Úvodní slovo

Vážení kolegové,

nařízení vlády přepnula univerzitu do zcela nezvyklého režimu fungování, jehož nejvýznačnější charakteristikou je extrémně vysoká míra nejistoty. Plánování je v tuto chvíli velice obtížné a v řadě situací je potřeba reagovat velmi flexibilně, zejména co se týče termínů. V tuto chvíli je téměř jisté, že dojde k posunutí voleb do akademických senátů, jakož i k úpravě harmonogramu akademického roku. Řádné dokončení semestru včetně státních závěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek vnímám jako největší výzvu, která před námi v nejbližších týdnech stojí. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům, kteří nepodléhají panice a snaží se pokračovat v práci převážně za pomoci on-line nástrojů. Dík patří i zaměstnancům děkanátu, kteří se nadále snaží udržet v provozu veškerou nezbytnou administrativu.

Velmi si vážím nasazení všech dobrovolníků z řad zaměstnanců a studentů PřF, kteří v těchto náročných dnech obětují svůj čas pro druhé, ať již přípravou dezinfekce či šitím roušek pro zdravotnická zařízení a další potřebné. Cením si toho, s jakou spontánností, povětšinou na sociálních sítích, tyto aktivity vznikly. To je ostatně nejlepším důkazem toho, že přírodovědci nemyslí jen na sebe.

Přesto bych nyní chtěl i já tyto aktivity dále podpořit a povzbudit všechny, kteří přemýšlí, že by přece jen vytáhli starý šicí stroj a přiložili ruku k dílu. Dalších roušek bude minimálně v následujících dnech stále potřeba, o čemž svědčí i ohlasy, které se ke mně dostávají. Rád bych vás tedy tímto vyzval, abyste se připojili a poskytli vyrobené roušky do sbírky pořádané na naší přírodovědecké fakultě. Roušky budou průběžně předávány zdravotnickým a sociálním zařízením a dalším institucím, které tuto důležitou ochranu vzhledem ke své činnosti akutně potřebují.

Roušky je možné průběžně nosit na tato sběrná místa:

  • vrátnice PřF na 17. listopadu 12 (tel. 585 634 060)
  • vrátnice areálu PřF v Holici (tel. 585 634 960)

Studenti, kteří mají v současné době zakázán vstup na přírodovědeckou fakultu, mohou roušky přinést po telefonické domluvě před budovu fakulty.

Dovolte, abych vám i vašim blízkým do dalších dnů popřál hodně zdraví a trpělivosti, společně současnou krizi určitě brzy překonáme. Dá se očekávat, že s postupujícím časem se těžiště problémů bude posouvat od potřeb materiálních k záležitostem souvisejícím s psychikou. Prosím tedy všechny o maximální toleranci a součinnost při řešení problémů.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

Česko-rakouské projekty
MŠMT
vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko-rakouských projektů v rámci aktivity mobility s dobou řešení 2021-2022. Termín pro odevzdání návrhů projektů na oddělení vědy a výzkumu Mgr. Miriam Delongové (miriam.delongova@upol.cz) je 12. května 2020. Více informací zde.

Česko-francouzské projekty
MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu společných česko-francouzských projektů v rámci aktivity mobility s dobou řešení 2021-2022. Termín pro odevzdání návrhů projektů na oddělení cědy a výzkumu Mgr. Miriam Delongové (miriam.delongova@upol.cz) je 25. června 2020. Více informací zde.

Prodloužení soutěžní lhůty pro podávání návrhů projektů GA ČR
V souvislosti s šířením epidemie koronaviru na území České republiky, ve snaze reagovat na stávající zcela mimořádnou situaci a vyjít maximálně vstříc všem řešitelům, předsednictvo Grantové agentury rozhodlo o prodloužení soutěžní lhůty pro podávání návrhů projektů do 4. května 2020, a to prostřednictvím zrušení původně vyhlášené soutěže a neprodleném opětovném znovuvyhlášením soutěže nové. Návrhy projektů vygenerované z aplikace je třeba zaslat elektronicky v původním formátu na e-mailovou adresu ivana.saitzova@upol.cz.

Rozpracované návrhy projektů v aplikaci GRIS není nutné přepisovat, automaticky se uloží pro novou soutěž. Přesné informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele dotace. Ze strany RUP byly stanoveny tyto termíny pro odevzdání návrhů projektů:

  • EXPRO, Junior Star, Mezinárodní a Standardní - na RUP do středy 29. dubna 2020
  • Lead Agency (Švýcarská agentura SNSF posunula termín) - na RUP do úterka 7. dubna 2020
  • Návrhy projektů v rámci iniciativy CEUS v případě, že GAČR je v roli Lead Agency - na RUP do středy 29. dubna 2020

(V případě, že je GAČR partnerskou organizací, je deadline určený termínem stanoveným zahraničními agenturami). RUP žádá o včasné zaslání návrhů k odeslání kvůli možným problémům párování návrhů na GAČRu a větší časové náročnosti nové elektronické spisové služby.

Akademický senát

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „PřF UP“) vyhlásil VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘF UP na volební období 8. května 2020 až 8. května 2023.

Původně stanovený termín voleb do akademických senátů se přesouvá na náhradní období ve dnech 20. a 21. května. Akademický senát PřF UP projedná návrh novely volebního řádu AS PřF UP, která umožní elektronické hlasování při volbách do fakultního senátu. Návrh novely najdete na https://www.prf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/, připomínky lze zasílat předsedovi Legislativní komise AS PřF UP (marek.jukl@upol.cz) do pondělí 30. března. Po projednání v legislativní komisi bude o návrhu hlasovat senát per rollam.

Současně s prvním termínem by na fakultě měly proběhnout také volby do Akademického senátu UP. Podrobné informace najdete zde.

Studijní záležitosti

Informace týkající se výuky v návaznosti na nouzový stav

Výuka
V horizontu přibližně dvou týdnů bude upraven harmonogram akademického roku, mělo by se jednat o prodloužení výuky v LS cca o 1 měsíc, tj. zhruba do půlky června. Zkouškové období pravděpodobně zasáhne letní prázdniny a bude prodlouženo až do září, v návaznosti na aktuální vývoj situace v extrémní variantě může dojít až k posunutí zahájení ZS 2020/2021 o týden. Pedagogům je doporučeno, aby výuka pokračovala tam, kde je možné poskytnout výuku online, ať prostou korespondencí e-mailem se studenty, pomocí LMS, Skype komunikací (případně ekvivalentních platforem - doporučovaný je Zoom). Co vyučovat bezkontaktně nelze (praktika, laboratorní cvičení, terénní výuka), odučí se v prodlouženém období.

Laboratorní práce studentů
Studenti (včetně doktorandů), kteří nemají na UP pracovněprávní vztah a jsou pouze ve statutu studenta, nemají nyní do prostor fakulty vstup povolen.

Absolventské ročníky
Je navrženo zrušení květnových termínů státních závěrečných zkoušek (SZZ) a jejich realizace v náhradních termínech ve druhé polovině června a zejména rozšíření nabídky termínů SZZ v srpnu a září. Dále se jedná o odpovídajícím způsobu posunutí termínu splnění studijních povinností a odevzdání kvalifikačních prací.

Výjimky
Všem studentům, kterých se nějakým způsobem dotknou opatření ve smyslu vypršení dvouletí mezi splněním podmínek a SZZ, případně vypršení maximální doby studia, bychom na jejich žádost studium prodloužili. Žádosti zasílejte poštou na adresu: Přírodovědecká fakulta UP, studijní oddělení, 17. listopadu 12, 779 00 Olomouc.

Žádosti o stipendia
Žádosti o pravidelné vyplácení stipendií uvádějte nejdéle do konce akademického roku, tj. srpna 2020, nikoliv do prosince 2020. Je to z toho důvodu, že STAG pracuje s akademickými roky, nikoliv kalendářními, a během trvání žádosti někteří studenti ukončí studium, mění se částky apod. Na září 2020 pak podávejte nové žádosti.

Kontakt se zaměstnanci studijního oddělení
V souvislosti se zákazem vstupu studentů do univerzitních prostor, který platí od pátku 13. března 2020 do odvolání, zajišťuje studijní oddělení přírodovědecké fakulty provoz výhradně prostřednictvím e-mailové, případně telefonické komunikace.

Harmonogram akademického roku
Harmonogram následujícího akademického roku 2020/2021 naleznete na webové adrese https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/#c41268.

Stáže v agri-food sektoru
Získejte jedinečnou stáž a nastartujte svoji kariéru v agri-food sektoru! Ať už přemýšlíte o kariéře ve výzkumu, managementu, marketingu nebo chcete založit vlastní start-up, najdeme pro Vás tu správnou stáž v klíčových potravinářských firmách! EIT Food nabízí placené stáže v délce 3-6 měsíců, a to v následujících dvou programech:

  • FELLOWSHIPS pro studenty (min. Bc.) nebo absolventy magisterského studia (do dvou let po ukončení, 1 350 EUR/měsíc)
  • TALENTS pro doktorandy a mladé post-doktorandy (do dvou let po ukončení, 2 000 EUR/měsíc)

Jak se přihlásit?
Do 31. března 2020 vyplňte krátkou online přihlášku (FELLOWSHIPS, TALENTS) a nahrajte minutové video. Do poloviny dubna se dozvíte, jestli jste postoupili do druhého kola, které se bude konat 22. dubna na VŠCHT Praha. Jedná se o workshop, kde prověříme Vaše schopnosti prostřednictvím písemného testu a skupinové práce. Pokud vám termín nesedí, můžete se zúčastnit workshopu třeba na Slovensku nebo v dalších zemích!

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte buď na Moniku Tomaniovou (monika.tomaniova@vscht.cz; tel.: 731 625 010), Mariku Kůrovou ( marika.kurova@vscht.cz; tel.: 220 443 403) nebo organizátory stáží Martyna Czerniakowska (mczerniakowska@wz.uw.edu.pl).

Různé

Covid-19
Vláda rozhodla o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest minimálně do 1. dubna 2020. Vzhledem k této situaci jsou veškeré akce přírodovědecké fakulty až do odvolání zrušeny. Další aktuální informace naleznete na https://www.upol.cz/covid-19/.

Letní příměstské tábory
Pevnost poznání i v letošním roce nabízí letní příměstské tábory, na kterých se bude experimentovat, objevovat, luštit, malovat, soutěžit, smát se, běhat i odpočívat s pohledem na hvězdnou oblohu. Vybrat si můžete zde.


Další Zpravodaj vyjde v pondělí 6. dubna 2020.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)