Úvodní slovo

Milí studenti,
v roce 2021 bude Přírodovědecká fakulta UP udělovat jednorázová mimořádná stipendia autorům prestižních publikací z řad studentů DSP studujících v řádné době studia (1. až 4. ročník). Mimořádné stipendium za publikační činnost bude přiznáno doktorandům, kteří v roce 2021 vykáží publikaci jako první nebo korespondující autor s afiliací na PřF UP v časopise registrovaném v prvním nebo druhém kvartilu dané oborové kategorie (Q1 nebo Q2 in Subject Category, SC) podle Journal Citation Reports© (https://jcr.clarivate.com/). Spadá-li časopis do více SC, bude počítána SC s nejvyšším percentilem. Publikace musí mít rok vydání 2021 nebo musí být před odevzdáním žádosti přijata k tisku. Za konkrétní publikaci lze autorovi přiznat stipendium pouze jednou. Jeden autor může žádat o stipendium za více než jednu publikaci. 

Stipendia budou udělována v jarním kole (konečný termín sběru žádostí do 15. června 2021) a podzimním kole (do 15. listopadu 2021). Stipendia budou vyplacena jednorázově v následujícím výplatním termínu. V každém kole bude rozdělena částka 400 000,- Kč. Výše stipendia bude závislá na počtu přijatých žádostí a percentilu pořadí časopisu v SC. 

Žádost o stipendium bude obsahovat:  

  • jméno a příjmení studenta 
  • e-mailovou adresu studenta 
  • studijní program / obor a ročník studia 
  • jméno, příjmení a e-mailovou adresu školitele, případně souhlas a podpis školitele 
  • plnou citaci, včetně DOI, publikace, která je předmětem žádosti 
  • potvrzení o přijetí k tisku v případě publikací v tisku 
  • plný text (Pre-proof) publikace 

Žádosti o stipendia prosím předávejte na studijní oddělení PřF UP (Mgr. Martina Karásková, Marcela Vykydalová) v jarním kole do 15. června 2021

Ondřej Bábek 
Proděkan pro doktorské studium 

Věda a výzkum

GA ČR - změna zadávací dokumentace pro rok 2021
GA ČR zveřejnil oznámení o změně některých ustanovení zadávací dokumentace ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2021.

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ
Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vypsalo jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. Podrobné informace naleznete na stránkách poskytovatele.

Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP, pokud zájemce o podání projektu ("navrhovatel") ještě nemá v aplikaci ISVP zřízen uživatelský účet, ať prosím kontaktuje Mgr. Miriam Delongovou (miriam.delongova@upol.cz, linka 4022). Návrhy projektů vygenerované z aplikace ISVP (nesmí se nijak měnit - přejmenovávat apod.) zasílejte do 24. června 2021 do 12:00 na e-mail miriam.delongova@upol.cz. Současně je nutné zaslat vyplněnou zelenou košilku podepsanou navrhovatelem (tj. na košilce "předkladatelem projektu") a vedoucím katedry interní poštou. Termín 24. červen 2021 je stanoven tak, aby vznikla časová rezerva pro spárování návrhu projektu zaslaného datovou schránkou poskytovateli s návrhem v aplikaci ISVP (v minulých letech spárování neprobíhalo na první pokus, návrhy projektů musely být odesílány opakovaně). U návrhů projektů, které budou zaslány po termínu, nemůže být garantována jejich kontrola.

Dále MZ upozorňuje, že podmínkou pro podání návrhu projektu do této veřejné soutěže je povinnost uvést u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. „ORCID ID“. Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz).

TA ČR - Program Delta 2
Technologická agentura České republiky vyhlásila třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Podrobné informace a vyhlášení naleznete zde. Čestné prohlášení za UP bude na TA ČR odesláno. Fakultní uzávěrka je 8. července 2021. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Ochranné opatření k podmínkám vstupu do České republiky
Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 3. května 2021 aktualizované ochranné opatření k podmínkám vstupu do České republiky. Osoby, které byly očkovány na území České republiky a kterým byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví, mohou po uplynutí 14 dnů od plně ukončeného očkování cestovat z oranžových a červených zemí Evropské unie bez nutnosti testování a bez omezení volného pohybu na území. Pozor, tato výjimka se netýká cest z velmi vysoce rizikových zemí (tmavě červených) zemí EU - v současné době jde o Chorvatsko, Kypr, Francii, Litvu, Nizozemí a Švédsko

Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy naleznete zde. Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Další povinnosti týkající se vstupu na území ČR naleznete v dokumentu Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Finanční podpora zahraniční stáže studentů
Studenti doktorských studijních programů, kteří plánují vyjet na povinnou vědecko-výzkumnou stáž, mají nyní možnost získat finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč na měsíc jako dodatečné financování stáže. Studenti se mohou ucházet o příspěvek odteď až do konce roku 2021. Pro získání příspěvku 10 000,- na jeden měsíc musí student:

  • vyplnit klasickou žádost (formulář zde) a uvést detaily jako jsou: zahájení a ukončení stáže, jméno přijímací instituce, město a stát,
  • žádost podepsat a nechat podepsat školitelem,
  • odevzdat žádost na zahraniční oddělení paní Gronychové osobně, poštou nebo naskenované na e-mail dana.gronychova@upol.cz – žádost je třeba odevzdat nejméně měsíc před započetím stáže.

Studenti rovněž mohou zažádat o vyšší příspěvek, tudíž o částku vyšší než 10 000. V tomto případě je potřeba nechat žádost s řádným odůvodněním podepsat i předsedou oborové rady doktorského studijního programu (viz. seznam předsedů dle oborů).

Žádosti hodnotí a schvaluje proděkan pro doktorské studium (prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.). Finanční rozpočet pro tento příspěvek je omezen a nemusí se dostat na všechny žadatele.

CEEPUS
Národní kancelář CEEPUS z Domu zahraniční spolupráce pořádá volný cyklus webinářů CEEPUS pro začátečníky i pokročilé (I – III). Webináře jsou určeny kontaktním osobám univerzitních sítí CEEPUS a pracovníkům zahraničních oddělení vysokých škol. Webináře proběhnou v prostředí Microsoft Teams. Součástí každého webináře bude prostor pro pokládání otázek formou chatu. Prezentace budou ke stažení po akci na webových stránkách DZS.

Webinář I – Jak vycestovat s programem CEEPUS?
Termín: středa 26. května 2021 v 10:00-11:00
Moderátor: Mgr. Nina Bosnićová, Ph.D. (DZS)
Prezentující: Mgr. Jan Trnka (DZS), Mgr. Klára Caisová (FSI, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

Obsah: informace o fungování programu, podávání žádostí o mobilitu, mobility v síti vs. mobilita freemover, práva a povinnosti žadatelů, stipendijní sazby, doporučené postupy, virtuální a hybridní mobility

Webinář II – Jak zapojit vysokou školu do programu CEEPUS?
Termín: čtvrtek 27. května 2021 ve 14:00-15:00
Moderátor: Mgr. Nina Bosnićová, Ph.D. (DZS)
Prezentující: Mgr. Jan Trnka (DZS), doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D. (CMTF Univerzita Palackého v Olomouci)
Obsah: pravidla a povinnosti partnerské a koordinátorské VŠ, proces hodnocení, oživení sítě Umbrella Network, financování mobilit, předběžné a roční vyúčtování projektu.

Stipendia v Japonsku
Dům zahraniční spolupráce si vás z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dovoluje informovat o nabídce prestižních víceletých stipendií ke studiu v Japonsku od roku 2022.

Japonské ministerstvo školství Monbukagakusho každoročně vypisuje nabídku stipendií k absolvování studijních a výzkumných pobytů pro studenty a absolventy VŠ (typ „Research Students“). O stipendium japonské vlády (MEXT) v délce 18 měsíců (plus 6 měsíců jazykové přípravy) mohou žádat absolventi všech vědních oborů minimálně s titulem Bc. Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v dubnu nebo říjnu 2022. Výše stipendia dosahuje až 145 000 YEN měsíčně.

Japonská vláda dále poskytuje absolventům SŠ, a tedy i studentům prvních ročníků VŠ, víceletá stipendia k absolvování vysokoškolského studia (typ „Undergraduate Students“). Celková délka studia je 4 až 6 let (plus povinná intenzivní jazyková příprava) v závislosti na oboru. Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v dubnu 2022. Výše stipendia činí minimálně 117 000 YEN měsíčně. O podmínkách pro uchazeče se doporučujeme informovat na webových stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR a na stránkách japonské agentury JASSO (Japan Student Services Organization), kde naleznete dokumenty a informační materiály v AJ.

Zájemci o oba druhy stipendií podávají žádosti v termínu do 31. května 2021. Přihlášku s požadovanými přílohami je třeba doručit na adresu MŠMT ČR (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1). Úspěšní žadatelé budou japonským velvyslanectvím pozváni k písemnému testu. Souhrnné informace naleznete rovněž na webových stránkách DZS/AIA.

Pozvánka na seminář o programech von Karmanova ústavu dynamiky tekutin
Dům zahraniční spolupráce z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zve na online informační seminář pro studenty technických a přírodovědných oborů věnovaný nabídce výukových a výzkumných programů na von Karmanově ústavu dynamiky tekutin. Akce souvisí s členstvím ČR ve von Karmanově ústavu dynamiky tekutin, o jehož stipendijních programech jsme informovali na stránkách Akademické informační agentury a na webových stránkách MŠMT ČR.

Seminář určený studentům z Bulharska, České republiky, Maďarska a Rumunska se koná 12. května 2021 od 13 hodin. Další informace k registraci a programu infosemináře naleznete v přiložené pozvánce a na webových stránkách VKI

Akademický senát

Příští zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 26. května 2021 ve 13:00. Upřesňující informace a materiály k senátu jsou zveřejňovány na stránce https://www.prf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/.

Studijní záležitosti

Uzavření ročníku před SZZ
Upozorňujeme studenty 3. ročníků bakalářského a 2. ročníků navazujícího magisterského studia na povinnost uzavření ročníku před SZZ. Ročník je nutné uzavřít nejpozději tři týdny před termínem SZZ/obhajoby. Uzavření ročníku je možné provést e-mailem. Po splnění studijních povinností student kontaktuje svou studijní referentku.

Promoce
Promoce se pravděpodobně uskuteční (v závislosti na epidemiologické situaci) v termínu 12. - 16. července 2021. Pro studenty, kteří budou státnicovat koncem června a v červenci, proběhnou promoce v listopadovém termínu (v závislosti na epidemiologické situaci). Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce.

Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce
Při odevzdání dizertační práce nebo přihlášky ke státní doktorské zkoušce je nutné dodržovat lhůty uvedené na webových stránkách pod doktorským studiem.

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana
O mimořádné stipendium, ale i o věcné ceny mohou soutěžit studenti bakalářských, magisterských a doktorských oborů ve Studentské vědecké soutěži O cenu děkana, která se uskuteční ve čtvrtek 1. července 2021. Program bude rozdělen do sekcí Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů; posterová část bude společná. Studenti své práce mohou odevzdávat do 24. června 2021. Veškeré informace k této události jsou průběžně aktualizovány na stránkách soutěže http://svoc.prf.upol.cz/.

Evaluace předmětů
Studenti, zapojte se do evaluace výuky jednotlivých předmětů!
Hodnotit můžete do 6. září 2021. Poskytnete tím vedoucímu pracoviště i vedení celé fakulty nezbytnou zpětnou vazbu. Díky získaným informacím při hodnocení výuky tak může být soustavně zkvalitňována výuka. Zpětná vazba je důležitá nejen pro zlepšování pedagogické činnosti, ale také přispívá k otevřené komunikaci na fakultě a ke zkvalitnění vzdělávání. Evaluace je realizována elektronickou formou prostřednictvím Portálu nebo přímo na stránce https://eval.upol.cz/StudentEvaluation. Hodnocení kvality je prováděno na úrovní jednotlivých předmětů, a je plně anonymní.

Souvislá pedagogická praxe studentů
Souvislá pedagogická praxe studentů učitelství 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia se uskuteční ve dnech 27. září až 22. října 2021. Informace k praxím najdete zde http://cpp.upol.cz/. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu jana.slezakova@upol.cz.

Provoz fakulty

Otevření knihovny
V pondělí 17. května bude pro studenty i zaměstnance znovu otevřena knihovna přírodovědecké fakulty, a to za účelem půjčování či vracení knih, skenování a kopírování. Studovat prezenčně nebude v knihovně povoleno. Otevírací doba knihovny bude následující:

Envelopa - pondělí až pátek - 8.00 - 14.00
Holice - pondělí, středa, čtvrtek - 8.00 - 13.00

Otevřeno bude mít i knihovna UP, Zbrojnice, Britské centrum i všechny fakultní pobočky (kromě pobočky na PF). Do prostor je možné vstoupit pouze s negativním výsledkem testu na covid-19.

Různé

Cena Crytur
Společnost Crytur spol. s r. o. ve spolupráci s portálem Careermarket.cz vyhlašuje již 7. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Zúčastnit se jí mohou studenti českých i slovenských vysokých škol. Pro autora vítězné práce je připravena odměna 30 tisíc Kč, pro školitele 10 tisíc Kč. Diplomová práce musí být podána k obhajobě v období od 1. října 2020 do 30. září 2021. Podrobnější informace naleznete zde.

Pevnost poznání
V úterý 11. května byla otevřena Pevnost poznání - centrum popularizace Přírodovědecké fakulty UP. V expozici Živá voda je instalována dočasná výstava Prales budoucnosti, kterou připravili studenti architektury a urbanismu Vysokého učení technického v Brně (VUT). Výstava přibližuje, jak by v budoucnosti mohl vypadat areál Korunní pevnůstky a jeho okolí.

Workshop - Základní mediální komunikace pro vědce
Co rozhoduje o úspěchu mediální komunikace vědy? Proč je důležité umět jednoduše vysvětlit i složité věci? Jak může mediální prostor v televizi přispět k popularizaci vašemu výzkumu? Jiří Gregor, člen redakce vědy ČT24, pomůže všem účastníkům workshopu připravit se na ideální rozhovor a komunikaci s moderátory a redaktory. Prozradí triky ze zákulisí a také to hlavní: proč si na rozhovor nebrat košili s jemným vzorem! Workshop Pevnosti poznání a Nadačního fondu UP Základy mediální komunikace pro vědce | Jak se (ne)stát televizní hvězdou proběhne online na platformě Zoomu 25. května od 13:30 do 16:45. Více informací naleznete zde.

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 31. května 2021.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)