Úvodní slovo

Milé studentky a studenti,

děkan přírodovědecké fakulty vyhlásil další ročník Ceny děkana pro nejlepšího pedagoga. Zapojit se mohou studenti třetích a vyšších ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia a hlasováním vybrat nejlepší pedagogy. Každý student může nominovat až tři pedagogy, kterým budou podle pořadí přiděleny hlasy s váhou 1,0, 0,7 a 0,5. Hlasovat je možné elektronicky na těchto stránkách do 15. září 2020. Oceněný bude nejlepší pedagog za každý z pěti oborů (matematika a informatika, fyzika, chemie, biologie a ekologie, vědy o Zemi). Podrobnější informace najdete zde.

Věda a výzkum

Výzva pro zájemce – externí hodnotitele, odborníky v oblasti životního prostředí a zemědělství
Stát podporuje prostřednictvím Technologické agentury ČR projekty aplikovaného výzkumu, které reagují na současné výzvy a potřeby společnosti. V rámci námi podpořených projektů dochází k propojení výzkumných organizací s inovačními aktivitami ve firmách. Snažíme se přispět ke zvyšování kvality života a růstu konkurenceschopnosti České republiky.

Hledáme odborníky na výzkum a inovace z akademického nebo aplikačního prostředí, ideálně s vysokoškolským vzděláním a praxí v oboru. Uvítáme zkušenosti s podáváním či hodnocením projektů v oblasti výzkumu a inovací. Nabízíme kontakt s aktuálními trendy ve výzkumu a inovacích v oblasti lékařství a finanční odměnu za každé realizované hodnocení.

Veškeré hodnocení je realizováno on-line v informačním systému. Návrhy projektů k hodnocení jsou přiřazovány na základě jejich tematického zaměření, které odpovídá oblastem zájmu jednotlivých programů (jejich plný výčet najdete zde).

V případě zájmu navštivte sekci Informace pro hodnotitele, kde získáte více informací. Zaregistrujte se v informačním systému ista.tacr.cz (nejprve jako uživatel a poté jako hodnotitel) nebo se na nás obraťte s dotazem prostřednictvím adresy hodnotilele@tacr.cz.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendijní pobyty v Japonsku
Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme informovat o nabídce prestižních víceletých stipendií ke studiu v Japonsku od roku 2021.

Japonské ministerstvo školství Monbukagakusho každoročně vypisuje nabídku stipendií k absolvování studijních a výzkumných pobytů pro studenty a absolventy VŠ. O stipendium japonské vlády (MEXT) v délce 18 až 24 měsíců (stáž „Research Student“) mohou žádat absolventi všech vědních oborů minimálně s titulem Bc. Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v září nebo říjnu 2021. Výše stipendia se pohybuje okolo 145 000 YEN měsíčně. O dalších podmínkách pro uchazeče se doporučujeme informovat na webových stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR a v informačním manuálu pro žadatele.

Japonská vláda dále poskytuje absolventům SŠ, a tedy i studentům prvních ročníků VŠ, víceletá stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku. Celková délka studia je 5 až 7 let včetně povinné intenzivní jazykové přípravy. Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v dubnu nebo říjnu 2021. Výše stipendia činí minimálně 117 000 YEN měsíčně.

Zájemci o oba druhy stipendií podávají žádosti v termínu do 26. června 2020. Přihlášku s požadovanými přílohami je třeba doručit na adresu MŠMT ČR (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1). Úspěšní žadatelé budou japonským velvyslanectvím pozváni k písemnému testu, který proběhne v polovině července. Souhrnné informace naleznete rovněž na webových stránkách DZS/AIA.

Cena za environmentální a klimatický výzkum
Nová Cena za environmentální a klimatický výzkum (Make Our Planet Great Again) je součástí každoroční soutěže pořádané Francouzským velvyslanectvím v sedmi vědeckých oborech. Každým rokem zahajuje soutěž mezi všemi českými vysokými školami/Akademií věd a žádá je, aby nominovali své nejlepší mladé vědce (úroveň Ph.D. nebo Ph.D. obhájené předchozí rok). Toto ocenění bylo nově vytvořeno tento rok.

Zde naleznete podmínky účasti i další informace o každém ocenění. Podmínky účasti přesně popisují, jak je soutěž organizována. Ignorujte, prosím, termíny uzávěrky – byly změněny a jsou flexibilní. Studenti se mohou přihlásit pomocí tohoto formuláře Google a odeslat svou přihlášku na adresu sciences.praque@gmail.com.

Program H2020 Marie Sklodowska-Curie
Universitat Rovira i Virgili ve Španělsku vyzývá k podávání přihlášek absolventů magisterských studijních programů k doktorskému studiu na této univerzitě. V letošním roce bude vybráno 17 uchazečů, kteří získají tříletou pracovní smlouvu v rámci evropského doktorského programu H2020 Marie Skłodowska-Curie. Pozice jsou založeny na individuálních projektech zahrnujících všechny oblasti výzkumu. Více informací zde.

Akademický senát

Akademický senát přírodovědecké fakulty se poprvé v novém složení sejde ve středu 16. září 2020. Stávajícímu senátu končí mandát 14. září, novému začíná od 15. září.

Studijní záležitosti

Sledování aktuální situace
Aktuální informace ohledně výuky, zkoušek apod. se také dozvíte na webové stránce https://www.prf.upol.cz/studenti/.

Kontakt se zaměstnanci studijního oddělení
Studijní oddělení je znovu otevřeno ve standardních úředních hodinách s několika omezeními: Ing. Jana Camfrlová bude přítomna pouze v úterý a čtvrtek, Mgr. Marcela Chytilová vždy v dopoledních úředních hodinách. Mgr. MArtina Karásková je nadále k dispozici pouze prostřednictvím e-mailu.

Nadále žádáme studenty, aby žádosti vyřizovali se svou studijní referentkou přednostně e-mailem. Prostřednictvím e-mailu lze také uzavřít studium před státnicemi.

Uzavření ročníku před SZZ
Upozorňujeme studenty absolventských ročníků na povinnost uzavření ročníku před SZZ. Ročník je nutné uzavřít nejpozději tři týdny před termínem SZZ, a to e-mailem své studijní referentce. Po uzavření ročníku se zobrazí ve STAGu nápis „Dne… jste dle Vašeho studijního oddělení splnil(a) své studijní povinnosti“.

Mezní termín pro splnění studijních povinností
Mezní termín pro splnění studijních povinností se pro akademický rok 2019/2020 prodlužuje do 15. září 2020. Do stejného data také můžete žádat o prodloužení studia.

Promoce
Původní termín promocí je zrušen a promoce se pravděpodobně uskuteční 6. - 7. listopadu. Pokud jste již nahlášeni na promoci, zaplatili jste poplatek a nemáte už o promoce zájem, vrátíme poplatek zpět, stačí o tom uvědomit svou studijní referentku. Diplomy si po předchozí domluvě můžete vyzvednout u své referentky.

Hodnocení studenta v doktorském studiu
Žádáme studenty doktorských studijních programů, aby do 30. června 2020 odevzdali hodnocení za akademický rok 2019/2020. Hodnocení musí být podepsané studentem a školitelem a musí obsahovat písemné stanovisko školitele, zda doporučuje/nedoporučuje postup do vyššího ročníku. I po odevzdání hodnocení může student do 15. září 2020 plnit předměty, které si zapsal do STAGu. Po 15. září 2020 proběhne kontrola splnění podmínek pro postup do dalšího ročníku.

Studenti čtvrtých a vyšších ročníků zároveň s hodnocením odevzdají i žádost o prodloužení studia. Žádost musí obsahovat i vyjádření a podpis školitele.

Studentská vědecká soutěž o Cenu děkana
Rádi bychom Vám připomněli blížící se termín podávání přihlášek do Studentské vědecké soutěže O cenu děkana. Registrace je možná do 30. června 2020 (včetně).

Do XVII. ročníku vyhlášeného děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se mohou přihlásit studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů na stránce http://svoc.prf.upol.cz/registrace/ se svou závěrečnou či jinou vědeckou prací.

Obhajoby soutěžních prací se uskuteční 7. července 2020 v prostorách fakulty na tř. 17. listopadu 12 podle stanoveného harmonogramu, který bude zveřejněn na webových stránkách. Přednášková část bude rozdělena do sekcí (Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi, Didaktika přírodovědných oborů) a ty dále do jednotlivých kategorií (bakalářská, magisterská, doktorská). Doplňková posterová sekce bude společná. Účastníkům se v tomto mimořádném roce nabízí osobní účast v den soutěže (za stanovených hygienických podmínek), příp. bude možné prezentovat soutěžní práci on-line. Zváni jsou nejen autoři prací a jejich školitelé, ale i další studenti a zaměstnanci, kteří se chtějí se zajímavými pracemi seznámit. Vítězové získají stipendia a věcné ceny. Tyto poskytují přírodovědecká fakulta a partneři akce.

Veškeré informace k této události včetně vypsaných cen pro výherce jsou průběžně aktualizovány na stránkách http://svoc.prf.upol.cz/. K dalším dotazům lze využít e-mail jan.riha@upol.cz.

Celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí
Czech Envi Thesis hledá nejlepší studenty bojující za ochranu přírody napříč vysokými školami v České republice. Přihlásit se může každý, kdo v roce 2020 úspěšně obhájil (nebo do konce září 2020 obhájí) svou bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu. Přihlášky je možné podávat do 30. září 2020. Podrobnosti o soutěži najdete zde.

Provoz fakulty

Školení řidičů
V souladu s ustanovením odst. 2 §103 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční školení řidičů referentských vozidel. Je určeno zaměstnancům UP, kteří při plnění svých pracovních povinností řídí svá motorová vozidla či služební vozidla zaměstnavatele s hmotností nižší jak 3,5 t a nejsou řidiči z povolání (nemají řízení motorového vozidla sjednané v pracovní smlouvě).

Školení se uskuteční 18. června 2020 v čase 10:00-12:00 v aule PřF UP (2.001), tř. 17. listopadu 12, 2. podlaží. Před místností budou pro účastníky připraveny prezenční listiny. Bez ČITELNĚ vypsaného jména zaměstnance, jeho pracoviště a podpisu na prezenční listině bude jeho účast neplatná. Na akci není třeba se předem registrovat. Školení má platnost dva roky. Další školení řidičů referentských vozidel je plánováno na říjen 2020. O přesném podzimním termínu a čase konání budou zaměstnanci v předstihu informováni prostřednictvím e-mailu.

Školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce ve výškách a hloubkách
Školení  zaměstnanců  v  oblasti  bezpečnosti při  práci  ve  výškách nad 1,5 m a nad volnou hloubkou je naplánováno na 2. července 2020 v aule přírodovědecké fakulty (2.001), 17. listopadu 12, od 8:00 do 10:30 hodin.

Školení zaměstnanců v oblasti práce s motorovými pilami
Školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s motorovými řetězovými pilami, křovinořezy, malou zahradní technikou, při obsluze a používání elektrického přenosného nářadí,  kovoobráběcích, tvářecích a dřevoobráběcích strojů a zařízení a při práci se zdvihacím zařízením se koná 8. července 2020 v aule přírodovědecké fakulty (2.001), 17. listopadu 12.

Časový rozvrh jednotlivých školení:
8:00 - 9:30 BOZP při práci s motorovými řetězovými pilami, křovinořezy a malou zahradní technikou
9:45 - 12:00 BOZP při práci na kovoobráběcích, tvářecích a dřevoobráběcích strojích, při práci s elektrickým přenosným nářadím, při práci se zdvihacím zařízením (nákl. výtahy a volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen – zvedáky, vrátky)

Různé

Týden vědy a techniky
Přírodovědecká fakulta se zapojí do Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR (AV ČR), který se uskuteční od 2. do 8. listopadu 2020. Vzhledem k tomu, že si AV ČR připomíná 130 let od svého založení, bude letošní ročník zaměřen na největší úspěchy na poli vědy s přihlédnutím k aktuálnímu výzkumu koronaviru Covid-19 v laboratořích AV ČR. Do programu budou tedy zařazeny akce, které návštěvníkům přiblíží největší badatelské úspěchy za uplynulých 130 let a přínosné výzkumy, na kterých se aktuálně pracuje a projekty, které přibližují spolupráci univerzit s AV ČR. Může se jednat o přednášky, prohlídky laboratoří, workshopy, science café, promítaní s besedou atp. Pro zařazení akce do programu je klíčové zejména dodržení výše uvedeného tématu. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Magdalénu Ondrušákovou, e-mail: magdalena.ondrusakova@upol.cz.

Karlov
Přírodovědecká fakulta UP od 25. května znovu otevřela své rekreační zařízení v Karlově pod Pradědem. Objekt nabízí 6 pokojů s celkovou kapacitou 20 lůžek. Zaměstnanci PřF a jejich rodinní příslušníci jsou cenově zvýhodněni. K výjezdním zasedáním pracovišť je vhodné využít volné kapacity zařízení v pracovních dnech a vybírat z termínů, kdy jsou volné všechny pokoje. Podrobné informace o nabídce ubytování najdete na stránce https://karlov.upol.cz/, kde si můžete pobyt přímo rezervovat.

Letní příměstské tábory
Pevnost poznání i v letošním roce nabízí letní příměstské tábory, na kterých se bude experimentovat, objevovat, luštit, malovat, soutěžit, smát se, běhat i odpočívat s pohledem na hvězdnou oblohu. Vybrat si můžete zde.

Letní škola statistických metod
Service for Science vás zve na Letní školu statistických metod. Čtrnáctý ročník se uskuteční od 24. – 28. srpna 2020 v Brně. Letní škola je určena hlavně pro doktorandy, akademické a vědecké pracovníky. Program této tradiční letní školy vychází přímo ze zkušeností lektorů s výzkumem a výukou na univerzitách. Ale inspiruje se i každodenními zkušenostmi s metodikou Six Sigma při zlepšování procesů v praxi. Přihlášku najdete na těchto stránkách.

O přírodě Litovelského Pomoraví
Botanická zahrada přírodovědecké fakulty na 18. června 2020 připravila speciální edukační program nazvaný O přírodě Litovelského Pomoraví. Dopolední program je určen pro děti z mateřských škol a žáky základních škol, odpolední pak pro širokou veřejnost a rodiny s dětmi. Součástí akce je také výstava fotografií z chráněné krajinné oblasti a od 16:00 hodin exkurze po botanické zahradě, která se bude věnovat vybraným druhům rostlin, které rostou v Litovelském Pomoraví.

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 29. června 2020.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)