Věda a výzkum

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací

Děkan PřF ocení autory i autorské kolektivy učebních a populárně-vědeckých textů, monografií i původních vědeckých publikací. Publikaci (soubor publikací) přihlašuje autor prostřednictvím webového formuláře na Portálu. Přihlášku naleznete zde. Pokud je publikace již navedena v OBD, lze při vyplňování využít automatické načtení údajů z OBD. Vytištěnou a podepsanou přihlášku je třeba vnitřní poštou doručit na Oddělení pro vědu a výzkum PřF UP k rukám Bc. Barbory Krudencové nejpozději do 26. října 2022.

Předložené publikace musí splňovat všechny následující podmínky:

 • Vědecký časopis, kde je práce publikována, se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90% a výše.
 • Navržený pracovník je zaměstnancem PřF UP s výší úvazku minimálně 50%, na práci uvede afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště.
 • Hlavní nebo korespondující autor u dané publikace musí být pracovníkem PřF UP.
 • Publikace vyšla tiskem v roce 2022. Přihlásit lze i práce vyšlé tiskem v roce 2021, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v předešlém roce.

MŠMT – INTER-EXCELLENCE (LT) A AKTIVITA MOBILITY (8J)

MŠMT zveřejnilo informace pro příjemce ke změnám v běžících projektech INTER-EXCELLENCE a MOBILIT. Veškeré podklady naleznete také na webu Projektů PřF. V případě dotazů se obracejte na Ing. T. Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

INTERREG CENTRAL EUROPE – AVÍZO 2. VÝZVY

Vyhlášení 2. výzvy v rámci programu Interreg Central Europe se očekává k 22. březnu 2023. Podrobnosti druhé výzvy k předkládání návrhů budou dále projednány a schváleny monitorovacím výborem na jeho příštím zasedání v Bratislavě ve dnech 15. - 16. prosince 2022. Podmínky pro předkládání projektů 2. výzvy budou částečně ovlivněny tím, do jaké míry bude tematické zaměření již pokryto projekty schválenými v 1. výzvě. Může se tedy stát, že se ve 2. výzvě uplatní nepatrné omezení, resp. „zúžení“ obsahového zaměření (ve srovnání s předchozí výzvou).

Program podpoří spolupráci partnerů z více států, kteří svým projektem vyvinou a zrealizují nová řešení potřebná pro udržení atraktivity a připravenosti na změny ve středoevropském regionu. Spolupráce má být cílena na: zlepšení v přípravě politik, vzdělávání a účinnosti změn; rozšíření znalostí včetně jejich přenosu a výměny; lépe koordinovanou spolupráci a zkvalitnění správy na různých úrovních; odstranění bariér; nové anebo lepší služby; změny v chování; vliv veřejnosti a finanční páky - a to včetně přípravy následných investic. Tyto projekty by měly vyvinout, otestovat a zavést inovativní řešení, která budou odpovídat potřebám regionů a měst ve středoevropském regionu. Čas před vyhlášením výzvy je možné využít k hledání vhodných projektových partnerů například prostřednictvím webových stránek programu.

TA ČR

Vyhlášeno:

 • TA ČR - Program TREND, PP1: Vyhlášení 8. veřejné soutěže - rozvoj 5G technologií a vyšších (fakultní uzávěrka 16. listopadu 2022).
 • TA ČR Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů veřejné soutěže - dílčí cíl 3 (26. říjen 2022), navazuje na dřívější TA ČR ÉTA. Prioritní oblasti najdete ve zprávě TA ČR, zveřejněno 4. října 2022.
 • TA ČR - Water4All Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti zacházení s vodními zdroji (fakultní uzávěrka je 24. října 2022).
 • TA ČR - CHIST-ERA Call Open Research Data (fakultní uzávěrka je 7. prosince 2022).

MPO

Vyhlášeno:

 • Aplikace – výzva I. (fakultní uzávěrka je 23. listopadu 2022).
 • Inovace – výzva I. (fakultní uzávěrka je 23. listopadu 2022).
 • Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I. (fakultní uzávěrka je 17. prosince 2022).
 • Proof of Concept – výzva I. (fakultní uzávěrka je 23. listopadu 2022).

Výzvy MPO spravuje Agentura pro podnikání a inovace. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Pro více informací sledujte stránky poskytovatelů a OPP PřF.

Zahraniční a mimo univerzitní záležitosti

Roční studijní pobyty v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) informuje o výzvě k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole. Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2023/24 je 1. prosinec 2022. Bližší informace jsou k dispozici na webu projektů PřF nebo na webových stránkách. Zároveň jsou zájemci zváni na online akci "Za studiem do Bavorska", kde se můžou dozvědět více o studiu v Bavorsku a o stipendijních programech v rámci BTHA, např. i o změnách v podávání žádostí o roční stipendium. Online akce se koná v úterý 11. října 2022 v 16:00 a ve čtvrtek 27. října 2022 v 16:00 na platformě Zoom. Pozvánky s přístupovým linkem naleznete na těchto webových stránkách.

Akademický senát

Mimořádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 12. října 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Senátoři se budou zabývat kroky rektora UP Martina Procházky z minulého týdne. Zasedání AS PřF UP můžete sledovat zde.

Studijní záležitosti

Studijní plány na ak. rok 2022/2023

Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2022/2023 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Žádosti o uznání předmětů

Řádně vyplněné žádosti o uznání předmětů je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 27. října 2022.

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia

Listopadové promoce  proběhnou v termínu 4.- 5. listopadu 2022. Na této webové stránce během října najdete i přesný harmonogram promocí.

Mimořádná stipendia doktorandům za publikační aktivity 

Přírodovědecká fakulta v roce 2022 udělí mimořádná jednorázová stipendia autorům prestižních publikací z řad studentů DSP studujících ve standardní době studia (1. – 4. ročník). Mimořádné stipendium za publikační činnost bude přiznáno doktorandům, kteří v roce 2022 vykáží publikaci jako první nebo korespondující autor s afiliací na PřF UP v časopise registrovaném v prvním nebo druhém kvartilu dané oborové kategorie (Q1 nebo Q2 in Subject Category, SC) podle Journal Citation Reports© (https://jcr.clarivate.com/). Spadá-li časopis do více SC, bude počítána SC s nejvyšším percentilem. Publikace musí mít rok vydání 2022 nebo musí být před odevzdáním žádosti přijata k tisku. Za konkrétní publikaci lze autorovi přiznat stipendium pouze jednou. Jeden autor může žádat o stipendium za více než jednu publikaci. 

Žádosti o stipendia prosím předávejte na Studijní oddělení PřF UP Martině Karáskové (martina.karaskova@upol.cz) nebo Marcele Vykydalové (marcela.vykydalova@upol.cz) nejpozději do 15. listopadu 2022. Stipendia budou vyplacena jednorázově v následujícím výplatním termínu. Výše stipendia bude závislá na počtu přijatých žádostí a percentilu pořadí časopisu v SC. 

Žádost o stipendium bude obsahovat: jméno a příjmení studenta, e-mailovou adresu, studijní program/obor a ročník studia, jméno, příjmení a e-mailovou adresu školitele, případně souhlas a podpis školitele, plnou citaci, včetně DOI, publikace, která je předmětem žádosti, potvrzení o přijetí k tisku v případě publikací v tisku, plný text (Pre-proof) publikace.

Mimořádné příspěvky na zahraniční stáže

Upozorňujeme studenty doktorského studia, že mohou žádat o mimořádný jednorázový příspěvek až do výše 42.000 Kč z prostředků Strategického záměru UP 2021+ na zahraniční stáž, jejíž zahájení plánují ještě v letošním akademickém roce. Žádosti o příspěvek prosím předkládejte do 15. listopadu 2022 na studijní oddělení PřF UP Daně Gronychové (dana.gronychova@upol.cz). V žádosti uveďte jméno a příjmení, e-mailovou adresu, studijní program/obor a ročník studia, cíl a termín plánované stáže, souhlas a podpis školitele.

Studentská vědecká konference

Fakulta chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity v Bratislavě pořádá 24. studentskou vědeckou konferenci pod názvem Chemie a technologie pro život ve středu 23. listopadu 2022. Na konferenci proběhne soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci studentů 1. a 2. stupně vysokoškolského studia v plánovaných 23 sekcích v oblasti chemie, biotechnologie, chemické a potravinářské technologie. Nejlepší práce budou finančně odměněny. Registrace je možná do 28. října 2022 na těchto stránkách. Aktuální informace je možné sledovat na facebookových stránkách.

Cena Wernera von Siemense
Český Siemens i letos ocení nejlepší studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Přihlášky do 25. ročníku prestižní soutěže Cena Wernera von Siemense lze podávat do 30. listopadu 2022 na www.cenasiemens.cz. Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol. Pro letošní vítěze je připraveno v osmi kategoriích celkem 1 000 000 Kč, finančně oceněni jsou nejen studenti, ale také jejich vedoucí. Ti obdrží 10 000 Kč.

Provoz fakulty

Relax koutek na Přírodě

Knihovna přírodovědecké fakulty na Envelopě pro vás připravila relaxační koutek s výhledem na olomoucké panorama, který může být vhodným místem k odpočinku a relaxaci během vzdělávacího procesu. Přijďte ho otestovat!

Různé

Zlatá a diamantová promoce

Zlatá  a diamantová promoce se letos uskuteční už tento pátek 14. října 2022.

Poděkování - Noc vědců

Všem studentům i zaměstnancům, kteří se podíleli na letošní Noci vědců, děkujeme za jejich čas a prezentaci.

Rodičem na univerzitě – jak na to?

Jak sladit rodičovství a pracovní či studentský život na univerzitě? Nevyhnutelná otázka, která nemine žádného z rodičů – ať už současných, nebo budoucích. Chtěli bychom, aby byl právě na naší univerzitě souběh těchto dvou světů co nejjednodušší a nejpřirozenější. Pomozte nám a v důsledku i všem ostatním na UP odbourat co nejvíce překážek a úskalí. Své podněty si nenechávejte pro sebe ani v případě, že děti (zrovna) nemáte. Dotazník zde.

Přebor UP v přespolním běhu

Katedra sportu Fakulty tělesné kultury UP zve na 44. ročník Přeboru Univerzity Palackého v přespolním běhu. Tradiční podzimní sportovní událost pro všechny studenty a zaměstnance univerzity se koná ve středu 12. října pod záštitou děkana FTK UP Michala Šafáře a ve spolupráci s Atletickým klubem Olomouc. Vítězové se stávají přeborníky Univerzity Palackého pro rok 2022 a obdrží kromě diplomu a medaile také Cenu děkana FTK UP Olomouc v podobě jednorázového sportovního stipendia. Podrobnosti, harmonogram i registrace zde.

Nové vnitřní normy

Dne 23. září 2022 byly MŠMT ČR zaregistrovány níže uvedené vnitřní předpisy UP:

A-1/2017-N08 – Statut Univerzity Palackého v Olomouci     

A-5/2017-N03 – Jednací řád Akademického senátu UP

Dnem 27. září 2022 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-22/18 -  Stipendium na podporu studia v ČR na Univerzitě Palackého v Olomouci na období září – prosinec 2022 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 

Dnem 30. září 2022 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-22/19 -  Provedení inventarizace majetku, materiálových a dokladových inventarizací na UP v roce 2022 

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 24. října 2022.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)