Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti

doufám, že jste si během letních prázdnin odpočinuli a načerpali potřebnou sílu, elán a nápady do nadcházejícího akademického roku. Rád bych Vás všechny pozval 15. září do areálu přírodovědecké fakulty v Olomouci-Holici, kde se uskuteční už druhé akademické dožínky. O programu informujeme v tomto Newslettru níže.

Bohužel ani letos nám není dopřáno zahájit akademický rok v klidu. Pan rektor posílá do akademického senátu návrh rozhodnutí, kterým hodlá Přírodovědecké fakultě UP odejmout uživatelská práva k desítkám laboratoří a majetku za více než 650 mil. Kč (téměř 30% majetku fakulty), a to bez jakékoliv náhrady. Návrh představuje mimořádně hrubý a bezohledný zásah do fungování fakulty, která již nebude moci zajišťovat všechny činnosti v dosavadním rozsahu a kvalitě. Odborová organizace vyhlásila stávkovou pohotovost už v červnu a zaměstnanci již připravují protestní akce, více na těchto webových stránkách. Další informace jsou k nalezení také v diskuzi na UP Reflexi. Prosím tímto všechny zaměstnance a studenty, kterým není lhostejný osud Přírodovědecké fakulty UP, aby se do protestních akcí aktivně zapojili, zejména, aby přišli osobně vyslovit svůj nesouhlas na zasedání AS UP dne 21. září 2022. Situací se bude zabývat také AS PřF UP dne 15. září 2022.

Martin Kubala
děkan

Věda a výzkum

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací

Děkan PřF ocení autory i autorské kolektivy učebních a populárně-vědeckých textů, monografií i původních vědeckých publikací. Přihlášení publikace bude možné od 15. září 2022. Publikaci (soubor publikací) přihlašuje autor prostřednictvím webového formuláře na Portálu. Přihlášku naleznete zde. Pokud je publikace již navedena v OBD, lze při vyplňování využít automatické načtení údajů z OBD. Vytištěnou a podepsanou přihlášku je třeba vnitřní poštou doručit na Oddělení pro vědu a výzkum PřF UP k rukám Bc. Barbory Krudencové nejpozději do 26. října 2022.

Předložené publikace musí splňovat všechny následující podmínky:

 • Vědecký časopis, kde je práce publikována, se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90% a výše.
 • Navržený pracovník je zaměstnancem PřF UP s výší úvazku minimálně 50%, na práci uvede afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště.
 • Hlavní nebo korespondující autor u dané publikace musí být pracovníkem PřF UP.
 • Publikace vyšla tiskem v roce 2022. Přihlásit lze i práce vyšlé tiskem v roce 2021, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v předešlém roce.

CES - centrální evidence smluv

Připomínáme všem řešitelům běžících i nových projektů, že od 1. června 2022 je v souvislosti s novými normami aktualizován systém CES. Prostředí CES se rozšířilo o nové funkce a pozměnilo dosavadní postupy vyplňování průvodních dokladů, tzv. košilek ke smlouvám nebo dodatkům. Všechny košilky se nyní vyplňují přímo na Portále (tj. dlaždice Smlouvy).  

TA ČR

Vyhlášeno:

 • TA ČR - Water4All Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti zacházení s vodními zdroji (fakultní uzávěrka je 24. října 2022).
 • TA ČR - POZVÁNKA: Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All, ONLINE 4. října 2022.
 • TA ČR - CHIST-ERA Call Open Research Data (fakultní uzávěrka je 7. prosince 2022).

Plánuje se:

MPO

Vyhlášeno:

 • Aplikace – výzva I. (fakultní uzávěrka je 23. listopadu 2022).
 • Inovace – výzva I. (fakultní uzávěrka je 23. listopadu 2022).
 • Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I. (fakultní uzávěrka je 17. prosince 2022).
 • Proof of Concept – výzva I. (fakultní uzávěrka je 23. listopadu 2022).

Výzvy MPO spravuje Agentura pro podnikání a inovace. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Pro více informací sledujte stránky poskytovatelů a OPP PřF.

Visegrádsko-tchajwanská stipendia

V-T stipendia nabízejí doktorandům/postdokům financování studia/výzkumu na Tchaj-wanu. Oblasti podpory:

 • a) Nanotechnologie
 • b) Elektrotechnický průmysl
 • c) Biotechnologie
 • d) Informační technologie
 • e) Veřejné zdraví
 • f) Společenské a humanitní vědy 
 • g) Ostatní                                                                                          

Délka podpory: 1–10 měsíců. Výše podpory je 1 000 EUR/měsíc pro každého stipendistu + 1 000 EUR ve formě jednorázového cestovního grantu (školné a další náklady spojené s výzkumem hradí tchajwanská strana). Žádost musí být podána on-line prostřednictvím My Visegrad mezi 1. srpnem a 30. zářím 2022, 12:00 SEČ. Bližší informace: Visegrádsko-tchajwanská stipendia - Visegrádský fond - Visegrádský fond (visegradfund.org).

Cena vlády pro nadaného studenta za rok 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Ceny vlády pro nadaného studenta za rok 2022. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací se rozšiřuje o možnost udělení ceny vlády pro nadaného studenta střední nebo vysoké školy, který projevil talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci – za účelem širší propagace výzkumné činnosti a ve snaze získat mladé nadějné zájemce pro budoucí kariéru vědce. Laureát/laureátka získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 50.000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce. Navržený kandidát/kandidátka musí splňovat všechny podmínky. Návrhy musí doručeny nejpozději do 14. října 2022.

Zahraniční a mimouverzitní záležitosti

Fulbrightova stipendia 2023/2024

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA. Uzávěrky přihlášek jsou:

30. září 2022 - Fulbright Specialist Program, v rámci kterého můžete na krátkodobý pobyt 2-6 týdnů pozvat odborníka z USA.

15. října 2022 - Fulbright Visiting Scholar award in Heritage Science pro odborníky v oborech spojených s ochranou kulturního dědictví. Program je administrován přímo IIE.

1. listopadu 2022 - Fulbright core program pro vědce a přednášející a Fulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii pro výzkumné projekty.

1. prosince - Fulbright-Schuman stipendium v několika programech pro univerzitní administrátory, studenty a výzkumníky tematicky zaměřené na problematiku USA-EU, NATO-EU. Program administruje Fulbrighova komise v Belgii.

1. února 2023 - Komunikace vědy pro vědce, kteří se zabývají zpřístupňováním vědeckých poznatků širší veřejnosti a Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře a medicínské obory na University of Minnesota.

1. února 2023 – Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů.

Rádi bychom pozvali všechny zájemce o jednotlivá stipendia na sérii webinářů, které zahajujeme už 15. září, bližší informace a registrační formulář je k dispozici zde. Zvláště upozorňujeme na webinář pro zahraniční oddělení a výzkum ohledně hostování amerických stipendistů, který bude 14. října 2022.

Nabídka stipendia - Německo

Cologne Graduate School of Ageing Research (CGA) v Německu nabízí 12 plně financovaných PhD pozic vysoce motivovaným a talentovaným výzkumníkům.

 • Deadline pro doručení přihlášek: 7. listopadu 2022.
 • Online přihláška.
 • Nabídka výzkumných projektů pro studenty biologických nebo příbuzných oborů.
 • Zahájení PhD projektů: červenec – říjen 2023.

Podrobné informace naleznete zde.

Akademický senát

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP se sejde ve čtvrtek 15. září od 9:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Na programu jeho jednání bude několik bodů klíčových pro dlouhodobou perspektivu naší fakulty. Jedná se zejména o body úzce spojené se vznikem VŠÚ CATRIN, ale také o body diskutující kroky vedení UP směřující k omezení fakultní samosprávy (Novela č. 8 Statutu UP). Přijměte tedy pozvání na zasedání AS PřF UP a to formou prezenční účasti v mezích kapacity zasedací místnosti, případně formou sledování přímého přenosu, který naleznete v čase zasedání na této adrese.

Studijní záležitosti

Studijní plány na ak. rok 2022/2023

Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2022/2023 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Imatrikulace

Imatrikulace prvních ročníků bakalářských programů prezenční formy studia se uskuteční 4. a 6. října 2022. Podrobný harmonogram ještě bude zveřejněn.

Zápis předmětů do STAGu

Zápis předmětů do STAGu pro akademický rok 2022/2023 je nutné udělat do 26. září 2022.

Žádosti o uznání předmětů

Řádně vyplněné žádosti o uznání předmětů je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 27. října 2022. Studenti mohou žádat o uznání předmětů elektronicky prostřednictvím systému STAG. Garanti předmětů budou na nové požadavky upozorněni e-mailem a notifikací ve STAGu. Podrobné informace ke schvalování žádostí najdete zde. Dříve používaná "papírová" forma schvalování žádostí garanty předmětů přitom zůstává zachována a studenti ji mohou využít. V případě dotazů prosím kontaktujte proděkana pro studijní záležitosti (jan.riha@upol.cz).

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia

Žádáme absolventy, kteří se budou chtít zúčastnit listopadových promocí (v termínu 4. - 5. listopadu 2022), aby se nahlásili do konce září e-mailem své studijní referentce. Na stránce během října najdete i přesný harmonogram promocí.

Studijní plán studenta 1. ročníku doktorského studia

Žádáme studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, aby do 30. září 2022 odevzdali studijní plány a vytištěné Zadání dizertační práce ze STAGu. Studijní plán musí být podepsaný studentem, školitelem a předsedou oborové komise. Zároveň žádáme studenty, aby si zadali téma disertační práce do STAGu a odevzdali je spolu se studijním plánem na studijním oddělení.

Jazykové kurzy
Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v zimním semestru 2022/2023. Vybrat si můžete z bohaté nabídky.

Studentská vědecká konference

Studentská vědecká konference 2022 se na Fakultě chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2022. Na konferenci studenti bakalářského a magisterského studia prezentují výsledky svých výzkumných prací z oblasti chemického inženýrství, analytické a fyzikální chemie, fyziky a měřící techniky, inženýrské informatiky a řízení procesů. Nejlepší práce ve všech sekcích budou odměněny hodnotnými cenami. Další informace poskytne fakultní koordinátorka Jitka Čejková (jitka.cejkova@vscht.cz).

MEET UP

Přivítat nové studenty v Olomouci a seznámit je s těmi stávajícícmi – nejen proto se v úterý 20. září 2022 v prostředí parkánu a nádvoří Konviktu – Uměleckého centra Univerzity Palackého koná MEET UP. I vy se přijďte podívat na odpolední a večerní program složený z koncertů, filmových projekcí, workshopů a prezentací. Vystoupí Annet X, Zooblasters, The Middle of the Sandwich, Manu Destra a další. Vstupné se neplatí, ale úplně bez peněz nechoďte – chybět totiž nebude ani pestrá gastro zóna.

Udržitelný Palacký

S novým semestrem se znovu otevřou brány Freeshopu, což je místo, kam můžete odnést věci, které již nepotřebujete a nevyužijete. Ostatní studenti a zaměstnanci UP si je poté mohou zadarmo vzít a dále využít, čímž je zachrání před vyhozením. Konkrétně bude otevřeno 17., 18. a 19. září. Pro přesné časy sledujte Facebook nebo přímo webové stránky. Pokud se tedy do nového semestru chcete zbavit skript z minulého roku nebo naopak budete potřebovat na kolej nové talíře, stavte se! Najdete nás hned ve vstupní chodbě na kolejích J. L. Fishera.

Provoz fakulty

Vystavení nové parkovací karty

Nová žádost o vystavení parkovací karty – vychází v platnost nový formulář parkovací karty, umístěný na webu fakulty.

Parkovací systém objektu 17. listopadu 12  Envelopa

 • Prosíme všechny zaměstnance s přístupem do podzemních garáží, aby vždy uvedli RZ všech vozidel, které využívají k parkování. V případě, že zaměstnanec použije přístupovou kartu a nemá RZ uvedenou v systému, tak není odečten na vjezdové tabuli a počítání kapacity není funkční.

Prosíme o dodržování těchto pravidel:

 • Pro vzjezd/výjezd je nutno přijíždět k vratům pomalu (ideálně 10 km/h a středem).
 • Dále je nutné řídit se Provozním řádem podzemních garáží PřF v Olomouci PřF-B-18/10.

Odstavná plocha u státního zastupitelství

 • Parkoviště bylo uvedeno do provozu od 1. srpna 2022.
 • Pro vjezd/výjezd použijte zaměstnaneckou kartu.
 • Přístupy budou mít nastaveny pouze zaměstnanci objektů SLO, VLD a Envelopa (zaměstnanci s přístupem do podzemních garáží).

Nastavení přístupů

 • Nově máme na PřF UP zavedenou možnost nastavení přístupů na jednotlivé profily (čtečky) v rámci PřF UP. Požadavek pro nastavení přístupu daného pracoviště musí být vždy pověřenou osobou – vedoucí katedry/pracoviště nebo sekretářka katedry/pracoviště.
 • V rámci objektů 17. listopadu 12 – Envelopa, 17. listopadu 50A – SLO a 17. listopadu 50 – VLD se prosím obracejte na p. Filipa Zlámala na filip.zlamal@upol.cz.
 • V rámci areálu Holice se prosím obracejte na Bc. Milana Labounka na milan.labounek@upol.cz.

Různé

Noví vedoucí kateder

Dovolujeme si vás informovat, že od 1. září 2022 dochází k těmto změnám na pozicích vedoucích kateder

Katedra algebry a geometrie - prof. Mgr. Radomír Halaš, Ph.D.
Katedra informatiky - RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
Katedra experimentální fyziky - doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
Katedra biofyziky - prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. (do 31. srpna 2022 byl jen pověřen vedením).
Katedra organické chemie - doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. (do 31. srpna 2022 byl jen pověřen vedením).
Katedra biotechnologií - prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc. (do 31. srpna 2022 byl jen pověřen vedením).
Katedra geografie - doc. Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
Katedra rozvojových a environmentálních studií - doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.

Další katedry zůstávají beze změny.

Dožínky – kouzelný svátek hojnosti

Oslavte s námi druhé akademické dožínky, které ve čtvrtek 15. září od 14:00 pořádá katedra chemické biologie! V areálu přírodovědecké fakulty v Olomouci-Holici vás čeká slavnostní předání dožínkového věnce, prohlídka zemědělské techniky a speciálního dronu pro monitorování lánů s obilím či ochutnávka obilného občerstvení, koláčků a palačinek. K uctění 200. výroční narození J. G. Mendela, který položil základy oboru genetiky, bude zasazen strom z čeledi bobovitých děkanem Martinem Kubalou a uvařena Mendelova hrachová polévka. Podrobnosti v programu.

J. G. Mendela navíc následující středu 21. září od 13:00 v Olomouci-Holici připomene přednáška prof. Jiřího Frimla, který se zabývá rostlinnou fyziologií a je jedním z nejcitovanějších českých vědců.

Zářijová výzva Do práce na kole

Nejen účastníci květnové výzvy Do práce na kole se mohou zapojit do odlehčené čtrnáctidenní zářijové výzvy. Ta se letos koná od 12. do 25. září a má po létě připomenout důležitost a také praktičnost bezemisní dopravy. Zářijová výzva je na rozdíl od květnové určena jednotlivcům a startovné začíná na 100 Kč. Veškeré informace o výzvě naleznete zde. Přečtěte si také 7 důvodů, proč se do ní zapojit.

Den zdraví na UP

Čistota je půl zdraví – a ta druhá půlka, to je z větší části prevence a správný životní styl. Rektorát proto opět začátkem akademického roku pořádá pro všechny zaměstnance univerzity Den zdraví. Během něj je možné si nechat preventivně vyšetřit zrak či pokožku, absolvovat bezplatnou fyzioterapeutickou konzultaci nebo analýzu složení těla. Jeho součástí bývá i trénink rozvoje jemné motoriky a kognitivních schopností, ergoterapie či lekce jógy. Vše najdete bezplatně a na jednom místě – na nádvoří Zbrojnice a v prostorech Vydavatelství UP ve čtvrtek 15. září 2022 od 10 do 14:00. Na aktivity se co nejdříve registrujte zde.

Bylinkový den v botanické zahradě

Během programu se děti i dospělí dozví zajímavosti o léčivých vlastnostech bylin, uvaří si bylinkový čaj nebo vyzkouší tisk na plátěné tašky. Bylinkový den se v Botanické zahradě PřF UP koná ve čtvrtek 15. září od 16.00. Více zde

Výstava Mapa roku

Až do 30. září se v Pevnosti poznání koná Výstava Mapa roku, kterou připravili pracovníci katedry geoinformatiky a Pevnosti poznání. Výstava představuje návštěvníkům všechny produkty, které odborná komise nominovala na ocenění Mapa roku za rok 2021. Každé soutežní kartografické dílo je označeno cedulkou, která obsahuje stručnou charakteristiku díla, výtah z hodnocení odborné komise a také soutěžní pořadové číslo. Čísla jsou odlišena barevným pozadím podle kategorií a návštěvníci mohou hlasovat a vybrat svého favorita v každé z hodnocených kategorií. Pět hlasovacích lístků bude po skončení soutěže vylosováno a hlasující obdrží ceny od České kartografické společnosti. Autoři vítězných děl z diváckého hlasování obdrží diplom VOX POPULI Mapa roku 2021. Kromě vystavených produktů s možností hlasování návštěvníků je připraven také program pro děti v dětském koutku, a to kreslení vlastní mapy nového světa.

Mezinárodní den bez aut

Po celé Evropě probíhá už 20 let v polovině září Evropský týden mobility, který nás má přimět k zamyšlení nad udržitelností dopravy a jejími dopady na naše okolí. Pravidelně vrcholí Mezinárodním dnem bez aut, který letos podpoří i naše univerzita. Zkuste i vy nechat ve čtvrtek 22. září auto doma, vydat se na univerzitu na vlastní pohon nebo MHD a ulevit veřejnému prostoru a (nejen olomouckému) ovzduší.

Školení - ERMS

Spisová služba RUP nabízí zaškolení s programem eletronické spisové služba ERMS. Termíny lze domluvit individuálně (denisa.rihoskova@upol.cz) nebo pomocí rezervačního systému.

Nové vnitřní normy

Dnem 29. srpna 2022 nabývají účinnosti níže uvedené vnitřní normy UP:

R-B-22/10-N01 - Novela č. 1 Zásad soutěže o udělení Juniorského grantu UP 

R-B-22/14 – Identifikační karty na UP

R-B-19/19-N05 – Novela č. 5 Cestovních náhrad

R-B-22/15 – Sociální stipendia na UP na období září – prosinec 2022

Dnem 8. září 2022 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-22/16 -  Ubytovací stipendia na UP na období říjen – prosinec 2022 

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 26. září 2022. Do konce roku pak v těchto termínech:

10. října | 24. října | 7. listopadu | 21. listopadu | 5. prosince | 19. prosince |

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)