Aktuality VaV

Výzvy

 •  GAČR - NOVÁ OPATŘENÍ PRO PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2020

  V souvislosti s celosvětovými omezeními proti šíření COVID-19, a ve snaze o zlepšení situace pro řešitele projektů podpořených Grantovou agenturou České republiky  (GA ČR), schválilo předsednictvo GA ČR další soubor přechodných opatření pro řešení grantových projektů.

  https://gacr.cz/nova-opatreni-pro-projekty-realizovane-v-roce-2020/
  Přijatá opatření se týkají těchto oblastí:

  Způsobilé náklady v roce 2020
  - Cestovní náklady

  - Odložené konference

  Úvazky
  - Navýšení limitu pro změnu souhrnné pracovní kapacity týmu bez žádosti
  - Snížení limitu minimálních úvazků členů řešitelského kolektivu projektu EXPRO v roce 2020

  Odložení hodnocení/ prodloužení řešení projektu
  - Odložení hodnocení závěrečné zprávy
  - Prodloužení doby řešení projektu

  Potvrzení o ukončení doktorského studia v projektech JUNIOR STAR
  - Posunutí lhůty pro dodání potvrzení o ukončení doktorského studia u grantových projektů JUNIOR STAR

  Dříve přijatá opatření jsou zveřejněná na tomto odkazu: https://gacr.cz/opatreni-predsednictva-zpusobile-naklady-v-bezicich-projektech-v-roce-2020/

 • Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 4. května 2020 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2021, a to v souladu se svými výzkumnými potřebami zde. Finální termín pro podávání návrhů projektů pro PřF UP je 15. června 2020, podmínky a více informací naleznete zde.

 • Česko-bavorská vysokoškolská agentura vypsala dva mimořádné grantové programy pro vědce a pedagogy bavorských univerzit a vysokých škol ke spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi v České republice. Bavorské vysoké školy tak mohou žádat o prostředky pro krátkodobé nebo právě začínající česko-bavorské projekty zaměřené na:
  - pandemii onemocnění covid-19 a její následky pro vědu a společnost;
  - digitální formáty ve vědě a výuce.

  Žádosti lze podávat průběžně do 20. 7. 2020 nebo do vyčerpání finančních prostředků, obě mimořádné grantové výzvy jsou otevřené projektům ze všech vědních oborů. Více informací zde.

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo 7. společnou výzvu v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem na téma „ICT for Resilient, Safe and Secure Society“.  7. společná výzva vychází z celosvětové potřeby prozkoumat nové, inovativní a vylepšené způsoby v oblasti informačních a komunikačních technologií při řešení různých rizik a hrozeb, které existují na křižovatce kyberprostoru a fyzického prostoru, aby přispěly k cíli budování bezpečné společnosti odolné vůči rizikům a hrozbám. Každé projektové konsorcium se musí skládat alespoň ze tří projektových partnerů - jednoho z Japonska a dvou z různých evropských zemí, které se účastní této výzvy. Seznam zemí a další informace k výzvě najdete zde. Výzva končí 17. 7. 2020, kontaktní osobou je Miriam Delongová z odd. vědy a výzkumu (miriam.delongova@upol.cz).

 • Ministerstvo zdravotnictví vypisuje dne 13. 5. 2020 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. Formuláře žádosti jsou dostupné v aplikaci ISVP, vygenerované žádosti ve formátu .pdf zasílejte do 23. 6. Miriam Delongové (miriam.delongova@upol.cz) na oddělení VaV. Podrobnosti zde.

 • MŠMT informuje o vyhlášení nové společné výzvy ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership) a IMI JU (Innovative Medicine Initiative Joint Undertaking) k předkládání návrhů projektů v rámci Research and Innovations Actions (RIA). Aby byl český účastník způsobilý pro poskytnutí národní finanční podpory, musí být v daném projektovém konsorciu současně alespoň 1 podnik a alespoň 1 výzkumná organizace. Plné návrhy projektů lze podat nejpozději dne 30. 9. 2020. Více informací zde. Kontaktní osobou je Miriam Delongová z odd. vědy a výzkumu (miriam.delongova@upol.cz).

 • Vyhlášení veřejné soutěže TAČR -  Prostředí pro život, podprogram 1 –   Operativní výzkum ve veřejném zájmu.

  Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí třetí veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu.

  Cílem tohoto podprogramu je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí.

  Obecným cílem programu Prostředí pro život je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů a minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí.

  Výsledky podpořených projektů mají pomoci získat nové poznatky nejen Ministerstvu životního prostředí, ale i dalším orgánům ochrany životního prostředí na celostátní, krajské i obecní úrovni.

  Více informací k veřejné soutěži na https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-vyhlaseni-3-verejne-souteze/

  Podání návrhu projektu na PřF UP nejpozději dne 20. 7. 2020.

  V případě zájmu o podání návrhu projektu kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz).

 • Technologické centrum AV ČR informuje o vyhlášení výzvy rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020:

  https://www.tc.cz/cs/novinky/byla-zverejnena-druha-koronavirova-vyzva-k-vyjadreni-zajmu

  Výzvy zahrnuje 5 témat souvisejících s koronavirem:
  Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment, Typ projektu: Innovation action
  Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response, Typ projektu: Research and Innovation action
  Networking of existing EU and international cohorts of relevance to COVID-19, Typ projektu: Coordination and support action
  Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve surveillance and care at high Technology Readiness Levels (TRL), Typ projektu: Innovation action
  Pan-European COVID-19 cohorts, Typ projektu: Research and Innovation action

  Termín pro podání návrhů projektů je do 11. 6. 2020.
  Bližší informace o podmínkách výzvy Vám poskytne paní RNDr. Monika Vrajová, Ph.D. z Technologického centra AV ČR.

 • Nová výzva GAČR:

  Grantová agentura České republiky GA ČR vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu NRP 78 „Covid-19“ k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19.

  Návrhy dvouletých projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu. Výzva je švýcarskou agenturou SNSF rozdělena do čtyř tematických celků:

 • Basic aspects of SARS-CoV-2 biology, pathogenicity and immunogenicity
 • New approaches in COVID-19 epidemiology and disease prevention
 • COVID-19 vaccine, drug development and diagnostics
 • Clinical COVID-19 research and therapeutic interventions
 • Soutěžní lhůta končí dnem 25. 5. 2020.

  V případě zájmu o podání návrhu projektu kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz). 

  Jedná se o mezinárodní spolupráci v rámci časově omezené výzvy NRP 78 „Covid-19“ švýcarské agentury SNSF – (Swiss National Science Foundation).

  Více informací na stránkách poskytovatele dotace: https://gacr.cz/vyhlasujeme-vyzvu-nrp-78-covid-19/

 • Vyhlášení veřejné soutěže TA ČR  DELTA  2

  Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 (Program DELTA 2).

  Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu DELTA 2.

  Hlavním cílem tohoto programu je zvýšit množství konkrétních výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu a to pomocí podpory společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní, zlepšení přenosu mezinárodních znalostí, dobré praxe a know-how a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

  Více informací k veřejné soutěži: https://www.tacr.cz/program-delta-2-vyhlaseni-2-verejne-souteze/

  Jedná se o mezinárodní výzvu a zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit – Alberta, Brazilská federativní republika, Če-ťiang, Korejská republika, Québec, Stát Izrael, Tchaj-wan, Ťiang-su, Vietnamská socialistická republika.

  Podání návrhu projektu na PřF UP nejpozději dne 13. 7. 2020.

  V případě zájmu o podání návrhu projektu kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz).
   
 • Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlásila v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu.

  Jedná se o mezinárodní spolupráci v rámci časově omezené výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2” rakouské agentury FWF (Der Wissenschaftsfonds), vyhlášené dne 6. dubna 2020. Text výzvy je dostupný zde.

  Financování prvních vybraných projektů se předpokládá již od podzimu tohoto roku, zejména díky zrychlenému hodnocení, které bude probíhat již během lhůty pro podávání návrhů.
  Návrhy projektu lze podávat kdykoliv až do 30. září 2020 do 14:00 SEČ dle pravidel rakouské agentury FWF, která jsou k dispozici zde.

  Výzva je určena mezinárodním vědeckým týmům, které mohou podat společný bilaterální až trilaterální návrh projektu, a to vždy spolu s rakouským vědeckým týmem a případně i vědeckým týmem některé z dalších zemí, které se k této výzvě připojily (Spolková republika Německo, Lucemburské velkovévodství, Polská republika, Slovinská republika, Švýcarská konfederace a Česká republika). Bližší informace k podmínkám mezinárodní spolupráce, které je nutné dodržet, jsou specifikovány na stránkách FWF v dokumentu pod názvem „FWF urgent funding on SARS-CoV-2 – involvement of international partners“.

  Rakouská agentura FWF bude v této speciální výzvě jako jediná figurovat v roli Lead Agency. Na rozdíl od „klasických“ projektů hodnocených na principu Lead Agency s počátkem řešení v roce 2021, u kterých hodnoticí lhůta začíná běžet po skončení lhůty pro podávání návrhů projektů, bude hodnoticí proces probíhat průběžně od vyhlášení výzvy. FWF zajistí zrychlený hodnoticí proces tak, aby zůstalo u obvyklých hodnoticích postupů včetně mezinárodního peer-review. FWF se také zavazuje k tomu, že v rámci zrychleného přístupu bude její předsednictvo rozhodovat o financování projektů průběžně a využije k tomu např. virtuálních zasedání a dalších moderních prostředků.

  Případní zájemci z české strany se budou při realizaci projektu řídit Pravidly pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021 pro případy, kdy GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury. Každý účastník této výzvy může podat jen jeden návrh projektu a návrh takového projektu se nezapočítává do limitu podaných návrhů dle jednotlivých pravidel a zadávacích dokumentací pro ostatní výzvy a veřejné soutěže vyhlášené GA ČR v roce 2020.

  V případě zájmu o podání návrhu projektu kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz).
   
 • Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem dopravy ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+ (dále jen Program DOPRAVA 2020+).

  Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

  V rámci veřejné soutěže jsou vítány návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí jako je současná pandemie COVID-19. Aktuálnost návrhů projektů a využitelnost zamýšlených výstupů a výsledků bude pozitivně posuzována v rámci hodnoticího procesu.

  Soutěžní lhůta končí dnem 10. června 2020.

  Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačních systému ISTA. Více informací na webových stránkách poskytovatele dotace:https://www.tacr.cz/program-doprava-2020-vyhlaseni-2-verejne-souteze/

  V případě zájmu o podání návrhu projektu kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz).
   
 • Vyhlášení veřejné soutěže TAČR TREND:

  Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila  třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND  Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“. Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů Programu TREND. 

  https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/treti-verejna-soutez-4/

  V případě zájmu o podání návrhu projektu kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz).

  Soutěžní lhůta končí dnem 24. 6. 2020.

 • Vyhlášení veřejné soutěže TAČR ÉTA:

  Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila  čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

  Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů s tématem týkající se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19.

  https://www.tacr.cz/soutez/program-eta/ctvrta-verejna-soutez/

  Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů s tématem týkající se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19.

  V případě zájmu o podání návrhu projektu kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz).

  Soutěžní lhůta končí dnem 15. 6. 2020, termín dodání návrhu projektu je 12. 6. 2020.

 • MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko-rakouských projektů v rámci aktivity mobility s dobou řešení 2021-2022. Termín pro odevzdání návrhů projektů na oddělení VaV Miriam Delongové je 1. 6. 2020. Více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko-německých projektů v rámci aktivity mobility s dobou řešení 2021-2022. Termín pro odevzdání návrhů projektů na oddělení VaV Miriam Delongové je 26. 5. 2020. Více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko-francouzských projektů v rámci aktivity mobility s dobou řešení 2021-2022. Termín pro odevzdání návrhů projektů na oddělení VaV Miriam Delongové je 25. 6. 2020. Více informací zde.

 • MŠMT vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci iniciativy Společného programování „Kulturní dědictví a globální změny“ (JPICH) s názvem „Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies“. Podávat návrhy projektů je možné výhradně prostřednictvím elektronické aplikace do 22. 9. 2020 do 14:00. Kompletní znění výzvy, elektronický formulář a elektronická aplikace jsou k dispozici zde. Kontakt pro zájemce (příprava čestného prohlášení apod.) je miriam.delongova@upol.cz.

 • Grant pro mladé vědecké pracovníky

  Soutěž o stipendium ve výši 200 000,- Kč každoročně vypisuje společnost Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. a Československá mikroskopická společnost.

  Stipendium mohou získat vědečtí pracovníci nebo PhD. studenti do 30 let včetně, kteří pro svůj výzkum buď používají elektronový mikroskop, nebo výstupy z něj, nebo se zaměřují na rozvoj elektronové mikroskopie. Přihlášky se mohou podávat do 31. května 2020.

  Leták je k dispozici zde, podrobné informace a přihlášku naleznete na adrese: http://mikrospol.cz/stipendia.
   

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu VI programu podpory Partnerství znalostního transferu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - OP PIK.
  Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia (asistent znalostního transferu) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště. Projekt musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku a musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit: zlepšení výrobních procesů, vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu, zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace
  Žádost o podporu podává žadatel prostřednictvím portálu ISKP14+ (Aplikace MS2014+). Podrobné informace naleznete zde.  Žádosti lze podávat do 10. září 2020 do 15:59:59 hodin. Univerzita Palackého může podat do výzvy pouze dva projekty, vzhledem k nutné koordinaci podávání projektových návrhů prosím kontaktujte v případě zájmu o zapojení do výzvy Mgr. Silvii Šavrňákovou, email: silvie.savrnakova@upol.cz, tel.: 585634011

 • Podpora ERC žadatelů - průběžné podávání
  navrhovatel může být ten, kdo ukončil nebo řeší Juiorský grant GAČR - výzva

Důležité informace

Pozvánka na webinář: Planning your research to publish in high impact journals

Tématem květnového webináře Charlesworth bude jak efektivně psát odborné články a úspěšně je publikovat v časopisech s vysokým impact faktorem. Webinář je určen pro early-career researchers (ECR). Seminář bude probíhat online a uskuteční se v úterý 26. 5. 2020 od 11:00 nebo od 15:00 hodin. Na webinář je nutné se zaregistrovat; více informací a odkaz na přihlášku zde. Pokud Vám nevyhovuje uvedený čas, je možné si zažádat o záznam webináře paní Janu Machonskou: Jana.Machonska@aip.cz.  Přehled uskutečněných webinářů s odkazy na nahrávky a rozvrh nadcházejících webinářů najdete na: https://www.aip.cz/podpora/nastroje/2342-charlesworth-knowledge-otevrene-webinare-2020/. Sledovat můžete také Facebook účet AiP https://www.facebook.com/aipcz/.

Důležitá informace pro řešitele projektů: možnost sledování stavu čerpání.
Každý řešitel projektu, jemuž je přidělen SPP prvek, má možnost sledovat čerpání rozpočtu na projektu, a to prostřednictvím Portálu UP. Po přihlášení na  https://portal.upol.cz/ se vpravo, v jedné z nabídek, objeví  „SAP“. Po rozkliknutí této nabídky se řešitel dostane na stránku, kde vlevo vybere možnost „Čerpání SPP prvků“. Tam by měly být k dispozici ty SPP prvky projektů, které má řešitel přiděleny na svoje jméno (hlavní řešitel projektu). Následně zadá období, za které požaduje stav čerpání zjistit.  Sjetina ze SAP obsahuje položky naúčtované na daný SPP prvek.
V případě nejasností kontaktujte Ivanu Saitzovou z Oddělení VaV PřF.

Dodatky pro pokračující projekty GAČR pro rok 2019

Od letošního roku dochází ke změnám, které se týkají dodatků ke smlouvám.  Dle nových pravidel nebude posílat poskytovatel dotace GA ČR dodatky ke grantovým smlouvám u běžících projektů, pokud nedojde ke změně oproti návrhu projektu resp. smlouvě o poskytnutí dotace. (Do loňského roku byly dodatky ke grantovým smlouvám automaticky každoročně řešitelům grantů ze strany poskytovatele dotace zasílány).

Dodatek ke grantové smlouvě ze strany poskytovatele dotace  bude automaticky zaslán pouze v tom případě, kdy došlo k nějaké změně oproti původnímu návrhu projektu, či údajům uvedených ve smlouvě (např. změny popsané v dílčí zprávě, či na základě žádosti o změnu projektu).

V případě, že má tento projekt spoluřešitele, bude na základě zaslaného dodatku vytvořen individuálně ze strany právního oddělení RUP dodatek spoluřešitelské smlouvy, který reflektuje změny dané grantové smlouvy. Dodatky grantových smluv k vytvoření dodatků spoluřešitelských smluv budou na  právní oddělení předány prostřednictvím  VaV RUP.

Na PřF  je nutné kontaktovat pracovníka Oddělení pro vědu a výzkum PřF,  Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz).

Pokud dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ze strany GA ČR nepřijde, postupuje se dle stávající grantové smlouvy včetně rozpisu finančních prostředků uvedených ve smlouvě.

Dodatky spoluřešitelských smluv uzavřené v loňském roce pro projekty s řešením od roku 2017 a 2018 jsou vůči změnám ze strany GAČRu ošetřené. V takovém případě se dodatky spoluřešitelských smluv uzavírat nemusí.

Převod finančních prostředků zaslaných z Grantové agentury na spoluřešitele se provádí neprodleně, jakmile řešitel finanční prostředky obdrží.


Důležité informace pro řešitele GAČR

Na základě výsledků kontroly projektů si dovolujeme upozornit řešitele a spoluřešitele na skutečnost,  že školení pro pracovníky projektu, byť by se jednalo o odborné školení, není uznatelným nákladem. Náklady na konferenci jsou uznatelným nákladem pouze v případě aktivní účasti na konferenci a pouze ve dnech konání konference.

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou: návrh projektu, zadávací dokumentaci, smlouvu o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí...

Registr smluv - vyhledávání: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani 

Vkládání výsledků do OBD

Dr. Rieger upozorňuje, že je důležité vkládat průběžně a pečlivě (např. příjmení českých spoluautorů se mají uvádět s diakritikou spolu s plným křestním jménem, uvádět odkaz na plný text článku a nikoli pouze abstrakt, apod.). Úplnost a správnost záznamu se v RIVu ukazuje jako vizitka celé univerzity.

Následují odpovědi na některé FAQ, které souvisejí s vkládáním článků do OBD:

1. Mám vložit článek do OBD, když jsem první autor? - ANO

2. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP stejné fakulty? - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor

3. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor je z UP, ale z jiné fakulty?  - NE - článek vkládá první domácí (=UP) autor

4. Mám vložit článek do OBD, když nejsem první autor a první autor není z UP? - ANO  - u publikací, kde spolupracuje více VO je třeba, aby byly výsledky synchronizovány tak, aby při tvorbě tzv. "konsolidovaného výsledku" v rámci RIV výsledky jednotlivých institucí korespondovaly - je třeba se domluvit se spoluautory. Takto lze zamezit tzv. "podvodné duplicitě". 

Autoři, případně administrátoři na pracovištích, mohou využít nápovědu na stránce wiki.upol.cz/upwiki/OBD_%E2%80%93_N%C3%A1vody.

Soutěže a ceny

Danubius Young Scientist Award 2020

Rakouské Ministerstvo školství, vědy a výzkumu a Institut pro Podunají a střední Evropu vyhlásili výzvu k nominacím na cenu Danubius Young Scientist Award 2020. Cena je určena pro osoby s mimořádnými úspěchy ve vědecké činnosti a výstupy ve vztahu k Podunají. Cena bude udělena 14 mladým vědcům - jednomu z každé země, která je součástí strategie EU pro podunajský region. Každý výherce obdrží 1.200 EUR.

Více informací a kritéria pro udělení ceny naleznete na stránkách: http://www.idm.at/projekte/preise/danubius-young-scientist-award

Termín pro předložení nominací byl prodloužen do 29. 5. 2020.