Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti,

ačkoliv bych chtěl předprázdninový čas využít především k poděkování zaměstnancům za celoroční práci a k přání studentům pěkně prožitých prázdnin po zdárně vykonaných zkouškách, ani tento rok bohužel Přírodovědecké fakultě UP není dopřán zasloužený odpočinek. V souvislosti se vznikem Vysokoškolského ústavu CATRIN předložil rektor univerzity návrh na vypořádání budov a majetku (dostupný zde), který by měl 22. června schvalovat Akademický senát UP. Situací se bude zabývat také Akademický senát PřF již tuto středu 15. června 2022.

Samotný návrh rozsahem majetku, který má být převeden na úkor Přírodovědecké fakulty, překonává vše, co dosud  bylo v souvislosti s budováním vysokoškolského ústavu předloženo (včetně návrhů bývalého rektora prof. Millera). Současný návrh rektora bere Přírodovědecké fakultě UP bez zhodnocení přiměřenosti či oprávněnosti a bez jakékoliv kompenzace veškeré nemovitosti a vybavení, které kdy zástupci VŠ ústavu CATRIN požadovali, tj. čtyři budovy a majetek za bezmála 700 mil. Kč (což je skoro 30% majetku fakulty). Tři katedry by se realizací návrhu kompletně ocitly mimo prostory PřF a fakulta by tak už standardním způsobem nemohla garantovat jejich řádné fungování a rozvoj. Patrně by také došlo k provozní paralýze celého holického areálu. V důsledku pak bude mít navrhovaný zásah těžké ekonomické a provozní důsledky pro fungování celé Přírodovědecké fakulty UP – nejen její holické části.

V tomto kontextu je pak zcela na místě okamžité hlasité veřejné vyjádření nesouhlasu, které již akademická obec Přírodovědecké fakulty UP začala organizovat. Se vší naléhavostí vás, milí kolegové - zaměstnanci a studenti Přírodovědecké fakulty UP, žádám a vyzývám, abyste protestní akce (o kterých budou organizátoři informovat) podpořili svou osobní účastí.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

Ministerstvo zdravotnictví – vyhlášení výzvy na léta 2023-2026

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dne 16. května 2022 jednostupňovou veřejnou soutěž na řešení projektů zdravotnické výzkumu a vývoje.

Předpokládané termíny:

 • zahájení řešení vybraných projektů je květen 2023
 • ukončení řešení nejpozději do 31. prosince 2026
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců

Projekty je možné podat do 29. června 2022. Fakultní termín pro podávání projektů je s ohledem na nutnou administranci stanoven na 28. června 2022 ve 12:00. Podmínky soutěže a všechny potřebné dokumenty naleznete zde. Kontaktní osoba: Marika Svrčková (marika.svrckova@upol.cz, kl. 4022).

Krátké připomenutí kuchařky k administranci projektů

Podání projektové žádosti

Pro všechny typy projektů (včetně projektů evropských) platí následující kroky:

 1. Vyplnění "zelené" košilky – s vyplněním pomůže projektové oddělení
 2. Souhlas vedoucího katedry a řešitele
 3. Souhlas vedení PřF
 4. Podání projektové žádosti (poštou, elektronicky, pomocí aplikace, datovou schránkou - v závislosti na pravidlech poskytovatele dotace)

Podepisování smluv vázaných na projekt (např. spoluřešitelské smlouvy, atd.)

K podepisování smluv vázaných na projekt je za UP nutný podpis statutárního zástupce – rektora (příp. zmocněného zástupce). Platí tedy stejná pravidla pro administranci jako při podávání projektových žádostí s tím rozdílem, že:

a) Kontrola smlouvy Právním oddělením UP (zajistí projektové oddělení – nutný souhlas vedení fakulty) – kontaktujte, prosím, příslušnou projektovou manažerku.
b) V případě, že obě strany se zněním smlouvy souhlasí, následují podpisy.
c) K tomu je nutné:

 1. Vyplnění elektronické košilky (v platnosti od 1. června 2022) – s vyplněním pomůže projektové oddělení
 2. Elektronický souhlas vedoucího katedry a řešitele
 3. Elektronický souhlas vedení PřF
 4. Odeslání smlouvy na RUP k podpisu statutárního zástupce (zajistí projektové oddělení)
 5. Vložení smlouvy do centrální evidence smluv (CES), archivace smlouvy na Právním oddělení UP (zajistí projektové oddělení)

Pozn.: V případě evropských projektů je nutný elektronický podpis statutárního zástupce UP v on-line aplikaci, odpadá tedy bod 4. a 5.

Podávání dílčích a závěrečných zpráv k projektu

Je-li k dílčí/závěrečné zprávě nutný podpis statutárního zástupce nebo je-li dílčí/závěrečná zpráva zasílána poskytovateli dotace prostřednictvím datové schránky UP, následuje podobný proces, tedy:

 1. Vyplnění elektronické košilky (v platnosti od 1. června 2022) – s vyplněním pomůže projektové oddělení
 2. Elektronický souhlas vedoucího katedry a řešitele
 3. Elektronický souhlas vedení PřF
 4. Odeslání dílčí/závěrečné zprávy na RUP k podpisu statutárního zástupce nebo k odeslání prostřednictvím datové schránky UP (či obojí)

Proběhl informační seminář k ERC projektům

Dne 23. května 2022 proběhl v aule PřF informační seminář k ERC projektům. Na semináři vystoupila Petra Fedorová z Technologického centra AV ČR s úvodními informacemi a důležitými daty ke všem typům ERC projektů. Poté následovala velmi inspirativní přednáška Jany Kalbáčové-Vejpravové z MFF UK, úspěšné řešitelky ERC-starting grantu, která posluchačům velmi osobitě přiblížila všechny okolnosti v jejím životě coby výzkumnice, které ji vedly k samotnému rozhodnutí podat žádost o ERC projekt. Vymýtila tak většinu známých klišé, které jsou typickými obavami snad všech mladých vědeckých pracovníků při cestě k osamostatnění se. Zároveň podala velmi užitečné rady všem, kteří v budoucnu o podobném projektu uvažují. Na závěr vystoupil Jaromír Fiurášek coby člen hodnotícího panelu, aby popsal velmi cenný pohled hodnotitele na jednotlivé projektové žádosti. Všem přednášejícím včetně moderátora semináře Tomáše Opatrného děkujeme za podporu, čas a velmi cenné rady a inspiraci.

Informační seminář k ERC projektům byl primárně určen pro mladé výzkumníky (doktorandy, postdoky, mladé vedoucí výzkumných skupin), kteří by se v budoucnu rádi osamostatnili a také pro vedoucí pracovníky, kteří by rádi své studenty a postdoky vedli k vědecké samostatnosti. Oddělení projektové podpory PřF plánuje podobné semináře i do budoucna. O všem budeme včas informovat. Těšíme se na další spolupráci.

Veškeré informace k vyhlášeným výzvám naleznete na stránkách Oddělení projektové podpory PřF.

MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 (MSCA-PF) – výzva otevřena

Do 14. září 2022 bude otevřena výzva k podávání evropských i globálních postdoktorských projektů zaměřených na mobilitu výzkumných pracovníků. Určena je pro mladé výzkumníky, kteří buď v době uzavření výzvy alespoň obhájili disertační práci, nebo dosáhli maximálně 8 let od získání titulu Ph.D. (možno odečíst dobu strávenou např. na mateřské dovolené či v dlouhodobé pracovní neschopnosti a pro výzkumníky, kteří si vybrali hostitelskou instituci v Evropě nebo výzkumníci z Evropy, kteří si vybrali hostitelskou instituci ve třetí zemi – tzn. ne členské či asociované zemi).

Jaká může být doba trvání projektu?

 • 12-24 měsíců

Jakou mám šanci uspět?

 • vysokou – proč?
 • projekty, které v hodnotícím procesu dosáhnou skóre alespoň 70%, ale nemohou být z kapacitních důvodů financovány z MSCA-PF programu, mohou v projektech zvolit možnost zapojení do hodnocení ERA Fellowships a dosáhnout tak na financování (platí pro evropské výjezdy a příjezdy z a do ČR)
 • projekty, které v hodnotícím procesu dosáhnou skóre alespoň 70%, ale nemohou být financovány ani MSCA-PF ani ERA Fellowships mají možnost získat financování v rámci národního programu OP JAK

Máte-li zájem po získání titulu Ph.D. nabrat hodnotné zkušenosti kdekoliv ve světě či chystáte-li se na pracoviště přijmout zahraničního mladého výzkumníka a přemýšlíte-li nad způsobem jeho financování, je pro vás určen program MSCA-PF. Více informací k programu naleznete zde. Kontaktní osoba: dr. Marika Svrčková (marika.svrckova@upol.cz, kl. 4022).

CES - centrální evidence smluv

Dovolujeme si připomenout všem řešitelům projektů PřF, že finálně podepsané smlouvy a dodatky je třeba zaslat k vložení do CES klíčovému uživateli Mgr. Silvii Šavrňákové. V případě pochybností vždy pište silvie.savrnakova@upol.cz nebo volejte 737109826.

Oddělení projektové podpory

Prosíme navrhovatele projektů o dodržování fakultních uzávěrek pro adekvátní zpracování žádostí (zelená košilka a stručné informace k projektu) OPP a vedením PřF. Děkujeme.

TA ČR - Program THÉTA: Vyhlášení 5. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 20. července 2022.

TA ČR - Program DELTA 2: Vyhlášení 4. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Předmětem soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahrani7čních organizací. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 7. července 2022.

MZe - ZEMĚ veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2022

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2023. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka je 8. července 2022.

MF - vyhlášení 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska 2014-2021 vyhlásilo čtvrtou Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Pro více informací sledujte stránky poskytovatelů a OPP PřF. Fakultní uzávěrka je 15. prosince 2023.

MŠMT – OP JAK je schválen Evropskou komisí

Evropská komise dne 9. června 2022 oficiálně schválila Operační program Jan Amos Komenský. V novém období 2021–2027 je na podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání určeno 90 miliard korun. Schválený Programový dokument OP JAK je k dispozici na webu OP JAK - Dokumenty. Dle aktuálního harmonogramu výzev OP JAK na rok 2022 jsou v nejbližší době v Prioritě 1 (Výzkum a vývoj) naplánovány např. výzvy na Špičkový výzkum (07/2022) nebo na Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů (10/2022).

MŠMT - Vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION (LUAUS23) – bilaterální projekty ČR-USA

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAUS23 – bilaterální projekty ČR-USA v rámci I-E II (2021-2029). Záměrem LUAUS23 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–5 let. Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho americkým partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“. Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 9. června 2022 a končí dne 25. července 2022. Fakultní deadline pro doručení vyplněné zelené košilky a stručných informací k projektu na Oddělení projektové podpory k rukám Ing. Pokorné je 18. července 2022. Hodnotící lhůta potrvá od 26. července 2022 do 30. listopadu 2022. Podklady k zadávací dokumentaci a bližší informace naleznete na webu Projektů PřF/MŠMT (v případě dotazů se obracejte na Ing. Pokornou, tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT - výzva k podávání přihlášek k návštěvě pracoviště Joint Research Centre Ispra pro mladé vědce

MŠMT vyhlašuje veřejnou výzvu k podávání přihlášek na obsazení 8–10 míst pro 2–3denní návštěvu pracoviště Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre, JRC) v italské Ispře (září–prosinec 2022). JRC je interní vědecký útvar Evropské komise. Poskytuje jí nezávislé vědecké poradenství opírající se o důkazy a přispívá tak k tvorbě politik EU. JRC Ispra představuje třetí největší pracoviště Evropské komise věnující se nejenom jadernému výzkumu (jaderné zabezpečení, nešíření jaderných zbraní apod.), ale také výzkumu nejaderné povahy (udržitelné zdroje a doprava, vesmír, bezpečnost, migrace, zdraví a ochrana spotřebitele, energetika, změna klimatu, růst a inovace). JRC zajistí letenky, ubytování a stravování pro zúčastněné mladé vědce. Přihlášku může podat každý, kdo je zapsán v ČR v magisterském nebo doktorském studijním programu v technickém či vědeckém oboru souvisejícím s aktivitami pracoviště JRC Ispra, nebo každý, kdo je profesionálem s vysokoškolským vzděláním dosaženým na úrovni magisterského nebo doktorského studijního programu v technickém oboru souvisejícím s aktivitami pracoviště JRC Ispra do 35 let věku, přičemž požadavek je, že tento buď svého vzdělání dosáhl v ČR, nebo působí na výzkumné organizaci v ČR, která jeho vyslání na pracoviště JRC podporuje. Přihlášky se přijímají do 30. června 2022. Navržený program návštěvy a podklady pro přihlášky naleznete na webu Projektů PřF/MŠMT (v případě dotazů se obracejte na Ing. Pokornou, tea.pokorna@upol.cz).

Akademický senát

Další řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 15. června 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Další informace a podklady jsou zveřejněny na stránce senátu.

Studijní záležitosti

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 27. června 30. června 2022. Přesný den a hodina u jednotlivých absolventů budou známy v polovině června.

Státní doktorská zkouška a obhajoba dizertační práce

Při odevzdávání dizertační práce nebo přihlášky ke státní doktorské zkoušce je nutné dodržovat lhůty uvedené na webových stránkách pod doktorským studiem.

Otevírací doba studijního oddělení během prázdnin

Studijní oddělení přírodovědecké fakulty bude zavřeno v termínech: 4. 8. července a  od 1.  5. srpna 2022.

V ostatních dnech v době prázdnin bude otevřeno:

Po 9:00-11:00    13:30-14:30
Út 9:00-11:00    13:30-14:30
St zavřeno

Čt  9:00-11:00   13:30-14:30

Pá zavřeno

Ve dnech 29. srpna – 2. září 2022 bude otevřeno pouze pro studenty jdoucí k zápisu do 1. ročníku.

Semináře pro začínající akademické pracovníky a doktorandy

V rámci projektu PROPOST pro vás stejně jako minulý rok připravujeme seriál seminářů určených zejména začínajícím akademickým pracovníkům a doktorandům, kteří zajišťují výuku, ale také garantům studijních oborů (programů) a dalším zájemcům z řad akademických pracovníků. Cílem je zvýšit kompetence pro výuku na VŠ. Všechny semináře jsou zaměřeny maximálně prakticky. Harmonogram jednotlivých akcí postupně doplňujeme a bude k dispozici na webových stránkách a také bude rozeslán hromadným mailem. Účast na seminářích by měla být do budoucna pro začínající akademické pracovníky povinná. Letos máme opět možnost aktivní účastníky seminářů odměnit. Přihlášení na jednotlivé akce je možné přímo přes odkaz uvedený v harmonogramu. Seznam seminářů zde.

Cena CRYTUR

Společnost Crytur ve spolupráci s portálem CareerMarket vyhlásila již devátý ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách Cena CRYTUR. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2022. Práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na některé z českých nebo slovenských VŠ. Přihlášená diplomová práce se musí zabývat materiálovými vědami (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech), musí být podána k obhajobě v příslušném akademickém roce s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. října 2021 do 30. září 2022. Pro autory a školitele třech nejlepších prací jsou připraveny finanční odměny v celkové výši 90.000 Kč.

Věda pro zemi soutěž

Věda pro zemi je soutěž pořádaná Národním zemědělským muzeem ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Soutěž je vyhlášena se zaměřením na zemědělská témata, přičemž v roce 2022 jsou preferovaná dvě aktuální témata: Tradiční rybolov a akvakultura a Běžné i netradiční obiloviny. Termín pro zaslání přihlášky je 30. června 2022. Více informací o soutěži najdete na stránce www.vedaprozemi.cz.

Letní škola statistických metod

Letní škola statistických metod je určena hlavně pro doktorandy, akademické a vědecké pracovníky. Program této tradiční letní školy vychází přímo ze zkušeností lektorů s výzkumem a výukou na univerzitách. Letní škola v online režimu se uskuteční od 15. do 19. srpna, prezenční formou od 22. do 26. srpna. Podrobnější informace a přihlášku naleznete zde.

Soutěž SVS FEM o nejlepší studentský projekt

Soutěž je určena pro studenty bakalářského a magisterského nebo inženýrského studia vysokých škol. Je zaměřena na řešení libovolné originální úlohy v prostředí Ansys, Rocky DEM, Particleworks nebo v software s vlastním kódem. Přihlášky je možné podávat do 30. června 2022.

1. místo 10 000 Kč + školení (Student získává 8 000 Kč + školení, vedoucí práce 2 000 Kč)
2. místo 8 000 Kč + školení (Student získává 6 500 Kč + školení, vedoucí práce 1 500 Kč)
3. místo 5 000 Kč + školení (Student získává 4 000 Kč + školení, vedoucí práce 1 000 Kč)

Více informací na těchto webových stránkách.

Falling Walls Lab Czech Republic

Již 13. září 2022 se v prostorách Národní technické knihovny uskuteční již 7. ročník mezinárodní soutěže Falling Walls Lab Czech Republic, jejímž cílem je dát dohromady budoucí generaci skvělých vědců a inovátorů a přijít s dechberoucí myšlenkou - vědeckým projektem, byznys plánem nebo sociální iniciativou, která zboří všechny zdi a bariéry. Další informace naleznete zde. Uzávěrka přihlášek je 30. června 2022.

Provoz fakulty

Školení v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

V souladu s ustanovením § 103, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších předpisů souvisejících se uskuteční pro zaměstnance a Ph.D. studenty PřF UP Školení v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Akce je určena pro všechny zaměstnance a doktorandy, kteří zacházejí s nebezpečnými chemickými látkami bez příslušného vzdělání pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami podle zákona o veřejném zdraví. Dále jsou vítáni všichni, kteří se chtějí dozvědět více o aktuální „chemické legislativě“. Školení má platnost 2 roky. Vzhledem k pauze ve školeních způsobené covidovými restrikcemi mají všichni, kteří školení k výkonu své práce či studia potřebují absolvovat a vyskytují se na pracovišti, účast povinnou.

Výběr termínu:

 • čtvrtek 16. června 2022 | 13:00–15:00 | Přírodovědecká fakulta – Holice | Šlechtitelů 27, budova 47,  velká posluchárna SE 47.137 | PRO PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI JE NUTNÉ POUŽÍT REZERVAČNÍ SYSTÉM PRO ŠKOLENÍ V HOLICI
 • úterý 21. června 2022 | 8:00–10:00 | Přírodovědecká fakulta – Envelopa | 17. listopadu 12, 5. podlaží, učebna 5.007 | PRO PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI JE NUTNÉ POUŽÍT REZERVAČNÍ SYSTÉM PRO ŠKOLENÍ NA ENVELOPĚ

V případě naplnění kapacit bude možnost přihlášení rozšířena o další červnový termín se stejnými odkazy na rezervační systém. Obsah bude prezentován v českém jazyce. Případné dotazy prosím zasílejte na e-mail petr.nadvornik@upol.cz. Další školení v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami je plánováno na září 2022 (pro ty, co aktuálně školení nechtějí absolvovat v červnovém termínu např. z důvodu nepřítomnosti na pracovišti v budoucím období). O přesném zářijovém termínu budou zaměstnanci v předstihu informováni prostřednictvím e-mailu.

Omezení parkování – Envelopa

Ve dnech 26.–30. června se v Olomouci uskuteční Olympiáda dětí a mládeže. Olympijská vesnice vznikne ve spolupráci s Univerzitou Palackého v areálu jejich kolejí v centru města a v Pevnosti poznání organizátoři připraví Olympijský dům – místo pro setkávání sportovců, medailových ceremoniálů i programu pro fanoušky. V souvislosti s touto akcí bude pro zajištění kyvadlové autobusové dopravy účastníků této události rezervován prostor podélného parkování proti hlavní budově přírodovědecké fakulty (na straně rozária). Celkově se v tyto dny bude pohybovat v našem městě navíc cca 10 tisíc lidí.

Provozní doba děkanátu

Ve dnech 1. července – 31. srpna 2022 bude provoz na děkanátu od 7:30 do 15:00.

Provozní doba podatelen

Prázdninové úřední hodiny podatelen od 1. července do  31. srpna 2022:

Envelopa    09:00 – 11:00 a 13:00 – 13:30
Holice         12:00 – 13:00

Provoz budov fakulty

Prázdninový provoz na budově SLO – od 4. července 2022 do 26. srpna 2022 budova otevřena 7:00 až 15:30.
Prázdninový provoz na budově VLD – od 4. července 2022 do 31. srpna 2022 budova otevřena 7:00 až 15:00.
Provoz na hlavní budově na Envelopě i v areálu v Holici zůstává beze změn.

Provozní doba knihoven

Ústřední knihovna ve Zbrojnici a také další fakultní pobočky Knihovny UP budou mít během léta upravenou otevírací dobu. V době, kdy bude Knihovna UP ve Zbrojnici nebo fakultní pobočky Knihovny UP uzavřeny, je možné knihy vracet do biblioboxů. Dlouhodobé výpůjčky (absenční na 30 dní) se automaticky půjčují do 19. září, tedy do začátku semestru.

Knihovna PřF Envelopa:
ZAVŘENO 4. – 10. července 2022
ZAVŘENO 1. – 14. srpna 2022
ZAVŘENO 29. – 31. srpna 2022

Knihovna PřF Holice:
ZAVŘENO 27. června – 10. července 2022
ZAVŘENO 25. července – 26. srpna 2022

Kompletní letní otevírací doba Knihoven PřF UP na Envelopě a v Holici zde

Letní otevírací doba menz a bister a možnost prázdninového ubytování

Od 20. června do 11. září bude upravena provozní doba v menzách a bistrech FreshUP. Do každoročního omezeného prázdninového provozu zasáhne navíc oprava hlavní menzy a také zajištění stravování pro účastníky Olympiády dětí a mládeže v posledním červnovém týdnu. Všechny menzy a bistra budou uzavřeny po celý týden okolo červencových svátků. Podrobnou otevírací dobu všech provozoven naleznete zde.

Kromě stravování nabízejí koleje v průběhu letních prázdnin také finančně příznivé a pohodlné ubytování. Pozvěte tedy své známé na pár dní do Olomouce! V ideálně umístěném kampusu na Envelopě je možné přespat od 450 korun, a to včetně snídaně formou švédských stolů. Kromě toho je k dispozici kuchyňka, posilovna nebo sportovní vybavení. Kompletní informace včetně ceníku jsou dostupné na webu.

Různé

VPRO Vědy o Zemi

Na základě návrhu členů VPRO jmenoval děkan PřF UP Martin Kubala nového předsedu VPRO Vědy o Zemi. Stal se jím od 1. června 2022 prof. Ing. Ivo Machar, Ph.D.

Přírodovědný jarmark

Už na konci tohoto týdne  –  17. června 2022 od 9.00 do 15:00 se uskuteční Přírodovědný jarmark (dříve Veletrh vědy a výzkumu) – jedna z největších popularizačních akcí na naší fakultě pro školy a širokou veřejnost. I letos čeká návštěvníky bohatý program. Vybírat můžete zde.

Pevnost poznání Veletrh zdraví

Pevnost poznání připravila na pátek 17. června a sobotu 18. června Veletrh zdraví. V expozicích a Laudonově sále budou připraveny interaktivní stánky – vyšetření pigmentovaných znamének, měření tuku a cukru v těle, určování krevních skupin, dentální hygiena, jak stárne naše tělo či resuscitace dospělých a dětí. Akce je zdarma v rámci běžného vstupného do expozic.

PosPos

Zveme všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty na „Posemestrální Posezení". S letním semestrem se budeme loučit v pondělí 20. června od 13:00 na hlavní budově přírodovědecké fakulty. Ochutnat můžete grilované steaky, cigáro i koláčky.

Univerzitní plážová lehátka

Relax a pohoda nejen u moře! Univerzitní plážová lehátka jsou nově k zapůjčení i v provozovně Knihovny UP na přírodovědecké fakultě na Envelopě. Vyzvednutí oproti kartě studenta či zaměstnance je možné u výpůjčního pultu v 6. podlaží. Využití na blízkých terasách poskytuje nádherné výhledy na město. Tato služba je nabízena zdarma.

Dotazník pro absolventy

Ukončili jste studium v učitelském studijním programu? Dejte prosím zpětnou vazbu a vyplňte dotazník MŠMT, který najdete na této adrese nejpozději do 1. července 2022. V případě dotazů kontaktujte proděkana pro studijní záležitosti Jana Říhu (jan.riha@upol.cz).


Další Zpravodaj vyjde v pondělí 27. června 2022.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)