Úvodní slovo

Milé studentky, milí studenti,

od 11. května 2020 platí na UP nová opatření:

1. Státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky, obhajoby a konzultace závěrečných prací se konají stejně jako od 20. dubna 2020:

 • on-line zejména tehdy, kdy není možné realizovat zkoušky prezenčně (zdravotní ohrožení zkoušejících nebo studentů, omezený pohyb uvnitř a při vstupu do ČR apod.)
 • prezenčně, a to při respektování všech opatření, která souvisejí se stavem nouze (maximálně 15 studentů, dvoumetrové rozestupy, krytí obličeje apod.) a pravidel Zvláštního zákona 188/2020, organizace SZZ, obhajob, DSZ a konzultací probíhá na úrovni fakult a kateder

2. Konzultace, výuka studentů všech ročníků je možná od 11. května 2020:

 • on-line jako doposud
 • prezenčně do počtu 15 studentů, zejména v předmětech, jejichž specifika neumožňují on-line výuku, a to při respektování všech opatření, která souvisejí se stavem nouze (maximálně 15 studentů, dvoumetrové rozestupy, krytí obličeje apod.), organizace probíhá na úrovni fakult a kateder  

3. Klinická a praktická výuka a praxe je možná beze změn stejně jako od 27. dubna 2020.

4. Hromadná výuka ve všech ročnících probíhá nadále pouze distančními formami (on-line), a to do odvolání.

5. Zkoušky, zápočty a plnění dalších studijních povinností ve všech ročnících se konají stejně jako od 27. dubna 2020:

 • on-line, zejména tehdy, kdy není možné realizovat zkoušky prezenčně (zdravotní ohrožení zkoušejících nebo studentů, omezený pohyb uvnitř a při vstupu do ČR apod.)
 • prezenčně, a to při respektování všech opatření, která souvisejí se stavem nouze (maximálně 15 osob, dvoumetrové rozestupy, krytí obličeje apod.), a pravidel Zvláštního zákona 188/2020; organizace probíhá na úrovni fakult a kateder

6. Přijímací zkoušky se uskuteční on-line na těch fakultách, jejichž specifika to umožnují.

Dále platí, aby se student účastnil forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole za splnění následujících podmínek:

 • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
 • u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola
 • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření
 • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Věda a výzkum

DOPRAVA 2020+
Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem dopravy ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2020+ (dále jen Program DOPRAVA 2020+).

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. V rámci veřejné soutěže jsou vítány návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí jako je současná pandemie COVID-19. Aktuálnost návrhů projektů a využitelnost zamýšlených výstupů a výsledků bude pozitivně posuzována v rámci hodnoticího procesu. Soutěžní lhůta končí dnem 10. června 2020.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením. Nápovědy k vyplňování návrhu projektu jsou umístěny přímo v informačních systému ISTA. Více informací na webových stránkách poskytovatele dotace. V případě zájmu o podání návrhu projektu kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou (ivana.saitzova@upol.cz).

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendia v Estonsku a na Slovensku
Dovolujeme si Vás informovat o prodloužení termínu odevzdání přihlášek na stipendium na základě mezinárodních smluv do Estonska pro akademické pracovníky. Původní termín 1. května se prodloužil nově na 15. května 2020. Akademičtí pracovníci mohou žádat o krátkodobé (1 – 9 dní) nebo dlouhodobé (10 dní – 10 měsíců) pobyty. Stipendium pro krátkodobé pobyty činí 45 Eur/den a pro dlouhodobé pobyty 660 Eur/měsíc. Zájemci podávají svoji přihlášku přímo na Archimedes foundation.

Slovensko nabízí stipendia v rámci Národních stipendijních programů SR. Původní termín odevzdání přihlášek byl posunutý na 18. května 2020 v 16 hodin. Došlo také k úpravám některých podmínek, které mají za cíl zmírnit negativní dopady opatření proti šíření pandemie. Podrobnější informace naleznete na stránkách: https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/zmena-uzavierky-a-uprava-podmienok.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční v pondělí 18. května 2020 v aule přírodovědecké fakulty, následující pak ve středu 27. května 2020.

Studijní záležitosti

Metodický postup pro distanční formy kontroly splnění studijních povinností studentů UP
Byl zveřejněn Metodický postup pro distanční formy kontroly splnění studijních povinností studentů na UP. Dokument je možné stáhnout přímo zde. Pokud plánujete tuto formu zkoušení nebo obhajob využít, seznamte se prosím s tímto postupem. V případě dotazů kontaktujte proděkana pro studijní záležitosti Mgr. Jana Říhu, Ph.D., na e-mailu jan.riha@upol.cz.

Studium - aktuální situace
Aktuální informace ohledně výuky, zkoušek apod. se také dozvíte na webové stránce https://www.prf.upol.cz/studenti/.

Kontakt se zaměstnanci studijního oddělení
Studijní oddělení zůstává nadále bezkontaktním pracovištěm. Žádáme všechny studenty, aby veškeré záležitosti vyřizovali se svou studijní referentkou e-mailem. Jeho prostřednictvím lze také uzavřít studium před státnicemi. Návštěvy jsou možné pouze v odůvodněných případech po předchozí domluvě. Rovněž zaměstnance fakulty žádáme, aby kontaktovali referentky prostřednictvím e-mailu.

Uzavření ročníku před SZZ
Upozorňujeme studenty absolventských ročníků na povinnost uzavření ročníku před SZZ. Ročník je nutné uzavřít nejpozději tři týdny před termínem SZZ, a to e-mailem své studijní referentce.

Promoce
Původní termín promocí je zrušen a vzhledem k současné situaci je nejasné, kdy se uskuteční. Pokud jste již nahlášeni na promoci, zaplatili poplatek a nechcete se už promoce zúčastnit, vrátíme vám poplatek zpět (stačí o tom uvědomit svou studijní referentku). Diplomy vydá referentka po předchozí domluvě e-mailem.

Harmonogram akademického roku
Harmonogram následujícího akademického roku 2020/2021 naleznete na webové adrese https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/#c41268.

Program Mathematica Online
Společnost Wolfram Research nabízí přírodovědecké fakultě volné licence platformy Mathematica Online pro studenty a zaměstnance PřF, prozatím do 15. srpna 2020 s případnou možností dalšího prodloužení v návaznosti na vývoj situace ve světě. V případě zájmu o používání programu Mathematica Online prostřednictvím Wolfram Cloudu postupujte následovně:

 • Vytvořte si Wolfram ID.
 • Na adresu pavla.sretrova@upol.cz zašlete údaje: jméno a příjmení, obor, předmět, ve ktrém používáte Mathematicu, e-mail (tyto údaje budou použity pro zahrnutí vašeho účtu do celouniverzitní licence pro používání programu Mathematica Online).
 • Vyčkejte na potvrzovací e-mail, který vás informuje o uděleném přístupu k programu. V e-mailu bude uvedený odkaz do Wolfram User portálu, přes který se přihlásíte a dokončíte aktivaci.

V případě nejasností kontaktujte Mgr. Jana Říhu, Ph.D., na e-mailu jan.riha@upol.cz.

Provoz fakulty

Snížení kvality teplé vody
Vzhledem k omezenému provozu všech objektů prosíme zaměstnance, aby pravidelně odpouštěli teplou vodu (v laboratořích, kancelářích apod.). Odpouštění vody by mělo trvat 2-3 minuty každý den nebo dokud nebude cítit zápach chlóru.

Z důvodu opětovného zjištění zhoršené kvality teplé vody v objektech 17. listopadu 50 a 17. listopadu 50a proběhla ve dnech 28. dubna – 4. května 2020 termická dezinfekce teplé užitkové vody. Upozorňujeme všechny zaměstnance, že stále trvá zákaz sprchování.

Koncem dubna byla uzavřena smlouva s Moravskou vodárenskou společností, která bude dvakrát ročně zajišťovat kontrolu kvality vody v objektech areálu Envelopa.

Generální oprava střechy
V současné době probíhá realizace 3. etapy generální opravy střechy na objektu 17. listopadu 12. Během realizace lze očekávat zvýšenou hlučnost a prašnost. Úklid je zajišťován provozním úsekem správy budov.

Do konce června budou prováděny práce na JV terase (směrem ke kolejím). Stavební práce spočívají ve výměně nášlapné plochy a doplnění extenzivní zeleně.

Termín realizace 4. etapy je stanoven dle smlouvy v době 15. května – 31. srpna 2020. Vzhledem k aktuální koronavirové situaci nejsme v tuto chvíli schopni říci, v jakém časovém harmonogramu budou práce prováděny. O termínech provedení prací budete informováni. Po dobu realizace nebudou přístupny učebny v 5. NP (5.006, 5.007 a 5.008) a terasa.

O dalších připravovaných opravách se dočtete v nejbližší době na webových stránkách https://stavby.prf.upol.cz/.

Zajišťování svozu a likvidace nebezpečného odpadu na přírodovědecké fakultě
Od května bude likvidaci a svoz nebezpečného odpadu zajišťovat firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Objednávky svozů odpadů a následnou likvidaci faktur budou nově zajišťovat pracovníci Správy budov PřF:

Areál Envelopa
Jana Frantíková, tel. 731 648 125, e-mail jana.frantikova@upol.cz

Areál Holice
Milan Labounek, tel. 734 864 866, e-mail milan.labounek@upol.cz

V areálu Envelopa se bude zajišťovat svoz v prvním květnovém týdnu a dále průběžně tak, aby nedocházelo ke zbytečné kumulaci ve skladech nebezpečného odpadu nebo na pracovištích (cca 1x měsíčně nebo na základě domluvy). V areálu Holice bude vše probíhat jako doposud (likvidace cca 1x týdně nebo na základě domluvy). V případě většího množství likvidace nebezpečného odpadu je možné zajistit mimořádný odvoz.

Různé

Botanická zahrada PřF
Botanická zahrada přírodovědecké fakulty díky postupnému uvolňování mimořádných preventivních opatření je od 27. dubna 2020 opět přístupná veřejnosti a obnovila provoz semínkovny. Návštěvníci mohou zahradu navštívit ve všední dny ve zkrácené otevírací době, a to od 8:30 do 16:00 hodin.

Nové vnitřní normy

Dne 22. dubna 2020 nabyla účinnosti norma UP:

R-B-20/07- Akreditace a schvalování studijních programů a akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP   

Dne 24. dubna 2020 nabyla účinnosti vnitřní norma PřF UP:

PřF-B-20/02 – Novela č.3 k metodickému pokynu děkana  PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory

Na MŠMT ČR byla zaregistrována Novela č. 1 Volebního řádu Akademického senátu UP s účinností od 24. dubna 2020:

 A-4/2017-N01 – Volební řád Akademického senátu UP – novela č. 1   

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 18. května 2020.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)