Oddělení projektové podpory - výzvy a sdělení

Aktuality

Přírodovědecká fakulta společně s Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého v Olomouci realizuje přípravu
projektové žádosti strategického projektu
. Výdaje na mzdu/plat/finanční odměnu pracovníka jsou hrazeny v rámci přípravného projektu Příprava projektové žádosti strategického projektu "Národní centrum kompetence pro aplikace digitálních technologií" realizovaného v rámci dotačního programu Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II, reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016626, který je spolufinancovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů a rozpočtu Olomouckého kraje.

Krajský projekt podpořil přípravu strategického návrhu projektu v soutěži Národní centra kompetence 2 Technologické agentury České republiky, kterého se naše univerzita účastní postupem do dalšího kola po splnění povinných náležitostí v rámci hodnotícího procesu. Vyhlášení výsledků očekáváme na podzim roku 2022.

Dle vyjádření rektorátu UP. V zájmu vylepšení chodu kanceláře rektora bychom s Vámi rádi sdíleli následující úpravy pro agendu podepisování dokumentů:

 • stále platí, že všechny smlouvy k podpisu rektora je nutné opatřit průvodním formulářem, tzv. "košilkou" s příslušnými podpisy před samotným podpisem rektora.  Košilka slouží jako identifikace smlouvy, zodpovědné osoby za smlouvu a přehled provedené kontroly relevantních součástí (děkanát apod.), 
 • smlouvy bez kompletně vyplněného průvodního formuláře/košilky budou zaslány zpět odesílateli,
 • připomínáme, že všechny dokumenty, kromě studijních záležitostí, musí projít nejdříve kontrolou kvestorky, pak jsou předloženy panu rektorovi.

Přestože je snahou sekretariátu rektora podpisy rektora vyřídit vždy v co nejkratší lhůtě, objem dokumentů je opravdu velký a je třeba počítat s tím, že vyřízení podpisu může nějakou dobu (i pár dní) trvat.

V rámci PřF se nemění pravidlo, že košilky jsou vyplňovány na katedrách/pracovištích a následně jsou doručovány na děkanát, kde je příslušné pracovnice zpracují včetně přiložených dokumentů (smlouvy, dodatky apod.), a zašlou na rektorát k podpisu statutára (rektor a prorektoři). Informace k administraci a typy košilek najdete v sekci Kuchařka k administraci projektů na stránce OPP.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat OPP.

Národní RIS3 strategie (2021–2027) zajišťuje zacílení evropských, národních i regionálních prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací a směřuje tuto podporu do vybraných prioritních oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR založené na využívání znalostí a na inovacích. Klade důraz na sféru znalostní ekonomiky a na transformaci hospodářství tak, aby rostla konkurenceschopnost založená na inovacích, nikoli na nízkých nákladech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je gestorem plnění této základní podmínky, spolugestory jsou Úřad vlády ČR (RVVI) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Národní RIS3 strategie, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR a podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

Více na stránce MPO.

 

GAČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s chorvatskou agenturou Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje chorvatská agentura HRZZ jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Soutěžní lhůta začíná 28. 3. 2024. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 17. 5. 2024, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 10. 5. 2024, který stanovila HRZZ pro chorvatské uchazeče agentura.

Důležité termíny na PřF:

 • 14. 5. 2024 dodat originál vyplněné zelené košilky (Žádosti o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace), podepsané předkladatelem a vedoucím katedry/pracoviště a Stručnou informaci k projektu, případně draft návrhu projektu poštou nebo osobně na OPP, Mgr. Ľubica Korcanová.
 • 16. 5. 2024 termín pro podání projektového návrhu na email lubica.korcanova@upol.cz.

Čestné prohlášení o způsobilosti za UPOL bylo podáno.

Projekt je potřeba založit v aplikaci pro podání návrhu projektu GRIS ve výzvě Lead Agency – Partner Organization – 2025.

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců.

Více informací o této výzvě najdete také na stránkách Grantové agentury ČR.

S účinností od 1. dubna 2024 dochází k úpravě náplní hodnoticích panelů v rámci oborové komise Lékařské a biologické vědy. Návrhy projektů zasílaných do soutěží vypsaných v roce 2024 je nutné přiřadit podle jejich zaměření do panelů s nově určenou náplní. 

Lékařské a biologické vědy

 • Biochemie, molekulární a strukturní biologie, genetika, genomika a bioinformatika (Biochemistry, Molecular and Structural Biology, Genetics, Genomics and Bioinformatics) - P301
 • Mikrobiologie, parazitologie, imunologie a biotechnologie (Microbiology, Parasitology, Immunology and Biotechnology) - P302
 • Buněčná, vývojová a evoluční biologie, regenerace a reprodukce (Cell, Developmental and Evolutionary Biology, Regeneration and Reproductiony) - P303
 • Nádorová biologie, experimentální onkologie (Tumor Biology, Experimental Oncology) - P304
 • Neurovědy (Neurosciences) - P305
 • Lékařské vědy - fyziologie a biofyzika, patologie a patofyziologie, diagnostika a terapie, farmakologie a toxikologie (Medical Sciences - Physiology and Biophysics, Pathology and Pathophysiology, Diagnostics and Therapy, Pharmacology and Toxicology) - P306

Konkrétní zaměření jednotlivých panelů naleznete na stránkách Grantové agentury ČR.

Ľubica Korcanová

Zdroj: GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila 12. 2. 2023 výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty.

Při podávání projektových návrhů můžete nahlédnout do Zadávací dokumentace podle jednotlivých typů projektů nebo odpovědě na své otázky můžete najít na stránce GA ČR - Často kladené otázky.

V případě dotazů a nejasností se obraťte na OPP - Mgr. Ľubica Korcanová (lubica.korcanova@upol.cz)

Ľubica Korcanová

zdroj: GAČR

Grantové agentuře České republiky (GA ČR) se podařilo rozšířit spolupráci s nejvýznamnější americkou grantovou agenturou National Science Foundation (NSF). Nově tak budou moci vědci z obou zemí společně pracovat na vědeckých projektech v oblasti kyberbezpečnosti. Očekává se, že na podporu tohoto tématu půjde několik milionů korun ročně.

O náklady na jednotlivé projekty se budou agentury dělit – českou část projektu bude financovat GA ČR a americkou NSF. Očekává se, že každá z agentur podpoří vědecké projekty v oblasti kyberbezpečnosti několika miliony korun ročně.


Ľubica Korcanová

TA ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu dvanáctou veřejnou soutěž v Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 „Technologičtí lídři” (PP1).

Předmětem dvanácté veřejné soutěže Programu TREND, PP1 je výběr návrhů projektů zaměřených na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Soutěžní lhůta začíná dnem 27. 6. 2024 a končí dnem 14. 8. 2024.

Více na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 7. 8. 2024.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Technologická agentura České republiky osmou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce. 

Program SIGMA – DC4 se zaměřuje na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s podporou zahraničních organizací. 

Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

Návrh projektu se předkládá prostřednictvím informačního systému ISTA v anglickém jazyce. TA ČR doporučuje, abyste si po přihlášení přepnuli informační systém ISTA na anglickou verzi přes ikonu anglické vlajky v pravém horním rohu. 

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

Lokalita Název zahraniční organizace Zkratka
Francouzská republika French National Research Agency ANR
Korejská republika Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning KETEP
Korejská republika Korea Institute for Advancement of Technology KIAT
Sasko, Spolková republika Německo Saxon State Ministry for Economic Affairs, Labour and Transport SMWA
Spojené státy americké Department of Energy of the United States of America DOE
Tchaj-wan Ministry of Economic Affairs MoEA
Tchaj-wan National Science and Technology Council NSTC

Soutěžní lhůta začíná dnem 16. května 2024 a končí dnem 17. července 2024.

Více na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 10. 7. 2024.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Nejčastější chyby v projektech v realizaci, při kontrolách na místě a při podávání návrhů projektů do veřejných soutěží.

Více na stránce poskytovatele.

Na základě zákona č. 130/2002 Sb. vzniká všem příjemcům podpory povinnost zanést údaje do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. 

TA ČR stanovuje termín pro předání výsledků za rok 2023 nejpozději do 30. 4. 2024. Tento termín byl zvolen z důvodu procesu kontroly zaslaných dodávek dat tak, aby je bylo možné včas připravit a odeslat do termínu stanoveného tímto zákonem.

Více na stránce poskytovatele.

 

Průběžnou zprávu a Závěrečnou zprávu (pokud projekt končí v prosinci) v ISTA zpřístupní zhruba v polovině prosince. Pokud projekt končí v jiném měsíci, Závěrečnou zprávu v ISTA zpřístupní zhruba v polovině měsíce, ve kterém projekt končí. Při zpřístupnění zprávy přijde automatická notifikace formou e-mailu vlastníkovi a hlavnímu řešiteli projektu.

Průběžné zprávy za rok 2023 je nutno odevzdat: do 30. 1. 2024

Závěrečná zpráva: nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu

Zprávy o implementaci výsledků do 31. 7. 2024

Kontrola úroků z projektu na b.ú. UPOL do 20. 1. 2024.

Týká se všech programů (vyjma programu Beta).

Zprávy se zpracovávají v systému ISTA. Návod k vyplnění TAČR je dostupný v ISTA po přihlášení.

Potvrzení podání budou odesílán prostřednictvím datové schránky UPOL. Abychom stihli vše řádně a včas odeslat, prosím o dodání podkladů na můj e-mail silvie.savrnakova@upol.cz z Vaší strany nejpozději do:

24. 1. 2024  – týká se průběžných zpráv

Závěrečné zprávy budou odesílány průběžně. Prosím o dodání podepsané žluté košilky k souhlasu vedení fakulty, abych mohla zprávy chystat k odeslání, případně zajistit podpis za UPOL. 

 

 

Technologická agentura ČR představuje nový Metodický pokyn POK-04_2023 „Uznávání/neuznávání nezaúčtovaných nákladů“.

Smyslem tohoto Metodického pokynu je objasnit možné chyby ve vedení účetních evidencí nákladových položek a poskytnout Vám nezbytné informace pro jejich správné vykazování.

Technologická agentura ČR zpracovala metodický dokument “Specifikace požadavků poskytovatele na výsledky VaV”. Dokument má sloužit zejména jako podpůrný materiál pro uchazeče a příjemce ve veřejných soutěžích, výzvách a veřejných zakázkách ve výzkumu, vývoji a inovacích, dále pro hodnotitele, interní pracovníky TA ČR a zástupce resortů, kteří se podílejí na realizaci resortních potřeb v programech veřejných zakázek.
Je účinný od 3. 1. 2023 a je závazný pro všechny výsledky dosažené za podpory TA ČR po 3. 1. 2023. Tyto výsledky budou TA ČR uznány pouze v případě, že budou splňovat podmínky dle této metodiky.

Více informací zde.

Dovolujeme si informovat všechny řešitele, že v rámci programů financovaných z Národního plánu obnovy (NPO) je DPH neuznatelným nákladem. Tato informace bývá uvedena v Zadávací dokumentaci a v Rozhodnutí o udělení dotace, a je třeba dodržovat podmínky stanovené poskytovatelem.

Vzhledem k financování projektů v letošních mezinárodních výzvách z prostředků Národního plánu obnovy (NPO), informuje Technologická agentura ČR (TA ČR) uchazeče o podmínkách, které musí projekty financované z NPO splnit.

Více na stránce poskytovatele.

Technologická agentura České republiky. Podpora začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu spadá pod jednu ze šesti priorit Evropského výzkumného prostoru. Je důležitým prvkem strategie Evropské komise pro genderovou rovnost ve výzkumu a inovacích.

Kdy a jak v projektech zohledňovat genderovou dimenzi v obsahu výzkumu?

Téma gendru bývá specifikováno také v příručce pro hodnotitele (odpovědi na základní otázky k hodnocení projektů) u příslušné projektové výzvy na www.tacr.cz.

Rovné příležitosti na UP

Naše univerzita usiluje o vytvoření otevřeného, tolerantního a respektujícího prostředí, které vylučuje jakoukoliv formu diskriminace. V budoucích letech bude usilovat o zvyšování genderové rovnosti a budování kultury rovných příležitostí. Za tímto účelem byl zpracován Plán rovných příležitostí na Univerzitě Palackého v Olomouci/Gender Equality Plan (EN), který stanovuje pro období 2022–2023 konkrétní cíle a opatření směřující k systematickému řešení genderové rovnosti na UP.

Ocenění Univerzity Palackého v Olomouci Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)/ HR Award.

MŠMT

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Ostatní ministerstva a fondy

Dotační program Aplikace, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP TAK), se zaměřuje na podporu výzkumných a vývojových projektů s tržním potenciálem.

Plánovány jsou dvě výzvy:

Aplikace – výzva II.

 •  Zaměřena na podporu, kterou lze využít na výzkumné či vývojové projekty, jejichž výstupem je velmi inovativní softwarové řešení s dobrým tržním potenciálem..

Aplikace – výzva III.

 • Zaměřena především na vybrané prioritní oblasti, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR, tedy na tzv. high-tech technologie.

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v programu Aplikace mohou zažádat podniky všech velikostí v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl - výrobní sektor,
 • IT,
 • výroba a rozvody energie,
 • zásobování vodou, činnosti související s odpady a sanacemi,
 • stavebnictví,
 • činností výzkumu a vývoje v profesních, vědeckých a technických činnostech.

Výše dotace na výzkum a vývoj

Dotace na výzkum a vývoj se pohybují od 2 do 125 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu činnosti:

 • malý podnik (<49 zaměstnanců) – až 80 % z vynaložených výdajů,
 • střední podnik (50–249 zaměstnanců) – až 75 % z vynaložených výdajů,
 • velký podnik (>250 zaměstnanců) – až 65 % z vynaložených výdajů.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Vláda schválila program TWIST z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který podpoří primárně projekty malých a středních firem realizovaných ve spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi. Program je navržen na období 2025 až 2031 a první veřejnou soutěž na výběr projektů v oblasti umělé inteligence vyhlásí MPO ještě letos.

Více v tiskové zprávě.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Ministerstvo zdravotnictví vypisuje dne 13. 5. 2024 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024–2030.

Předpokládané termíny:

 • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2025 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2028,
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.
 • Soutěžní lhůta, období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku, tj. 14. 5. 2024 a končí dnem 26. 6. 2024 (do 12:00 hod.).

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění.

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP vytvořené k tomuto účelu. Pro vstup do aplikace ISVP je nutné mít zřízený uživatelský účet (pro pomoc s vytvořením uživatelského účtu kontaktujte lubica.korcanova@upol.cz).

Souhlas s podáním návrhu projektu (zelenou košilku) a Stručné info k projektu (případně draft) doručte interní poštou nebo osobně na Oddělení projektové podpory, 6.004, Mgr. Ľubica Korcanová nejpozději 20. 6. 2024.

Projektovou žádost, včetně relevantních příloh dle ZD, k odeslání na AZV, doručte na lubica.korcanova@upol.cz nejpozději do 24. 6. 2024.

Upozorňuji, že pokud to podmínky projektu umožňují, je v projektové žádosti POVINNÁ tvorba sociálního fondu ve výši 1 %.

Veškerá čestná prohlášení o způsobilosti budou za UPOL zaslána.  

Podrobné informace naleznete na stránkách AZV.

Ľubica Korcanová

Příkazem ministra kultury č. 5 ze dne 4. 4. 2023 (PM č. 5/2023) byl zrušen dosavadní Příkaz ministra kultury č. 21 ze dne 9. 10. 2018 (PM č. 21/2018) a platné postupy schvalování výsledků výzkumu a vývoje „Programu NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030“ a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací v působnosti Ministerstva kultury na léta 2024 – 2028 se s účinností od 12. 4. 2023 řídí Příkazem ministra kultury č. 5/2023, který nabyl účinnosti dne 12.4.2023.

Více na stránce poskytovatele.

S ohledem na vývoj rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace pro program NAKI III je nejbližší termín vyhlášení další VS tedy až v r. 2027 (předpoklad v polovině měsíce  března) pro projekty na léta 2028-2030.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Inovační vouchery OP TAK jsou ideální pro podporu spolupráce s firmami. Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (žadatel), které mohou získat až 75 % dotace na nákup služeb na UP (tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu, optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.). Velkou výhodou je administrativní nenáročnost a vysoká míra úspěšnosti.

Příjem žádostí: 1. února 2023 - 1. února 2024 (průběžně). Bližší informace a potřebnou součinnost poskytne Ing. Libor Hájek, tel. 585 634 076, e-mail: libor.hajek@upol.cz. Podrobnější informace zde.

Hlavním posláním Fondů EHP a Norska je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Třetí období (2014–2021) s podporou projektů zaměřených na lidská práva, životní prostředí, vědecký výzkum, vzdělání, zaměstnanost mladých, prevence katastrof, domácí násilí či mezinárodní migrace je ukončeno. Aktuálně probíhá vyjednávání mezi Norskem a Kanceláří finančího mechanismu v Bruselu. Vyhlášení dalších výzev nelze očekávat dříve než na přelomu let 2025/2026.

Koordinátorem Fondů EHP a Norska je Ministerstvo financí České republiky.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Národní operační programy

web MPO - RIS3 2021-2027

"Národní RIS3 strategie podmiňuje čerpání financí operačních programů 2021 - 2027 z EU fondů."

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 (z anglického Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation - RIS3, dále též „Národní RIS3 strategie“) zajišťuje promyšlené a účelné zacílení evropských, národních i regionálních prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací a směřuje tuto podporu do vybraných prioritních oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR založené na využívání znalostí a na inovacích. Identifikace a rozvíjení těchto perspektivních oblastí, tedy „inteligentní specializace“, staví na silných stránkách ČR a jednotlivých krajů. Usiluje o cílené „chytré“ využívání unikátní kombinace příležitostí, které nabízí naše hospodářské zázemí a výzkumné a inovační kapacity.

Národní RIS strategie 2021-2027 v anglickém jazyce.


Krajská dimenze

Nedílnou součástí Národní RIS3 strategie jsou vstupy z Krajských RIS3 strategií, jež podléhají schválení regionálním samosprávám. Základním smyslem krajských RIS3 strategií je identifikace zvláštností inovačních systémů v jednotlivých krajích, včetně existující či potenciální specializace, a tím doplnění intervencí realizovaných z národní úrovně. Klíčovou roli hraje budování regionálních partnerství mezi podnikatelskou sférou a veřejných výzkumem.

Krajská RIS3 strategie - Olomoucký kraj (20.06.2020)

web: OP Životní prostředí 2021 - 2027

Předběžný harmonogram výzev na rok 2022

Program je v současnosti ve fázi příprav a je naplánován na evropské programové období 2021–2027. Způsobilost výdajů končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen. Program bude financovaný z EFRR a FS. Výše a míra podpory se bude lišit v závislosti na jednotlivých podporovaných aktivitách. V této fázi přípravy ještě není stanovena. Žádosti se budou podávat elektronicky přes webové stránky OP ŽP.

OP ŽP bude podporovat:

 • energetické úspory a obnovitelné zdroje energie – ve veřejném sektoru a v domácnostech,
 • adaptace na změny klimatu – se zaměřením na prevenci a přizpůsobení se suchu, povodním a sesuvům půdy či podporu environmentálních center,
 • vodohospodářská infrastruktura – podpora výstavby vodovodů a přivaděčů, kanalizací a čistíren odpadních vod,
 • oběhové hospodářství – podpora prevence vzniku odpadů a jejich materiálového a energetického využití,
 • biodiverzita – podpora obnovy a péče o přírodní stanoviště a druhy, zprůchodnění migračních překážek, omezování šíření invazních druhů,
 • ovzduší – podpora náhrady a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a systémů na monitoring kvality ovzduší,
 • sanace – podpora sanací kontaminovaných lokalit.

Programový dokument OP ŽP 2021-2027 (27.09.2021)

Podklady k žádosti o podporu OPŽP 2021–2027

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.3 - Adaptace na změnu klimatu

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.4 - Vodovody a kanalizace

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.5 - Oběhové hospodářství

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.6 - Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.6 - Péče o přírodní stanoviště a druhy

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.6 - Sanace skládky


V případě dotazů k OP ŽP se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Zdroj: web OP TAK, MPO

Operační program navazuje na OP PIK 2014-2020. 

Vyhlášení prvních výzev OP TAK se očekává na konci 1Q roku 2022.  Parametry výzev by mohly být zveřejněny do konce tohoto roku. K vyhlášení prvních výzev dojde začátkem roku 2022.

Evropské a národní priority a jejich cíle definují 5 základních priorit pro OP TAK:

 • Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
 • Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
 • Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury
 • Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
 • Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

Důležité odkazy:

OP TAK - Programový dokument - verze 29.07.2021

OP TAK - Řešení potenciálních překryvů OP TAK s ostatními operačními programy (2021-2027)

OP TAK - Orientační rozpočet a monitoring

OP TAK - Alokace dle podporovaných oblastí

OP TAK - Mapa regionální podpory 01.01.2022 - 31.12.2027

OP TAK - Struktura


V případě dotazů k OP TAK se obracejte na:

 

Zdroj: web Národní plán obnovy 

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje Národní plán obnovy, který obsahuje plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost/restartování a modernizace ekonomiky po COVID-19.

Národní plán obnovy - pro hospodářský růst, udržitelný rozvoj, dekarbonizaci, digitalizaci a podporu nejslabších regionů.


Důležité odkazy:

Národní plán obnovy - projektový dokument 04/2021

Pilíře Národního plánu obnovy

Národní plán obnovy - obsah jednotlivých pilířů


V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

web OP Rybářství

Operační program Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) v programovém období 2021 – 2027 a přispívá především k plnění cílů Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu.
V České republice je OP Rybářství zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je zároveň hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě a v navazující strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“.


Návrh programového dokumentu OP Rybářství - říjen 2020


V případě dotazů k OP Rybářství se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy; Alokace: 4,9 mld. EUR (cca 126,8 mld. Kč); Fond:  EFRR, Fond soudržnosti

web OPD 2021+


Základním výchozím dokumentem pro tvorbu Operačního programu Doprava 2021–2027 je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Jako strategický cíl si v této koncepci Česká republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu“. Pro Českou republiku je jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy, což umožní lepší propojení mezi regiony a mezi Českou republikou a ostatními státy EU.

Operační program Doprava 2021–2027 bude mít tři věcné priority a čtvrtá priorita je určena pro Technickou pomoc:

 • Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě
 • Priorita 2 – Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě
 • Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
 • Priorita 4 – Technická pomoc

Programový dokument OP Doprava 2021-2027


V případě dotazů k OPD se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

IROP a ITI OA 2021 - 2027

zdroj: web IROP 2021-2027

IROP je široce zaměřený program, který má za cíl přispět k rozvoji jednotlivých regionů v České republice a ke zlepšení kvality života tamních obyvatel. Usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Administrací programu IROP bylo pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které tuto činnost vykonává jako zprostředkující subjekt pověřený touto činností Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Programový dokument IROP 2021-2027 (20.08.2021)

Aktivity IROP 2021-2027 - Zaměření IROP 2021.2027


V případě dotazů k IROP se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

zdroj: web ITI AO

Integrované teritoriální investice jsou nástrojem, který podporuje využívání finančních zdrojů z více operačních programů a má potenciál zajistit lepší celkové výsledky při stejné výši veřejných financí díky koncentraci financování do určitého území a následné akceleraci dopadů. Prostřednictvím ITI mají regionální subjekty možnost zapojit se do přípravy a realizace s programu, který je určený k rozvoji území na základě místního přístupu.

ITI OA - Integrovaná strategie 2021 - 2027 - projektový dokument  - Mapa vymezení ITI OA 2021-2027


V případě dotazů k ITI OA se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Projekty EU

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Horizon Europe

Technologické centrum Praha vydalo novou brožuru pro Granty Evropské rady pro výzkum (ERC) v rámci serie VADEMECUM. Brožura má sloužit nejen zájemcům o granty ERC z řad vědeckých pracovníků a potenciálním řešitelům, ale také projektovým manažerům ve všech fázích přípravy a realizace projektu.


Tea Pokorná

Aurora Alliance

 • Mobilita musí proběhnout na partnerské univerzitě v rámci Aliance Aurora.
 • Délka mobility by neměla být delší než 7 dní.
 • Maximální výše financování je 1000 EUR na mobilitu.
 • Finanční podpora (cestovní výlohy a ubytování) bude studentům vyplacena zpětně po ukončení mobility.  Je tedy nutné, aby si studenti mobilitu předfinancovali z vlastních prostředků.
 • Vyplněnou přihlášku musí student odeslat min. 2 měsíce před plánovanou mobilitou.
 • Hlásit se mohou studenti všech studijních programů (Bc., Mgr. i PhD.)
 • V případě udělení kreditů si studenti sami vyřizují uznání ECTS kreditů na PřF UP

Přihláška ke studentské mobilitě a dokument "Aurora Student Mobility Scheme" obsahující podrobnější informace.

Informace ke studentským mobilitám je možné nalézt na odkazu zde: https://aurora.upol.cz/call-aurora-student-mobilities/

Pro dotazy: aurora.up@upol.cz


Tea Pokorná

web: Aurora Alliance UPOL

Aurora AllianceČlenové aliance

Univerzita Palackého v Olomouci vstoupila do prestižní mezinárodní Aurora Alliance, která sdružuje vybrané univerzity napříč celou Evropou. Ty se intenzivně zaměřují na výzkum a zároveň věnují velkou pozornost tématům udržitelného rozvoje. Celkovou vizí je využít naši akademickou excelenci ve vzdělávání a výzkumu k ovlivnění společenských změn. Dne 18.10.2021 se konal Open Day Aurora Alliance na PdF UPOL. Úvodem toto společenství univerzit představil rektor prof. Martin Procházka společně s dalšími prorektory. Následovaly prezentace Zahraničního odd. RUP.


Open Day Aurora Alliance 18.10.2021

pror. JUDr.Mag.i. Michal Malacka, Ph.D., MBAprof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.Prof. Mgr.MgA. Vít Zouhar, Ph.D.Selma Porobić, PhD


Tea Pokorná

Programy přeshraniční spolupráce 2021 – 2027

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2021 - 2027

Program Interreg Europe vyhlásil 2. výzvu k podávání projektů. Termín pro odevzdání projektů byl stanoven na 09.06.2023 12:00 hod. (fakultní deadline 05.06.2023).

Jedná se o výzvu k předkládání návrhů projektů meziregionální spolupráce s předpokládanou dobou realizace 4 let a mírou financování až 80 % z ERDF.

Program Interreg Europe podporuje primárně výměnu a přenos zkušeností, inovativních přístupů a budování kapacit mezi veřejnými orgány a dalšími organizacemi, které se zabývají politikou, v celé Evropě s cílem zlepšit jejich nástroje politiky (policy instruments), regionálního rozvoje, včetně programů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst.

Cílem programu je podpora meziregionální spolupráci mezi regiony z celé Evropy zahrnující 27 členských států EU, Norsko a Švýcarsko v následujících programových oblastech: 

 • Smarter Europe 
 • Greener Europe 
 • More connected Europe 
 • More social Europe 
 • Europe closer to Citizens 

Žádosti mohou podávat:

 • orgány veřejné správy,
 • veřejnoprávní subjekty
 • soukromé neziskové subjekty

V souladu s cílem programu jsou hlavní cílovou skupinou programu Interreg Europe politicky odpovědné orgány (policy responsible authorities). Těmito organizacemi mohou být národní, regionální nebo místní orgány, jakož i další příslušné organizace odpovědné za vypracování a/nebo provádění politik regionálního rozvoje. 

Z tohoto důvodu je zapojení orgánu odpovědného za politiku jako partnera povinné alespoň u 50 % nástrojů politiky (policy instruments), jimiž se projektová žádost zabývá. U zbývajících nástrojů politiky (pokud existují) musí být tyto orgány zapojeny jako "přidružený orgán politiky“ (associated policy authority).

Podrobnosti včetně zadávací dokumentace jsou na webu programu.


Tea Pokorná

web dotaceeu.cz - Interreg CENTRAL EUROPE (2021-2027)https://www.interreg-central.eu/Content.Node/discover/InterregCE2021.html 

Program má být cílen na: zlepšení v přípravě politik, vzdělávání a účinnosti změn; rozšíření znalostí včetně jejich přenosu a výměny; lépe koordinovanou spolupráci a zkvalitnění správy na různých úrovních; odstranění bariér; nové anebo lepší služby; změny v chování; vliv veřejnosti a finanční páky - a to včetně přípravy následných investic.
Páteř strategie financování programu budou tvořit priority a specifické cíle z oblasti inovací, zelených energií, klimatických změn, oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí, ekologizace městské mobility, posílení správy pro integrovaný územní rozvoj. Z výstupů a aktivit budou sice zcela určitě dominovat ty měkké (strategie, akční plány, nástroje, školení, struktury např. klastry, hodnotové řetězce, apod.), nicméně počítá se také s uskutečňováním pilotních aktivit. Míra spolufinancování z EFRR pro české příjemce by měla dosahovat 80% oprávněných výdajů.

Aktuální výzvy:


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

 

web dotaceeu.cz - Program Interreg DANUBE (2021-2027)http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/programming-period-2021-2027 

Výsledkem projektů jsou tzv. „měkké výstupy“ jako je řešení společných výzev a potřeb v konkrétních oblastech, ovlivnění politických rámců, nástrojů a služeb, ale také konkrétní pilotní investice malého rozsahu. Vzhledem ke geografickému překryvu území a cílů programu a strategie EU pro Podunají  (EUSDR) poskytují možnost spolupráce a podpory v naplnění svých cílů. 
Pro nadcházející období byly stanoveny následující priority a cíle: A Smarter Danube Region – posilévání výzkumných a inovačních kapacit, rozvoj dovedností pro smart specializaci a průmyslovou transformaci. A Greener, Low Carbon Danube Region – podpora obnovitelné energie, biologická rozmanitost, udržitelný vodní managment, přizpůsobení změněn klimatu. A More social and Inclusive Danube Region – přístup ke kvalitním službám a vzdělávání, rozvoj sociální infrastruktury, posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji. A Better Cooperation Governance – posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a stakeholderů k realizaci makroregionálních strategií.

 

PRIORITY A CÍLE NA OBDOBÍ 2021–2027

1. Chytřejší Podunají

2. Zelenější, nízkouhlíkový Podunají

3. Sociálnější Podunají

4. Lepší správa spolupráce v Podunají

 


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

web dotaceeu.cz - Program Interreg EUROPE (2021-2027)https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/ 

Program se zaměřuje na zlepšení implementace regionálních politik, včetně programů investice pro růst a zaměstnanost prostřednictvím výměny zkušeností, inovativních postupů a budováním kapacit mezi subjekty podílející se na implementaci a přípravě regionálních politik.

Jedná se o projekty měkkého charakteru, kde budou moci být realizovány pilotní aktivity v omezeném rozsahu. Projekty budou moci být realizovány ve všech tematických oblastech kohezní politiky od výzkumu a inovací, životního prostředí, klimatických změn, sociální problematiku až po oblast dopravy a integrovaného rozvoje.


10.02.2022 - Infoden Interreg EUROPE - všechny prezentace

1. výzva (05.04.2022 - 31.05.2022)


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Mezinárodní visegradský fond

Mezinárodní visegradský fond podporuje regionální spolupráci v rámci Visegradského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství - a je možné požádat o grant i podporu mobility. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách fondu: https://www.visegradfund.org/.

Visegradské granty

Visegradské granty podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi a vzdělávacími a výzkumnými středisky, jež přispívají ke spolupráci ve visegradském regionu.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a aktivní účast organizací z nejméně 3 zemí V4.
 • Přeshraniční spolupráce nejméně dvou organizací ze 2 sousedních zemí V4 má rovněž nárok na podporu s projekty, které se konají v okruhu 40km od hranice.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty mohou pokrýt až 100% rozpočtu projektu a 15% na režijní náklady.
 • Projekty musí řešit alespoň jeden z cílů sedmi oblastí zaměření grantového programu.

Granty Visegrad+

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména nečlenských státech EU na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství. 

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní zapojení alespoň 3 zemí V4 a 1 subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu, maximálně 15% z požadované částky jde na režijní náklady.
 • Projekty se musí zabývat alespoň jeden z cílů sedmi oblastí grantového programu a musí být prováděny v regionu Východního partnerství EU nebo na západním Balkáně.

Strategické granty

Strategické granty podporují projekt zaměřený na každoroční strategické priority Visegradské skupiny. Strategické priority vyhlašuje každoročně země V4, která v té době uskupení předsedá. Tou je od července 2020 do června 2021 Polsko.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní účast organizací ze všech zemí V4.
 • Maximální doba trvání projektů je 36 měsíců, minimálně 12 měsíců.
 • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu s 15% z režijních nákladů.
 • Projekty musí jednoznačně řešit jednu z ročních strategických priorit Visegradské skupiny.
  • Návrat ke kořenům visegradské spolupráce (Projekty zdůrazňující význam posílení vazeb a rozvoje spolupráce mezi společnostmi zemí V4 v souvislosti s 30. výročím V4)
  • Obnova po covidu (Projekty zaměřené na podporu odolnosti/oživení V4 z hlediska zdraví, hospodářství a společnosti prostřednictvím inovativních řešení)
  • Podpora regionálního brandingu a cestovního ruchu (Projekty zaměřené na propagaci vnějšího obrazu A4 a cestovního ruchu v regionu V4 a v jeho rámci)
 • The 2022 priorities for the Strategic Grants are:
  • Research, development and innovation, digitalisation
  • Post-COVID Recovery
  • Challenges and perspectives of the young generation in the Visegrad countries

Podání žádosti o grant

Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky prostřednictvím on-line systému, který se otevírá 30 dní před každým termínem. Registrace žádosti je možná pouze s platnou e-mailovou adresou. Každá aplikace je chráněna heslem a lze k ní přistupovat a upravovat ji.

Termíny

Žádosti se přijímají třikrát ročně. Termíny jsou vždy 1. února, 1. června a 1. října. Žádosti musejí být podány do 12:00 p.m. SEČ v daný den. 


V případě dotazů k Mezinárodnímu visedradskému fondu se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).


Kde a jak podat návrh projektu

Užitečné tipy a odkazy na poskytovatele. Čtěte a kontaktujte nás.

Agentury, ministerstva a fondy

Obecná pravidla pro podání všech typů projektových návrhů

Financování vědy v rámci ČR se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a dále pravidly poskytovatelů (ministerstva, agentury a fondy). Před podáním návrhu projektu za PřF UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním, ať už je řešitel z UP v roli hlavního řešitele nebo spoluřešitele.

Co je potřeba ke splnění administrativních kroků na PřF UP při podání návrhu projektu?

 • Řádně vyplněná zelená košilka (čili Žádost o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace - 1 originál), podepsaná předkladatelem a vedoucím katedry/pracoviště.
 • Stručné informace k projektu (1 originál).

Vše vytištěné včetně podpisů (ještě před podáním v online platformě, datovou zprávou, na podatelnu nebo poštou) podejte pracovnici na Oddělení projektové podpory PřF UP (pracoviště 3905), která pomůže s formuláři a zajistí podpisy (děkana, tajemníka) na žádosti. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy.

Národní RIS3 strategie 2021 - 2027, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR. Podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

Frascati manuál, dokument určený pro posuzování aktivit výzkumu a experimentálního vývoje v souvislosti se statistickými a analytickými činnostmi, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Gender a Rovné příležitosti na UP jsou zpracovány v Plánu rovných příležitostí na Univerzitě Palackého v Olomouci/Gender Equality Plan (EN), který stanovuje konkrétní cíle a opatření směřující k systematickému řešení genderové rovnosti.

Open Science (UP) je hnutí, které staví na myšlence, že vědecké znalosti všeho druhu by měly být sdíleny a využívány. Usiluje o ucelenou změnu zavedených vědeckých postupů a směřuje ke sdílení ve všech oblastech životního cyklu vědeckých informací bezplatně a veřejně.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace a strategické dokumenty www.vyzkum.cz.

 

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

TA ČR je organizační složkou státu, zřízenou v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb., centralizující státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. Aktuální nabídku výzev najdete na Programy a soutěže.

Zjistěte, který program je vhodný právě pro Vás.

Důležité upozornění po získání dotace. Spoluřešitelskou smlouvu (hlavní příjemce – UP) je třeba podepsat před uzavřením projektové smlouvy (poskytovatel – hlavní příjemce).

Aplikovaným výzkumem se rozumí průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinace.

Průmyslový výzkum: Kategorie výzkumu a vývoje ve smyslu čl. 2 odst. 85 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Průmyslový výzkum je zaměřen na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb. Je primárně zaměřen na konkrétní praktický záměr nebo cíl. Odpovídá TRL 3-5 (Úroveň technologické připravenosti, anglicky Technology Readiness Level, TRL).
Experimentální vývoj: Získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb (zahrnuje činnosti jako např. optimalizace postupů, a je spojen se stupněm TRL 5-8).

V Evropské unii jsou jednotlivé úrovně TRL definovány: TRL 1 – Pozorovány základní principy; TRL 2 – Formulován technologický koncept; TRL 3 – Experimentální ověření použitelnosti myšlenky; TRL 4 – Technologie ověřena v laboratoři; TRL 5 – Technologie ověřena v relevantním prostředí (v případě klíčových umožňujících technologií ověřena v průmyslově relevantním prostředí); TRL 6 – Technologie demonstrována v relevantním prostředí (v případě klíčových umožňujících technologií demonstrována v průmyslově relevantním prostředí); TRL 7 – Ukázka prototypu systému v provozním prostředí; TRL 8 – Systém je hotový a kvalifikovaný; TRL 9 – Skutečný systém prověřený v provozním prostředí (konkurenceschopná výroba v případě klíčových technologií; nebo v kosmu).

U TRL 4 a TRL 5 jde o informace, ale od TRL 6 jde o komponenty.

Užitečné odkazy:

ISTA/SISTA, online informační systém, který zajišťuje celý průběh poskytování účelové podpory, umožňuje napojení např. na relevantní registry veřejné správy a na informační systémy státu. Součástí je systém nápověd, který provede uchazeče vyplněním elektronické žádosti.

Helpdesk, platforma pro založení nových dotazů i vyhledávání dotazů existujících v databázi.

Gendrová dimenze v obsahu výzkumu (TA ČR).

 

Ministerstvo zemědělství (MZe)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zajišťuje kompletní přípravu a vyhlášení resortních programů výzkumu MZe, vyhlášení a průběh veřejných soutěží a následnou administraci financovaných projektů v oblasti zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu. V současné době jsou podporovány VaV projekty v Programu ZEMĚ II, tedy Program aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství na období 2024 – 2032, ZEMĚ II.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy ISTA, a to v soutěžní lhůtě.

Národní RIS3 strategie 2021 - 2027, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR. Podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

 

Ministerstvo vnitra (MV)

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií SECTECH, realizovaný formou veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Hlavním cílem je propojení malých a středních podniků, v participaci na vývoji a transferu nových bezpečnostních technologií.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy ISTA, a to v soutěžní lhůtě.

Národní RIS3 strategie 2021 - 2027, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR. Podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK 2021 - 2027).

Portál ISKP21+ jako součást MS2021+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů.

Národní RIS3 strategie, dlouhodobá strategická vize formuluje základní směr rozvoje ČR.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

10 kroků k získání dotace

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy ISKP21+, a to v soutěžní lhůtě.

 

Ministerstvo kultury (MK)

Program NAKI III na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity a umění na léta 2023 až 2030 byl schválen usnesením vlády ČR.

Program implementuje Koncepci vycházející z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (NP VaVaI 2021+).

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán osobně přes podatelnu nebo poštou, a to v soutěžní lhůtě.

 

Ministerstvo financí (MF)

Fondy EHP a Norska na podporu snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Čtvrté období (2021–20XX) je ve stavu počátečních vyjednávání na úrovni zahraničních úřadů, kdy se stanovují prioritní dotační oblasti a celkový rozpočet pro jednotlivé státy.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím AIS SFŽP ČR platformy, a to v soutěžní lhůtě.

Kuchařka k administraci projektů

Praktické informace pro řešitele na PřF UP.

Administrace projektů OPP PřF

Oddělení projektové podpory (OPP PřF - 3905) je podporou při podávání projektů na PřF. Poskytuje konzultace a zajišťuje administrativu spojenou s projektem v rámci evidence na UP. V případě dotazů a pochybností se neváhejte vždy obrátit na pracovníky, kteří s agendou ochotně pomohou. Pro projekty obecně platí následující postup.

Projekty v krocích:

I. Před podáním projektové žádosti

 1. Řešitel, stejně jako spoluřešitel, informuje o záměru podat projektovou žádost příslušnou referentku OPP PřF – dle poskytovatele dotace – viz web OPP PřF.
 2. Podání každé projektové žádosti (hlavní řešitelské i spoluřešitelské) schvaluje děkan a tajemnice fakulty (kvalita žádosti, dofinancování, investice). Z toho důvodu v dostatečné časové rezervě poskytne žadatel příslušné referentce informace k projektové žádosti (anotace, rozpočet včetně případného dofinancování Kč/%, realizační tým, rozpis úvazků, systém konsorciálního řízení projektu – kdo a v jakém počtu hlasují/rozhodují – pokud je toto pro projekt relevantní). Společně se zelenou košilkou (Žádost o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace – 1 originál) podepisuje žadatel a vedoucí pracoviště. Součástí žádosti je souhlas vedoucího s případným dofinancováním (Stručné informace k projektu - 1 originál, rozsah 1 normo strana). S přípravou košilky ráda pomůže pracovnice oddělení. Oba dokumenty je třeba předat na OPP PřF osobně nebo vnitřní poštou, včetně ERMS čísla (jednacího) dokumentu (nikoliv spisu) - je-li vyžadován podpis rektora v dokumentech návrhu projektu. Termíny fakultních uzávěrek a kontaktní osoby jsou uvedeny u jednotlivých výzev v sekci Oddělení projektové podpory - výzvy a sděleníProsíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy.
 3. Dle nařízení tajemníka fakulty musí projekty, které umožňují osobní náklady, mít zahrnutý i sociální fond 1%, tato informace musí být uvedená ve Stručných informacích k projektu
 4. Čestná prohlášení k návrhu projektu, kde je vyžadován podpis statuárního zástupce (UP) předá referentka OPP PřF od řešitele/ spoluřešitele k podpisu na PSUP (po podpisu zelené košilky vedením PřF).
 5. Pokud je součástí žádosti dodání konsorciální smlouvy, smlouvu žadatel předá na OPP PřF, které zajistí připomínky PO RUP/ PSUP přes sekretariát děkana ve lhůtě až 2 týdnů. Podepsanou smlouvu je nutné předat na OPP PřF k vložení do CES a zveřejnění v RS MVČR.
 6. Před podáním žádosti v elektronické platformě poskytovatele (např. ISTA, ISKP) je třeba z rozhodnutí vedení UP udělit přístup s právem k náhledu do návrhu projektu zaměstnanci PSUP (ludmila.hrabakova@upol.cz).
 7. Podání žádostí v online platformách zajišťuje řešitel. Odeslání projektové žádosti ve finální (tištěné) podobě či potvrzení o podání projektu (online) datovou zprávou zajišťuje příslušná referentka OPP PřF. U Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA nikdy neměňte název souboru a zašlete jej mailem tak, jak jej vygenerujete příslušné referentce.
 8. OPP PřF prosí řešitele a spoluřešitele o informaci v případě, že návrh projektu po schválení zelené košilky nebyl podán u poskytovatele.
 9. V rámci některých veřejných soutěží může být subjekt (IČO) uchazečem pouze v jednom návrhu projektu bez ohledu na jeho roli (hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka), např. Norské fondy.

II. Realizace projektu

 1. V termínech daných zadávací dokumentací či pokyny poskytovatele je nezbytné zajistit podpis smlouvy o řešení projektu tzv. poskytovatelská či grantová smlouva – zasílá poskytovatel dotace. Poskytovatelskou smlouvu či dodatek nepřipomínkuje právní oddělení, na tento typ smluv UP může pouze přistoupit, nikoli ji měnit. Smlouvu podepisuje rektor (statutární zástupce), příp. jeho pověřený zástup s uděleným zmocněním, v některých případech i řešitel (dle zadání poskytovatele).
 2. Znění veškerých dalších smluv – o spolupráci na řešení části projektu (tzv. spoluřešitelské či účastnické smlouvy), konsorciálních, spoluřešitelských dodatků ke smlouvám a dalších – připomínkuje před podpisem zúčastněných stran Právní oddělení RUP/ PSUP (ve lhůtě až 2 týdnů) nebo se použije vzorová smlouva připravená Právním oddělením RUP (např. spoluřešitelské smlouvy k projektům GAČR). K tomuto účelu předkladatel doloží příslušnou dokumentaci (projektovou smlouvu, zadávací dokumentaci, návrh spoluřešitelské smlouvy apod.).
 3. Podpis veškerých smluv a dodatků zajištuje řešitelům i spoluřešitelům OPP PřF (příslušná referentka). K tomuto účelu předkladatel doloží na OPP PřF řádnou dokumentaci (projektovou smlouvu, zadávací dokumentaci, návrh spoluřešitelské smlouvy apod.) a také formulář (košilku) nezbytný k podpisu rektora/statutárního zástupce a k vložení smlouvy/dodatku do CES a RS MVČR. Projektové smlouvy zpravidla podepisuje statutární zástupce (rektor) či jím pověřená osoba.
 4. Řádně vyplněný formulář – tzv. elektronickou košilku (košilka ke smlouvě - Formulář žádosti o podpis smlouvy rektorem, košilka k dodatku - Formulář žádosti o podpis dodatku rektorem), kterou podepisuje řešitel/spoluřešitel projektu (PřF) a vedoucí pracoviště (PřF), je třeba předat na OPP PřF osobně nebo vnitřní poštou, včetně ERMS čísla dokumentu. Vzor k náhledu. Elektronickou košilku lze vyhledat cestou Portál UP - Smlouvy - Formuláře žádosti o podpis - tlačítko +Přidat - formulář (smlouva/ dodatek).
 5. Finální verze smlouvy (tj. smlouva podepsaná všemi účastníky včetně všech povinných příloh - dle formulace na smlouvě) musí být neprodleně předána na oddělení OPP PřF, které zajistí vložení smlouvy/dodatku do CES (centrální evidence smluv UP) a následně informuje o vložení do CES předkladatele smlouvy. Po zveřejnění smlouvy v CES je smlouva zveřejněna také v RS MVČR (Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky), pokud předkladatel smlouvy neuplatní jednu z výjimek a smlouva/dodatek nemusí být v RS MVČR zveřejněn (např. plnění smlouvy výhradně v zahraničí). Předkladatel smlouvy/dodatku je o zveřejnění informován prostřednictvím automaticky vygenerovaného e-mailu. O vložení smlouvy/dodatku do CES informuje řešitele/spoluřešitele mailem klíčový uživatel PřF.
 6. Dle Zákona o registru (340/2015 Sb.) nabývají smlouvy/dodatky účinnosti až s datem zveřejnění v RS MVČR.
 7. Lhůta k odeslání smlouvy/dodatku do RS MVČR činí podle zákona o registru smluv maximálně 30 dní od uzavření smlouvy/dodatku, tj. od data posledního podpisu uvedeného ve smlouvě/dodatku. Dále platí, že v případě, že smlouva/ dodatek není zveřejněn v RS MVČR nejpozději do tří měsíců od data posledního podpisu, pozbývá platnosti. Důsledkem mohou být sankce ze strany poskytovatele.
 8. Za evidenci smluv/dodatků je na PřF odpovědný zaměstnanec, klíčový uživatel (Mgr. Silvie Šavrňáková,  silvie.savrnakova@upol.cz, tel. 585 634 011). V případě dotazů, pochybností či požadavku na začernění vybraných pasáží ve smlouvě/dodatku ji kontaktujte e-mailem.
 9. Obecná pravidla a postup pro vedení evidence smluv (a dodatků) na upravuje vnitřní norma UP R-B-22/08, která je závazná pro všechny zaměstnance UP.
 10. Originály smluv a dodatků jsou zasílány prostřednictvím oddělení OPP PřF k archivaci na Právní oddělení RUP. Od  března 2023 originály smluv/ dodatků již nejsou ukládány na PO RUP a tato pivinnost neplatí.
 11. K samotné realizaci projektu je ze strany řešitele/spoluřešitele nezbytná znalost podmínek realizace projektu - zadávací dokumentace, všeobecné podmínky a další přílohy a metodické pokyny vydané poskytovatelem dotace.
 12. Řešitel/spoluřešitel před zahájením realizace projektu kontaktuje ekonomické oddělení (Ing. D. Kopecká) k přidělení SPP prvku projektu a personální oddělení (Mgr. V. Vašková, V. Caletková) k zajištění pracovních smluv, dohod o změně PS, návrhu na změnu mzdového zařazení a také popisu pracovní činnosti pracovníků projektu.

III. Správa SPP k projektu v SAP v modulu Controlling. Controlling je systém řízení i nástroj řízení, který poskytuje informace pro správná manažerská rozhodnutí. Hlavním cílem controllingu je rychlé získání informací, které vede k efektivnímu řízení. Analýza, hodnocení a předvídání vývoje organizace. Controlling pomáhá pochopit minulost a naplánovat budoucnost.

 1. Přidělení SPP prvku – požádání Ing. Kopecké mailem (dagmar.kopecka@upol.cz, kl. 4054, vedoucí EO (Ekonomické oddělení) PřF).
 2. Kontaktovat CVT ke zpřístupnění SPP prvku dalším osobám (M. Srovnal, miroslav.srovnal@upol.cz, kl. 1820).
 3. TA ČR podporu vyplácí do 60 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory, hlavní řešitel je povinnen zaslat část dotace dalším spoluřešitelům dle znění závazných parametrů.
 4. Hlídání rozpočtu v SAP CJI3 Projekty (skutečné čerpání dle nákladových druhů).
 5. Dofinancování (každoročně i ve víceletém projektu). Je třeba vypracovat žádost (podepíše  vedoucí  katedry) a poslat Ing. Kopecké.
 6. Odvod režií (každoročně i ve víceletém projektu). Jakmile přijde dotace od poskytovatele je třeba vypracovat žádost na odvod režií (podepíše řešitel projektu) a poslat Ing. Kopecké.
 7. Úroky z dotace (každoročně i ve víceletém projektu) na běžném účtu UPOL. Vrácení poskytovateli, pokud je povinnost dle všeobecných podmínek programu (TA ČR, Ministerstvo vnitra) do 20. ledna. Výše úroků může stoupat či klesat, aktuální sazby poskytne Ing. Kopecká (EO PřF). Je třeba vypracovat žádost (podepíše řešitel projektu) a poslat Ing. Kopecké.
 8. Převod části dotace spoluřešiteli/spoluřešitelům. Je třeba vypracovat žádost (podepíše řešitel projektu) a poslat Ing. Kopecké.
 9. Na zboží a služby je třeba vytvořit objednávku v SAP, workflow:
 • a. SAP ME51N Založení požadavku na objednávku (přístup nastaví M. Srovnal, kl. 1820). Je třeba zadat objednávku do SAPu.
 • b. Zpracovaná objednávka přijde od H. Pořízkové nebo od H. Vrzalové (EO PřF). V případě nákupu zboží se k objednávce musí připojit cenová nabídka od dodavatele.
 • c. K tomu musí být Žádost o úhradu (karta, převod, faktura) vyplněnou zanést na EO. Lze  stáhnout na www.prf.upol.cz – Zaměstnanci - Předpisy a formuláře EO - Žádost o úhradu. Zahraniční objednávky řeší P. Štecová, tuzemské K. Drozdová (EO PřF) – platba kartou a převodem.
 • d. Platba na fakturu. Dodavateli je třeba poslat zpracovanou objednávku a on vystaví fakturu. Faktura se předá sekretářce.

Body a) až d) většinou řeší sekretářka katedry/pracoviště.

IV. Dílčí zprávy, závěrečné zprávy, zprávy o činnosti, zprávy o realizaci projektu, plné moci, OBD

 1. K dílčím zprávám, závěrečným zprávám, zprávám o činnosti, zprávám o realizaci projektu a plným mocím je třeba dodat na OPP PřF žlutou košilku (Formulář žádosti o podpis Monitorovací (příp. jiné) zprávy k projektu - podepsanou řešitelem a vedoucím pracoviště, včetně ERMS), nebo je-li vyžadován podpis statutára na dokumentech ke zprávě.
 2. Průběžné zprávy TA ČR za příslušný rok je nutno odevzdat vždy do 30. ledna do ISTY a současně i datovou schránkou poskytovateli z pozice hlavního řešitele za celý projekt (a všechny spoluřešitele). Zprávu řešitel zašle referentce OPP a ta zajistí její řádné odeslání včetně následné doručenky.
 3. Závěrečnou zprávu je třeba vyplnit a zaslat (hlavní řešitel) datovou schránkou nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu. Platí podobný postup jako u průběžné zprávy.
 4. Dle konkrétních podmínek jednotlivých poskytovatelů dotace – viz informace na webových stránkách poskytovatelů (zadávací dokumentace, všeobecné podmínky apod.) a OPP PřF. Pokud dojde během řešení projektu ke změně původního návrhu projektu, musí řešitel o této změně poskytovatele informovat v souladu se zadávací dokumentací či směrnicemi poskytovatele, ideálně obratem. Dotazy lze vznášet přímo poskytovateli formou mailu či helpdesku, či manažerovi projektu poskytovatele (TA ČR - kontakt v ISTě).
 5. Udržitelnost projektu. Délku trvání a způsob plnění definuje poskytovatel, a je závazná pro řešitele (UP/fakulty) dle znění v příslušných dokumentech k projektu daného poskytovatele (zadávací dokumentace, smlouvy, web apod.). Např. GA ČR má v poskytovatelských smlouvách uvedenou větu: "Platnost a účinnost této Smlouvy končí uplynutím 720 dnů od data ukončení řešení Projektu." Platnost smlouvy tedy končí datem stanoveným ve smlouvě, plus přičteno 720 dní ke dni ukončení projektu.
 6. Vkládání výsledků z projektu do univerzitní platformy OBD (a následně do celostátní platformy RIV) je potřeba dokončit vždy do 15. února příslušného roku. Na každé katedře je pověřená osoba, která poskytne metodickou podporu k práci s OBD. Informace poskytne také vedoucí katedry/pracoviště. Platforma OBD je dostupná v Portálu UP, návody jsou dostupné na UPWiki (v portálu dlaždice Nápověda/Helpdesk).

Praktické informace pro řešitele

CES centrální evidence smluv - obecná pravidla a závazný postup pro vedení evidence smluv (a dodatků) na UP upravuje směrnice rektora UP.

Registr smluv - vyhledávání zveřejněných smluv na stránkách MVČR smlouvy.gov.cz/vyhledavani

SPP prvek je přidělen ke každému projektu (Ing. Kopecká) a řešitel má možnost sledovat čerpání rozpočtu na projektu, a to prostřednictvím Portálu UP. Po přihlášení na portal.upol.cz se vpravo, v jedné z nabídek, objeví „SAP“. Po rozkliknutí této nabídky se řešitel dostane na stránku, kde vlevo vybere možnost „Čerpání SPP prvků“. Tam by měly být k dispozici ty SPP prvky projektů, které má řešitel přiděleny na svoje jméno (hlavní řešitel projektu). Následně zadá období, za které požaduje stav čerpání zjistit. Sjetina ze SAP obsahuje položky naúčtované na daný SPP prvek.

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou návrh projektu, zadávací dokumentace, smlouva o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí.

Školení pro pracovníky projektu, byť by se jednalo o odborné školení, není uznatelným nákladem. Náklady na konferenci jsou uznatelným nákladem pouze v případě aktivní účasti na konferenci a pouze ve dnech konání konference.

 

Projektový tým

Ing. Bc. Tea Pokorná
projektová manažerka
585 634 022, 720 072 507
tea.pokorna@upol.cz

agenda: Horizon Europe, projekty MŠMT, OP JAK, OP ŽP, ITI olomoucké aglomerace, Mezinárodní visegradský fond, Interreg

Mgr. Silvie Šavrňáková, MBA
projektová referentka
585 634 011, 737 109 826
silvie.savrnakova@upol.cz

agenda: CES, projekty TA ČR, projekty Ministerstva průmyslu a obchodu (OP PIK, OP TAK, Národní plán obnovy), Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury, Ministerstva vnitra, Ministerstva financí (Fondy EHP a Norska), Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zahraničních věcí (Česká rozvojová agentura), Juniorské projekty UP

Mgr. Ľubica Korcanová
projektová referentka
585 634 051
lubica.korcanova@upol.cz

agenda: projekty GA ČR, Ministerstva zdravotnictví (AZV), IGA, OP JAK – ERDF

Ing. Libor Hájek
referent komunikace a marketingu
585 634 076, 602 755 560
libor.hajek@upol.cz

agenda: administrativní a smluvní podpora zakázek smluvního výzkumu (včetně licencování) a při získávání dotační podpory na spolupráci s firmami nebo při dopracování komerčně nadějných výsledků vědy a výzkumu, administrace duševního resp. průmyslového vlastnictví nových vědeckých a výzkumných výsledků v souladu se směrnicí UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)