Úvodní slovo

Ples přírodovědecké fakulty
Dovolte, abychom Vás pozvali na Ples Přírodovědecké fakulty UP, který se uskuteční v sobotu 29. února od 20:00 v Clarion Congress Hotel Olomouc. Šatna, občerstvení a přístup do prostor budou zajištěny od 19:00 hodin. O hudební doprovod se postarají kapely Axel a tradičně kapela ExStres. Účastníky této společenské události čeká bohatá tombola.

Slosovatelné vstupenky je možné zakoupit v hlavní budově fakulty na oddělení vnějších a vnitřních vztahů, v pokladně Pevnosti poznání a v centru UPoint na Horním náměstí. Podrobné prodejní časy najdete zde. Ceny lístků na stání jsou nabízeny za 250 Kč, místa k sezení za 370 korun, studentům a dalším skupinám za zvýhodněnou cenu 350. Žádosti o rezervaci vstupenek je možné zasílat na e-mail magdalena.ondrusakova@upol.cz. Poté je nutné si je do 5 pracovních dní vyzvednout na jednom z prodejních míst. Podrobnější informace jsou k dispozici na www.plesprf.upol.cz, stránku průběžně aktualizujeme.

Věda a výzkum

LA-granty
Švýcarská agentura Swiss National Science Foundation (SNSF) a GAČR vyhlásili společnou výzvu na podávání bilaterálních švýcarsko-českých projektů základního výzkumu (LA-granty). Veškeré informace k výzvě jsou umístěny na těchto webových stránkách.

Návrhy projektů mohou být podány do oborů základního výzkumu:

  1. Technické vědy
  2. Vědy o neživé přírodě
  3. Lékařské a biologické vědy
  4. Společenské a humanitní vědy
  5. Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Českou část návrhu projektu je nutné odeslat nejpozději 30. března 2020 prostřednictvím pracovnice VaV Ing. Ivany Saitzové (ivana.saitzova@upol.cz).

Průběžné a závěrečné zprávy
MŠMT vydalo pokyny k vypracování průběžných a závěrečných zpráv k programu INTER-EXCELLENCE pro podprogramy INTER-ACTION, INTER-COST, INTER-TRANSFER, INTER-INFORM, INTER-VECTOR a k provádění oponentního řízení projektů INTER-EXCELLENCE. Termín odevzdání zpráv je nejpozději do 30. ledna 2020. Podrobnější informace najdete zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Koronavir 2019-nCoV
V souvislosti s aktuální situací kolem šíření koronaviru 2019-nCoV bychom rádi všem našim zaměstnancům a studentům vyskytujícím se aktuálně na zahraničních pobytech v Číně předali základní souhrn informací a doporučení vycházející z podkladů Světové zdravotnické organizace či Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Podrobnosti najdete zde.

Stipendijní pobyty ve Francii
Akademická informační agentura informuje o vypsání nové stipendijní nabídky, která vychází z dohody o společném stipendijním pobytu mezi Českou republikou a Francií. Stipendia umožní absolvovat vybraným studentům DSP výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského pedagoga. Doktorandi se mohou hlásit na dva druhy mobilit: (a) doktorské studium pod dvojím vedením /cotutelle/ (celkem 15 měsíců po dobu tří let), (b) krátkodobý pobyt (1 až 3 měsíce).

Podrobné informace ke studiu ve Francii a pokyny pro podání přihlášky včetně seznamu požadovaných dokumentů jsou k dispozici na webových stránkách AIA. Zájemci mohou požadované dokumenty zaslat elektronicky na adresu aia@dzs.cz a sciences.prague@gmail.com v kopii nejpozději 14. února 2020 do 18 hodin.

Stipendijní pobyty v Polsku, Lotyšsku a Slovensku
Dovolujeme si Vás informovat o vypsání dodatečného výběrového řízení na obsazení 9 stipendijních míst na letním jazykovém kurzu v Polsku. Termín odevzdání přihlášek je 12. února 2020 do 15 hodin. Polsko dále nabízí stipendia ke studijním a výzkumným pobytům. Nyní zůstává nevyužito cca 100 stipendijních měsíců studijních a výzkumných pobytů pro studenty BSP, MSP a DSP a 27 stipendijních měsíců studijních a výzkumných pobytů pro akademické pracovníky. Termín odevzdání přihlášek na tyto druhy pobytů je 27. února 2020 do 15 hodin

Lotyšsko nabízí studentům BSP, MSP a DSP a VŠ učitelům 2 místa na tematicky a oborově zaměřených letních školách. Výuka probíhá v angličtině. Nabídka aktuálních letních škol bývá zveřejněna na přelomu ledna a února na stránkách lotyšské Státní agentury pro rozvoj vzdělávání. Termín odevzdání přihlášek je 14. února 2020 do 12:00 hodin.

Slovensko poskytuje stipendia na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP. Celkem je k dispozici 10 stipendijních míst. Termín odevzdání přihlášek je 21. února 2020. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). Do výběrových řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

Konference Eseje těžební vědy a praxe
Ve dnech 22. – 24. dubna se v Institutu geotechnické mechaniky N. Poljakova Národní akademie věd Ukrajiny v Dnipru bude konat druhá mezinárodní konference “Eseje těžební vědy a praxe”. Pro účast na konferenci je nutné předložit materiály ve formě článků s výsledky experimentálního a teoretického vědeckého výzkumu v oblasti těžební mechaniky, geotechnického inženýrství a souvisejících technologií. Publikované materiály budou indexovány ve vědecké databázi SCOPUS. Materiály zasílejte na adresu info@rmget.com do 20. března 2020. Více informací naleznete na webových stránkách a v tomto dokumentu.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 29. ledna od 13:00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu (6.014).

Pro studenty

Zápis předmětů na LS 2019/2020
Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2019/2020 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 21. ledna do 17. února 2020. Podrobné informace zde.

SZZ a obhajoby BP/DP
Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2020 k SZZ nebo obhajobě BP/DP a ještě nemají uzavřený ročník, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Výjezdy studentů do zahraničí
Upozorňujeme katedry, že veškeré výjezdy studentů do zahraničí je třeba hlásit paní Gronychové. V opačném případě pak výjezd nebude zaznamenán v systému STAG a nezobrazí se na Diploma Supplement.

Provoz fakulty

Školení v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
V souladu s ustanovením § 103, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších předpisů souvisejících proběhne pro zaměstnance a Ph.D. studenty PřF UP „Školení v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami“. Lektorem je dr. Petr Nádvorník. Akce je určena pro všechny nové zaměstnance a doktorandy, kteří zacházejí s nebezpečnými chemickými látkami, a stávající zaměstnance a doktorandy bez příslušného vzdělání pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami  podle zákona o veřejném zdraví. Dále jsou vítáni všichni, kteří se chtějí dozvědět více o aktuální „chemické legislativě“. Školení má platnost 2 roky.

Školení (přednášené v českém jazyce) se uskuteční se ve dnech:

31. ledna 2020 | 8:00-10:00 | přírodovědecká fakulta | 17. listopadu 12 | 2. podlaží | aula - místnost 2.001 (kapacita 156 míst)

7. února 2020 | 8:00-10:00 | přírodovědecká fakulta | 17. listopadu 12 | 6. podlaží | velká zasedací místnost děkanátu – místnost 6.014 (kapacita 50 míst)

Vzhledem k omezené kapacitě velké zasedací místnosti děkanátu prosíme o přednostní účast 31. ledna 2020 v aule. Žádáme o zajištění účasti zaměstnanců a doktorandů Vašeho pracoviště, kteří vykonávají uvedené pracovní činnosti.
Pro cizince bude toto téma přednášeno v anglickém jazyce. O termínu budete informováni samostatně.

Nová plocha k parkování
Od 16. prosince 2019 je dostupná nová zpevněná plocha v areálu Envelopa přírodovědecké fakulty na třídě 17. listopadu, kterou mohou zaměstnanci využívat k parkování. Kapacita stání je 27 parkovacích míst.

Místní poplatek z pobytu v Olomouci
S účinností od 1. ledna 2020 je platná nová obecně závazná vyhláška Statutárního města Olomouce č. 16/2019 o místním poplatku z pobytu, který činí 21 Kč za osobu a každý započatý den, s výjimkou dne počátku pobytu v Olomouci. Poplatníkem je osoba, která není v obci přihlášená a předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Za osoby, kterých se poplatek týká a jsou ubytovány na kolejích, poplatek městu odvádí koleje. Podrobnosti včetně kategorií osob, které jsou z úhrady poplatku osvobozeny, najdete ve vyhlášce.

Různé

Důležité termíny akcí PřF UP
Z důvodu zamezení termínovým kolizím zveřejňujeme konání větších akcí, které už jsou na rok 2020 konkrétně stanoveny:

29. únor 2020 | Ples PřF UP
15. duben 2020 | Okno do praxe - veletrh pracovní příležitostí pro studenty (10:00-15:00)
20.-24. duben 2020 | Biologická olympiáda
29. dubna 2020 | Studentská vědecká soutěž o Cenu děkana
14. květen 2020 | Konference mladých přírodovědců (Badatel, Věda je zábava)
15. květen 2020 | Olomoucká muzejní noc (18:00-22:30)
1. červen 2020 | Den dětí s Přírodou
5. červen 2020 | Přírodovědný jarmark (budova 17. listopadu 12 v čase 8:00-14:00, Pevnost poznání v čase 9:00-17:00)
6. červen 2020 | Přírodovědný jarmark (pouze na Pevnosti Poznání v čase 9:00-18:00)
5.-7. červenec 2020 | Letní škola Jevíčko
12. září 2020 | Stříbrná promoce (9:30-13:00)
12. září 2020 | Dny evropského dědictví (9:00-15:00)
25. září 2020 | Noc vědců (18:00-24:00)
13. listopad 2020 | Zlatá a diamantová promoce (9:30-13:00)
4. prosinec 2020 | Den otevřených dveří (8:00-14:00)

Speciálně prosím věnujte pozornost červnovému Přírodovědnému jarmarku ve vztahu ke stanovení termínů přijímacích zkoušek apod. Ze zkušeností vyplývá, že tento den je na budově zvýšený hluk a pohyb zejména dětí, proto na události, kde se u účastníků předpokládá větší soustředění za cílem co nejlepšího výsledku, není vhodný. Akce se letos vrací ke svému původnímu názvu Přírodovědný jarmark.

Zoologické dny Olomouc 2020
Konference Zoologické dny Olomouc 2020 ve dnech 6. - 7. února 2020 nabídne ve čtyřech paralelních sekcích dohromady 134 přednášek. Týkat se budou zoologie, ekologie a evoluční biologie živočichů. Dvě plenární přednášky budou věnovány souvislostem chování a zbarvení ptáků a rodičovské péči tzv. samotářských včel. Podrobnosti najdete zde.

Kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy
Kabinet cizích jazyků PřF UP nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy PřF v letním semestru. Vybrat si můžete z bohaté nabídky.

Pevnost poznání
Pevnost poznání nabízí nejrůznější vědecké kroužky pro děti a příměstský tábor a pro seniory kurz Blízká setkání třetího věku, který organizuje Spolek pro poznání. V případě, že se do kurzu přihlásí více zájemců, než je kapacita, bude otevřen další kurz.

Vědecký časopis Pedagogika
Vědecký časopis Pedagogika vydávaný Pedagogickou fakultou UK v současné době připravuje monotematické číslo zaměřené právě na problematiku neformálního vzdělávání. V této souvislosti sháníme vhodné autory, kteří by svými příspěvky mohli oslovit širší odbornou veřejnost a přispěli tak do diskuze o této dynamicky se rozvíjející oblasti.

Veškeré informace o výzvě k zasílání abstraktů publikací najdete na zde. Abstrakty článků jsou do konce ledna 2020, samotné články poté (v případě přijetí abstraktů) do konce dubna 2020.

ICCT 2020
Ve dnech 6. - 8. dubna 2020 se v Mikulově uskuteční osmý ročník Mezinárodní chemicko-technologické konference ICCT. Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost s klíčovými výzvami a problémy chemie a energetiky v mezinárodním kontextu. Více informací zde.

Nové vnitřní normy

Od 24. ledna 2020 vstoupila v platnost vnitřní norma UP:

R-B-19/19-N01 - Novela č. 1 - Cestovní náhrady

 

Další Zpravodaj vyjde 10. února 2020.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)