Úvodní slovo

Přírodovědecká fakulta se zapojila do péče o děti a mládež během krizové situace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se obrátilo na Přírodovědeckou fakultu UP s prosbou o spolupráci při zabezpečení péče o děti pracovníků státní kritické infrastruktury, kteří v současné době zabezpečují zásadní činnosti pro zvládání závažné epidemiologické situace. V každém kraji proto byly na základě usnesení Vlády ČR č. 1033 ze dne 12. října 2020 určeny školy a školská zařízení, v nichž bude tato péče zajišťována.

Naše fakulta se zapojila do tohoto projektu s cílem zajistit dětem pracovníků nejen probíhající online výuku, ale také prezenční výuku, doučování, hlídání dětí všech typů a stupňů škol. Kabinet pedagogické přípravy ihned oslovil stávající studenty učitelství přírodovědných předmětů a matematiky, kterým právě skončila jejich povinná druhá čtyřtýdenní souvislá pedagogická praxe.

Naši studenti zcela bez váhání projevili velký zájem a jsou ochotni se dobrovolně zapojit nejen v rámci Olomouckého kraje, ale i dalších krajů (Moravskoslezský, Pardubický, Zlínský). Svým přístupem a ochotou pomoci tak umožní na školách zajistit probíhající výuku dětí zdravotníků i v případě, že stávající kapacita učitelů a pracovníků škol je omezená (mnoho z nich je nakaženo koronavirem nebo je v karanténě).

Kabinet pedagogické přípravy připravil Odboru školství a mládeže Olomouckého kraje seznam studentů, kteří se zapojí do péče o děti a mládež za krizové situace. Kontakty tak budou k dispozici krizovému štábu, který následně studenty osloví a požádá je o konkrétní pomoc v konkrétním kraji.

Vážíme si toho, že naši studenti, budoucí učitelé přírodovědných předmětů a matematiky, se neváhali aktivně připojit k této potřebné akci. Věříme, že svým přístupem a postojem budou hájit dobré jméno naší fakulty.

Jana Slezáková
Kabinet pedagogické přípravy

Věda a výzkum

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací
Publikaci (soubor publikací) předkládá vedoucí katedry nebo ředitel výzkumného centra PřF UP na Oddělení pro vědu a výzkum PřF UP (prostřednictvím e-mailu nebo interní pošty - nyní nově agendu převzala Bc. Barbora Krudencová, barbora.krudencova@upol.cz) nejpozději do 15. listopadu 2020. Pokud se u dané publikace kvalifikuje na Cenu děkana více než jeden autor, musí být rovněž specifikováno, který je na Cenu děkana navržen. Předložené publikace musí splňovat následující podmínky (všechny):

 • Vědecký časopis, kde je práce publikována, se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90% a výše.
 • Navržený pracovník je zaměstnancem PřF UP s výší úvazku minimálně 50%, na práci uvede afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště.
 • Hlavní nebo korespondující autor u dané publikace musí být pracovníkem PřF UP.

Publikace vyšla tiskem v roce 2020. Přihlásit lze i práce vyšlé tiskem v roce 2019, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v předešlém roce.

Výzva k podávání žádostí na granty zplnomocněného představitele vlády ČR v SÚJV
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje soutěž na podporu společných výzkumných a vzdělávacích projektů českých výzkumných institucí s laboratořemi Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) řešených v roce 2021 – Granty zplnomocněného představitele vlády ČR v SÚJV (cílové financování). Návrhy projektů se podávají v angličtině na přiloženém formuláři a doručují se do 3. prosince 2020 v elektronické podobě (pdf) na adresu MŠMT (marek.vysinka@msmt.cz) a v kopii na adresu sekretariátu Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV (dubna@ujf.cas.cz). Podrobnosti zde.

Výzva k podávání žádostí na projekty řešené ve spolupráci s SÚJV (Projekty 3+3)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje soutěž na podporu výzkumných a vzdělávacích projektů řešených ve spolupráci s SÚJV s předpokládaným zahájením řešení v roce 2021 – Projekty 3+3 . Předpokládaná doba řešení projektu je maximálně 3 roky. Návrhy a průběžné zprávy o řešení projektů se doručují do 3. prosince 2020 v elektronické podobě (pdf) na adresu MŠMT (marek.vysinka@msmt.cz) a v kopii na sekretariát Výboru pro spolupráci ČR s SÚJV (dubna@ujf.cas.cz). Závěrečné zprávy končících projektů se doručují do 31. března 2021, přičemž v případě nového návrhu téhož žadatele se v tomto uvedou též průběžné výsledky končícího projektu ke dni podání nového návrhu. Více informací naleznete zde.

Akademický senát

Zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 4. listopadu 2020 ve 13:00 hodin. V rámci protiepidemických opatření proběhne jednání senátu on-line v prostředí Zoom. Senátoři a vedení PřF dostanou přihlašovací údaje e-mailem. Další zájemci, kteří budou chtít jednání Akademického senátu PřF UP sledovat, si musí o přihlašovací údaje napsat předsedovi AS PřF prof. Tomáši Opatrnému na e-mail tomas.opatrny@upol.cz.

Studijní záležitosti

Provozní doba studijního oddělení
Po dobu zákazu výuky je studijní oddělení uzavřeno. Své žádosti vyřizujte formou e-mailu své studijní referentce, popř. zasílejte poštou na naši adresu nebo vhoďte u vchodu do hlavní budovy fakulty do biblioboxu (předání vhozených dokumentů studijnímu oddělení je zajištěno).

Studijní plány na akademický rok 2020/2021
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2020/2021 jsou umístěné na webových stránkách fakulty http://www.prf.upol.cz/studenti/studium/#c1555.

Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, odevzdávejte na studijním oddělení do konce listopadu. Po dobu uzavření budovy pro studenty zasílejte poštou, popř. vhoďte u vchodu do hlavní budovy fakulty do biblioboxu (předání vhozených dokumentů studijnímu oddělení je zajištěno).

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia
Promoce bakalářského a navazujícího studia jsou bez náhrady zrušeny. Absolventi si mohou své diplomy vyzvednout na studijním oddělení po opětovném otevření budovy u své referentky. Absolventi, kteří již uhradili administrativní poplatek, si mohou požádat o jeho navrácení e-mailem u své studijní referentky.

Kabinet pedagogické přípravy PřF UP oznamuje studentům
Souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 22. února 2021 – 12. března 2021. Na webových stránkách http://cpp.upol.cz/ je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti.

Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději 20. ledna 2021. Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu jana.slezakova@upol.cz.

UP Crowd
Studentský spolek popularizátorů vědy UP Crowd musel své aktivity s výjezdy na SŠ a ZŠ prozatím omezit, nicméně o to aktivněji se zapojuje do virtuálního prostoru. Přes jejich dceřiný projekt Vědátor popularizují vědu na Facebooku, Instagramu, YouTube, Twitchi či webu www.vedator.org. Ve spolupráci s projektem "Termovize do škol" připravují i speciální edukační video o infračerveném záření. Pokud vás, studenty, jejich aktivity zajímají a chcete se zapojit, přihlaste se ve čtvrtek 5. října 2020 do on-line náboru na https://meet.vpsfree.cz/PokecUPCrowd v časech 15:00 a 18:30.

Nadace Experientia
Nadace Experientia startuje už 9. ročník soutěže o roční stipendia na zahraniční stáže na prestižních světových univerzitách pro mladé vědkyně a vědce, kteří mají nebo budou mít brzy ukončené Ph.D. Podmínkou je věk do 35 let a co nejzajímavější projekt z oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. Kontaktujte už nyní své vysněné zahraniční pracoviště, pošlete svůj projekt do soutěže a zařaďte se mezi velice úspěšné stipendisty a stipendistky, kteří bádají po celém světě a publikují v nejlepších odborných časopisech včetně Nature. Deadline podání přihlášek je 15. března 2021. Více informací najdete zde.

Nadace Experientia také vyhlašuje další ročník soutěže o tříletý start-up grant ve výši 2 milionů Kč ročně pro mladé vědkyně a vědce pracující v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. První výzkumná skupina podpořená start-up grantem Nadace Experientia vznikla na Přírodovědecké fakultě UK, druhá právě vzniká na VŠCHT v Praze. Jste-li mladým vědcem či vědkyní (máte max. 5 let od ukončení Ph.D. studia) s minimálně roční zahraniční zkušeností, pošlete do soutěže o založení vlastní výzkumné skupiny svůj projekt. Kontaktujte už nyní hostitelskou instituci, na níž byste chtěli založit svoji výzkumnou skupinu. Hostitelská instituce věnuje příjemci grantu dalších 700 tisíc Kč ročně navíc. Deadline podání přihlášek je 15. března 2021. Více informací najdete na těchto webových stránkách.

Různé

Podcasty
Přírodovědecká fakulta UP se rozhodla oslovit středoškolské studenty nově pomocí podcastů Jak na Přírodu, které obsahují formou rozhovorů zpracovaná zvuková sdělení o nabídce studia i zajímavostech z dění na fakultě. První podcast je k dispozici na Spotify s názvem Olomouc - láska na první pohled. Podrobnosti najdete na https://www.prf.upol.cz/nc/zprava/clanek/zajemce-o-studium-na-prf-oslovi-fakulta-i-pomoci-podcastu/.

Nová brožura UP
Univerzita Palackého vydala novou všeobecnou brožuru, ve které jsou uvedeny informace i o přírodovědecké fakultě. V české verzi ji najdete zde. Tištěný materiál je možné si vyžádat na e-mailu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Cena Wernera von Siemense hledá nejlepší práce, pedagogy a vědce
Již 23. ročník tradičních vědeckých cen opět nabízí odměny od 50 do 300 tisíc. Čekají na nejlepší magisterské a disertační práce, nejlepší vyučující a nejlepší vědce. Víte o komkoliv, kdo by si za své nedávné badatelské či pedagogické počiny zasloužil ocenit? Neváhejte a přihlaste jej. Ostatně, pokud se vám podaří doporučit vítěze, čeká odměna 10 tisíc korun i na vás. Šiřte slávu olomouckých studentů, akademiků a vědců do světa! Podrobnosti naleznete na stránkách soutěže. Uzávěrka je 30. listopadu 2020.

Fermiho úlohy
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci právě zahájila XV. ročník soutěže Fermiho úlohy, která je určena jednotlivým žákům/studentům i týmům se zájmem o fyziku a svět kolem nás. Soutěž se neomezuje jen na fyzikální tématiku, ale hledá souvislosti s jinými obory. Při řešení zadaných úloh je kritériem úspěšnosti přesnost odhadu výsledné hodnoty, počet dílčích kroků (doplňujících otázek), originalita, využití mezipředmětových vztahů. Odděleně jsou hodnoceni jednotlivci a kolektivy v kategoriích pro základní školy a střední školy. Soutěž probíhá korespondenčně, úlohy žáci/studenti řeší samostatně. Více informací k soutěži je k dispozici na stránce http://exfyz.upol.cz/didaktika/fermi/. Přihlášku zájemci vyplňují zde http://exfyz.upol.cz/didaktika/fermi/fermipr.html. K dalším dotazům využijte e-mail renata.holubova@upol.cz. Do soutěže zapojte i děti zaměstnanců, děkujeme za doporučení akce v jejich školách.

Badatelský víkendový seminář
Přírodovědecké fakulta otevřela registraci na tradiční Badatelský víkendový seminář, který (přizpůsobený době) se letos koná on-line. Akce se uskuteční ve dnech 13. - 15. listopadu 2020, v rámci které zaměstnanci a studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci účastníkům představí některé zajímavé vědecké projekty formou videí a on-line diskuzí. Okruhy přednášek se budou věnovat oblasti přírodních věd, tj. matematiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi. Součástí programu bude i hra a týmová práce na virtuálním projektu.Tato víkendová akce je určena středoškolákům starším 15 let, kteří by se chtěli dozvědět něco nového a poznat lidi se stejnými přírodovědnými zájmy. Více informací je k dispozici na stránce https://badatel.upol.cz/badatelsky-vikendovy-seminar/, příp. na e-mailu ludmila.vcelarova@upol.cz. Registrace je možná do 8. lidstopadu 2020. Účast na akci je zdarma.

Dobrovolnické centrum - dotazník
V rámci svého navazujícího magisterského studia studentky CMTF rozjely projekt, který má zvýšit povědomí o Dobrovolnickém centru UP napříč Univerzitou Palackého. Vyplňte, prosím, dotazník, který pomůže projekt odstartovat. 

Přednášky napříč českým průmyslem
Organizátoři TechnicDays.cz. připravili 16. ročník on-line přednášek s předními českými odborníky našeho průmyslu. Součástí budou moderované diskuze, ve které mohou diváci pokládat své dotazy. Přednášky jsou volně přístupné prostřednictvím webových stránek.

 

 • 3. listopadu 2020 Procter & Gamble: 4.0 – Bublina versus realita (Jan Doubek)
 • 4. listopadu 2020 ČEPS: Energetika budoucnosti – Je změna nevyhnutelná? (Karel Vinkler, ředitel sekce Strategie)
 • 5. listopadu 2020 Unipetrol: Cirkulární ekonomika (Robert Suchopa, Výzkumný a vývojový pracovník – manažer projektů)
 • 9. listopadu 2020 Generali Česká Pojišťovna: Proces vývoje front-endových aplikací v GČP (Štefan Ignáth, Head of FE and New Technologies)
 • 10. listopadu 2020 Valeo: Co nám na výšce o práci neřekli (Juraj Prstek, Manažer studentského týmu)
 • 11. listopadu 2020 L’Oréal: Máme se bát chemie v produktech? (Petr Štěpánek, Scientific and Regulatory Affairs Director)
 • 18. listopadu 2020 ŠKO-ENERGO: téma bude upřesněno
 • 19. listopadu 2020 Komerční banka: téma bude upřesněno


Další Zpravodaj vyjde 16. listopadu 2020.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)