Úvodní slovo

Připomínkování Věcného záměru zřízení vysokoškolského ústavu

Jménem předsedy Akademického senátu PřF UP prof. Tomáše Opatrného si Vás dovolujeme požádat o připomínkování podkladových materiálů k záměru zřízení nového vysokoškolského ústuavu, které jsou uloženy v zazipované složce na stránce Akademického senátu pod názvem Podklady pro zřízení vysokoškolského ústavu. Jedná se o věcné záměry dvou nových vnitřních předpisů UP, návrh organizační změny a další doplňkové podklady. Jsou rozděleny tak, aby reagovaly na jednotlivé části příslušného usnesení AS UP ze dne 19. června 2019.

Připomínky je možné uplatnit nejpozději do středy 25. září 2019 prostřednictvím formuláře, který je dostupný zde.

Věda a výzkum

EUREKA
MŠMT
vyhlásilo 7. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE (LTE120) pro podávání projektů v rámci podprogramu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Termín pro podávání návrhů je 10. října 2019 do 12:00 na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Miriam Delongové, e-mail: miriam.delongova@upol.cz. Více informací naleznete zde.

Čestné uznání rektora autorům odborných knih 2019
Rektor ocení autory vybraných odborných knih v oborech přírodních, lékařských i humanitních, dále v umění a společenských vědách. Návrh na čestné uznání může podat každý zaměstnanec univerzity včetně autora. Odborná kniha musí formálně splňovat kritéria výsledku "B" dle platné Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (metodika 17+). K zařazení do soutěže dodejte knihu v tištěné podobě a průvodní list v elektronické podobě Mgr. Aleně Jarošové, alena.jarosova@upol.cz na oddělení vědy a výzkumu do pondělí 30. září 2019. Do soutěže nebudou zařazeny populárně vědecké publikace, učební texty a učebnice. Podrobné informace k podávání návrhů jsou k dispozici na www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/rektor-oceni-autory-vybranych-odbornych-publikaci-2/. Průvodní list je k dispozici zde a poučení o zpracování osobních údajů najdou autoři odborných knih zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stáže
Nabídka praktické stáže na Stálé misi České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni/úsek OBSE. Délka trvání stáže 2. února 2020 - 31. července 2020. V případě zájmu o stáž prosím zašlete struktuovaný životopis a motivační dopis v anglickém jazyce (max. jedna normostrana) na e-mail: marie.rakova@upol.cz, a to nejpozději do 3. října 2019.

Výběrové řízení
Je vyhlášeno dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus v letním semestru 2019/2020. Výběrové řízení studentů je nutné realizovat pouze prostřednictvím aplikace Erasmus+.

Nejzazší termín pro ukončení výběrových řízení je 10. října 2019. K tomuto dni je nutné, aby výběrové řízení bylo v aplikaci plně uzavřeno a byla vygenerována zpráva o výsledcích. Tuto zprávu je nutné vytištěnou a podepsanou neprodleně doručit k rukám Mgr. Vladimíry Žlutířové, Křížkovského 8, 2. patro (mansardy), dveře č. 3.14. Tel.: 585 631 062.

Studijní pobyty v Sarajevu a Mostaru
Přírodovědecká fakulta aktuálně v rámci programu Erasmus+ KA107 nabízí (mimo jiné) studijní pobyt na letní semestr 2020 na University of Sarajevo nebo University of Mostar (stipendium 700 EUR/měsíc). Nabídka platí pro všechny obory fakulty. Případní zájemci se mohou hlásit do 20. října na e-mail: petr.simacek@upol.cz nebo dana.gronychova@upol.cz.

Stipendia a letní kurzy němčiny
Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí řadu stipendií pro různé skupiny (pro studenty od 2. ročníku, studenty MSP, doktorandy, vědce až po VŠ učitele). Podrobné informace najdete zde.

Online-portál DAAD je již otevřený pro přijímání Vašich žádostí. U většiny studijních a výzkumných pobytů (delších a kratších) se žádosti podávají do 15. listopadu 2019. Žádosti o stipendia na letní kurzy němčiny se podávají do 1. prosince 2019.

Tištěnou verzi žádosti posílejte, prosím, do sídla Akademické informační agentury (AIA), Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

Německo - Česko-bavorská vysokoškolská agentura
Německo - Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí roční studijní pobyty pro studenty DSP a MSP. Žádosti o stipendium se přijímají nejpozději do 1. prosince 2019. Stipendijní podmínky, informace o potřebných dokladech a doručující adresy naleznete v tabulce.

Švýcarsko
Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice pro akademický rok 2020/2021 dvě stipendijní místa pro studenty DSP a postdoktorandy/vědce. Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti od Akademické informační agentury (AIA) elektronickou cestou podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.

Rakousko - Aktion
Studenti MSP, DSP a akademičtí pracovníci se mohou ucházet o semestrální stipendium (1-5 měsíců) v Rakousku do 31. října 2019. VŠ učitelé se mohou ucházet o 1měsíční stipendijní výzkumný pobyt do 30. listopadu 2019.

Profesury
Katedra management vědy a technologického rozvoje na univerzitě Ton Duc Thang ve Vietnamu zve zájemce z celého světa k podání přihlášek na profesuru (odborný asistent, docent, profesor). Podrobné informace, včetně potřebných dokumentů, naleznete na webových stránkách https://science.tdtu.edu.vn/en/call-professorship-applications-ton-duc-thang-university-2019. Přihlášky musí být podány před 30. listopadem 2019.

Pro studenty

Studijní plány na ak. rok 2019/2020
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2019/2020 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Zápis předmětů do STAGu
Zápis předmětů do STAGu pro akademický rok 2019/2020 je nutné učinit nejpozději do 30. září 2019.

Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 25. října 2019.

Promoce
Žádáme studenty, kteří absolvovali studium v období srpen/září 2019 a budou se chtít zúčastnit listopadových promocí, aby se nahlásili e-mailem své studijní referentce. Informace o zaplacení poplatku najdete na webových stránkách PřF, kde bude koncem října zveřejněný i přesný harmonogram promocí.

Studijní plán studenta 1. ročníku doktorského studia
Žádáme studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, aby do 30. září 2019 odevzdali studijní plány. Studijní plán musí být podepsaný studentem, školitelem a předsedou oborové komise. Zároveň žádáme studenty, aby si zadali téma disertační práce do STAGu a odevzdali je spolu se studijním plánem na studijním oddělení.

Dopravní situace - dotazník
Vedení Přírodovědecké fakulty si je vědomo složité dopravní situace v Olomouci, která může zasahovat i do vašeho studia. Akademickým senátem PřF byla proto zřízena Komise pro dopravu, která má za úkol vyhodnotit současný stav a navrhnout řešení jednotlivých problémů. Abychom měli lepší přehled o tom, co vás z pohledu dopravy trápí, vytvořili jsme tento dotazník. Prosíme vás o jeho vyplnění do 15. října 2019, které nezabere více než 10 minut. V závěru dotazníku je připraven prostor pro formulaci konkrétních problémů nebo nápadů.

UP Crowd
Se začátkem akademického roku studentský spolek UP Crowd rád přivítá nové členy do svých řad. V případě zájmu o popularizaci vědy a výzkumu se můžete se členy spolku seznámit na Noci vědců na přírodovědecké fakultě v pátek 27. září 2019, na následujícím (volebním) setkání 3. října 2019 v baru OSA Coctail bar v 19 hodin nebo 1. října 2019 na univerzitní akcí MEET UP ve Zbrojnici. Připraveny budou různorodé experimenty a členové se s vámi rádi podělí, v čem spočívají aktivity spolku, a proč je popularizace vědy dnes tak důležitá. Více informací najdete na https://www.facebook.com/UPCrowdOL/.

Bílá pastelka
Ve středu 16. října 2019
se uskuteční celostátní sbírka Bílá pastelka. Hledáme dobrovolníky, kteří budou prodávat ve dvojicích sto kusů pastelek, jednu za 30,- Kč. Sbírka potrvá po celý den od 8:00 do 19:00, Výtěžek sbírky se použije na výukové programy pro zrakově postižené. Dobrovolníky hledáme zejména pro odpolední, případně i dopolední prodej (i na pár hodin). Podrobnější informace poskytne Bc. Michaela Ševčíková, e-mail: sevcikova@tyfloservis.cz, tel.: 585 428 111.

Hýčkejte svou Přírodu!
Stále je možné přihlašovat se do soutěže Hýčkejte svou Přírodu! pro rok 2019, která je určena na podporu studentských projektů propagujících a zlepšujících prostředí na fakultě. Do výzvy se může zapojit student v prezenční formě bakalářského, magisterského či doktorského studia na PřF UP. V soutěži je možné vyhrát až 10.000 Kč! Podrobné podmínky soutěže i projekty z loňského roku jsou zveřejněny zde.

Provoz fakulty

Změna ve vedení PřF
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., na vlastní žádost a po projednání AS PřF k 18. září 2019 ukončil své působení ve funkci proděkana přírodovědecké fakulty. Všem děkuje za spolupráci. Novým proděkanem pro studijní záležitosti se stal Mgr. Jan Říha, Ph.D.

Připomenutí výzvy k zahájení akreditačního řízení
V minulém akademickém roce byl rozeslán garantům, vedoucím kateder a předsedům příslušných VPRO e-mail obsahující výzvu k zahájení akreditačního řízení v případě stávajících studijních oborů, tedy těch, které doposud nebyly akreditovány v rámci institucionální akreditace.

Znění e-mailu bylo konzultováno s panem děkanem a proděkanem pro doktorské studium a stanovuje tyto dvě fáze akreditačního řízení:

  • V první fázi je cílem schválení záměru studijního programu příslušnou VPRO, Pedagogickou komisí UP a Akademickým senátem PřF do konce roku 2019.
  • V další fázi má být předložena kompletní žádost o schválení studijního programu na zasedání Vědecké rady PřF v březnu (případně dubnu) 2020.

Potřebné dokumenty a informace naleznete na webu pro podporu akreditačního řízení. Materiály k akreditacím zasílejte příslušnému proděkanovi (bakalářské, magisterské - dr. Janu Říhovi, e-mail: jan.riha@upol.cz, doktorské - prof. Ondřeji Bábkovi, e-mail: ondrej.babek@upol.cz), v kopii vždy koordinátorovi akredatičního řízení Bc. Radkovi Schollerovi, e-mail: radek.scholler@upol.cz.

Nákup kancelářského papíru a obálek
Oddělení veřejných zakázek UP upozorňuje všechny zaměstnance, že nákup kancelářského papíru a obálek mohou uskutečňovat výhradně na základě rámcové smlouvy uzavřené pro celou UP.

Evidence exkurzí
Na základě poptávky kateder byl vytvořen jednoduchý formulář na evidenci exkurzí škol v akademickém roce 2019/2020, které jsou/budou realizovány na jednotlivých pracovištích přírodovědecké fakulty. Formulář je k dispozici zde. Prosíme o jeho průběžné vyplňování, abychom na konci akademického roku (příp. semestru) mohli tuto důležitou aktivitu z oblasti náboru nových studentů a zájmu o obor vyhodnotit a s výsledky Vás ve Zpravodaji seznámit. V případě dotazů využijte kontakt dagmar.petrzelova@upol.cz.

Novinky provozovny FreshUP na PřF UP
Bufet Fresh UP, který najdete v přízemí hlavní budovy přírodovědecké fakulty na tř. 17. listopadu 12, připravil na akademický rok 2019/2020 pro milovníky kávy věrnostní kartičky na kávu 9+1 (každá desátá zdarma). Dále provozovna pro zákazníky zavedla v souladu s ekologickými principy a zásadami udržitelnosti vratné kelímky od firmy Otoč kelímek za vratnou zálohu 50 Kč; kelímky lze vrátit přímo v bufetu nebo v jiných provozovnách spadajících do sítě partnerů Otoč kelímek.

Pečivo nově dodává firma Vašíček - pekařství a cukrářství, s.r.o., na snídani či svačinu je tedy možné kromě tradičních druhů pečiva zakoupit např. i mrkvánky. Obložené housky, chlebíčky, chleby, saláty, jogurty s marmeládou a polévky (novinka je žampionový krém) pro zákazníky stále vyrábí přímo FreshUP ve spolupráci s menzou UP.

V jednání je prodej jízdenek na MHD v Olomouci, o kterém Vás budeme přesněji informovat v dalším Zpravodaji.

Otevírací doba je v průběhu semestru v pracovní dny garantována: po-čt 7:30-18:00, pá 7:30-16:00. V provozovně lze zaplatit v hotovosti, kartou studenta/kartou zaměstnance či stravenkami firmy Up Česká republika (poskytovány zaměstnancům fakulty). Platby bankovní kartou nejsou přijímány.

Fakultní školy

Fakultní školy PřF UP - aktualizace spolupráce
Přírodovědecká fakulta dlouhodobě spolupracuje se středními i základními školami, specifickou kategorií jsou školy fakultní. Seznam fakultních škol, kterých je aktuálně 48, je zveřejněn zde. Bohužel ne všechny školy využívající tohoto titulu jsou aktivní a domníváme se, že časem přestaly vykazovat spolupráci. Z uvedeného důvodu vážně zvažujeme smlouvu s nimi ukončit. Než tento krok učiníme, zveřejňujeme tuto výzvu zaměstnancům, pokud s uvedenou školou aktivně spolupracují, aby se ozvali na e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz. Jedná se o tyto školy:

Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín
Gymnázium Třebíč
Masarykovo gymnázium a jazyková škola s právem státní zkoušky Vsetín

Aktuálně hledáme nové koordinátory z řad našich zaměstnanců, kteří by měli zájem vzít si na starosti spolupráci s níže uvedenými fakultními školami. V případě zájmu využijte e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz.

Střední škola polygrafická, Olomouc
VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc
Mendelovo gymnázium v Opavě
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově
Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově
Gymnázium Uničov
Gymnázium Zlín Lesní čtvrť
Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Různé

Botanická zahrada
Botanická zahrada přírodovědecké fakulty si na čtvrteční odpoledne mezi 15:30 a 17:30 připravila ekovýchovný program pro rodiny s dětmi na téma Divotvorné bylinky. Malí i velcí návštěvníci uslyší povídání o bylinkách, jejich pěstování, využití v kuchyni i o jejich prospěšných účincích. Ochutnat mohou různé druhy sirupů i čajů a užít si zábavu v podobě hledání pokladů. Program je vhodný pro děti od čtyř do deseti let.

Noc vědců
Již 27. září 2019 se uskuteční celorepubliková vědecko-popularizační akce Noc vědců, letos na téma Šetrně k planetě. V rámci přírodovědecké fakulty bude pro návštěvníky připraveno na 30 stánků. Těšit se můžete například na chemické pokusy, virtuální realitu nebo pozorování vesmíru z terasy. Dále si můžete vyzkoušet naprogramovat různá zařízení "chytré domácnosti" či otestovat svou angličtinu. Kromě kateder si své stánky připravily i některé fakultní studentské spolky nebo firmy HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o. a Siemens, s.r.o. Všem za přípravu i zajištění děkujeme! Program přírodovědecké fakulty i Pevnosti poznání najdete na www.nocvedcu.cz. Partnerem Noci vědců na naší fakultě je Siemens, s.r.o. Přijďte navštívit fakultu i při jiné než pracovní příležitosti! Akce je vhodná pro všechny věkové skupiny.

Běh s Klokanem
Běh s Klokanem je krosový závod určený dětem i dospělým, v jehož rámci děti běží od 60 m do 1 500 m, hendikepovaní 3 km, ženy 7 km a muži 9 km. Závod je součástí Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje a Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje. Uskuteční se 28. září 2019 v Olomouci-Hejčíně u Mlýnského potoka, prezentace proběhne v restauraci U Travise. Program najdete zde.

Změna termínu Plesu PřF UP
Na základě termínové kolize Plesu Přírodovědecké fakulty UP s Plesem UP, i přesto, že termín byl naší fakultou řádně zarezervován už březnu, kolegium děkana rozhodlo o vstřícnosti vůči univerzitní akci a změně Plesu PřF na nový termín 29. února 2020. Ples fakulty se uskuteční v hotelu Clarion Congress Olomouc. Už nyní je připravován zajímavý program. Vstupenky budou v prodeji od 1. prosince 2019 na Oddělení vnějších a vnitřních vztahů PřF UP, Pevnosti poznání a UPointu.

Cena Seismik
Společnost Seismik vyhlašuje soutěž o nejlepší závěrečnou práci v oboru teoretická a užitá geofyzika/seismika. Soutěž je určena studentům bakalářského a magisterského studia na českých, slovenských vysokých školách se zaměřením na geofyziku, seismiku nebo užitou geofyziku, kteří v letech 2018 - 2019 obhájili či obhájí závěrečnou práci. Práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a obhájena v termínu 1. listopadu 2018 - 4. října 2019. Cena pro vítěze je 15 000,- Kč.

Klub deskových her DoUPě
Klub deskových her DoUPě otevírá se začátkem nového semestru opět své skříně! Pokud máte rádi deskové hry, přijdťe si za námi zahrát v úterky a čtvrtky vždy od 16:30 do učebny 1.037. Více informací na facebooku: https://www.facebook.com/groups/DoUPeOlomouc/ nebo na e-mailu: kdholomouc@seznam.cz.

Přednáška: Uchování genofondů ovocných dřevin pomocí ultranízkých teplot
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin CR Haná zve všechny zájemce na další díl cyklu přednášek z oblasti biologických věd: Uchování genofondů ovocných dřevin pomocí ultranízkých teplot. Přednášet bude RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D.,(VÚRV, Praha-Ruzyně). Přednáška se uskuteční ve středu 25. září 2019 od 13.00 v zasedací místnosti budovy D (VÚRV) holického areálu.

Další Zpravodaj vyjde 7. října 2019

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)