Úvodní slovo

Hledáme nové supervizory do projektu Badatel
Uvažovali jste o tom, že by se vám k vašemu projektu hodila pomocná ruka, rádi byste se naučili vést někoho dalšího nebo vás prostě baví popularizace výzkumu a chtěli byste jej ukázat nadšeným zájemcům z řad středoškoláků?

Jestli jste si na libovolnou z těchto otázek odpověděli ano, tak vám nabízíme možnost vypsat téma pro středoškolské studenty v rámci Badatele. Jak vypsat projekt, můžete zjistit na této stránce. Po vyplnění formuláře se po krátkém čase objeví nabídka na stránce vypsaných projektů, na kterou můžete odkázat středoškolské studentské zájemce, případně vaše bývalé středoškolské učitele.

Dne 16. května se uskuteční Konference mladých přírodovědců, na které pak studenti, kteří se zúčastnili Badatele, mají možnost prezentovat své výsledky. Supervizoři budou za účast svých studentů honorováni v částce 3 000 - 10 000 Kč (podle jejich úspěšnosti).

FB: https://www.facebook.com/badatelUP/.

Věda a výzkum

INTER-ACTION
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vyhlásilo dne 21. února 2019 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (LTAUSA19) pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci. Termín pro podávání návrhů je 3. dubna 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové, e-mail: miriam.delongova@upol.cz. Více informací zde.

České-rakouské výzkumné projekty
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021. Termín pro podávání návrhů je 25. dubna 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové, e-mail: miriam.delongova@upol.cz. Více informací zde.

Česko-francouzské výzkumné projekty
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021. Termín pro podávání návrhů je 25. června 2019 na oddělení VaV Miriam Delongové, e-mail: miriam.delongova@upol.cz. Podrobnější informace zde.

Vyhlášení veřejné soutěže GA ČR
Grantová agentura České republiky vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů. Veřejná soutěž je vyhlašována na podporu grantových projektů s předpokládaným zahájením řešení v roce 2020.

Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na jejich prokázání a způsob hodnocení návrhů projektů jsou podrobněji popsány v zadávacích dokumentacích k jednotlivým typům soutěže.

Zadávací dokumentace jsou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele na adrese https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/.

Formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na webových stránkách GA ČR na adrese www.gacr.cz v internetové on-line aplikaci (GRIS) vytvořené GA ČR k tomuto účelu.

Návrh projektu musí být vyplněn v této aplikaci a z ní konvertován do formátu PDF podle návodu obsaženého v aplikaci. Návrh projektu včetně příloh musí být podán GA ČR prostřednictvím informačního systému datových schránek nejpozději posledního dne soutěžní lhůty.

Vygenerované návrhy budou zasílány prostřednictvím pracovníka oddělení VaV datovou schránkou poskytovateli dotace. Vzhledem k očekávanému množství návrhů a omezené kapacitě datové schránky posílejte vaše návrhy v pdf. formátu na e-mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do středy 3. dubna 2019.

Vyhlášení jednotlivých soutěží:

Standardní: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-3/

Juniorské: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty-3/

Mezinárodní: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-3/

EXPRO: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-expro-projekty-2/

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Okno do praxe
Setkání zaměstnavatelů a studentů Univerzity Palackého v Olomouci Okno do praxe, které bude poprvé rozšířené na všechny součásti univerzity, se uskuteční v úterý 16. dubna 2019 od 10:00 do 15:00 na přírodovědecké fakultě. Zaměstnavatelé na svých stáncích nabídnou praxe, stáže, brigády, trvalá zaměstnání či trainee programy. Hlavní součástí programu jsou tematicky zaměřené moderované diskuse se zástupci praxe, kde budou připraveni zástupci firem odpovídat na vaše dotazy. Ke konzultacím bude možné rovněž využít přítomné mladé absolventy Univerzity Palackého, kterým se už podařilo najít své pracovní uplatnění.

V rámci akce Okno do praxe se můžete zúčastnit také nejrůznějších přednášek a workshopů, které vám pomohou s orientací na trhu práce a rozšíří vaše obzory o možnostech různých zaměstnání. Přinesou poznatky a tipy od několika inspirativních osob z praxe. Můžete si vyzkoušet pohovory nanečisto či konzultovat svoji kariéru. Některé jsou volně přístupné a není nutné se na ně registrovat, další jsou určeny pouze pro omezené množství předem evidovaných zájemců. Registrace budou spuštěny během úterý 12. března.

Podrobnosti najdete na oknodopraxe.upol.cz. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Zápis předmětů na LS 2018/2019 - úpravy rozvrhu

Drobné úpravy rozvrhu je možné provádět na studijním oddělení do 20. března 2019.

Promoce
Žádáme absolventy, kteří úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou v lednu a únoru, aby se přihlásili u své studijní referentky na promoce. Ty se budou konat 24. - 28. června 2019. Harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách fakulty v druhé polovině června. Potvrzení o řádném ukončení studia si můžete vyzvednout na studijním oddělení. Zde si můžete také koncem března vyzvednout své diplomy, pokud se promocí nebudete chtít zúčastnit.

Promoce studentů doktorského studia
Promoce studentů doktorských studijních oborů se budou konat na přelomu května a června 2019. Studenti budou kontaktováni e-mailem svou studijní referentkou.

Žádosti o stipendia
Žádosti o pravidelné vyplácení stipendií uvádějte nejdéle do konce akademického roku, tj. srpna 2019, nikoliv do prosince 2019. Je to z toho důvodu, že STAG pracuje s akademickými roky, nikoliv kalendářními, a během trvání žádosti někteří studenti ukončí studium, mění se částky apod. Na září 2019 pak podávejte nové žádosti.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendia do Korejské republiky a Tchaj-wanu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR si vás dovoluje upozornit na aktualizovanou nabídku stipendijních míst na základě mezinárodních smluv.

Korejská republika nabízí 2 místa pro víceleté studium pro absolventy bakalářských nebo magisterských studií. Žádosti se odevzdávají do 15. března 2019 na sídlo Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). Seznam potřebných dokumentů (resp. odkaz na ně) a další podmínky k stipendijní nabídce naleznete zde.

Zároveň Vás informujeme o další stipendijní možnost do Tchaj-wanu. Tchapejská hospodářská a kulturní kancelář nabízí stipendia pro víceleté studium (bakalářské, magisterské a doktorandské studium) a pro jazykové kurzy mandarínské čínštiny v délce od 3 do 12 měsíců. Žádosti se podávají na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze do 31. března 2019. Stipendijní nabídku do Tchaj-wanu naleznete zde.

Erasmus
Vzhledem k poklesu počtu nominovaných studentů si vás dovoluji informovat o možnosti vypsat dodatečná výběrová řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus na akademický rok 2019/2020, a to včetně zimního semestru. Výsledky dodatečných řízení (zprávu o VŘ generovanou z aplikace Erasmus+) pošlete Mgr. Vladimíře Žlutířové, e-mail: vladimira.zlutirova@upol.cz, tel.: 585 631 062 do 28. března 2019.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 10. dubna 2019 od 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014). Na programu bude především dělení financí a rozpočet přírodovědecké fakulty.

Provoz fakulty

Uzavírka komunikace
Všem zaměstnancům dáváme na vědomí, že ve dnech 27. března - 28. března 2019 bude uzavřena příjezdová komunikace mezi PřF a PF. Důvodem je stěhování optických stolů do 4. NP objektu Přírodovědecké fakulty UP v rámci projektu OP VVV "Modernizace laboratoří fyziky ve 4. NP budovy PřF UP v Olomouci - Envelopě". Přehledná situace k nahlédnutí zde.

Na příjezdové komunikaci, která zajišťuje přístup na parkoviště ve správě PF a vjezdu do podzemních garáží PřF se bude pohybovat zdvihací technika i nákladní vozidlo s optickými stoly apod. Stěhování nelze zajistit za běžného provozu na komunikacích, proto nebude příjezd do podzemních garáží a parkoviště umožněn. Pokud se vše zrealizuje během 27. března 2019, předpokládáme zprovoznění komunikace ihned po ukončení prací. V případě komplikací bude komunikace uzavřena i 28. března 2019. Prosíme zaměstnance, aby pro cestu do práce zvážili využití jiných dopravních prostředků než jsou automobily.

Omlouváme se za komplikace.

Různé

Na základě normy B3-13/2MPR Pravidelné hodnocení zaměstnanců UP a fakultní normy PřF-B-19/02 žádáme jménem pana děkana zaměstnance PřF UP, kteří na fakultě byli zaměstnáni v roce 2018, o realizaci hodnocení zaměstnanců dle níže uvedeného harmonogramu:

Harmonogram průběhu hodnocení pro PřF
OdDoAktivita
11.3.7.4.Sběr dat na PřF: Akademičtí a vědečtí pracovníci kontrolují automaticky načtená data a doplňují další položky do IS HAP.
8.4.5.5.Zpřístupnění hodnocení vypočtených hodnotícím modelem IS HAP děkanovi, koordinátorovi IS HAP a vedoucím kateder.
Uskutečnění hodnotících pohovorů vedoucích pracovišť s akademickými a vědeckými pracovníky nad uloženými daty a hodnocenými vypočtenými údaji v IS HAP.
Vedoucí pracovníci zapíší finální kvalitativní hodnocení do IS HAP.
Ve stejném období se uskuteční hodnotící pohovory s ostatními zaměstnanci, jejichž závěrem bude vyplněný formulář Hodnocení ostatních pracovníků.
6.5.Zpřístupnění finálních hodnocení akademickým a vědeckým pracovníkům.

Informační systém Hodnocení akademických pracovníků (IS HAP) bude pro kontrolu a příp. doplnění dat akademickými pracovníky (profesor, docent, odborný asistent, asistent, lektor, pedagogický vědecký pracovník) a neakademickými vědeckými pracovníky PřF spuštěn v souladu s harmonogramem dne 11. března 2019. Data ze STAGu, OBD, informace o projektech a zakázkách smluvního výzkumu budou již v zadávacích formulářích načtena, bude však potřeba je překontrolovat.

IS HAP je dostupný na adrese hap.upol.cz Pro přihlášení prosím použijte stejné uživatelské jméno a heslo jako do Portálu UP. Po nalogování se zobrazí v dolní části obrazovky vyvěšené návody k práci s tímto systémem. Doporučujeme věnovat pozornost i nápovědám uvedeným u jednotlivých položek zadávacího formuláře (ikonka "otazník"). Dále upozorňujeme, že na základě požadavků z fakult realizujících učitelské studijní programy byla do zadávacího formuláře IS HAP přidána (oproti loňsku) nová položka "Vedení studenti na pedagogických praxích", kde akademický pracovník uvede počet studentů vedených v akademickém roce 2017/2018. Položka "Koordinátor praxí na katedře" ve formuláři zůstává, ale týká se nyní pouze ostatních typů studentských praxí realizovaných mimo UP (např. ve firmách nebo institucích státní správy).

Pokud by se vyskytly s IS HAP problémy typu špatného zařazení zaměstnance na jiném pracovišti či technické závady systému, je možné se obrátit na e-mail: pavel.holecek@upol.cz.

K hodnocení ostatních zaměstnanců (administrativních, technických pozic a dalších pracovníků) bude bohužel nutné (stejně jako v minulých letech) použít tištěnou verzi dotazníku, která je ke stažení na stránce www.prf.upol.cz/zamestnanci/predpisy-a-formulare/ v Ostatních formulářích s názvem "Hodnocení ostatních pracovníků". Tyto vyplněné a podepsané formuláře zasílejte na personální a mzdové oddělení, kde budou archivovány. Hodnocení všech zaměstnanců za rok 2018 se na pracovištích uskuteční max. do 5. května 2019 (včetně).

Dny mozku
Jak porozumět řeči neuronů, a co se skrývá uvnitř našeho mozku, prozradí interaktivní program 16. a 17. března v Pevnosti poznání. Tým popularizačního centra připravil mezi 10:00 a 17:00 aktivity pro všechny, kteří mají rádi hlavolamy, kvízy, optické klamy a také se chtějí dozvědět, jak trénovat paměť nebo se zbavit stresu. Podrobnosti naleznete na www.pevnostpoznani.cz

Nadační fond UP
Díky Nadačnímu fondu Univerzity Palackého mohlo už 35 studentů ze všech fakult realizovat svůj vědecký nebo tvůrčí projekt. V současné době fond vyhlásil 5. výzvu, v rámci které opět podpoří umělecké a výzkumné projekty studentů magisterských a doktorských studijních programů s mezinárodním přesahem. Dejte prosím vědět o této možnosti svým talentovaným studentům. Další informace najdete na fond.upol.cz Kontakt: Mgr. Katrin Stark, e-mail: katrin.stark@upol.cz.

Společnost pro talent a nadání (STaN)
Společnost pro talent a nadání Praha ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci vás zve na mezinárodní konferenci o nadaných dětech, která se koná 21. - 24. srpna 2019 v Praze. Je určena všem, kteří pracují s dětmi a vychovávají je, tedy zejména rodičům, pedagogům či psychologům. Podrobnosti najdete na giftedprague2019.cz.

Mezinárodní studentská konference geochemie a ložiskové geologie
Přírodovědecká fakulta UK pořádá 8. - 9. listopadu 2019 v Praze 1. Mezinárodní studentskou konferenci zaměřenou na geochemii a ložiskovou geologii. Registrace bude spuštěna v květnu, termín pro podání přihlášek je nejpozději do září 2019. Cílem setkání je poskytnout mladým vědcům napříč úrovněmi studia platformu pro diskuzi a prezentaci svých názorů a nápadů v následujících oblastech: kovová ložiska, nekovová ložiska, radioaktivní ložiska, těžba uhlí, mineralogie a související analytické metody, přírodní stavební materiály a ekologické zátěže; organická geochemie, anorganická geochemie, geochemie životního prostředí, geochemie plášťů, geochemie stabilních izotopů, těžké kovy, prvky vzácných zemin, hydrochemie a radiometrické datování. Zde podrobnosti.

Seminář
Dne 6. března 2019 proběhl v aule Pedagogické fakulty UP seminář How to Write a Competitive Proposal for Horizon 2020, který ve spolupráci s PSUP organizovala firma Hyperion. Společnost zaměřující se na podporu podávání projektových přihlášek v rámci výzev EU. Zajímavé informace k této problematice najdete na webu firmy www.hyperion.ie

Vnitřní normy

Dnem 5. března 2019 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-19/12 - Ubytovací stipendia na Univerzitě Palackého v Olomouci na období leden - červen 2019

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 25. března 2019.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)