Úvodní slovo

Noc vědců na přírodovědecké fakultě navštívilo přes dva tisíce návštěvníků

Vedení fakulty a oddělení vnějších a vnitřních vztahů děkují všem, kteří se podíleli na zajištění zářijové Noci vědců na přírodovědecké fakultě i v Pevnosti poznání, ať už jako garanti nebo jako zástupci pracoviště na stánku.

Jmenovitě bychom chtěli poděkovat katedrám analytické chemie, anorganické chemie, biofyziky, botaniky, ekologie a životního prostředí, experimentální fyziky, fyzikální chemie, geografie, geoinformatiky, geologie, informatiky, matematické analýzy a aplikací matematiky, optiky, rozvojových a environmentálních studií, dále pak Společné laboratoři optiky UP a FZÚ AV ČR, kabinetu cizích jazyků. Do akce se také aktivně zapojili naše studentské spolky Chemický spolek, POSPOL, Klub deskových her DoUPě Olomouc a UP Crowd.

Děkujeme také společnosti Siemens, s.r.o., která se stala partnerem Noci vědců 2019, a společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o.

Velmi si cením všech, kteří se do Noci vědců zapojili. Děkuji vědcům, studentům a popularizátorům, kteří byli nejen ochotni vymýšlet zajímavé experimenty a program, ale zároveň přišli do práce i v pátek večer, aby mohli návštěvníkům představit vědu z netradičního a přitom srozumitelného úhlu pohledu. Noc vědců výborně doplňuje náš Veletrh vědy a výzkumu (od r. 2020 Přírodovědný jarmark), který se taktéž těší velkému zájmu veřejnosti,“ uvedl děkan Martin Kubala, který se této akce také zúčastnil.

Článek k této vědecko-popularizační akci najdete zde.

Věda a výzkum

Nominace knih
Do 10. října 2019
je možné nominovat knihy vydané VUP nebo VFF (od října 2018 až k dnešnímu datu, případně dřív, pokud ještě nebyly zaslány) na zaslání do databáze Web of Science. Knihy zasílejte na oddělení vědy a výzkumu k rukám Mgr. Miriam Delongové a zároveň zašlete e-mail na miriam.delongova@upol.cz, kde bude uvedený název knihy, autor a ISBN. Předseda ediční komise za PřF, pan proděkan Karel Lemr, následně vybere publikace, které budou do WoS odeslány.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 18. září 2019 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen program ÉTA).

Hlavním cílem programu je podpora čerpání inovačního potenciálu společenských, humanitních a uměleckých věd (SHUV) jakožto klíčových hráčů pro řešení společenských, ekonomických, technologických, kulturních nebo globalizačních výzev a příležitostí 21. století.
Termín pro podání návrhů prostřednictvím pracovnice oddělení vědy a výzkumu Ing. Ivany Saitzové
(ivana.saitzova@upol.cz) je stanoven na 29. října 2019.

Podrobné informace k výzvě naleznete i na stránkách PřF v sekci Aktuality VaV.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendijní programy pro studenty
Organizace ESO (Evropská jižní observatoř) nabízí možnosti stipendijních programů pro studenty doktorských oborů na pracovištích v Chile a Německu. Nabídka je otevřená pro studenty astronomie nebo jí příbuzných oborů až na dobu dvou let. Přihlášky v angličtině je třeba zaslat nejpozději do 15. listopadu 2019. Veškeré informace o stipendijním programu, stejně jako aktuální nabídky dalších programů, naleznete na tomto internetovém odkazu.

Pro studenty

Cena děkana pro nejlepšího pedagoga
V letošním roce mohou studenti třetích a vyšších ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia hlasováním vybrat nejlepší pedagogy. Každý student může nominovat až tři pedagogy, kterým budou podle pořadí přiděleny hlasy s váhou 1,0, 0,7 a 0,5. Hlasování vyžaduje přihlášení do portálu, ale dále je hlasování anonymní. Hlasovat je možné elektronicky na stránkách do konce října. Oceněný bude nejlepší pedagog za každý z pěti oborů (matematika a informatika, fyzika, chemie, biologie a ekologie, vědy o Zemi).

Zápis předmětů do STAGu
Drobné úpravy předmětů ve STAGu je možné provádět na studijním oddělení nejpozději do 25. října 2019.

Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 25. října 2019.

Imatrikulace
Žádáme studenty prvních ročníků, kteří nebyli na imatrikulaci, aby se dostavili v úředních hodinách na studijní oddělení podepsat imatrikulační slib.

Promoce
Žádáme studenty, kteří absolvovali v období srpen až září/2019 a mají zájem se zúčastnit listopadových promocí, aby se nahlásili e-mailem své studijní referentce. Informace k zaplacení poplatku najdete na webových stránkách PřF, kde koncem října najdete i přesný harmonogram promocí.

Studijní plán studenta 1. ročníku doktorského studia
Žádáme studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, kteří ještě neodevzdali studijní plány, aby tak učinili co nejdříve. Studijní plán musí být podepsaný studentem, školitelem a předsedou oborové komise. Zároveň žádáme studenty, aby si zadali téma disertační práce do STAGu a podklady pro zadání disertační práce odevzdali na studijním oddělení.

Dopravní situace - dotazník
Vedení přírodovědecké fakulty si je vědomo složité dopravní situace v Olomouci, která může zasahovat i do vašeho studia. Akademickým senátem PřF byla proto zřízena Komise pro dopravu, která má za úkol vyhodnotit současný stav a navrhnout řešení jednotlivých problémů. Abychom měli lepší přehled o tom, co vás z pohledu dopravy trápí, vytvořili jsme tento dotazník. Prosíme vás o jeho vyplnění do 15. října 2019, které nezabere více než 10 minut. V závěru dotazníku je připraven prostor pro formulaci konkrétních problémů nebo nápadů.

HackltUP
HackItUP je intenzivní, časově omezená, týmová práce na vlastním projektu. Účastníci této akce, kterou pořádá Vědeckotechnický park ve dnech 25. - 27. října 2019, sestaví týmy na tzv. tržišti nápadů a dovedností. Během 48 hodin týmy zpracují vlastní projekt za pomoci přítomných mentorů a odprezentují jej odborné porotě. V případě zájmu se registrujte na stránkách HackltUPu.

UP Crowd
Spolek studentů a přátel vědy UP Crowd opět rozjíždí své projekty minikonferencí pro SŠ a Výlety do mikrosvěta pro ZŠ (katalog). V případě zájmu může škola nebo vy osobně UP Crowd kontaktovat e-mailem na upcrowd@upol.cz. Zároveň vás organizátoři zvou na další přednášku z cyklu Science Café Olomouc. V úterý 15. října 2019 od 18:15 vystoupí v prostorách Coffee Library MUDr. Andrea Bártková, Ph.D., z neurologické kliniky FN OL. Hovořit bude na téma Migréna - Mýty a realita.

Výzva k podání studentských projektů na podporu popularizace fakulty
Vymyslete a přihlaste svůj projekt na podporu fakulty v oblasti popularizace jejích činností, studijních oborů nebo zkrášlete její prostředí, ve kterém ve škole žijete. Váš realizovaný nápad obdrží v návaznosti na jeho složitost řešení a časovou náročnost až 10.000 Kč. V případě výjimečných extrémních nákladů na realizaci (např. u dražšího použitého materiálu) bude možnost úhradu po individuální dohodě odsouhlasenou předem řešit samostatně. Podrobnosti k výzvě Hýčkejte svou Přírodu i zajímavé projekty z minulých ročníků, z nichž s některými se na fakultě můžete setkat dodnes, najdete zde. Výzva je otevřena do 31. října 2019. Dotazy je možné směřovat na e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 23. října 2019 od 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014).

Provoz fakulty

Evidence exkurzí
Na jednotlivých pracovištích fakulty se řada z vás věnuje zajišťováním exkurzí škol, které jsou velmi důležité ve skladbě činností z oblasti náboru nových studentů a podněcování zájmu o obor. K evidenci této významné aktivity byl vytvořen krátký formulář, do kterého prosím vpisujte realizované exkurze škol v akademickém roce 2019/2020, které jsou/budou realizovány na vašich pracovištích. Prosíme o průběžné vyplňování, abychom na konci akademického roku (příp. semestru) mohli tuto aktivitu vyhodnotit a s výsledky dále pracovat. S výstupy vás seznámíme ve Zpravodaji. V případě dotazů využijte kontakt dagmar.petrzelova@upol.cz.

Školení řidičů
V souladu s ustanovením odst. 2 § 103 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTSKÝCH VOZIDEL. Je určeno zaměstnancům UP, kteří při plnění svých pracovních povinností řídí svá motorová vozidla či služební vozidla zaměstnavatele s hmotností nižší jak 3,5 t a nejsou řidiči z povolání (nemají řízení motorového vozidla sjednané jako druh práce v pracovní smlouvě).
Školení se uskuteční 22. října 2019 v čase 8:00-9:15 v aule PřF UP (2.001), tř. 17. listopadu 12, 2. podlaží.

Před místností budou pro účastníky připraveny prezenční listiny. Bez ČITELNĚ vypsaného jména zaměstnance, jeho pracoviště a podpisu na prezenční listině bude jeho účast neplatná. Na akci se není třeba předem registrovat. Školení má platnost dva roky.

Další školení řidičů referentských vozidel je plánováno na leden až únor 2020. O přesném termínu a čase konání budou zaměstnanci v předstihu informováni prostřednictvím e-mailu.

Různé

Jízdenky MHD nově v prodeji FreshUPu
Bufet FreshUP umístěný v přízemí hlavní budovy přírodovědecké fakulty nově zavedl prodej jízdenek na MHD v Olomouci. Zákazníci zde mohou zakoupit vybrané druhy jízdenek:

  • 14 Kč = základní jízdné pro dospělé i studenty nad 18 let
  • 23 Kč = celodenní pro studenty s průkazem studenta (zlevněná)
  • 46 Kč = celodenní pro dospělé

SKM, která FreshUP provozuje, tímto vyšla vstříc studentům, zaměstnancům i návštěvníkům fakulty.

Projekt Badatel? Výzva k vypsání nových témat!
Rádi bychom oslovili zaměstnance přírodovědecké fakulty s výzvou k vypsání nových témat do projektu Badatel. Cílovou skupinou jsou nadaní středoškolští studenti, zapálení pro přírodovědné obory, kteří se stanou řešiteli vašich témat během celého akademického roku či jen jeho části. Seznámí se tak se základy vědeckého bádání i univerzitním světem. Projekt Badatel je významná aktivita podporující zájem těchto motivovaných studentů o studium na naší fakultě. Mladí účastníci projektu pak mají každoročně možnost obhájit výsledky své práce na květnové konferenci. Náměty na nová témata je možné zasílat na adresu jiri.kvita@upol.cz. Více informací k Badateli najdete na jeho stránkách.

Kulatý stůl
Na téma „Pregraduální příprava učitelů přírodovědných předmětů a matematiky“ se bude hovořit u Kulatého stolu ve čtvrtek 14. listopadu od 15:30 v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty v šestém podlaží (místnost 6.014). Kulatý stůl je určen studentům (budoucím učitelům) a pedagogickým pracovníkům všech přírodovědných oborů vysokých, středních a 2. stupně základních škol. Hostem bude psycholožka Mgr. Markéta Hlavsová s přednáškou Zpětná vazba aneb Jak působím na děti. V rámci besedy se pomocí různých interaktivních metod podíváme na různé způsoby reakcí - jejich výhody a naopak jejich nevhodné využití.

Běžecké trasy s Přírodou
Chcete se projít nebo zaběhat si a váš start je z Envelopy? Pak máte nově možnost využít mapu vytvořenou k tomuto účelu v rámci výzvy Hýčkejte svou Přírodu. Mapu i aplikaci k ní najdete na stránce https://www.mapujme.cz/prfupol/, které vytvořil absolvent katedry geoinformatiky Martin Gabryš. Na ně navazuje banner umístěný u vchodu do hlavní budovy fakulty. Jeho vtipná legenda i grafické zpracování jsou dílem Jakuba Koníčka z téhož pracoviště ve spolupráci s oddělením vnějších a vnitřních vztahů PřF UP.

Zlatá a diamantová promoce
V pátek 8. listopadu 2019 se od 10:30 v aule přírodovědecké fakultě uskuteční setkání zlatých a diamantových absolventů, kterým budou slavnostně předány čestné diplomy. Zájemci o setkání s těmito absolventy jsou srdečně zváni! Kontakt pro případné dotazy: dagmar.petrzelova@upol.cz.

Konference Chemie a technologie pro život
Fakulta chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity v Bratislavě pořádá 6. listopadu 2019 studentskou vědeckou konferenci nazvanou Chemie a technologie pro život. Součástí konference bude soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v plánovaných 25 sekcích v oblasti chemie, biotechnologie a chemické a potravinářské technologie. Nejlepší soutěžní práce budou finančně odměněny.

Benefiční koncert
Nadace Malý Noe ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc pořádá 1. listopadu 2019 benefiční koncert v Klášterním Hradisku v Olomouci. Na koncertě, který začíná v 19:00 vystoupí Felix Slováček, Vjačeslav Grochovskij a Gamavilla Quartet. Vstupenky jsou rozděleny do tří pásem za 600/400/300 Kč a je možné si do 11. října 2019 rezervovat na e-mailu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Nové vnitřní normy

Dnem 10. října 2019 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-19/26 - Provedení inventarizace majetku, materiálových a dokladových inventarizací na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2019

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 21. října 2019.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)