Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám poslední vydání Zpravodaje před prázdninami. Chtěl bych Vám proto touto cestou poděkovat za Vaši každodenní snahu o co nejlepší předávání vědomostí studentům, usilovnou vědeckou práci i nespočetné aktivity v oblasti popularizace přírodních věd. Fakulta je složitý organismus, jehož správný chod závisí i na pečlivé práci administrativních a technických pracovníků. Také jim patří mé poděkování. Věřím, že i v dalším období udržíme správný směr ke společnému cíli, kterým je kvalitní výuka a poctivá vědecká práce. Všem přeji pěkné letní prázdniny, dostatek odpočinku a příležitostí nabrat síly do nového akademického roku.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

Česko-francouzské výzkumné projekty
MŠMT
vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021. Termín pro podávání návrhů je 25. června 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové, e-mail: miriam.delongova@upol.cz. Podrobné informace zde.

INTER-ACTION
MŠMT
vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (2019LTAIN) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci. Termín pro podávání návrhů je 26. července 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové, e-mail: miriam.delongova@upol.cz. Více informací zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Fulbrightova stipendia
Rádi bychom Vás upozornili na stipendia Fulbrightovy komise jako na možnost dlouhodobých výzkumných pobytů pro české vědce a přednášející v USA i pro pozvání amerických vědců na různě dlouhé výzkumné a výukové pobyty na akademická a univerzitní pracoviště v ČR. Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady. Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium v jakémkoliv z programů jsou české občanství, trvalý pobyt v České republice a velmi dobrá znalost angličtiny.
Podrobnosti o stipendiích pro rok 2020/2021 jsou na naší webové stránce www.fulbright.cz/stipendia. Čerstvou novinkou je pilotně spuštěná nová přihláška pro všechna stipendia Fulbrightova programu.

Výzkumné pobyty se stipendiem v Německu
Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU (www.dbu.de) nabízí výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti životního prostředí max. do 3 let od ukončení vysokoškolského studia.

Stipendijní program podporuje 6 - 12 měsíční pobyty na německých odborných pracovištích - na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech, nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo zajistí DBU dle odborného zájmu žadatele. Pohovory s uchazeči o stipendium budou probíhat v druhé polovině září 2019. Pobyt začíná zpravidla v únoru následujícího roku a stipendista získá měsíční stipendium ve výši 1.250 €. Stipendijní pobyt začíná v Osnabrücku 4-týdenním intenzivním kurzem německého jazyka, který probíhá v malých mezinárodních skupinách dle jazykové úrovně stipendistů. Přihlášku je možné podat v německém nebo anglickém jazyce. Termín pro podání přihlášek je 1. srpna 2019. Další informace ke stipendiu a podmínkám pro podání žádosti naleznete na https://www.dbu.de/2587.html a na Facebooku https://www.facebook.com/groups/365774333612080/?fref=ts.

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat p. Miroslava Bauera (e-mail: miroslav.bauer@gmail.com, tel.: 605 147 070) nebo Kristýnu Rybovou (e-mail: k.rybova@gmail.com, tel.: 603 140 199).

Stipendia v Srbsku
Univerzita Kragujevac nabízí možnost stipendia pro postdoky ze zahraničních univerzit na akademický rok 2019/2020. Stipendium ve výši 1.000 EUR na měsíc je možné získat na dobu od jednoho do tří měsíců. Podmínky získání a další podrobnosti naleznete zde. Přihlášky je třeba zaslat poštou nejpozději do 20. června 2019 na adresu školy. Případné dotazy směřujte na kontaktní osobu: Olivera Mijatović, tel.: +38 134 370 270.

Pro studenty

Úřední hodiny studijního oddělení v době letních prázdnin
Ve dnech 1. až 4. července a 5. až 9. srpna je studijní oddělení zavřeno. V ostatní dny tj. od 8. července do 23. srpna jsou úřední hodiny stanoveny takto:

Pondělí | 9:00 - 11:00 a 13:30 - 14:30
Úterý | 9:00 - 11:00 a 13:30 - 14:30
Středa | zavřeno
Čtvrtek | 9:00 - 11:00 a 13:30 - 14:30
Pátek | zavřeno

V případě neodkladné záležitosti kontaktujte svoji studijní referentku e-mailem nebo telefonicky.

Promoce
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů se uskuteční ve dnech 24. - 28. června 2019 v aule Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 1192/12, Olomouc (2. podlaží). Žádáme studenty, kterých se promoce týkají, aby potvrdili svoji účast své studijní referentce e-mailem. Přesný harmonogram bude zveřejněn v druhé polovině června. Pokyny k zaplacení poplatku za výdaje související s promocemi najdete na adrese https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/#c33325

Zápis do vyššího ročníku
Pro zápis studentů do vyššího ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia se nebudou odevzdávat evidenční a zápisové listy A. Studijní povinnosti za akademický rok 2018/2019 musí být splněny do 5. září 2019. Do tohoto data musí být výsledky zapsány i ve STAGu. Po 5. září 2019 se již nesmí skládat zápočty/zkoušky/kolokvia za akademický rok 2018/2019 a ani se po tomto datu nesmí zapisovat výsledky za akademický rok 2018/2019 do STAGu. Studenti jsou povinni si zkontrolovat zapsání výsledků do STAGu do výše uvedeného data.

Prodloužení studia
Studenti třetího ročníku bakalářského studia a druhého ročníku navazujícího magisterského studia, kteří v letošním akademickém roce nesplní všechny studijní povinnosti - tj. nebudou mít nejpozději do 5.9.2019 uzavřený ročník před SZZ/obhajobou, musí nejpozději do 5. září 2019 podat žádost o prodloužení studia na studijním oddělení.

Studijní plány na akademický rok 2019/2020
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2019/2020 najdete na webových stránkách fakulty. Pro bakalářské a navazující magisterské studium na adrese https://www.prf.upol.cz/studenti/studium/. Pro doktorské studium adrese https://www.prf.upol.cz/studenti/studium/#c1591.

Hodnocení studenta v doktorském studiu
Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června 2019 odevzdali hodnocení za akademický rok 2018/2019. Hodnocení musí být podepsané studentem a školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku. I po odevzdání hodnocení může student do 5. září 2019 plnit předměty, které si zapsal do Stagu. Po 5. září 2019 proběhne kontrola splnění podmínek pro postup do dalšího ročníku.

Studenti čtvrtých a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí obsahovat i vyjádření a podpis školitele.

Seznamovák UP
Spolek STUDENTLIFE letos pořádá již osmý ročník úspěšné akce Seznamovák Univerzity Palackého. Jedná se o pětidenní pobyt před začátkem semestru, na kterém se nastupující studenti dozví nejen spoustu informací a tipů od zkušených instruktorů, kteří jsou studenty nebo absolventy Univerzity Palackého, ale také mají příležitost si zahrát nejrůznější sporty a zúčastnit se mnoha teambuildingových aktivit. Podrobné informace a přihláška jsou dostupné na webu akce (https://www.seznamovakup.cz).

Provoz fakulty

Změna příspěvku ze sociálního fondu
S účinností od 1. září 2019 na dobu určitou omezenou akademickým rokem 2019/2020 dochází ke změně těchto příspěvků ze sociálního fondu ku prospěchu zaměstnance:

  • Příspěvek na zaměstnancův podíl na úhradě ceny jídla v menze/stravenky se stanovuje na 20,- Kč/kus. Nominální hodnota stravenky zůstává ve výši 85 Kč, zaměstnanec za ní hradí 19 Kč:

Podobně je příspěvek ze sociálního fondu přidělován i na jídlo v menze.

  • Příspěvek na sport, rehabilitaci, vitamíny a očkování zůstává ve formě nepeněžních poukázek (Unišeků) a nominální hodnota poukázky se stanovuje na 400 Kč/měsíc.
  • Alternativou k Unišekům zůstává pro zaměstnance možnost čerpání příspěvku ve výši 400 Kč/měsíc na "penzijní připojištění se státním příspěvkem a příspěvek na doplňkové penzijní spoření" či "životní pojištění". Zda je potřeba se změnou tohoto příspěvku zaměstnavatele podepsat i dodatek stávající smlouvy u poskytovatele pojištění, si ověřuje zaměstnanec u své pojišťovny sám (vzhledem k tomu, že jde o individuální záležitost).

Informace o provozu Personálního a mzdového oddělení PřF v době letních prázdnin

Pravidelné úřední hodiny
Pondělí | 9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

Mimo úřední hodiny je možné dohodnout si prostřednictvím e-mailu termín návštěvy po vzájemném odsouhlasení s personalistkou či mzdovou účetní.

Personalistky navíc vypisují mimo úřední hodiny časy v rezervačním systému (nabídka termínů je průběžně doplňována, přihlášení je stejné jako do Portálu):

Veronika Caletková https://rezervace.upol.cz/Akce/14400f83-efe5-46dd-b66a-074e6f6126e3

Mgr. Veronika Vašková https://rezervace.upol.cz/Akce/de166cea-4dce-44fd-9c5f-52603739b849

Provoz pokladny
V době od 1. - 4. července bude z důvodu čerpání dovolené zavřeno.

Provozní doba stravovacích zařízení v době letních prázdnin
Špagetárna v 6. podlaží hlavní budovy přírodovědecké fakulty bude v červenci a srpnu zavřená. FreshUP v přízemí bude mít otevřeno od 7:30 do 14:30.

Provozní doba vrátnic fakultních budov
Obsluha vrátnic ve fakultní budově na tř. 17. listopadu 12 a v Holici poběží ve standartním režimu. V době od 1. července do 23. srpna bude vrátnice SLO v provozu v pracovní dny pouze od 7:00 do 15:30, vrátnice budovy VLD bude v provozu od 1. července do 31. srpna od 7:00 do 15:00.

Podatelna
Úřední hodiny podatelny na Envelopě budou od 1. července do 31. srpna:
Po - Pá | 9:00 - 11:00 a 13:00 - 13:30

Úřední hodiny podatelny v Holici od 1. července do 31. srpna:
Po - Pá | 12:00 - 13:30

Personální změna
Na post vedoucího Centra popularizace vědy a výzkumu (Pevnost poznání) se z rodičovské dovolené vrací Mgr. Matěj Dostálek, e-mail.: matej.dostalek@upol.cz.

Různé

Poděkování - PosPos
Děkujeme všem zaměstnancům ze Správy budov PřF, kteří se podíleli na organizaci a přípravě posemestrálního posezení (PosPos).

Poděkování - Veletrh vědy a výzkumu
Děkujeme všem studentům i zaměstnancům, kteří se zapojili do letošního Veletrhu vědy a výzkumu.

Narozeninové přání
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje soutěž O nejlepší narozeninové přání. Se svými návrhy mohou soutěžit studenti a zaměstnanci UP. Autor/-ka nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu ve výši 3.000 - 5.000 Kč a poukázku na třídenní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově. Své návrhy můžete posílat do 20. června 2019 buď elektronicky na e-mail: magdalena.ondrusakova@upol.cz, poštou nebo po předchozí dohodě osobně Mgr. Magdaléně Ondrušákové, děkanát PřF, 6. podlaží, kancelář 6.010, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc.

Důležité termíny
Promoce na přírodovědecké fakultě se budou konat od 24. - 27. června 2019, setkání s bývalými studenty na stříbrné promoci je naplánováno na 7. září 2019 a nejbližší zasedání Akademického senátu se uskuteční 18. září 2019.

Lektorování kurzů celoživotního vzdělávání
Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou lektorování kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV) na přírodovědecké fakultě. V tomto období je připravován program CŽV na zimní semestr akademického roku 2019/2020 (od poloviny září do listopadu 2019), do kterého se se svojí výukou můžete zapojit. CŽV je součástí dalšího vzdělávání zaměstnanců UP, podporuje pedagogické aktivity, zařazuje inovativní didaktické či pedagogické kurzy, které pomáhají pedagogům ve výuce a vedou k rozvoji teaching excellence na UP. Tato aktivita je i nedílnou součástí hodnocení kvality, i proto má určitě smysl ji podporovat.

Základní informace pro zájemce o lektorování kurzů:

  • Záměr i realizaci výuky je potřeba projednat s nadřízeným (vedoucím pracoviště).
  • Upřednostňovány budou odborné kurzy před zájmovými.
  • Lektor obdrží odměnu ze zdroje CŽV s ohledem na rozsah výuky a finanční možnosti (orientačně 400,- Kč/45 minut výuky & čas strávený přípravou).
  • Ze zdroje CŽV může být proplacena i spotřeba materiálu.
  • Kurzy se uskuteční 2x za akademický rok, většinou by mělo jít o jednorázovou výuku v pracovní den dopoledne s rozsahem cca 3-5 hodin.

Svůj rámcový zájem stačí nahlásit nejpozději do 18. června Mgr. Martině Karáskové ze studijního oddělení (martina.karaskova@upol.cz), která na přírodovědecké fakultě tuto aktivitu pomáhá organizovat. Zde najdete tabulku k vyplnění anotace kurzu. Zájemci pak následně obdrží podrobnější informace.

Soutěž o Cenu Josefa Vavrouška
Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vyhlašuje 24. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Vavrouška Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace. Soutěž je určená studentům, doktorandům a mladým českým a slovenským absolventům vysokých škol do 35 let. Náměty soutěžních prací a podmínky soutěže najdete zde. Uzávěrka pro zasílání prací je pátek 12. července 2019 ve 12:00.

Nové vnitřní normy

Dnem 22. května nabývá na účinnosti vnitřní předpis PřF UP:

PřF-A-O4/05-ÚZ11 - Statut PřF UP v Olomouci (XI. úplné znění)

Dnem 22. května nabývá na účinnosti vnitřní předpis PřF UP:

PřF-A-04/05-N11 - Změna Statutu PřF UP v Olomouci

Dnem 29. května nabývá na účinnosti vnitřní předpis PřF UP:

PřF-A-19/01 - Vnitřní předpis PřF UP o provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP

Dnem 10. června 2019 nabývá na účinnosti vnitřní předpis UP:

R-A-18/02-ÚZ01 - Vnitřní mzdový předpis UP

 

Další číslo Zpravodaje PřF vyjde v pondělí 9. září 2019.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)