Úvodní slovo

Milé studentky, milí studenti,

minulé pondělí začal na UP letní semestr, a to ve většině případů v online režimu. Informace k podobě výuky během dalších měsíců letního semestru a rozcestník na informace z fakult najdete zde. Aktualizací prošly také podmínky příjezdu do ČR ze zahraničí, a to jak pro české občany, tak pro studenty a zaměstnance ze zahraničí. Připomínáme také doporučení krizového štábu UP nosit respirátor v prostorách UP. 

Věda a výzkum

THÉTA
TA ČR vyhlásil 4. veřejnou soutěž v programu THÉTA. Hlavním cílem tohoto programu je podpořit projekty v oblasti energetiky zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy. Fakultní uzávěrka je 7. května 2021. Před podáním návrhu projektu je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se v dostatečné časové rezervě obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), která zašle formulář k souhlasu, poskytne další informace a zajistí podpisy na formuláři žádosti.

STAMIFY
Dne 29. ledna 2021 byla v rámci iniciativy Společného programování „Zdravá výživa pro zdravý život“ (HDHL) vyhlášena výzva s názvem „Standardised measurement, monitoring and/or biomarkers to study food intake, physical activity and health (STAMIFY)“. Kompletní znění této výzvy, včetně seznamu zúčastněných zemí, financujících organizací, časového harmonogramu, vymezení klíčových cílů, podporovaných oblastí a očekávaných dopadů naleznete na webových stránkách HDHL.

 • Termín pro předložení předběžných návrhů projektů „Pre-proposals“ je stanovený na den 31. března 2021.
 • Termín pro předložení plných návrhů projektů „Full Project Proposals“ je stanovený na den 22. července 2021.

Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Delongová, e-mail miriam.delongova@upol.cz. Fakultní uzávěrka pro "pre-proposals" je 25. března 2021.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

"Mini granty" projektu Aurora
Univerzita Palackého informuje o vyhlášení prvního kola "mini grantů" v rámci projektu Aliance Aurora, jehož cílem je podpora vzájemné spolupráce jednotlivých kateder, fakult či institucí na UP s partnerskými univerzitami. Více informací naleznete v dokumentu, jehož součástí je i přihláška. Veškeré informace k "mini grantům" najdete na nové oficiální webové stránce projektu Aliance Aurora v anglickém jazyce.

Zahraniční stipendia do Rumunska, Bulharska, Mongolska, Lotyšska a Gruzie
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prodloužilo termíny odevzdání žádostí o stipendia na základě mezinárodních smluv do Rumunska, Bulharska, Mongolska, Lotyšska a Gruzie. Zbývají ještě volná stipendijní místa.

Zájemci o stipendijní pobyty mohou svoje žádosti doručit e-mailem ve formátu PDF na adresu e-podatelna@dzs.cz. Seznam požadovaných dokumentů naleznete v konkrétní stipendijní nabídce.

Mladí mongolisté (VŠ studenti) se mohou ucházet o poslední volné stipendijní místo na letní školu v Mongolsku v roce 2021. Svoji přihlášku zasílají nejpozději do 28. února 2021 do 12:00 hodin.

Studenti BSP, MSP nebo DSP a akademičtí pracovníci mohou žádat o stipendium na studijní nebo přednáškový/výzkumný pobyt v Rumunsku, Lotyšsku, Bulharsku nebo v Gruzii do 8. března 2021 do 12:00 hodin.

 • Rumunsko nabízí studijní pobyty pro studenty v délce 2 až 9 měsíců. Výše stipendia pro studenty BSP a MSP činí 7 700 Kč měsíčně, pro studenty DSP 8 000 Kč měsíčně.

Pro akademické pracovníky nabízí studijní a přednáškové pobyty v délce až 1 měsíc. Výše stipendia činí 8 500 Kč měsíčně.

 • Lotyšsko nabízí studijní pobyty pro studenty v délce 2 až 10 měsíců. Výše stipendia pro studenty BSP a MSP činí 500 Eur měsíčně, pro studenty DSP 670 Eur měsíčně.

Pro akademické pracovníky nabízí studijní a přednáškové pobyty v délce až 4 týdny. Výše stipendia činí 30 Eur za den + 300 Eur měsíčně na ubytování.

 • Bulharsko nabízí studijní pobyty pro studenty v délce 2 až 9 měsíců. Výše stipendia je pro studenty BSP a MSP činí 6 500 Kč měsíčně, pro studenty DSP 6 700 Kč měsíčně.

Pro akademické pracovníky nabízí studijní, výzkumné a přednáškové pobyty v délce 1 až 3 měsíce.

 • Gruzie nabízí studijní pobyty pro studenty v délce 2 až 9 měsíců. Výše stipendia je pro studenty BSP, MSP a DSP činí 800 GEL měsíčně.

Pro akademické pracovníky nabízí výzkumné a přednáškové pobyty v délce až 1 měsíc. Výše stipendia činí 800 GEL měsíčně.

 • Mongolsko nabízí studijní pobyty pro studenty v délce 2 až 9 měsíců. Výše stipendia je v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy.

Zájemci o letní kurz bulharštiny pro VŠ studenty a VŠ učitele-filology v roce 2021 a zájemci o letní kurz rumunštiny pro VŠ studenty a VŠ učitele v roce 2021 posílají svoje přihlášky nejpozději do 15. března 2021 do 12:00 hodin.

Stipendijní pobyty Polsko
Dovolujeme si vás informovat o prodloužení termínu odevzdání žádostí o stipendium na základě mezinárodních smluv do Polska v kategorii studijní a výzkumné pobyty pro studenty a akademické pracovníky. Protože v původním vyhlášeném termínu nebyl doručen dostatek žádostí, vyhlašuje se druhé kolo a uzávěrka se prodlužuje do 31. března 2021, resp. do naplnění celkové kvóty (počtu stipendijních měsíců), která je na akademický rok 2021/2022 k dispozici, pokud by k němu došlo před tímto datem. Rozhoduje pořadí, v jakém budou dodatečné žádosti doručeny. 

Studenti BSP, MSP a DSP mohou žádat o stipendium do Polska na studijní a výzkumný pobyt v délce 2-10 měsíců. Výše stipendia činí 9 000 Kč měsíčně pro studenty BSP a MSP a 9 500 Kč měsíčně pro doktorandy.

Akademičtí pracovníci mohou žádat o stipendium do Polska na studijní a výzkumný pobyt v délce 1-5 měsíců se stipendijní podporou ve výši 9 500 Kč měsíčně. Zájemci o tato stipendia odevzdávají vyplněný a potvrzený Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia spolu s formulářem přihlášky polské agentury NAWA včetně požadovaných příloh v AJ nebo PJ.

Povinné přílohy pro studenty BSP a MSP jsou životopis včetně zdůvodnění výběru přijímající instituce v Polsku, doklad o vykonaných zkouškách, resp. dodatek k diplomu, doporučující dopis, akceptační dopis přijímající instituce. Seznam povinných příloh pro akademické pracovníky a doktorandy zahrnuje plán studijního/výzkumného pobytu včetně zdůvodnění výběru přijímající instituce v Polsku, životopis včetně seznamu publikací, akceptační dopis přijímací instituce, kopie nejvyššího získaného diplomu. Termín podání žádosti je nově 31. března 2021 do 12:00 hodin.

Žádost se může doručit dvěma způsoby:

 • poštou, v tomto případě se odevzdá formulář NAWA včetně příloh v AJ nebo PJ ve dvojím vyhotovením (originál + kopie) do kanceláře AIA, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
 • e-mailem ve formátu PDF (v jednom vyhotovení) na adresu e-podatelna@dzs.cz   

Stipendium v Bavorsku
Také si vás dovolujeme informovat o stipendijní nabídce BTHA (Česko-bavorské vysokoškolské agentury) k účasti na jazykových nebo odborných školách v Bavorsku v roce 2021. Ucházet se mohou studenti BSP, MSP, DSP a akademičtí pracovníci. Seznam kurzů pro rok 2021 je pestrý a zveřejněn na stránkách BTHA v rubrice Stipendia, kde jsou rovněž zprávy z pobytu z minulých let. U zájemců o jazykové kurzy NJ se předpokládá znalost němčiny na minimální úrovni B1.  

Zájemci zasílají svou žádost nejpozději do 25. března 2021 poštou a e-mailem na BTHA/BAYHOST, Universitätsstraße 31, 930 53 Regensburg, e-mail: sekretariat@btha.de. BTHA také informuje o grantových programech na rok 2021:

 • NOVĚ: "Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021" - program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)
 • "Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)
 • "Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)

Více informací na https://www.btha.cz/cs/ v rubrice Granty.

Stipendijní pobyty Belgie
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovoluje informovat o nabídce výukových a výzkumných programů na von Karmanově ústavu dynamiky tekutin. Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (Von Karman Institute for Fluid Dynamics, VKI) je mezinárodní vzdělávací a výzkumná organizace se sídlem v Belgii, která byla založena v roce 1956 při NATO pro přípravu odborníků v oblasti dynamiky tekutin. VKI každoročně nabízí stipendijní programy určené studentům a vědeckým pracovníkům s českým občanstvím. Při přihlášení do 1. dubna 2021 je možnost získat stipendium ve výši 1 100 euro (research master) či 1 500 euro (Ph.D.). Bližší informace jsou zveřejněné na webových stránkách Akademické informační agentury a na webových stránkách MŠMT ČR.

Studijní programy v Thajsku
Prince of Songkla University (PSU) v Thajsku nabízí odpuštění od školného 8 zahraničním bakalářským studentům vědeckých oborů, kteří mají dobrou úroveň angličtiny. Nabídku magisterských a doktorských studijních programů na Přírodovědecké fakultě PSU naleznete na této webové stránce. Po uzavření přihlášky komise vybere studenty, kteří splňují požadavky.

Komise pro mezinárodní vztahy Přírodovědecké fakulty PSU je připravena uspořádat online roadshow na všech fakultách, které by měly zájem. Roadshow se skládá ze dvou prezentací, včetně videomateriálu, který představí fakultu, její divize a poskytne vhled do studentského života a poznatků o přírodovědecké fakultě. Na závěr budou členové komise a jeden lektor z každé divize připraveni odpovídat na dotazy studentů.

Projekt online roadshow začíná 1. března 2021. V případě zájmu o pořádání roadshow kontaktujte Komisi pro mezinárodní vztahy do 24. února 2021 prostřednictvím tohoto Formuláře zájmu o Roadshow.

Stipendia v Korejské republice
Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si vás dovolujeme informovat o vypsání výběrového řízení na víceletá stipendia ke studiu v Korejské republice. Národní institut pro mezinárodní vzdělávání (NIIED) nabízí ČR 2 stipendijní místa ke studiu na korejských univerzitách pro studenty, resp. absolventy BSP či MSP. Předpokladem přijetí k magisterskému studiu je získání bakalářského titulu do 31. srpna  2021, resp. získání magisterského titulu pro přijetí k doktorskému studiu ke stejnému datu. Součástí stipendijního pobytu je roční jazyková příprava povinná pro ty, kteří nedosahují požadované úrovně znalosti korejštiny. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 1 000 000 KRW měsíčně a jsou jim hrazeny další náklady včetně zdravotního pojištění.

Termín pro odevzdání přihlášek je 12. března 2021. Pro bližší informace o odevzdávaných dokumentech, požadavcích na uchazeče a průběhu výběrového řízení doporučujeme navštívit webové stránky DZS/AIA a prostudovat si informační manuál pro žadatele. Zájemci se přihlašují zasláním požadovaných dokumentů ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). V souladu s podmínkami partnerské strany bohužel tentokrát není možné zasílat požadovanou dokumentaci elektronicky. Do výběrového řízení se prostřednictvím AIA hlásí studenti, resp. absolventi veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

Akademický senát

Další zasedání Akademického senátu PřF UP se bude konat 7. dubna ve 13:00 hodin.

Studijní záležitosti

Provozní doba studijního oddělení
Studijní oddělení je otevřeno v plném rozsahu dle standardních úředních hodin.

Nová studijní referentka
Agendu Ing. Jany Camfrlové na studijním oddělení od 1. února převzala Mgr. Agnes Hausknotzová. Na starosti má bakalářské a navazující magisterské studium z oblasti vzdělávání Fyziky a částečně Chemie (ve stejném rozsahu jako měla Ing. Camfrlová). E-mail: agnes.hausknotzova@upol.cz, tel.: 585 634 050.

Úpravy rozvrhu
Drobné úpravy rozvrhu v letním semestru lze provádět na studijním oddělení až do 15. března.

Studijní plány na akademický rok 2020/2021
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2020/2021 jsou umístěné na webových stránkách fakulty http://www.prf.upol.cz/studenti/studium/#c1555.

Výjezdy studentů do zahraničí
Upozorňujeme katedry, že veškeré výjezdy studentů do zahraničí je třeba hlásit paní Gronychové (dana.gronychova@upol.cz). V opačném případě pak výjezd nebude zaznamenán v systému STAG a nezobrazí se na Diploma Supplement.

Podcasty
Podcasty se studenty přírodovědecké fakulty nazvané Jak na přírodu, dosud zveřejňované každý pátek na Spotify, budou nově také na Instagramu #radioUPAIR. Poslechněte si povídání o studiu chemie, matematiky a informatiky, fyziky, biologie a ekologie či věd o Zemi!

Cena Czechitas
Soutěž Cena Czechitas (Czechitas Thesis Award) je určena všem dívkám za nejlepší dívčí bakalářskou práci v IT, které v posledním roce úspěšně obhájily bakalářskou práci na téma související s IT. Cílem soutěže je upozornit na nadané dívky zapálené do IT, pomoci jim zrealizovat jejich projekty za podpory odborníků z praxe, a zároveň ukázat dalším slečnám a ženám, jak zajímavým tématům se tyto dívky věnují. Přihlásit se můžete do 28. února 2021 na těchto webových stránkách.

Nová vnitřní norma
Dnem 15. února 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-21/02 – Harmonogram akademického roku 2021/2022 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2021/2022       

Různé

Kartografický den
V pátek 26. února 2021 se uskuteční 15. odborný seminář Kartografický den Olomouc, letošním tématem je KARTOGRAFIE A TECHNOLOGIE. Seminář proběhne on-line a je bezplatný. Pro zájemce bude otevřen i “sociální prostor” GatherTown pro možnost setkání se s dalšími účastníky a komunikace ve skupinkách. Více informací o přednáškách a přihlášení najdete zde.

Nové vnitřní normy

Nová vnitřní norma
Dnem 15. února 2021 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:
R-B-21/02 – Harmonogram akademického roku 2021/2022 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2021/2022    


Další Zpravodaj vyjde v pondělí 8. března 2021.  

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)