Aktuality VaV

Výzvy

 • Podpora ERC žadatelů - průběžné podávání
  navrhovatel může být ten, kdo ukončil nebo řeší Juiorský grant GAČR - výzva

 • MŠMT vyhlásilo 4. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ. Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků. Poskytovatel uspořádá pro zájemce informativní seminář, a to dne 17. července 2019. Termín pro podávání návrhů je 24. července 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové. Více informací zde.
 • Technologická agentura České republiky - TA ČR - vyhlásila dne 12. června 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích  v Programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život - podprogram 1 a 2.

  Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu Prostředí pro život.

  Termín pro podání návrhů prostřednictvím pracovníka Oddělení VaV Ivany Saitzové (ivana.saitzova@upol.cz) je stanoven na 16. 9. 2019.

  Podrobné informace k výzvě zde; pozvánka na seminář k výzvě zde.

 • Technologická agentura České republiky - TA ČR - vyhlásila dne 12. června 2019 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+

  Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DOPRAVA 2020+.

  Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

  Termín pro podání návrhů prostřednictvím pracovníka Oddělení VaV Ivany Saitzové (ivana.saitzova@upol.cz) je stanoven na 9. 8. 2019.

  Podrobné informace k výzvě zde; přihláška na seminář k výzvě zde.

 • Technologická agentura České republiky - TA ČR - vyhlásila dne 25. června 2019 první veřejnou soutěž  ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (dále jen Program DELTA 2).

  Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DELTA 2. 

  Hlavním cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podniky a výzkumné organizace budou na jedné straně podporované poskytovatelem a na druhé straně podporované zahraničními organizacemi.

  Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit:

  Lokalita

  Název zahraniční organizace

  Zkratka

   Alberta 

   German-Canadian Centre for Innovation   and Research

   GCCIR 

   Brazilská federativní   republika

   National Service for Industrial Training,
   Company of Research and Industrial   Innovation

   SENAI, 
  EMBRAPII 

   Če-ťiang

   Zhejiang Science and Technology   Department

   ZSTD 

   Japonsko

   New Energy and Industrial Technology   Development Organisation

   NEDO 

   Korejská republika

   Korea Institute for Advancement of   Technology

   KIAT 

   Québec

   Consortium for Research and Innovation
   in Aerospace in Québec

   CRIAQ 

   Stát Izrael

   The Israel-Europe R&D Directorate

   ISERD 

   Tchaj-wan

   Ministry of Economy Affairs

   MoEA 

   Tchaj-wan

   Ministry of Science and Technology

   MoST 

   Ťiang-su

   Jiangsu Science and Technology   Department

   JSTD 

   Vietnamská     socialistická republika

   State Agency for Technology Innovation

   SATI 


  Seminář
  pro uchazeče o česko-čínskou spolupráci se uskuteční 18. 7. 2019 od 10 hod, místnost č. 043 v sídle TAČR. Registrace na seminář zde.

  Soutěžní lhůta začíná dnem 26. června 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 22. srpna 2019 v níže uvedené hodiny:

  • 16:30:00 hod. - pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hod. - pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.

  Termín pro podání návrhů prostřednictvím pracovníka Oddělení VaV Ivany Saitzové (ivana.saitzova@upol.cz) je stanoven na 20. 8. 2019.

  Podrobné informace k výzvě naleznete zde

  Informační seminář k 1. veřejné soutěži Programu DELTA 2 proběhne dne 28. června 2019 od 10:00 do 12:00 hodin. Více informací včetně registračního formuláře nalezmete zde.

 • MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (2019LTAIN) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-indickou spolupráci. Termín pro podávání návrhů je 26. července 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové. Více informací zde.


Důležité informace

Dodatky pro pokračující projekty GAČR pro rok 2019

Od letošního roku dochází ke změnám, které se týkají dodatků ke smlouvám.  Dle nových pravidel nebude posílat poskytovatel dotace GA ČR dodatky ke grantovým smlouvám u běžících projektů, pokud nedojde ke změně oproti návrhu projektu resp. smlouvě o poskytnutí dotace. (Do loňského roku byly dodatky ke grantovým smlouvám automaticky každoročně řešitelům grantů ze strany poskytovatele dotace zasílány).

Dodatek ke grantové smlouvě ze strany poskytovatele dotace  bude automaticky zaslán pouze v tom případě, kdy došlo k nějaké změně oproti původnímu návrhu projektu, či údajům uvedených ve smlouvě (např. změny popsané v dílčí zprávě, či na základě žádosti o změnu projektu).

V případě, že má tento projekt spoluřešitele, bude na základě zaslaného dodatku vytvořen individuálně ze strany právního oddělení RUP dodatek spoluřešitelské smlouvy, který reflektuje změny dané grantové smlouvy. Dodatky grantových smluv k vytvoření dodatků spoluřešitelských smluv budou na  právní oddělení předány prostřednictvím  VaV RUP.

Na PřF  je nutné kontaktovat pracovníka Oddělení pro vědu a výzkum PřF,  Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz).

Pokud dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ze strany GA ČR nepřijde, postupuje se dle stávající grantové smlouvy včetně rozpisu finančních prostředků uvedených ve smlouvě.

Dodatky spoluřešitelských smluv uzavřené v loňském roce pro projekty s řešením od roku 2017 a 2018 jsou vůči změnám ze strany GAČRu ošetřené. V takovém případě se dodatky spoluřešitelských smluv uzavírat nemusí.

Převod finančních prostředků zaslaných z Grantové agentury na spoluřešitele se provádí neprodleně, jakmile řešitel finanční prostředky obdrží.


Důležité informace pro řešitele GAČR

Na základě výsledků kontroly projektů si dovolujeme upozornit řešitele a spoluřešitele na skutečnost,  že školení pro pracovníky projektu, byť by se jednalo o odborné školení, není uznatelným nákladem. Náklady na konferenci jsou uznatelným nákladem pouze v případě aktivní účasti na konferenci a pouze ve dnech konání konference.

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou: návrh projektu, zadávací dokumentaci, smlouvu o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí...

Registr smluv - vyhledávání: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani 

Praktické informace pro podávání a řešení projektů GAČR 2019 - přehled

Vkládání výsledků do OBD

Dr. Rieger upozorňuje, že je důležité vkládat průběžně a pečlivě (např. příjmení českých spoluautorů se mají uvádět s diakritikou spolu s plným křestním jménem, uvádět odkaz na plný text článku a nikoli pouze abstrakt, apod.). Úplnost a správnost záznamu se v RIVu ukazuje jako vizitka celé univerzity.

Následují odpovědi na některé FAQ, které souvisejí s vkládáním článků do OBD:

1. Mám vložit článek do OBD, když jsem první autor? - ANO

2. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP stejné fakulty? - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor

3. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP, ale z jiné fakulty?  - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor

4. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor není z UP? - ANO  - u publikací, kde spolupracuje více VO je třeba, aby byly výsledky synchronizovány tak, aby při tvorbě tzv. "konsolidovaného výsledku" v rámci RIV výsledky jednotlivých institucí korespondovaly - je třeba se domluvit se spoluautory. Takto lze zamezit tzv. "podvodné duplicitě". 

Autoři, případně administrátoři na pracovištích, mohou využít nápovědu na stránce wiki.upol.cz/upwiki/OBD_%E2%80%93_N%C3%A1vody.

Soutěže a ceny

Studentská soutěž Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia vyhlásilo 8. ročník Studentské soutěže pro studenty do 28 let, jejichž magisterská diplomová práce byla obhájena se známkou výborně. Smyslem soutěže je umožnit mladým autorům publikovat pod hlavičkou nakladatelství Akademie věd ČR a pomoci objevit čtenářům nový talent české vědy.

Vedoucí prací i kateder mohou přihlašovat do 31. října 2019 diplomové práce z kategorií:

 • Vědy o živé přírodě a chemické vědy
 • Vědy o neživé přírodě
 • Humanitní a společenské vědy

Veškeré informace a podmínky soutěže jsou uvedeny zde.


Cena Františka Běhounka za rok 2019

MŠMT vyhlašuje 8. ročník Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která

- působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře,

- vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice a

- během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěla k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.

S cenou je spojena finanční odměna ve výši 250.000,- Kč.Více informací naleznete zde.

Termín dodání nominací včetně všech potřebných dokumentů na VaV RUP Dr. Přichystalové (hana.prichystalova@upol.cz) je 16. 9. 2019.


Česká hlava 2019

Organizační výbor Česká hlava v rámci svého projektu společně s Vládou ČR vyhlašuje 18. ročník soutěže Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1 350 000,- Kč. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase.

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
 2. Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
 3. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech.
 4. Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč.
 5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč.

Příjem nominací byl právě zahájen a uzávěrka jejich příjmů je 30. června 2019. Nominaci může podat jakákoli právnická či fyzická osoba a k podání nominace není nutný souhlas zaměstnavatele.

Přihlášky s příslušnou dokumentací mohou být doručeny dvěma způsoby.

 1. v papírové podobě na adresu realizátora projektu:
  Česká hlava PROJEKT z.ú.
  Konojedská 1575/20
  100 00 Praha 10
  (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány).
 2. v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány).

Statut celé soutěže najdete zde, kde jsou jednotlivé kategorie popsány. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.ceskahlava.cz
V případě dotazů se neváhejte obrátit na email vaclav.marek@ceskahlava.cz