea.pokorna@upol.cz).

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.

Výše podpory:

 • max. 100 % celkových způsobilých výdajů pro projekty na zajištění migrace pro vodní živočichy vyplývající z Koncepce v kategorii mezinárodní a národní prioritní koridory a projekty, kde jsou žadateli orgány ochrany přírody v rezortu MŽP (AOPK ČR, správy NP),
 • max. 80 % celkových způsobilých výdajů pro projekty na zajištění migrace pro vodní živočichy vyplývající z Koncepce v kategorii regionální prioritní koridory či vyplývající z příslušných plánů dílčích povodí (vodní toky mimo Koncepci),
 • max. 70 % pro odstranění či eliminace migrační překážky na ostatních vodních tocích v ČR a pro migrace pro suchozemské živočichy.

Potřebné dokumenty k této výzvě naleznete na webu OPŽP.


Tea Pokorná

web MPO - RIS3 2021-2027

"Národní RIS3 strategie podmiňuje čerpání financí operačních programů 2021 - 2027 z EU fondů."

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 (z anglického Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation - RIS3, dále též „Národní RIS3 strategie“) zajišťuje promyšlené a účelné zacílení evropských, národních i regionálních prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací a směřuje tuto podporu do vybraných prioritních oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR založené na využívání znalostí a na inovacích. Identifikace a rozvíjení těchto perspektivních oblastí, tedy „inteligentní specializace“, staví na silných stránkách ČR a jednotlivých krajů. Usiluje o cílené „chytré“ využívání unikátní kombinace příležitostí, které nabízí naše hospodářské zázemí a výzkumné a inovační kapacity.

Národní RIS strategie 2021-2027 v anglickém jazyce.


Krajská dimenze

Nedílnou součástí Národní RIS3 strategie jsou vstupy z Krajských RIS3 strategií, jež podléhají schválení regionálním samosprávám. Základním smyslem krajských RIS3 strategií je identifikace zvláštností inovačních systémů v jednotlivých krajích, včetně existující či potenciální specializace, a tím doplnění intervencí realizovaných z národní úrovně. Klíčovou roli hraje budování regionálních partnerství mezi podnikatelskou sférou a veřejných výzkumem.

Krajská RIS3 strategie - Olomoucký kraj (20.06.2020)

web: OP Životní prostředí 2021 - 2027

Předběžný harmonogram výzev na rok 2022

Program je v současnosti ve fázi příprav a je naplánován na evropské programové období 2021–2027. Způsobilost výdajů končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen. Program bude financovaný z EFRR a FS. Výše a míra podpory se bude lišit v závislosti na jednotlivých podporovaných aktivitách. V této fázi přípravy ještě není stanovena. Žádosti se budou podávat elektronicky přes webové stránky OP ŽP.

OP ŽP bude podporovat:

 • energetické úspory a obnovitelné zdroje energie – ve veřejném sektoru a v domácnostech,
 • adaptace na změny klimatu – se zaměřením na prevenci a přizpůsobení se suchu, povodním a sesuvům půdy či podporu environmentálních center,
 • vodohospodářská infrastruktura – podpora výstavby vodovodů a přivaděčů, kanalizací a čistíren odpadních vod,
 • oběhové hospodářství – podpora prevence vzniku odpadů a jejich materiálového a energetického využití,
 • biodiverzita – podpora obnovy a péče o přírodní stanoviště a druhy, zprůchodnění migračních překážek, omezování šíření invazních druhů,
 • ovzduší – podpora náhrady a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a systémů na monitoring kvality ovzduší,
 • sanace – podpora sanací kontaminovaných lokalit.

Programový dokument OP ŽP 2021-2027 (27.09.2021)

Podklady k žádosti o podporu OPŽP 2021–2027

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.3 - Adaptace na změnu klimatu

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.4 - Vodovody a kanalizace

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.5 - Oběhové hospodářství

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.6 - Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.6 - Péče o přírodní stanoviště a druhy

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.6 - Sanace skládky


V případě dotazů k OP ŽP se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Zdroj: web OP TAK, MPO

Operační program navazuje na OP PIK 2014-2020. 

Vyhlášení prvních výzev OP TAK se očekává na konci 1Q roku 2022.  Parametry výzev by mohly být zveřejněny do konce tohoto roku. K vyhlášení prvních výzev dojde začátkem roku 2022.

Evropské a národní priority a jejich cíle definují 5 základních priorit pro OP TAK:

 • Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
 • Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
 • Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury
 • Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
 • Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

Důležité odkazy:

OP TAK - Programový dokument - verze 29.07.2021

OP TAK - Řešení potenciálních překryvů OP TAK s ostatními operačními programy (2021-2027)

OP TAK - Orientační rozpočet a monitoring

OP TAK - Alokace dle podporovaných oblastí

OP TAK - Mapa regionální podpory 01.01.2022 - 31.12.2027

OP TAK - Struktura


V případě dotazů k OP TAK se obracejte na:

 

Zdroj: web Národní plán obnovy 

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje Národní plán obnovy, který obsahuje plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost/restartování a modernizace ekonomiky po COVID-19.

Národní plán obnovy - pro hospodářský růst, udržitelný rozvoj, dekarbonizaci, digitalizaci a podporu nejslabších regionů.


Důležité odkazy:

Národní plán obnovy - projektový dokument 04/2021

Pilíře Národního plánu obnovy

Národní plán obnovy - obsah jednotlivých pilířů


V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

web OP Rybářství

Operační program Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) v programovém období 2021 – 2027 a přispívá především k plnění cílů Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu.
V České republice je OP Rybářství zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je zároveň hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě a v navazující strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“.


Návrh programového dokumentu OP Rybářství - říjen 2020


V případě dotazů k OP Rybářství se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy; Alokace: 4,9 mld. EUR (cca 126,8 mld. Kč); Fond:  EFRR, Fond soudržnosti

web OPD 2021+


Základním výchozím dokumentem pro tvorbu Operačního programu Doprava 2021–2027 je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Jako strategický cíl si v této koncepci Česká republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu“. Pro Českou republiku je jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy, což umožní lepší propojení mezi regiony a mezi Českou republikou a ostatními státy EU.

Operační program Doprava 2021–2027 bude mít tři věcné priority a čtvrtá priorita je určena pro Technickou pomoc:

 • Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě
 • Priorita 2 – Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě
 • Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
 • Priorita 4 – Technická pomoc

Programový dokument OP Doprava 2021-2027


V případě dotazů k OPD se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

IROP a ITI OA 2021 - 2027

zdroj: web IROP 2021-2027

IROP je široce zaměřený program, který má za cíl přispět k rozvoji jednotlivých regionů v České republice a ke zlepšení kvality života tamních obyvatel. Usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Administrací programu IROP bylo pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které tuto činnost vykonává jako zprostředkující subjekt pověřený touto činností Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Programový dokument IROP 2021-2027 (20.08.2021)

Aktivity IROP 2021-2027 - Zaměření IROP 2021.2027


V případě dotazů k IROP se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

zdroj: web ITI AO

Integrované teritoriální investice jsou nástrojem, který podporuje využívání finančních zdrojů z více operačních programů a má potenciál zajistit lepší celkové výsledky při stejné výši veřejných financí díky koncentraci financování do určitého území a následné akceleraci dopadů. Prostřednictvím ITI mají regionální subjekty možnost zapojit se do přípravy a realizace s programu, který je určený k rozvoji území na základě místního přístupu.

ITI OA - Integrovaná strategie 2021 - 2027 - projektový dokument  - Mapa vymezení ITI OA 2021-2027


V případě dotazů k ITI OA se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Projekty EU

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Horizon Europe

Objective of Postdoctoral Fellowships

The objective of PFs is to support researchers’ careers and foster excellence in research. The Postdoctoral Fellowships action targets researchers holding a PhD who wish to carry out their research activities abroad, acquire new skills and develop their careers. PFs help researchers gain experience in other countries, disciplines and non-academic sectors.

Types of Postdoctoral Fellowship

There are 2 types of Postdoctoral Fellowships:

 1. European Postdoctoral Fellowships. They are open to researchers moving within Europe or coming to Europe from another part of the world to pursue their research career. These fellowships take place in an EU Member State or Horizon Europe Associated Country and can last between 1 and 2 years. Researchers of any nationality can apply.
 2. Global Postdoctoral Fellowships. They fund the mobility of researchers outside Europe. The fellowship lasts between 2 to 3 years, of which the first 1 to 2 years will be spent in a non-associated Third Country, followed by a mandatory return phase of 1 year to an organisation based in an EU Member State or Horizon Europe Associated Country. Only nationals or long-term residents of the EU Member States or Horizon Europe Associated Countries can apply.

Both types of fellowships may also include short-term secondments anywhere in the world during the fellowship (except during the return phase of a Global Fellowship).

In an effort to build bridges between the academic and non-academic sector, researchers can receive additional support to carry out a placement of up to 6 months in a non-academic organisation based in an EU Member State or Horizon Europe Associated Country. This placement needs to take place at the end of their fellowship.

For Postdoctoral Fellowships in research areas covered by the Euratom Research and Training Programme, researchers need to be nationals or long-term residents of an EU Member State or a Euratom Associated Country. The beneficiary organisation recruiting the researcher also needs to be established in an EU Member State or Euratom Associated Country.

Who can apply for Postdoctoral Fellowships?

Interested researchers submit an application together with a host organisation, which can be a university, research institution, business, SME or other organisation based in an EU Member State or Horizon Europe Associated Country. All disciplines are eligible for Postdoctoral Fellowships, including research areas covered by the Euratom Research and Training Programme.

Researchers interested in PFs

 • should have a PhD degree at the time of the deadline for applications. Applicants who have successfully defended their doctoral thesis but who have not yet formally been awarded the doctoral degree will also be considered eligible to apply
 • must have a maximum of eight years experience in research, from the date of the award of their PhD degree, years of experience outside research and career breaks will not count towards the above maximum, nor will years of experience in research in third countries, for nationals or long-term residents of EU Member States or Horizon Europe Associated Countries who wish to reintegrate to Europe
 • should comply with mobility rules: they must not have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in the country of the beneficiary (for European Postdoctoral Fellowships), or the host organisation for the outgoing phase (for Global Postdoctoral Fellowships) for more than 12 months in the 36 months immediately before the call deadline

As from 2022, resubmission restrictions will apply for applications that received a score below 70% the previous year.

Seals of Excellence will be awarded to applications with a total score equal to or higher than 85%, but which cannot be funded due to lack of budget available under the call.

What does the funding cover?

The beneficiary receiving EU funding needs to recruit the researcher for the total period of the fellowship.

The EU provides support for the recruited researcher in the form of

 • a living allowance
 • a mobility allowance
 • if applicable, family, long-term leave and special needs allowances

In addition, funding is provided for

 • research, training and networking activities
 • management and indirect costs

MSCA Work Programme 2023-2024 and annexes

Brožura Vademecum HE - Akce Marie Skłodowska-Curie

Guidelines on the calculation of 8-years research experience in Postdoctoral Fellowships under Horizon Europe

Self-assessment tool for the calculation of the 8-years research experience

MSCA PF - handbook - jak napsat projektový návrh

Euraxess


Tea Pokorná

Technologické centrum Praha vydalo novou brožuru pro Granty Evropské rady pro výzkum (ERC) v rámci serie VADEMECUM. Brožura má sloužit nejen zájemcům o granty ERC z řad vědeckých pracovníků a potenciálním řešitelům, ale také projektovým manažerům ve všech fázích přípravy a realizace projektu.


Tea Pokorná

Aurora Alliance

 • Mobilita musí proběhnout na partnerské univerzitě v rámci Aliance Aurora.
 • Délka mobility by neměla být delší než 7 dní.
 • Maximální výše financování je 1000 EUR na mobilitu.
 • Finanční podpora (cestovní výlohy a ubytování) bude studentům vyplacena zpětně po ukončení mobility.  Je tedy nutné, aby si studenti mobilitu předfinancovali z vlastních prostředků.
 • Vyplněnou přihlášku musí student odeslat min. 2 měsíce před plánovanou mobilitou.
 • Hlásit se mohou studenti všech studijních programů (Bc., Mgr. i PhD.)
 • V případě udělení kreditů si studenti sami vyřizují uznání ECTS kreditů na PřF UP

Přihláška ke studentské mobilitě a dokument "Aurora Student Mobility Scheme" obsahující podrobnější informace.

Informace ke studentským mobilitám je možné nalézt na odkazu zde: https://aurora.upol.cz/call-aurora-student-mobilities/

Pro dotazy: aurora.up@upol.cz


Tea Pokorná

web: Aurora Alliance UPOL

Aurora AllianceČlenové aliance

Univerzita Palackého v Olomouci vstoupila do prestižní mezinárodní Aurora Alliance, která sdružuje vybrané univerzity napříč celou Evropou. Ty se intenzivně zaměřují na výzkum a zároveň věnují velkou pozornost tématům udržitelného rozvoje. Celkovou vizí je využít naši akademickou excelenci ve vzdělávání a výzkumu k ovlivnění společenských změn. Dne 18.10.2021 se konal Open Day Aurora Alliance na PdF UPOL. Úvodem toto společenství univerzit představil rektor prof. Martin Procházka společně s dalšími prorektory. Následovaly prezentace Zahraničního odd. RUP.


Open Day Aurora Alliance 18.10.2021

pror. JUDr.Mag.i. Michal Malacka, Ph.D., MBAprof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.Prof. Mgr.MgA. Vít Zouhar, Ph.D.Selma Porobić, PhD


Tea Pokorná

Programy přeshraniční spolupráce 2021 – 2027

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2021 - 2027

Program Interreg Europe vyhlásil 2. výzvu k podávání projektů. Termín pro odevzdání projektů byl stanoven na 09.06.2023 12:00 hod. (fakultní deadline 05.06.2023).

Jedná se o výzvu k předkládání návrhů projektů meziregionální spolupráce s předpokládanou dobou realizace 4 let a mírou financování až 80 % z ERDF.

Program Interreg Europe podporuje primárně výměnu a přenos zkušeností, inovativních přístupů a budování kapacit mezi veřejnými orgány a dalšími organizacemi, které se zabývají politikou, v celé Evropě s cílem zlepšit jejich nástroje politiky (policy instruments), regionálního rozvoje, včetně programů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst.

Cílem programu je podpora meziregionální spolupráci mezi regiony z celé Evropy zahrnující 27 členských států EU, Norsko a Švýcarsko v následujících programových oblastech: 

 • Smarter Europe 
 • Greener Europe 
 • More connected Europe 
 • More social Europe 
 • Europe closer to Citizens 

Žádosti mohou podávat:

 • orgány veřejné správy,
 • veřejnoprávní subjekty
 • soukromé neziskové subjekty

V souladu s cílem programu jsou hlavní cílovou skupinou programu Interreg Europe politicky odpovědné orgány (policy responsible authorities). Těmito organizacemi mohou být národní, regionální nebo místní orgány, jakož i další příslušné organizace odpovědné za vypracování a/nebo provádění politik regionálního rozvoje. 

Z tohoto důvodu je zapojení orgánu odpovědného za politiku jako partnera povinné alespoň u 50 % nástrojů politiky (policy instruments), jimiž se projektová žádost zabývá. U zbývajících nástrojů politiky (pokud existují) musí být tyto orgány zapojeny jako "přidružený orgán politiky“ (associated policy authority).

Podrobnosti včetně zadávací dokumentace jsou na webu programu.


Tea Pokorná

Oznámení předběžného termínu vyhlášení 2. výzvy v rámci programu Interreg Central Europe. Spuštění příjmu projektových přihlášek se očekává k termínu 22. března 2023.

 Podrobnosti druhé výzvy k předkládání návrhů budou dále projednány a schváleny monitorovacím výborem na jeho příštím zasedání v Bratislavě ve dnech 15.-16. prosince 2022.

Podmínky pro předkládání projektů 2. výzvy budou částečně ovlivněny tím, do jaké míry bude tematické zaměření již pokryto projekty schválenými v 1. výzvě. Může se tedy stát, že se ve 2. výzvě uplatní nepatrné omezení, resp. „zúžení“ obsahového zaměření (ve srovnání s předchozí výzvou).

 Program podpoří spolupráci partnerů z více států, kteří svým projektem vyvinou a zrealizují nová řešení potřebná pro udržení atraktivity a připravenosti na změny ve středoevropském regionu. Spolupráce má být cílena na: zlepšení v přípravě politik, vzdělávání a účinnosti změn; rozšíření znalostí včetně jejich přenosu a výměny; lépe koordinovanou spolupráci a zkvalitnění správy na různých úrovních; odstranění bariér; nové anebo lepší služby; změny v chování; vliv veřejnosti a finanční páky - a to včetně přípravy následných investic.

 Tyto projekty by měly vyvinout, otestovat a zavést inovativní řešení, která budou odpovídat potřebám regionů a měst ve středoevropském regionu.

 Čas před vyhlášením výzvy je možné využít k síťování a hledání vhodných projektových partnerů například prostřednictvím webových stránek programu.


Tea Pokorná

web dotaceeu.cz - Interreg CENTRAL EUROPE (2021-2027)https://www.interreg-central.eu/Content.Node/discover/InterregCE2021.html 

Program má být cílen na: zlepšení v přípravě politik, vzdělávání a účinnosti změn; rozšíření znalostí včetně jejich přenosu a výměny; lépe koordinovanou spolupráci a zkvalitnění správy na různých úrovních; odstranění bariér; nové anebo lepší služby; změny v chování; vliv veřejnosti a finanční páky - a to včetně přípravy následných investic.
Páteř strategie financování programu budou tvořit priority a specifické cíle z oblasti inovací, zelených energií, klimatických změn, oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí, ekologizace městské mobility, posílení správy pro integrovaný územní rozvoj. Z výstupů a aktivit budou sice zcela určitě dominovat ty měkké (strategie, akční plány, nástroje, školení, struktury např. klastry, hodnotové řetězce, apod.), nicméně počítá se také s uskutečňováním pilotních aktivit. Míra spolufinancování z EFRR pro české příjemce by měla dosahovat 80% oprávněných výdajů.

Aktuální výzvy:


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

 

web dotaceeu.cz - Program Interreg DANUBE (2021-2027)http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/programming-period-2021-2027 

Výsledkem projektů jsou tzv. „měkké výstupy“ jako je řešení společných výzev a potřeb v konkrétních oblastech, ovlivnění politických rámců, nástrojů a služeb, ale také konkrétní pilotní investice malého rozsahu. Vzhledem ke geografickému překryvu území a cílů programu a strategie EU pro Podunají  (EUSDR) poskytují možnost spolupráce a podpory v naplnění svých cílů. 
Pro nadcházející období byly stanoveny následující priority a cíle: A Smarter Danube Region – posilévání výzkumných a inovačních kapacit, rozvoj dovedností pro smart specializaci a průmyslovou transformaci. A Greener, Low Carbon Danube Region – podpora obnovitelné energie, biologická rozmanitost, udržitelný vodní managment, přizpůsobení změněn klimatu. A More social and Inclusive Danube Region – přístup ke kvalitním službám a vzdělávání, rozvoj sociální infrastruktury, posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji. A Better Cooperation Governance – posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a stakeholderů k realizaci makroregionálních strategií.

 

PRIORITY A CÍLE NA OBDOBÍ 2021–2027

1. Chytřejší Podunají

2. Zelenější, nízkouhlíkový Podunají

3. Sociálnější Podunají

4. Lepší správa spolupráce v Podunají

 


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

web dotaceeu.cz - Program Interreg EUROPE (2021-2027)https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/ 

Program se zaměřuje na zlepšení implementace regionálních politik, včetně programů investice pro růst a zaměstnanost prostřednictvím výměny zkušeností, inovativních postupů a budováním kapacit mezi subjekty podílející se na implementaci a přípravě regionálních politik.

Jedná se o projekty měkkého charakteru, kde budou moci být realizovány pilotní aktivity v omezeném rozsahu. Projekty budou moci být realizovány ve všech tematických oblastech kohezní politiky od výzkumu a inovací, životního prostředí, klimatických změn, sociální problematiku až po oblast dopravy a integrovaného rozvoje.


10.02.2022 - Infoden Interreg EUROPE - všechny prezentace

1. výzva (05.04.2022 - 31.05.2022)


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Mezinárodní visegradský fond

Mezinárodní visegradský fond podporuje regionální spolupráci v rámci Visegradského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství - a je možné požádat o grant i podporu mobility. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách fondu: https://www.visegradfund.org/.

Visegradské granty

Visegradské granty podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi a vzdělávacími a výzkumnými středisky, jež přispívají ke spolupráci ve visegradském regionu.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a aktivní účast organizací z nejméně 3 zemí V4.
 • Přeshraniční spolupráce nejméně dvou organizací ze 2 sousedních zemí V4 má rovněž nárok na podporu s projekty, které se konají v okruhu 40km od hranice.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty mohou pokrýt až 100% rozpočtu projektu a 15% na režijní náklady.
 • Projekty musí řešit alespoň jeden z cílů sedmi oblastí zaměření grantového programu.

Granty Visegrad+

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména nečlenských státech EU na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství. 

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní zapojení alespoň 3 zemí V4 a 1 subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu, maximálně 15% z požadované částky jde na režijní náklady.
 • Projekty se musí zabývat alespoň jeden z cílů sedmi oblastí grantového programu a musí být prováděny v regionu Východního partnerství EU nebo na západním Balkáně.

Strategické granty

Strategické granty podporují projekt zaměřený na každoroční strategické priority Visegradské skupiny. Strategické priority vyhlašuje každoročně země V4, která v té době uskupení předsedá. Tou je od července 2020 do června 2021 Polsko.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní účast organizací ze všech zemí V4.
 • Maximální doba trvání projektů je 36 měsíců, minimálně 12 měsíců.
 • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu s 15% z režijních nákladů.
 • Projekty musí jednoznačně řešit jednu z ročních strategických priorit Visegradské skupiny.
  • Návrat ke kořenům visegradské spolupráce (Projekty zdůrazňující význam posílení vazeb a rozvoje spolupráce mezi společnostmi zemí V4 v souvislosti s 30. výročím V4)
  • Obnova po covidu (Projekty zaměřené na podporu odolnosti/oživení V4 z hlediska zdraví, hospodářství a společnosti prostřednictvím inovativních řešení)
  • Podpora regionálního brandingu a cestovního ruchu (Projekty zaměřené na propagaci vnějšího obrazu A4 a cestovního ruchu v regionu V4 a v jeho rámci)
 • The 2022 priorities for the Strategic Grants are:
  • Research, development and innovation, digitalisation
  • Post-COVID Recovery
  • Challenges and perspectives of the young generation in the Visegrad countries

Podání žádosti o grant

Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky prostřednictvím on-line systému, který se otevírá 30 dní před každým termínem. Registrace žádosti je možná pouze s platnou e-mailovou adresou. Každá aplikace je chráněna heslem a lze k ní přistupovat a upravovat ji.

Termíny

Žádosti se přijímají třikrát ročně. Termíny jsou vždy 1. února, 1. června a 1. října. Žádosti musejí být podány do 12:00 p.m. SEČ v daný den. 


V případě dotazů k Mezinárodnímu visedradskému fondu se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).


Kde a jak podat návrh projektu

Užitečné tipy a odkazy na poskytovatele. Čtěte a kontaktujte nás.

Agentury, ministerstva a fondy

Obecná pravidla pro podání všech typů projektových návrhů

Před podáním návrhu projektu (agentury, ministerstva a fondy) za PřF UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním, ať už je řešitel z UP v roli hlavního řešitele nebo spoluřešitele.

Co je potřeba ke splnění administrativních kroků při podání návrhu projektu?

 • Řádně vyplněná zelená košilka (čili Žádost o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace - 1 originál), podepsaná předkladatelem a vedoucím katedry/pracoviště.
 • Stručné informace k projektu (1 originál).

Vše vytištěné včetně podpisů (ještě před podáním v online platformě, datovou zprávou, na podatelnu nebo poštou) podejte pracovnici na Oddělení projektové podpory PřF UP (pracoviště 3905), která pomůže s formuláři a zajistí podpisy (děkana, tajemníka) na žádosti. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy.

Národní RIS3 strategie 2021 - 2027, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR. Podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

Frascati manuál, dokument určený pro posuzování aktivit výzkumu a experimentálního vývoje v souvislosti se statistickými a analytickými činnostmi, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Gender a Rovné příležitosti na UP jsou zpracovány v Plánu rovných příležitostí na Univerzitě Palackého v Olomouci/Gender Equality Plan (EN), který stanovuje konkrétní cíle a opatření směřující k systematickému řešení genderové rovnosti.

Open Science (UP) je hnutí, které staví na myšlence, že vědecké znalosti všeho druhu by měly být sdíleny a využívány. Usiluje o ucelenou změnu zavedených vědeckých postupů a směřuje ke sdílení ve všech oblastech životního cyklu vědeckých informací bezplatně a veřejně.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace a strategické dokumenty www.vyzkum.cz.

 

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

TA ČR je organizační složkou státu, zřízenou v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb., centralizující státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. Aktuální nabídku výzev najdete na Programy a soutěže.

Zjistěte, který program je vhodný právě pro Vás.

Důležité upozornění po získání dotace. Spoluřešitelskou smlouvu (hlavní příjemce – UP) je třeba podepsat před uzavřením projektové smlouvy (poskytovatel – hlavní příjemce).

Užitečné odkazy:

ISTA, online informační systém, který zajišťuje celý průběh poskytování účelové podpory, umožňuje napojení např. na relevantní registry veřejné správy a na informační systémy státu. Součástí je systém nápověd, který provede uchazeče vyplněním elektronické žádosti.

Helpdesk, platforma pro založení nových dotazů i vyhledávání dotazů existujících v databázi.

Gendrová dimenze v obsahu výzkumu (TA ČR).

 

Ministerstvo zemědělství (MZe)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zajišťuje kompletní přípravu a vyhlášení resortních programů výzkumu MZe, vyhlášení a průběh veřejných soutěží a následnou administraci financovaných projektů v oblasti zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu. V současné době jsou podporovány VaV projekty probíhající v Programu ZEMĚ, tedy Program aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy ISTA, a to v soutěžní lhůtě.

Národní RIS3 strategie 2021 - 2027, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR. Podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

 

Ministerstvo vnitra (MV)

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií SECTECH, realizovaný formou veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Hlavním cílem je propojení malých a středních podniků, v participaci na vývoji a transferu nových bezpečnostních technologií.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy ISTA, a to v soutěžní lhůtě.

Národní RIS3 strategie 2021 - 2027, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR. Podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK 2021 - 2027).

Portál ISKP21+ jako součást MS2021+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů.

Národní RIS3 strategie, dlouhodobá strategická vize formuluje základní směr rozvoje ČR.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

10 kroků k získání dotace

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy ISKP21+, a to v soutěžní lhůtě.

 

Ministerstvo kultury (MK)

Program NAKI III na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity a umění na léta 2023 až 2030 byl schválen usnesením vlády ČR.

Program implementuje Koncepci vycházející z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (NP VaVaI 2021+).

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán osobně přes podatelnu nebo poštou, a to v soutěžní lhůtě.

 

Ministerstvo financí (MF)

Fondy EHP a Norska na podporu snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Čtvrté období (2021–20XX) je ve stavu počátečních vyjednávání na úrovni zahraničních úřadů, kdy se stanovují prioritní dotační oblasti a celkový rozpočet pro jednotlivé státy.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím AIS SFŽP ČR platformy, a to v soutěžní lhůtě.

Kuchařka k administraci projektů

Praktické informace pro řešitele na PřF UP.

Administrace projektů OPP PřF

Oddělení projektové podpory (OPP PřF - 3905) je podporou při podávání projektů na PřF. Poskytuje konzultace a zajišťuje administrativu spojenou s projektem v rámci evidence na UP. V případě dotazů a pochybností se neváhejte vždy obrátit na pracovníky, kteří s agendou ochotně pomohou. Pro projekty obecně platí následující postup.

Projekty v krocích:

I. Před podáním projektové žádosti

 1. Řešitel, stejně jako spoluřešitel, informuje o záměru podat projektovou žádost příslušnou referentku OPP PřF – dle poskytovatele dotace – viz web OPP PřF.
 2. Podání každé projektové žádosti (hlavní řešitelské i spoluřešitelské) schvaluje děkan a tajemnice fakulty (kvalita žádosti, dofinancování, investice). Z toho důvodu v dostatečné časové rezervě poskytne žadatel příslušné referentce informace k projektové žádosti (anotace, rozpočet včetně případného dofinancování Kč/%, realizační tým, rozpis úvazků, systém konsorciálního řízení projektu – kdo a v jakém počtu hlasují/rozhodují – pokud je toto pro projekt relevantní). Společně se zelenou košilkou (Žádost o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace – 1 originál) podepisuje žadatel a vedoucí pracoviště. Součástí žádosti je souhlas vedoucího s případným dofinancováním (Stručné informace k projektu - 1 originál, rozsah 1 normo strana). S přípravou košilky ráda pomůže pracovnice oddělení. Oba dokumenty je třeba předat na OPP PřF osobně nebo vnitřní poštou, včetně ERMS čísla dokumentu. Termíny fakultních uzávěrek a kontaktní osoby jsou uvedeny u jednotlivých výzev v sekci Oddělení projektové podpory - výzvy a sděleníProsíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy.
 3. Čestná prohlášení k návrhu projektu, kde je vyžadován podpis statuárního zástupce (UP) předá referentka OPP PřF od řešitele/ spoluřešitele k podpisu na PSUP (po podpisu zelené košilky vedením PřF).
 4. Pokud je součástí žádosti dodání konsorciální smlouvy, smlouvu žadatel předá na OPP PřF, které zajistí připomínky PO RUP/ PSUP přes sekretariát děkana ve lhůtě až 2 týdnů. Podepsanou smlouvu je nutné předat na OPP PřF k vložení do CES a zveřejnění v RS MVČR.
 5. Před podáním žádosti v elektronické platformě poskytovatele (např. ISTA, ISKP) je třeba z rozhodnutí vedení UP udělit přístup s právem k náhledu do návrhu projektu zaměstnanci PSUP (ludmila.hrabakova@upol.cz).
 6. Podání žádostí v online platformách zajišťuje řešitel. Odeslání projektové žádosti ve finální (tištěné) podobě či potvrzení o podání projektu (online) datovou zprávou zajišťuje příslušná referentka OPP PřF.
 7. OPP PřF prosí řešitele a spoluřešitele o informaci v případě, že návrh projektu po schválení zelené košilky nebyl podán u poskytovatele.

II. Realizace projektu

 1. V termínech daných zadávací dokumentací či pokyny poskytovatele je nezbytné zajistit podpis smlouvy o řešení projektu tzv. poskytovatelská či grantová smlouva – zasílá poskytovatel dotace. Poskytovatelskou smlouvu či dodatek nepřipomínkuje právní oddělení, na tento typ smluv UP může pouze přistoupit, nikoli ji měnit. Smlouvu podepisuje rektor (statutární zástupce), příp. jeho pověřený zástup s uděleným zmocněním, v některých případech i řešitel (dle zadání poskytovatele).
 2. Znění veškerých dalších smluv – o spolupráci na řešení části projektu (tzv. spoluřešitelské či účastnické smlouvy), konsorciálních, spoluřešitelských dodatků ke smlouvám a dalších – připomínkuje před podpisem zúčastněných stran Právní oddělení RUP/ PSUP (ve lhůtě až 2 týdnů) nebo se použije vzorová smlouva připravená Právním oddělením RUP (např. spoluřešitelské smlouvy k projektům GAČR). K tomuto účelu předkladatel doloží příslušnou dokumentaci (projektovou smlouvu, zadávací dokumentaci, návrh spoluřešitelské smlouvy apod.).
 3. Podpis veškerých smluv a dodatků zajištuje řešitelům i spoluřešitelům OPP PřF (příslušná referentka). K tomuto účelu předkladatel doloží na OPP PřF řádnou dokumentaci (projektovou smlouvu, zadávací dokumentaci, návrh spoluřešitelské smlouvy apod.) a také formulář (košilku) nezbytný k podpisu rektora/statutárního zástupce a k vložení smlouvy/dodatku do CES a RS MVČR. Projektové smlouvy zpravidla podepisuje statutární zástupce (rektor) či jím pověřená osoba.
 4. Řádně vyplněný formulář – tzv. elektronickou košilku (košika ke smlouvě, košilka k dodatku), kterou podepisuje řešitel/spoluřešitel projektu (PřF) a vedoucí pracoviště (PřF), je třeba předat na OPP PřF osobně nebo vnitřní poštou, včetně ERMS čísla dokumentu. Vzor k náhledu. Elektronickou košilku lze vyhledat cestou Portál - Smlouvy - Formuláře žádosti o podpis - tlačítko Přidat+ - formulář (smlouva/ dodatek).
 5. Finální verze smlouvy (tj. smlouva podepsaná všemi účastníky včetně všech povinných příloh - dle formulace na smlouvě) musí být neprodleně předána na oddělení OPP PřF, které zajistí vložení smlouvy/dodatku do CES (centrální evidence smluv UP) a následně informuje o vložení do CES předkladatele smlouvy. Po zveřejnění smlouvy v CES je smlouva zveřejněna také v RS MVČR (Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky), pokud předkladatel smlouvy neuplatní jednu z výjimek a smlouva/dodatek nemusí být v RS MVČR zveřejněn (např. plnění smlouvy výhradně v zahraničí). Předkladatel smlouvy/dodatku je o zveřejnění informován prostřednictvím automaticky vygenerovaného e-mailu. O vložení smlouvy/dodatku do CES informuje řešitele/spoluřešitele mailem klíčový uživatel PřF.
 6. Dle Zákona o registru (340/2015 Sb.) nabývají smlouvy/dodatky účinnosti až s datem zveřejnění v RS MVČR.
 7. Lhůta k odeslání smlouvy/dodatku do RS MVČR činí podle zákona o registru smluv maximálně 30 dní od uzavření smlouvy/dodatku, tj. od data posledního podpisu uvedeného ve smlouvě/dodatku. Dále platí, že v případě, že smlouva/ dodatek není zveřejněn v RS MVČR nejpozději do tří měsíců od data posledního podpisu, pozbývá platnosti. Důsledkem mohou být sankce ze strany poskytovatele.
 8. Za evidenci smluv/dodatků je na PřF odpovědný zaměstnanec, klíčový uživatel (Mgr. Silvie Šavrňáková,  silvie.savrnakova@upol.cz, tel. 585 634 011). V případě dotazů, pochybností či požadavku na začernění vybraných pasáží ve smlouvě/dodatku ji kontaktujte e-mailem.
 9. Obecná pravidla a postup pro vedení evidence smluv (a dodatků) na upravuje vnitřní norma UP R-B-22/08, která je závazná pro všechny zaměstnance UP.
 10. Originály smluv a dodatků jsou zasílány prostřednictvím oddělení OPP PřF k archivaci na Právní oddělení RUP. Od  března 2023 originály smluv/ dodatků již nejsou ukládány na PO RUP a tato pivinnost neplatí..
 11. K samotné realizaci projektu je ze strany řešitele/spoluřešitele nezbytná znalost podmínek realizace projektu - zadávací dokumentace, všeobecné podmínky a další přílohy a metodické pokyny vydané poskytovatelem dotace.
 12. Řešitel/spoluřešitel před zahájením realizace projektu kontaktuje ekonomické oddělení (Ing. D. Kopecká) k přidělení SPP prvku projektu a personální oddělení (Mgr. V. Vašková, V. Caletková) k zajištění pracovních smluv, dohod o změně PS, návrhu na změnu mzdového zařazení a také popisu pracovní činnosti pracovníků projektu.

III. Dílčí zprávy, závěrečné zprávy, zprávy o činnosti, zprávy o realizaci projektu

 1. K dílčím zprávám, závěrečným zprávám, zprávám o činnosti a zprávám o realizaci projektu je třeba dodat na OPP PřF žlutou košilku (Formulář žádosti o podpis Monitorovací (příp. jiné) zprávy k projektu - podepsanou řešitelem a vedoucím pracoviště), je-li vyžadován podpis statutára na dokumentech ke zprávě.
 2. Dle konkrétních podmínek jednotlivých poskytovatelů dotace – viz informace na webových stránkách poskytovatelů (zadávací dokumentace, všeobecné podmínky apod.) a OPP PřF. Pokud dojde během řešení projektu ke změně původního návrhu projektu, musí řešitel o této změně poskytovatele informovat v souladu se zadávací dokumentací či směrnicemi poskytovatele, ideálně obratem.
 3. Udržitelnost projektu. Délku trvání a způsob plnění definuje poskytovatel, a je závazná pro řešitele (UP/fakulty) dle znění v příslušných dokumentech k projektu daného poskytovatele (zadávací dokumentace, smlouvy, web apod.). Např. GA ČR má v poskytovatelských smlouvách uvedenou větu: "Platnost a účinnost této Smlouvy končí uplynutím 720 dnů od data ukončení řešení Projektu." Platnost smlouvy tedy končí datem stanoveným ve smlouvě, plus přičteno 720 dní ke dni ukončení projektu.

Praktické informace pro řešitele

CES centrální evidence smluv - obecná pravidla a závazný postup pro vedení evidence smluv (a dodatků) na UP upravuje směrnice rektora UP.

Registr smluv - vyhledávání zveřejněných smluv na stránkách MVČR smlouvy.gov.cz/vyhledavani

SPP prvek je přidělen ke každému projektu (Ing. Kopecká) a řešitel má možnost sledovat čerpání rozpočtu na projektu, a to prostřednictvím Portálu UP. Po přihlášení na portal.upol.cz se vpravo, v jedné z nabídek, objeví „SAP“. Po rozkliknutí této nabídky se řešitel dostane na stránku, kde vlevo vybere možnost „Čerpání SPP prvků“. Tam by měly být k dispozici ty SPP prvky projektů, které má řešitel přiděleny na svoje jméno (hlavní řešitel projektu). Následně zadá období, za které požaduje stav čerpání zjistit. Sjetina ze SAP obsahuje položky naúčtované na daný SPP prvek.

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou návrh projektu, zadávací dokumentace, smlouva o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí.

Školení pro pracovníky projektu, byť by se jednalo o odborné školení, není uznatelným nákladem. Náklady na konferenci jsou uznatelným nákladem pouze v případě aktivní účasti na konferenci a pouze ve dnech konání konference.

 

Projektový tým

Ing. Bc. Tea Pokorná
projektová manažerka
585 634 022, 720 072 507
tea.pokorna@upol.cz

agenda: Horizon Europe, projekty MŠMT, OP JAK, OP ŽP, ITI olomoucké aglomerace, Mezinárodní visegradský fond, Interreg

Mgr. Silvie Šavrňáková, MBA
projektová referentka
585 634 011, 737 109 826
silvie.savrnakova@upol.cz

agenda: CES, projekty TA ČR, projekty Ministerstva průmyslu a obchodu (OP PIK, OP TAK, Národní plán obnovy), Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury, Ministerstva vnitra, Ministerstva financí (Fondy EHP a Norska), Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zahraničních věcí (Česká rozvojová agentura)

Mgr. Ľubica Korcanová
projektová referentka
585 634 051
lubica.korcanova@upol.cz

agenda: projekty GA ČR, Ministerstva zdravotnictví, Juniorské projekty UP, IGA

Ing. Libor Hájek
referent komunikace a marketingu
585 634 076, 602 755 560
libor.hajek@upol.cz

agenda: administrativní a smluvní podpora zakázek smluvního výzkumu (včetně licencování) a při získávání dotační podpory na spolupráci s firmami nebo při dopracování komerčně nadějných výsledků vědy a výzkumu, administrace duševního resp. průmyslového vlastnictví nových vědeckých a výzkumných výsledků v souladu se směrnicí UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)