Oddělení projektové podpory - výzvy a sdělení

Aktuality

Rada EU dala plánu obnovy zelenou. Díky němu bude česká ekonomika ekologičtější a digitálnější. Národní plán obnovy ČR počítá s financemi v celkové výši cca 191 mld. Kč bez DPH, z toho má být cca 180 mld. Kč z evropských zdrojů.

NPO je souhrnem reforem a investic, které chce ČR realizovat z evropského Nástroje pro oživení a odolnost, tvoří jej šest pilířů:

 • digitální transformace (27 854 mil. Kč),
 • fyzická infrastruktura a zelená tranzice (85 182 mil. Kč),
 • vzdělávání a trh práce (41 006 mil. Kč),
 • instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 (10 895 mil. Kč),
 • výzkum, vývoj a inovace (13 200 mil. Kč),
 • zdraví a odolnost obyvatel (12 441 mil. Kč).

Aktuality lze sledovat také na facebookovém profilu MPO.

První výzvy lze očekávat v průběhu podzimu 2021.

Informace je určená budoucím žadatelům, kteří plánují podávat návrh projektu do výzvy programu Horizont Evropa Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage s uzávěrkou prvního kola dne 5. 10. 2021.

Vzhledem k souladu aktivit „Teaming for excellence“ s cíli Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) předpokládá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako Řídicí orgán OP JAK, že po schválení OP JAK Evropskou komisí budou s největší pravděpodobností prostředky na komplementární financování investičních výdajů úspěšných projektů zajištěny v tomto programu. Financování by mělo proběhnout formou samostatné výzvy OP JAK v prioritě 1 zaměřené na rozvoj výzkumu a vývoje. Financování by mělo být určeno pro podporu projektů českých žadatelů, které budou úspěšné v obou kolech hodnocení výzvy Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage Evropské komise a získají v ní financování. Indikativní předpokládaná alokace výzvy OP JAK je 1 mld. Kč.

Bližní informace naleznete na webu OP JAK.


Tea Pokorná

Evropská komise informovala o sběru přihlášek do Nuclear Innovation Prize z oblastí Safety of Reactor Systems a Radioactive Waste Management, přihlášky je možné podávat do 20. 10. 2021 a také do SOFT (Symposium on Fusion Technology) Prize s termínem uzávěrky přihlášek do 18. 1. 2022. Více informací naleznete v přiložených letácích.

Evropská komise udělila Univerzitě Palackého prestižní certifikát HR Award. Řada poskytovatelů dotací zvýhodňuje držitele tohoto ocenění při posuzování návrhů projektů. O dalších benefitech se můžete dočíst na žurnálu UP.

Výzva k předkládání návrhů: Visegrád, Visegrád+ a Strategické granty! - Visegrádský fond - Visegrádský fond (visegradfund.org. Deadline pro podávání žádostí je 01.10.2021 do 12:00 SEČ.

Bližší informace k druhům Visegradských fondů naleznete v sekci Projekty EU/Mezinárodní visegradský fond nebo na webu https://www.visegradfund.org/.


V případě dotazů k Mezinárodnímu visedradskému fondu se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Ministerstvo financí předkládá aktuálně na jednání vlády návrh zákona o státním rozpočtu na období 2022+. Po intenzívních jednáních, která vedl premiér Andrej Babiš s úsilím zajistit dostatečné financování české vědy a výzkumu, došlo v materiálu Ministerstva financí k významnému posunu.

Rozpočet na výzkum, vývoj a inovace byl nyní ministerstvem zapracován v souladu se strategickým výdajovým výhledem dle návrhu schváleného Radou pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 28. května 2021 - na rok 2022 jde o objem financí ve výši 39,349 mld. Kč. Prvotní návrh resortu financí, který byl zařazen na program vlády dne 7. června 2021, byl přitom zhruba o 3,2 mld. Kč nižší oproti návrhu Rady.

V kontextu přípravy celého návrhu státního rozpočtu je tato skutečnost výrazným úspěchem Rady a jejího předsednictva, s podporou resortů odpovědných za VaVaI. Oblast vědy a výzkumu patří mezi priority vlády.  

4 příjem žádostí do prioritní osy 2 | Integrace Pl (cz-pl.eu)

Prioritní osa 2

Číslo výzvy: 11_21_033
Druh výzvy: Kolová
Programové období: 2014-2020
Prioritní osa: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Podporované aktivity:
1. Podpora obnovy cestovního ruchu a opětovného zvýšení návštěvnosti atraktivit v příhraničním regionu (v období po skončení pandemie COVID-19)

2. Návrh a realizace společných koncepčních řešení rozvoje přeshraničního cestovního ruchu

Termín realizace projektu:
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31.12.2023.

Termíny:
Příjem projektových záměrů od 2. 8. 2021 do 1. 10. 2021 prostřednictvím online formuláře.
Příjem plných projektových žádostí do 20. 12. 2021


Důležité odkazy: Příjem žádostí, záznam školení pro PO2 Interreg V-A ČR-PL


V případě dotazů k Interregu V-A ČR-PL se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

1.výzva Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 bude otevřena v říjnu 2021, sledujte https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html.


V případě dotazů k programu Interreg CENTRAL EUROPE se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Harmonogram výzev ITI Olomoucké aglomerace na rok 2021 schválený Radou města Olomouce dne 24. 5. 2021.


V případě dotazů k ITI OA se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí pro projekty, zabývající se zachováním, ochranou, podporou a rozvojem přírodního a kulturního dědictví.

Žiadatelia môžu mať v odôvodnených prípadoch sídlo aj mimo oprávneného územia, nie však mimo územia SR a ČR. Dopad realizácie aktivít projektu však musí byť v oprávnenom území. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 3.1.3. Manuálu prípravy a implementácie projektu/časť pre žiadateľa.“

Výzva je kolová, ukončení příjmů žádostí je 15.10.2021, fakultní deadline je 08.10.2021.

INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 - web dotaceeu.cz/MMR

INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 - web SK - Interreg SK-CZ


Dokumenty:

Manuál přípravy a implementace projektu Interreg V-A SK-CZ


V případě dotazů k výzvě Interreg SK-CZ se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz)

Na podzim 2021 dostanou výzkumníci příležitost zapojit se do první mezinárodní výzvy evropského Partnerství pro biodiverzitu – Call 2021: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea. Evropská partnerství představují nový nástroj unijního programu Horizont Evropa pro oblast mezinárodní spolupráce v kolaborativním výzkumu a společném programování, který nahradí dosavadní nástroj ERA-NET Cofund. Více informací o Evropských partnerstvích naleznete zde.

Aktuální výzvy k programu Horizon Europe sledujte v podsložce Projekty EU/Horizon Europe. U jednotlivých klastrů/MSCA jsou odkazy na příslušné webové stránky Evropské komise.

GAČR

Grantová agentura ČR vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Soutěžní lhůta začíná 15. 9. 2021. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 22. 12. 2021, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 15. 12. 2021 (do 16:00), který stanovila pro polské uchazeče agentura NCN. 

Případní zájemci o podání tohoto mezinárodního grantu nechť kontaktují pracovnici OPP Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz). Nejpozději 17. 12. 2021 je třeba předložit zelenou košilku spolu s návrhem projektu obsahující minimálně název projektu, abstrakt, rozpis řešitelského týmu a rozpočet.

Text výzvy, zadávací dokumentace a další informace (např. k souběhu návrhů projektů) naleznete na stránkách poskytovatele.

Fakultní uzávěrka: 17. 12. 2021

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)

Grantová agentura ČR vyhlásila výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF). Výzva je kontinuální. Česká část návrhu projektu musí být doručena GA ČR do 7 dnů od podání návrhu projektu. Případní zájemci nechť s dostatečným časovým předstihem (alespoň 7 dní před plánovaným odesláním návrhu projektu na GA ČR) kontaktují pracovnici OPP Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz).

Podporované oblasti v této výzvě jsou oblasti umělé inteligence, nanotechnologií a věd o plazmatu. 

Text výzvy a zadávací dokumentaci najdete na stránkách poskytovatele.

Požadavek, který je navíc k pravidlům k podávání návrhů projektů LA, je v části C1 jednostránkový cover sheet obsahující název projektu, jméno navrhovatele (popřípadě spolunavrhovatele) a dalších členů týmu, rozšířený abstrakt v anglickém jazyce.

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz).

GAČR zveřejnil oznámení o změně některých ustanovení zadávací dokumentace ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2021.

GAČR zveřejnil na svých webových stránkách informace k novým opatřením přijatým kvůli COVID-19.

Opatření se týkají rozpočtu (např. možnost čerpání nespotřebovaných prostředků v dalších letech, přesuny mezi položkami), způsobilých nákladů v roce 2021 (např. storno poplatky, odložené konference), úvazky (např. navýšení limitu pro změny) a termínů (odložení hodnocení ZZ).

Všechna aktuálně platná opatření naleznete na webových stránkách GAČR.

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)

GAČR vyhlásil výzvu k podávání návrhů projektů na principu Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GAČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci iniciativy Weave. Spolupráce je možná s Rakouskem, Německem a Švýcarskem.

V případě, kdy je GAČR partnerskou organizací, je deadline určený zahraničními agenturami. Pravidlem je, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od oficiálního deadlinu partnerské agentury. V případě, že agentury mají celoroční výzvu, platí, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od podání k partnerské agentuře.

Čestné prohlášení bude připraveno. Podání návrhu projektu je podmíněno souhlasem vedení fakulty. Zájemci nechť kontaktují pracovnici odd. VaV Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz) s dostatečným časovým předstihem (ideálně 7 dní před termínem podání projektu).

Více informací naleznete na stránkách poskytovatele.

GA ČR zařadil novou soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, soutěž EXPRO se v roce 2021 nebude vyhlašovat, více zde.

 

 

 

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, omezením pohybu a osobní komunikace, schválilo předsednictvo Grantové agentury ČR přechodné změny ve stanovení způsobilých nákladů.

Aktuální přehled změn je součástí přiloženého dokumentu.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou na ivana.saitzova@upol.cz

TAČR

Výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2021, kterou vyhlašuje strategická síť BiodivERsA, je zaměřena na výzkum v oblasti podpory biodiverzity a ochrany ekosystémů, a to ve všech prostředích (suchozemská a mořská prostředí i sladkovodní systémy). Výzva zároveň slouží jako nástroj Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (Biodiversity strategy for 2030), a tedy i Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal).

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem životního prostředí. Momentálně jsou připravována pravidla pro české uchazeče.


Témata výzvy (předběžné formulace v originálním znění): 

 • Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection and preserving genetic diversity
 • Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs
 • Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcomes

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU) a musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli.

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem, tedy vycházející z Programu Prostředí pro život.

Více na stránce poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

TA ČR v říjnu vyhlásí výzvu CHIST-ERA Call 2021 s tématy:

 • Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT (NOEMS)
 • Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)

Program CHIST-ERA je zaměřen na informační a komunikační vědy a technologie (ICT).

Další informace budou zveřejněny na stránkách poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) upravila harmonogram vyhlašování veřejných soutěží pro letošní rok. Program ÉTA je zaměřen na podporu inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění.

Více na stránce poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR)  informuje uchazeče, že v závěru letošního roku plánuje vyhlásit 2. veřejnou soutěž v programu Národní centra kompetence (na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). V současné době probíhají jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí o podmínkách realizace NPO.

Více na stránkách poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

V souvislosti s přípravou realizace Národního plánu obnovy (NPO) Technologická agentura ČR (TA ČR) s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) upravila harmonogram 5. veřejné soutěže programu TREND „Technologičtí lídři“ (PP1). Vyhlášení této veřejné soutěže je očekáváno až v závěru letošního roku.

Program TREND je zaměřen na výsledky s potenciálem pro konkurenceschopnost - nové produkty, výrobní postupy a služby - program Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Více na stránce poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Technologické agentura ČR zavedla novou verzi HelpDesku na svých webových stránkách, což pro tazatele znamená, že mohou při zakládání dotazu rovnou vybrat kategorii, ve které svůj dotaz položí.

Více v návodu.

V souvislosti s přípravou Národního plánu obnovy, který má pomoct restartovat a modernizovat naši ekonomiku, Technologická agentura ČR (TA ČR), jako poskytovatel podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, upravila plán vyhlašování veřejných soutěží pro letošní rok.

Ministerstva a fondy

Program SECTECH (2021-2026), realizovaný formou veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Hlavním cílem je prostřednictvím mobilizace potenciálu podnikového sektoru, zejm. začínajících, malých a středních podniků, k participaci na vývoji a transferu nových bezpečnostních technologií podpořit dosažení technologické a technické úrovně, která umožní jednotlivým složkám bezpečnostního systému ČR získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů.

Více na stránce poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zajišťuje kompletní přípravu a vyhlášení resortních programů výzkumu MZe, vyhlášení a průběh veřejných soutěží a následnou administraci financovaných projektů v oblasti zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu.

Ministerstvem zemědělství podporuje projekty VaV probíhající v Programu ZEMĚ, což je program aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025.

Výzva bude otevřená od března 2022.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Hlavním posláním Fondů EHP a Norska je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Současné třetí období (2014–2021) s podporou projektů zaměřených na lidská práva, životní prostředí, vědecký výzkum, vzdělání, zaměstnanost mladých, prevence katastrof, domácí násilí či mezinárodní migrace letos končí. Dle informací z Norské environmentální agentury bude podpora dále pokračovat i v následujících letech a další dotační období je momentálně ve stavu počátečních vyjednávání na úrovni zahraničních úřadů, kdy se stanovují prioritní dotační oblasti a celkový rozpočet pro jednotlivé státy.

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska je Ministerstvo financí České republiky.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Program NAKI III na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 byl schválen usnesením vlády ČR.

Více na stránkách Ministerstva kultury

Program NAKI III

Výzva bude otevřená od března 2022.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

zdroj: web Global Seed Funds in the Czech Republic

MIT - Czech Republic Seed Fund byl zahájen v roce 2021 a je novým společným projektem Massachusetts Institut of Technology, Akademie věd ČR (AV ČR) a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB Praha), přičemž financování poskytuje dceřiná společnost ÚOCHB Praha MOVB Tech.

Prostřednictvím každoroční výzvy k předkládání návrhů fond podporuje výměnu mezi MIT, členských výzkumných institucí Akademie věd ČR a všech vysokých škol v České republice.

Fond je otevřen všem disciplínám. Dotace až 25 tis. USD. První výzva bude vyhlášena na podzim 2021.

Přednost budou mít projekty, které:

 • navrhnou vyváženou výměnu mezi MIT a českými účastníky;
 • zapojí studenty a mladé vědce;
 • jsou nové nebo vstupují do nové fáze;
 • budou pravděpodobně udržitelné i po dotační lhůtě.

Žádosti se podávají na online aplikačním portálu pro období 2021 - 2022 do 13. prosince 2021. Pro vytvoření nové žádosti klikněte na "Zaregistrovat se" v části "Potřebujete účet?" na pravé straně domovské stránky. Rozpracované žádosti lze uložit ještě před odesláním. Žadatelem může být výzkumný pracovník z MIT nebo jeho budoucí spolupracovník z ČR. Do žádosti můžete i přidat další členy týmu pomocí funkce Přidat člena na hlavní stránce.

Pro období 2021-2022 bude vybráno max. 3-5 žádostí z ČR, u kterých bude dotována budoucí spolupráce (plán započetí 05/2022). Finanční prostředky budou vynaloženy pouze na cestovní výlohy budoucích partnerů (50/50 z USA do ČR/ČR do USA). Po dokončení dotačního cyklu budou všechny nepoužité prostředky vráceny do MISTI Global Seed Funds. 


V případě dotazů k MIT - Czech Republic Seed Fund se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Na webových stránkách AZV ČR byla zveřejněna OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ VE VĚCI ZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ V BĚŽÍCÍCH PROJEKTECH V ROCE 2021 Z DŮVODU EPIDEMIE COVID-19.

Finanční nástroj EU pro životní prostředí a klima

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o podporu na přípravu a spolufinancování standardních akčních projektů a koordinačních a podpůrných akcí, předkládaných do řádných výzev Programu LIFE v roce 2021.

Obecným cílem Programu LIFE je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů, a tím přispět k udržitelnému rozvoji. Další informace v českém jazyce: http://www.program-life.cz/ a na stránkách EU: https://cinea.ec.europa.eu/life_en, letošní výzva https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en

Jak napsat úspěšný projekt

Výzva EU je letos otevřená od července do konce listopadu.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

 

 

Česká republika zahajuje jako jedna z prvních v EU čerpání peněz z Modernizačního fondu. Investice ve výši min. 150 miliard korun půjdou v následujících deseti letech na zelené projekty, které výrazně sníží závislost Česka na spalování uhlí a urychlí přechod k čistým zdrojům energie. Cílem investic je přispět ke snížení škodlivých emisí do ovzduší.

www.modernizacni-fond.cz 

Výzvy Modernizačního fondu

Národní operační programy

web OP JAK, MŠMT; Projektový dokument schválen. 5% spolufinancování projektů. První výzvy jsou plánovány na r. 2022 (prioritně jsou plánovány výzvy pro špičkový výzkum a infrastrukturu doktorských studijních programů).


Hlavním cílem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce.

Priorita Cíl politiky Fond

1 Výzkum a vývoj

CP 1

Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

2 Vzdělávání

CP 4
Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

Evropský sociální fond+ (ESF+)

3 Technická pomoc

nerelevantní

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

4 Technická pomoc

nerelevantní Evropský sociální fond+
(ESF+)

OP JAK 2021 – 2027 – Programový dokument

OP JAK 2021 – 2027 – Struktura

OP JAK 2021 - 2027 - Plán výzev


V případě dotazů k OP JAK se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Zdroj: web OP TAK, MPO

Operační program navazuje na OP PIK 2014-2020. 

Vyhlášení prvních výzev OP TAK se očekává na konci 1Q roku 2022. Ke schválení OP TAK vládou ČR by mělo dojít na přelomu září/říjen 2021.

Evropské a národní priority a jejich cíle definují 5 základních priorit pro OP TAK:

 • Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
 • Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
 • Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury
 • Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
 • Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

Důležité odkazy:

Příprava OP TAK dokončena! (26.08.2021)

OP TAK - Programový dokument - verze 29.07.2021

OP TAK - Řešení potenciálních překryvů OP TAK s ostatními operačními programy (2021-2027)

OP TAK - Orientační rozpočet a monitoring

OP TAK - Alokace dle podporovaných oblastí

OP TAK - Mapa regionální podpory 01.01.2022 - 31.12.2027

OP TAK - Struktura


V případě dotazů k OP TAK se obracejte na:

 

Zdroj: web Národní plán obnovy 

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje Národní plán obnovy, který obsahuje plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost/restartování a modernizace ekonomiky po COVID-19.

Národní plán obnovy - pro hospodářský růst, udržitelný rozvoj, dekarbonizaci, digitalizaci a podporu nejslabších regionů.


Důležité odkazy:

Národní plán obnovy - projektový dokument 04/2021

Pilíře Národního plánu obnovy

Národní plán obnovy - obsah jednotlivých pilířů


V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

web OP Rybářství

Operační program Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) v programovém období 2021 – 2027 a přispívá především k plnění cílů Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu.
V České republice je OP Rybářství zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je zároveň hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě a v navazující strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“.


Návrh programového dokumentu OP Rybářství - říjen 2020


V případě dotazů k OP Rybářství se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy; Alokace: 4,9 mld. EUR (cca 126,8 mld. Kč); Fond:  EFRR, Fond soudržnosti

web OPD 2021+


Základním výchozím dokumentem pro tvorbu Operačního programu Doprava 2021–2027 je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Jako strategický cíl si v této koncepci Česká republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu“. Pro Českou republiku je jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy, což umožní lepší propojení mezi regiony a mezi Českou republikou a ostatními státy EU.

Operační program Doprava 2021–2027 bude mít tři věcné priority a čtvrtá priorita je určena pro Technickou pomoc:

 • Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě
 • Priorita 2 – Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě
 • Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
 • Priorita 4 – Technická pomoc

Programový dokument OP Doprava 2021-2027


V případě dotazů k OPD se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

web: OP Životní prostředí 2021 - 2027

Program je v současnosti ve fázi příprav a je naplánován na evropské programové období 2021–2027. Způsobilost výdajů končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen. Jedná se o nástupnický program aktuálního operačního programu OPŽP 2014-2020. Program bude financovaný z fondů EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti (FS). Výše a míra podpory se bude lišit v závislosti na jednotlivých podporovaných aktivitách. V této fázi přípravy ještě není stanovena. Žádosti se budou podávat elektronicky přes webové stránky OP ŽP.

OP ŽP bude podporovat:

 • energetické úspory a obnovitelné zdroje energie – ve veřejném sektoru a v domácnostech,
 • adaptace na změny klimatu – se zaměřením na prevenci a přizpůsobení se suchu, povodním a sesuvům půdy či podporu environmentálních center,
 • vodohospodářská infrastruktura – podpora výstavby vodovodů a přivaděčů, kanalizací a čistíren odpadních vod,
 • oběhové hospodářství – podpora prevence vzniku odpadů a jejich materiálového a energetického využití,
 • biodiverzita – podpora obnovy a péče o přírodní stanoviště a druhy, zprůchodnění migračních překážek, omezování šíření invazních druhů,
 • ovzduší – podpora náhrady a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a systémů na monitoring kvality ovzduší,
 • sanace – podpora sanací kontaminovaných lokalit.

Programový dokument OP ŽP 2021-2027


V případě dotazů k OP ŽP se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

IROP a ITI OA 2021 - 2027

zdroj: web IROP 2021-2027

IROP je široce zaměřený program, který má za cíl přispět k rozvoji jednotlivých regionů v České republice a ke zlepšení kvality života tamních obyvatel. Usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Administrací programu IROP bylo pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které tuto činnost vykonává jako zprostředkující subjekt pověřený touto činností Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Programový dokument IROP 2021-2027 (20.08.2021)

Aktivity IROP 2021-2027 - Zaměření IROP 2021.2027


V případě dotazů k IROP se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

zdroj: web ITI AO

Integrované teritoriální investice jsou nástrojem, který podporuje využívání finančních zdrojů z více operačních programů a má potenciál zajistit lepší celkové výsledky při stejné výši veřejných financí díky koncentraci financování do určitého území a následné akceleraci dopadů. Prostřednictvím ITI mají regionální subjekty možnost zapojit se do přípravy a realizace s programu, který je určený k rozvoji území na základě místního přístupu.

ITI OA - Integrovaná strategie 2021 - 2027 - projektový dokument  - Mapa vymezení ITI OA 2021-2027


V případě dotazů k ITI OA se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Projekty EU

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci bavorských veřejných univerzit, vysokých škol aplikovaných věd a uměleckých vysokých škol mohou v rámci grantových programů Česko-bavorské vysokoškolské agentury žádat o příspěvky na projekty realizované s vysokými školami a výzkumnými organizacemi v České republice:

-„Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021“ – program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (i v digitálním či hybridním formátu, žádost podává bavorská VŠ)

- „Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021“ – program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (i v digitálním či hybridním formátu, žádost podává bavorská VŠ)

- „Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021“ – příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (vč. poradenství k případným omezením při cestování, žádost podává bavorská VŠ) Více informací na www.btha.cz [8] v rubrice „Granty“.

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)

Horizon Europe 2021 - 2027

Struktura Horizon Europe

Horizon Europe – Brožura


Kontaktní osoba pro HE: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)


Pilíř 1 - Excelentní věda

První pilíř Horizon Europe Excelentní věda podporuje excelentní výzkum a vytváří podmínky pro jeho provozování. Jedná se zejména o podporu vynikajících projektů špičkového badatelského výzkumu, mobilitu vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové infrastruktury. Priorita je rozdělena do tří velkých oblastí: 


Evropská rada pro výzkum (ERC)


Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Aktuální výzvy:

Důležité odkazy:

Formuláře k výzvám Postdoctoral Fellowships a Doctoral Networks zatím nebyly zveřejněny na oficiálních stránkách Horizon Europe.


Evropské výzkumné infrastruktury


Pilíř 2 - Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu

Klastry druhého pilíře Horizon Europe – Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu budou podporovat systémové změny společnosti a ekonomiky spíše než zacílení na jednotlivá odvětví. Klastry budou výrazně přispívat k naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu, cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů nebo strategií a politik v oblasti průmyslu a digitalizace, ochrany biodiverzity či zemědělství. 

Klastr 1 - Zdraví

Klast 2 - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

Klastr 3 - Civilní bezpečnost pro společnost

Klastr 4 - Digitalizace, průmysl, vesmír

Klastr 5 - Klima, energetika a mobilita

Klastr 6 - Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí


Pilíř 3 - Inovativní Evropa

Evropská rada pro inovace

Evropské inovační ekosystémy

Evropský inovační a technologický institut


Důležité odkazy:

HE - Projekt od A do Z

HE - Jak připravit výzkumný projekt pro HE 

HE - Prezentace a video k vytvoření rozpočtu projektu Horizon Europe


Euratom 2021 - 2025

 

Programy přeshraniční spolupráce 2021 – 2027

web Interreg V-A Česká republika - Polsko

web dotaceeu.cz - Interreg V-A Česká republika - Polsko (2021-2027)

Prostředky programu budou použity na financování opatření souvisejících s:

 • přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám;
 • posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění;
 • posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích;
 • rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility;
 • posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a
 • spolupráce institucí a obyvatel.

Podpora z programu je směřována zejména veřejnoprávním institucím a neziskovým organizacím. Pro partnery projektů je povinný princip vedoucího partnera. Tzn., že jeden z projektových partnerů je určen jako vedoucí partner projektu, který zodpovídá za realizaci celého projektu a vždy musí mít min. jednoho projektového partnera se sídlem na druhé straně hranice.
Opatření financované z programu musí mít vždy přeshraniční dopad, tzn. že jejich dopad musí být po obou stranách česko-polské hranice. 


V případě dotazů k programům přeshraniční spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

web Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

web dotaceeu.cz - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (2021-2027)

Programové území: pro projekty s přeshraničním dopadem v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji na české straně a v Trnavském, Trenčianském a Žilinském kraji na slovenské straně.„Žiadatelia môžu mať v odôvodnených prípadoch sídlo aj mimo oprávneného územia, nie však mimo územia SR a ČR. Dopad realizácie aktivít projektu však musí byť v oprávnenom území."

Příprava programu se zaměřuje především na témata, jako jsou podpora a rozvoj kulturního dědictví a podpora rozvoje cestovního ruchu, výchova a vzdělávání, environmentální udržitelnost a péče o životní prostředí, cyklodoprava a jiné alternativní (ekologické) způsoby dopravy, kulturní p2p spolupráce (lidé lidem), institucionální spolupráce a inteligentní města a regiony.


V případě dotazů k programům přeshraniční spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2021 - 2027 (Interreg, ESPON, INTERACT)

web dotaceeu.cz - Interreg CENTRAL EUROPE (2021-2027)https://www.interreg-central.eu/Content.Node/discover/InterregCE2021.html 

Program má být cílen na: zlepšení v přípravě politik, vzdělávání a účinnosti změn; rozšíření znalostí včetně jejich přenosu a výměny; lépe koordinovanou spolupráci a zkvalitnění správy na různých úrovních; odstranění bariér; nové anebo lepší služby; změny v chování; vliv veřejnosti a finanční páky - a to včetně přípravy následných investic.
Páteř strategie financování programu budou tvořit priority a specifické cíle z oblasti inovací, zelených energií, klimatických změn, oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí, ekologizace městské mobility, posílení správy pro integrovaný územní rozvoj. Z výstupů a aktivit budou sice zcela určitě dominovat ty měkké (strategie, akční plány, nástroje, školení, struktury např. klastry, hodnotové řetězce, apod.), nicméně počítá se také s uskutečňováním pilotních aktivit. Míra spolufinancování z EFRR pro české příjemce by měla dosahovat 80% oprávněných výdajů.

Aktuální výzvy:


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

 

web dotaceeu.cz - Program Interreg DANUBE (2021-2027)http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/programming-period-2021-2027 

Výsledkem projektů jsou tzv. „měkké výstupy“ jako je řešení společných výzev a potřeb v konkrétních oblastech, ovlivnění politických rámců, nástrojů a služeb, ale také konkrétní pilotní investice malého rozsahu. Vzhledem ke geografickému překryvu území a cílů programu a strategie EU pro Podunají  (EUSDR) poskytují možnost spolupráce a podpory v naplnění svých cílů. 
Pro nadcházející období byly stanoveny následující priority a cíle: A Smarter Danube Region – posilévání výzkumných a inovačních kapacit, rozvoj dovedností pro smart specializaci a průmyslovou transformaci. A Greener, Low Carbon Danube Region – podpora obnovitelné energie, biologická rozmanitost, udržitelný vodní managment, přizpůsobení změněn klimatu. A More social and Inclusive Danube Region – přístup ke kvalitním službám a vzdělávání, rozvoj sociální infrastruktury, posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji. A Better Cooperation Governance – posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a stakeholderů k realizaci makroregionálních strategií.


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

web dotaceeu.cz - Program Interreg EUROPE (2021-2027)https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/ 

Program se zaměřuje na zlepšení implementace regionálních politik, včetně programů investice pro růst a zaměstnanost prostřednictvím výměny zkušeností, inovativních postupů a budováním kapacit mezi subjekty podílející se na implementaci a přípravě regionálních politik.

Jedná se o projekty měkkého charakteru, kde budou moci být realizovány pilotní aktivity v omezeném rozsahu. Projekty budou moci být realizovány ve všech tematických oblastech kohezní politiky od výzkumu a inovací, životního prostředí, klimatických změn, sociální problematiku až po oblast dopravy a integrovaného rozvoje.


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

web dotaceeu.cz - Program ESPON (2021-2027)https://www.espon.eu/ 

Program pokračuje v konsolidaci monitorovací sítě (databáze) pro územní rozvoj a soudržnost (ESPON – European Spatial Observation Network) a poskytuje k využití srovnatelná, systematická a spolehlivá data o území na celoevropské úrovni. V programu existuje několik variant účasti a forem, jak z programu profitovat.
Zájemci mohou podávat návrhy na tvorbu cílených analýz, tj. sběr dat na podporu vlastních procesů politického rozhodování. Zároveň poskytovatelé služeb soutěží o zakázky na tvorbu územních důkazů, analýz územní politiky, monitorovacích nástrojů a dalších služeb. Tematicky se program zaměří na sociální, územní a ekonomické disparity, technologické, environmentální změny, na správu/spolupráci a budování kapacit.


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

web dotaceeu.cz - Program INTERACT (2021-2027)

Navazující program Interact  je zaměřen na posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní spolupráce. Cílí zejména na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů z programů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce, a to prostřednictvím budování kapacit, poskytováním poradenství a odborných znalostí, inovativních přístupů, řešení úzkých míst implementace, obecně podpory programů Interreg, jejich spolupráce a  zviditelnění.


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Mezinárodní visegradský fond

Mezinárodní visegradský fond podporuje regionální spolupráci v rámci Visegradského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství - a je možné požádat o grant i podporu mobility. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách fondu: https://www.visegradfund.org/.

Visegradské granty

Visegradské granty podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi a vzdělávacími a výzkumnými středisky, jež přispívají ke spolupráci ve visegradském regionu.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a aktivní účast organizací z nejméně 3 zemí V4.
 • Přeshraniční spolupráce nejméně dvou organizací ze 2 sousedních zemí V4 má rovněž nárok na podporu s projekty, které se konají v okruhu 40km od hranice.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty mohou pokrýt až 100% rozpočtu projektu a 15% na režijní náklady.
 • Projekty musí řešit alespoň jeden z cílů sedmi oblastí zaměření grantového programu.

Podání žádosti o grant

Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky prostřednictvím on-line systému, který se otevírá 30 dní před každým termínem. Registrace žádosti je možná pouze s platnou e-mailovou adresou. Každá aplikace je chráněna heslem a lze k ní přistupovat a upravovat ji.

Termíny

Žádosti se přijímají třikrát ročně. Termíny jsou vždy 1. února, 1. června a 1. října. Žádosti musejí být podány do 12:00 SEČ v daný den. 


V případě dotazů k Mezinárodnímu visedradskému fondu se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Mezinárodní visegradský fond podporuje regionální spolupráci v rámci Visegradského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství - a je možné požádat o grant i podporu mobility. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách fondu: https://www.visegradfund.org/.

Granty Visegrad+

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména nečlenských státech EU na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství. 

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní zapojení alespoň 3 zemí V4 a 1 subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu, maximálně 15% z požadované částky jde na režijní náklady.
 • Projekty se musí zabývat alespoň jeden z cílů sedmi oblastí grantového programu a musí být prováděny v regionu Východního partnerství EU nebo na západním Balkáně.

Podání žádosti o grant

Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky prostřednictvím on-line systému, který se otevírá 30 dní před každým termínem. Registrace žádosti je možná pouze s platnou e-mailovou adresou. Každá aplikace je chráněna heslem a lze k ní přistupovat a upravovat ji.

Termíny

Žádosti se přijímají třikrát ročně. Termíny jsou vždy 1. února, 1. června a 1. října. Žádosti musejí být podány do 12:00 SEČ v daný den. 


V případě dotazů k Mezinárodnímu visedradskému fondu se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Mezinárodní visegradský fond podporuje regionální spolupráci v rámci Visegradského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství - a je možné požádat o grant i podporu mobility. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách fondu: https://www.visegradfund.org/.

Strategické granty

Strategické granty podporují projekt zaměřený na každoroční strategické priority Visegradské skupiny. Strategické priority vyhlašuje každoročně země V4, která v té době uskupení předsedá. Tou je od července 2020 do června 2021 Polsko.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní účast organizací ze všech zemí V4.
 • Maximální doba trvání projektů je 36 měsíců, minimálně 12 měsíců.
 • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu s 15% z režijních nákladů.
 • Projekty musí jednoznačně řešit jednu z ročních strategických priorit Visegradské skupiny.
  • Návrat ke kořenům visegradské spolupráce (Projekty zdůrazňující význam posílení vazeb a rozvoje spolupráce mezi společnostmi zemí V4 v souvislosti s 30. výročím V4)
  • Obnova po covidu (Projekty zaměřené na podporu odolnosti/oživení V4 z hlediska zdraví, hospodářství a společnosti prostřednictvím inovativních řešení)
  • Podpora regionálního brandingu a cestovního ruchu (Projekty zaměřené na propagaci vnějšího obrazu A4 a cestovního ruchu v regionu V4 a v jeho rámci)

Podání žádosti o grant

Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky prostřednictvím on-line systému, který se otevírá 30 dní před každým termínem. Registrace žádosti je možná pouze s platnou e-mailovou adresou. Každá aplikace je chráněna heslem a lze k ní přistupovat a upravovat ji.

Termíny

Žádosti se přijímají třikrát ročně. Termíny jsou vždy 1. února, 1. června a 1. října. Žádosti musejí být podány do 12:00 SEČ v daný den. 


V případě dotazů k Mezinárodnímu visedradskému fondu se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).


Podmínky pro podávání návrhů projektů

Podmínky pro podávání projektů poskytovatelů GA ČR, TA ČR, ministerstva.

TA ČR

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, zřízenou v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb., centralizující státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje.

Aktuální nabídku výzev najdete na Programy a soutěže.

Zjistěte, který program je vhodný právě pro Vás.

Před podáním návrhu projektu na TA ČR za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním, ať už je řešitel (z UP) v roli hlavního řešitele nebo spoluřešitele.

Co je potřeba ke splnění administrativních kroků při podání návrhu projektu za PřF?

 • Řádně vyplněná zelená košilka (čili Žádost o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace - 1 originál), podepsaná předkladatelem a vedoucím katedry/pracoviště.
 • Stručné informace k projektu (1 originál).

Vše vytištěné včetně podpisů (ještě před podáním v online platformě ISTA) podejte na Oddělení projektové podpory PřF UP Mgr. Silvii Šavrňákové (silvie.savrnakova@upol.cz, tel.: 737109826), která pomůže s formuláři a zajistí podpisy (děkana, tajemníka) na žádosti.

Užitečné odkazy

ISTA, online informační systém, který zajišťuje celý průběh poskytování účelové podpory, umožňuje napojení např. na relevantní registry veřejné správy a na informační systémy státu. Součástí je systém nápověd, který provede uchazeče vyplněním elektronické žádosti.

Helpdesk, platforma pro založení nových dotazů i vyhledávání dotazů existujících v databázi.

 

Ministerstvo zemědělství (MZe)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zajišťuje kompletní přípravu a vyhlášení resortních programů výzkumu MZe, vyhlášení a průběh veřejných soutěží a následnou administraci financovaných projektů v oblasti zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu. V současné době jsou podporovány VaV projekty probíhající v Programu ZEMĚ, tedy Program aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy ISTA, a to v soutěžní lhůtě.

 

Ministerstvo vnitra (MV)

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií SECTECH, realizovaný formou veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Hlavním cílem je propojení malých a středních podniků, v participaci na vývoji a transferu nových bezpečnostních technologií.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy ISTA, a to v soutěžní lhůtě.

Důležité informace k projektům

Administrace projektů na OPP PřF, praktické informace pro řešitele atd.

Administrace projektů OPP PřF

Oddělení projektové podpory (OPP PřF - 3905) je podporou při podávání projektů na PřF. Poskytuje konzultace a zajišťuje administrativu spojenou s projektem v rámci evidence na UP. V případě dotazů a pochybností se neváhejte vždy obrátit na pracovníky, kteří s agendou ochotně pomohou. Pro projekty obecně platí následující postup.

Projekty v krocích:

I. Před podáním projektové žádosti

 1. Řešitel, stejně jako spoluřešitel, informuje o záměru podat projektovou žádost příslušnou referentku OPP PřF – dle poskytovatele dotace – viz web OPP PřF.
 2. Podání každé projektové žádosti (hlavní řešitelské i spoluřešitelské) schvaluje děkan a tajemnice fakulty (kvalita žádosti, dofinancování, investice). Z toho důvodu v dostatečné časové rezervě poskytne žadatel příslušné referentce informace k projektové žádosti (anotace, rozpočet včetně případného dofinancování Kč/%, realizační tým, rozpis úvazků, systém konsorciálního řízení projektu – kdo a v jakém počtu hlasují/rozhodují – pokud je toto pro projekt relevantní), společně se zelenou košilkou (Žádost o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace – 1 originál) podepisuje žadatel a vedoucí pracoviště. Součástí žádosti je souhlas vedoucího s případným dofinancováním (Stručné informace k projektu - 1 originál). S přípravou košilky ráda pomůže pracovnice oddělení. Oba dokumenty je třeba předat na OPP PřF osobně nebo vnitřní poštou, včetně ERMS čísla dokumentu. Termíny fakultních uzávěrek a kontaktní osoby jsou uvedeny u jednotlivých výzev v sekci Oddělení projektové podpory - výzvy a sdělení.
 3. Podání žádostí v online platformách zajišťuje řešitel. Odeslání projektové žádosti ve finální (tištěné) podobě či potvrzení o podání projektu (online) datovou zprávou zajišťuje příslušná referentka OPP PřF.

II. Realizace projektu

 1. V termínech daných zadávací dokumentací či pokyny poskytovatele je nezbytné zajistit podpis smlouvy o řešení projektu tzv. poskytovatelská či grantová smlouva – zasílá poskytovatel dotace. Poskytovatelskou smlouvu či dodatek nepřipomínkuje právní oddělení, na tento typ smluv UP pouze může přistoupit, nikoli ji měnit. Smlouvu podepisuje rektor, příp. jeho statutární zástupce, v některých případech i řešitel (dle zadání poskytovatele).
 2. Znění veškerých dalších smluv – o spolupráci na řešení části projektu (tzv. spoluřešitelské či účastnické smlouvy), konsorciálních, spoluřešitelských dodatků ke smlouvám a dalších – připomínkuje před podpisem zúčastněných stran Právní oddělení RUP nebo se použije vzorová smlouva připravená PO RUP (např. spoluřešitelské smlouvy k projektům GAČR). K tomuto účelu předkladatel doloží příslušnou dokumentaci (projektovou smlouvu, zadávací dokumentaci, návrh spoluřešitelské smlouvy apod.).
 3. Podpis veškerých smluv a dodatků zajištuje řešitelům i spoluřešitelům OPP PřF. K tomuto účelu předkladatel doloží na OPP PřF příslušnou dokumentaci (projektovou smlouvu, zadávací dokumentaci, návrh spoluřešitelské smlouvy apod.) a také formuláře (růžová a žlutá košilka) nezbytné k podpisu rektora/statutárního zástupce a k vložení smlouvy/dodatku do CES a RS.
 4. Řádně vyplněné formuláře – tzv. žlutou košilku (Formulář žádosti o podpis smlouvy vázané na projekt - 1 originál), a tzv. růžovou košilku (Interní formulář k žádosti o podpis smlouvy/objednávky rektorem/děkanem - 1 originál – slouží také jako žádost k vložení do CES a RS) obě košilky podepisuje řešitel/spoluřešitel projektu (PřF) a vedoucí pracoviště (PřF). Podepsané košilky je třeba předat na OPP PřF osobně nebo vnitřní poštou, včetně ERMS čísla dokumentu..
 5. Finální verze smlouvy (tj. smlouva podepsaná všemi účastníky) musí být neprodleně předána na oddělení OPP PřF, které zajistí vložení smlouvy/dodatku do CES (centrální evidence smluv UP) a následně informuje o vložení do CES předkladatele smlouvy. Po zveřejnění smlouvy v CES je smlouva zveřejněna také v RS (Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky), pokud předkladatel smlouvy neuplatní jednu z výjimek a smlouva/dodatek nemusí být v RS zveřejněn (např. plnění smlouvy výhradně v zahraničí). Předkladatel smlouvy/dodatku je o zveřejnění informován prostřednictvím automaticky vygenerovaného e-mailu. O vložení smlouvy/dodatku do CES informuje řešitele/spoluřešitele mailem klíčový uživatel PřF.
 6. Dle Zákona o registru nabývají smlouvy/dodatky účinnosti až s datem zveřejnění v RS.
 7. Lhůta k odeslání smlouvy/dodatku do RS činí podle zákona o registru smluv maximálně 30 dní od uzavření smlouvy/dodatku, tj. od data posledního podpisu uvedeného ve smlouvě/dodatku. Dále platí, že v případě, že smlouva/ dodatek není zveřejněn v RS nejpozději do tří měsíců od data posledního podpisu, pozbývá platnosti. Důsledkem mohou být sankce ze strany poskytovatele.
 8. Za evidenci smluv/dodatků je na PřF odpovědný zaměstnanec, klíčový uživatel – Mgr. Silvie Šavrňáková,  silvie.savrnakova@upol.cz. V případě dotazů či pochybností ji kontaktujte e-mailem nebo telefonicky na čísle 585 634 011.
 9. Obecná pravidla a závazný postup pro vedení evidence smluv (a dodatků) na UP upravuje směrnice rektora UP B3-17/5-SR.
 10. Originály smluv a dodatků jsou zasílány prostřednictvím oddělení OPP PřF k archivaci na Právní oddělení RUP.
 11. K samotné realizaci projektu je ze strany řešitele/spoluřešitele nezbytná znalost podmínek realizace projektu, zadávací dokumentace, dalších příloh a metodických pokynů vydaných poskytovatelem dotace.
 12. Řešitel/spoluřešitel před zahájením realizace projektu kontaktuje ekonomické oddělení (Ing. Kopecká) k přidělení SPP prvku projektu a personální oddělení (Mgr. Vašková, paní Caletková) k zajištění pracovních smluv, dohod o změně PS, návrhu na změnu mzdového zařazení a také popisu pracovní činnosti pracovníků projektu.

III. Dílčí zprávy, závěrečné zprávy, zprávy o činnosti, zprávy o realizaci projektu

 1. Dle konkrétních podmínek jednotlivých poskytovatelů dotace – viz informace na webových stránkách poskytovatelů a OPP PřF.

Praktické informace pro řešitele

CES centrální evidence smluv - obecná pravidla a závazný postup pro vedení evidence smluv (a dodatků) na UP upravuje směrnice rektora UP B3-17/5-SR.

Registr smluv - vyhledávání zveřejněných smluv na stránkách MVČR smlouvy.gov.cz/vyhledavani

Každý řešitel projektu, jemuž je přidělen SPP prvek, má možnost sledovat čerpání rozpočtu na projektu, a to prostřednictvím Portálu UP. Po přihlášení na portal.upol.cz se vpravo, v jedné z nabídek, objeví „SAP“. Po rozkliknutí této nabídky se řešitel dostane na stránku, kde vlevo vybere možnost „Čerpání SPP prvků“. Tam by měly být k dispozici ty SPP prvky projektů, které má řešitel přiděleny na svoje jméno (hlavní řešitel projektu). Následně zadá období, za které požaduje stav čerpání zjistit. Sjetina ze SAP obsahuje položky naúčtované na daný SPP prvek.

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou: návrh projektu, zadávací dokumentaci, smlouvu o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí.

Na základě výsledků kontroly projektů si dovolujeme upozornit řešitele a spoluřešitele na skutečnost, že školení pro pracovníky projektu, byť by se jednalo o odborné školení, není uznatelným nákladem. Náklady na konferenci jsou uznatelným nákladem pouze v případě aktivní účasti na konferenci a pouze ve dnech konání konference.

 

Projektový tým

Mgr. Miriam Delongová
referentka projektové podpory
585 634 022
miriam.delongova@upol.cz

agenda: projekty GA ČR, MŠMT (mimo OP VVV), Ministerstva zdravotnictví, Evropské fondy (Horizont Evropa), juniorské projekty UP

Ing. Bc. Tea Pokorná
projektová manažerka
585 634 051
tea.pokorna@upol.cz

agenda: OP VVV (Podpora mobility na UP II), OP Jan Amos Komenský (OP JAK), OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), OP Životní prostředí, IROP, ITI olomoucké aglomerace, OP Doprava, Mezinárodní visegradský fond, Interreg (všechny programy přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce)

Mgr. Silvie Šavrňáková
referentka projektové podpory
585 634 011
silvie.savrnakova@upol.cz

agenda: CES, projekty TA ČR, projekty Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, MPO - Národní plán obnovy, Ministerstva kultury, Ministerstva vnitra, Ministerstva financí atd., projekty IGA