Věda a výzkum

Interreg EUROPE – 2nd Call

2. výzva programu Interreg Europe bude otevřena od 15. března 2023 do 9. června 2023. Dokumenty k této výzvě prozatím nejsou k dispozici. Na webu Interregu EUROPE můžete nahlédnout do dokumentů z první výzvy. Na networkingové akce Interregu EUROPE (a zároveň příležitosti k hledání nových partnerů) je možné se registrovat na následujícím odkazu: https://bit.ly/3VplhnK.

 • 15. listopadu 2022: "smarter Europe"
 • 17. listopadu 2022: "more social Europe"
 • 29. listopadu 2022: "greener Europe"
 • 1. prosince 2022: "connected - citizens - governance"

Interreg CENTRAL EUROPE – 2nd Call

Otevření 2. výzvy je naplánováno na 22. března 2023. Podmínkou je účast minimálně 3 projektových partnerů ze 3 států (nejméně 2 z programového území). Podle tematického zaměření projektových žádostí z první výzvy může dojít k mírnému okleštění prioritních témat. 80% financování z EFRR pro všechny partnery. Dokumenty pro uchazeče naleznete na následujícím odkazu: FIRST CALL FOR PROPOSALS - Interreg (interreg-central.eu). Projektové záměry mají vyvinout a realizovat nová řešení potřebná pro udržení atraktivity a připravenosti na změny ve středoevropském regionu (zlepšení v přípravě politik, vzdělávání a účinnosti změn, rozšíření znalostí včetně jejich přenosu a výměny, lépe koordinovanou spolupráci a zkvalitnění správy na různých úrovních; odstranění bariér, nové anebo lepší služby, změny v chování, vliv veřejnosti a finanční páky. Tyto projekty by měly vyvinout, otestovat a zavést inovativní řešení, která budou odpovídat potřebám regionů a měst ve středoevropském regionu.

Interreg DANUBE Transnational Programme

Aktuálně je vyhlášena 1. výzva v rámci tohoto programu (do 21.listopadu 2022). Nicméně jsou plánovány ještě minimálně další dvě výzvy pro programové období 2021-2027. Bližší informace ohledně podávání žádostí a příp. hledání nových partnerů v rámci regionu Podunají naleznete na odkazu How to apply (interreg-danube.eu). Záznamy a prezentace z webinářů pro jednotlivá tematická zaměření jsou k přístupné na Webinars (interreg-danube.eu).

TA ČR

Vyhlášeno:

 • TA ČR - Program TREND, PP1: Vyhlášení 8. veřejné soutěže - rozvoj 5G technologií a vyšších (fakultní uzávěrka 16. listopadu 2022).
 • TA ČR Program SIGMA: Oznámení předběžných parametrů veřejné soutěže - dílčí cíl 3 (26. říjen 2022), navazuje na dřívější TA ČR ÉTA. Prioritní oblasti najdete ve zprávě TA ČR, zveřejněno 4. října 2022.
 • TA ČR - Water4All Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti zacházení s vodními zdroji (fakultní uzávěrka je 24. října 2022).
 • TA ČR - CHIST-ERA Call Open Research Data (fakultní uzávěrka je 7. prosince 2022).

MPO

Vyhlášeno:

 • Aplikace – výzva I. (fakultní uzávěrka je 23. ledna 2023).
 • Inovace – výzva I. (fakultní uzávěrka je 23. listopadu 2022).
 • Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I. (fakultní uzávěrka je 17. prosince 2022).
 • Proof of Concept – výzva I. (fakultní uzávěrka je 23. listopadu 2022).

Výzvy MPO spravuje Agentura pro podnikání a inovace. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Pro více informací sledujte stránky poskytovatelů a OPP PřF.

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací

Děkan PřF ocení autory i autorské kolektivy učebních a populárně-vědeckých textů, monografií i původních vědeckých publikací. Publikaci (soubor publikací) přihlašuje autor prostřednictvím webového formuláře na Portálu. Přihlášku naleznete zde. Pokud je publikace již navedena v OBD, lze při vyplňování využít automatické načtení údajů z OBD. Pozor! Na odeslání vytištěné a podepsané přihlášky vnitřní poštou, kterou je potřeba doručit na Oddělení pro vědu a výzkum PřF UP k rukám Bc. Barbory Krudencové, máte už jen dva dny (do 26. října 2022).

Předložené publikace musí splňovat všechny následující podmínky:

 • Vědecký časopis, kde je práce publikována, se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90% a výše.
 • Navržený pracovník je zaměstnancem PřF UP s výší úvazku minimálně 50%, na práci uvede afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště.
 • Hlavní nebo korespondující autor u dané publikace musí být pracovníkem PřF UP.
 • Publikace vyšla tiskem v roce 2022. Přihlásit lze i práce vyšlé tiskem v roce 2021, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v předešlém roce.

Čestné uznání rektora UP bude nově udělováno i doktorandům za odborný článek

Rektor Univerzity Palackého ve spolupráci s Oddělením pro doktorské studium poprvé vyhlásil nové ocenění zaměřené výhradně na studentky a studenty doktorských studijních programů. Návrhy na udělení Čestného uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci studujícím doktorských studijních programů za odborný článek mohou předkládat příslušní proděkani a proděkanky do 31. října 2022.

L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Dovolujeme si Vás informovat o spuštění přihlášek do 17. ročníku talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, který celosvětově podporuje mladé nadějné vědkyně. V České republice je program organizován společností L’Oréal, Českou komisí pro UNESCO a Akademií věd České republiky. Odborná porota každý rok vybere tři vědkyně, které si mezi sebe rozdělí 600 000 Kč. Finanční odměnu mohou použít přímo i nepřímo na podporu své kariéry. Podmínkami pro účast je dosažený titul Ph.D. z oblasti neživé nebo živé vědy, a věk do 40 let. Přihlášku je možné vyplnit na tomto odkazu www.prozenyvevede.cz. Svůj projekt můžete přihlásit do 31. prosince 2022.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční  26. října 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Další informace a podklady jsou zveřejněny na stránce senátu. Zasedání AS PřF UP můžete sledovat zde.

Studijní záležitosti

Welcome Office

Na Vodární ulici v Olomouci byl otevřený celouniverzitní Welcome Office, který slouží jako komplexní servisní centrum pro zahraniční studenty, doktorandy a hosty, a pomůže jim s organizací pobytu na UP. Sloužit bude také jako podpůrné centrum pro fakulty a součásti.

Dlouhodobé ubytování studentů

Na kolejích UP jsou aktuálně znovu volná místa pro dlouhodobé ubytování studentů.

Studijní plány na ak. rok 2022/2023

Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2022/2023 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia

Listopadové promoce  proběhnou v termínu 4. listopadu 2022. Na této webové stránce během října najdete i přesný harmonogram promocí.

Mimořádná stipendia doktorandům za publikační aktivity 

Přírodovědecká fakulta v roce 2022 udělí mimořádná jednorázová stipendia autorům prestižních publikací z řad studentů DSP studujících ve standardní době studia (1. – 4. ročník). Mimořádné stipendium za publikační činnost bude přiznáno doktorandům, kteří v roce 2022 vykáží publikaci jako první nebo korespondující autor s afiliací na PřF UP v časopise registrovaném v prvním nebo druhém kvartilu dané oborové kategorie (Q1 nebo Q2 in Subject Category, SC) podle Journal Citation Reports© (https://jcr.clarivate.com/). Spadá-li časopis do více SC, bude počítána SC s nejvyšším percentilem. Publikace musí mít rok vydání 2022 nebo musí být před odevzdáním žádosti přijata k tisku. Za konkrétní publikaci lze autorovi přiznat stipendium pouze jednou. Jeden autor může žádat o stipendium za více než jednu publikaci. 

Žádosti o stipendia prosím předávejte na Studijní oddělení PřF UP Martině Karáskové (martina.karaskova@upol.cz) nebo Marcele Vykydalové (marcela.vykydalova@upol.cz) nejpozději do 15. listopadu 2022. Stipendia budou vyplacena jednorázově v následujícím výplatním termínu. Výše stipendia bude závislá na počtu přijatých žádostí a percentilu pořadí časopisu v SC. 

Žádost o stipendium bude obsahovat: jméno a příjmení studenta, e-mailovou adresu, studijní program/obor a ročník studia, jméno, příjmení a e-mailovou adresu školitele, případně souhlas a podpis školitele, plnou citaci, včetně DOI, publikace, která je předmětem žádosti, potvrzení o přijetí k tisku v případě publikací v tisku, plný text (Pre-proof) publikace.

Kulatý stůl - Co může škola udělat pro rozvoj dětí?

Kulatý stůl na téma „Co může škola udělat pro rozvoj dětí?“ pro studenty (budoucí učitele) všech přírodovědných oborů a pedagogické pracovníky všech typů škol se uskuteční dne 10. listopadu 2022 od 16:30 do 18:30, učebna LP 3005. Pozvánku na akci najdete na stránkách Kabinetu pedagogické přípravy. Případné dotazy zasílejte na adresu jana.slezakova@upol.cz.

Hostem besedy bude dětský psycholog pan PhDr. Václav Mertin, který přes čtyřicet let pracuje v pedagogicko-psychologické poradně a působí také na Katedře psychologie FF UK. Píše články i knihy s tematikou psychologie a vzdělávání. Zabývá se obecnějšími otázkami uplatnění psychologie ve školství, individualizací vzdělávacího přístupu k dětem, poruchami učení a chování, domácím vzdělávání, poradenstvím pro rodiče.

Soutěž o nejlepší statistický plakát

Český statistický úřad a Vysoká škola ekonomická v Praze zvou k účasti na 7. ročníku mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát, který se koná v rámci mezinárodního projektu statistické gramotnosti. Posláním tohoto projektu je podporovat, vytvářet a spolupodílet se na aktivitách podporujících statistickou gramotnost po celém světě. Více informací včetně návodu jak vytvořit statistický plakát, kritérií pro hodnocení plakátů nebo ukázek plakátů z předchozích ročníků soutěže najdete na webových stránkách.

Podcastový seriál

Podcast Kam po Přírodě – Iveta Ťulpíková

V podcastovém seriálu Kam po Přírodě vám představujeme absolventy/tky přírodovědecké fakulty, kteří s námi sdílí své zkušenosti a zajímavosti ze svých profesí.

V tomto díle vám představíme ředitelku Vědecké knihovny v Olomouci Ivetu Ťulpíkovou, která na přírodovědecké fakultě vystudovala obor Fyzika a matematika. Na vysokoškolská studia na Přírodě vzpomíná moc ráda. I když ji životní cesta na chvíli odvedla jinam, vrátila se tam, kde se narodila – do Olomouce. Před třemi lety přijala novou manažerskou výzvu a stanula v čele druhé nejstarší a třetí největší knihovny v České republice se stovkou zaměstnanců. V rozhovoru se podělila o své životní cíle a zkušenosti. Na matematiku a fyziku ale stále nedá dopustit. Myslí si, absolventi těchto oborů mají racionální pohled na svět, lépe řeší životní situace a jsou dobrým partnerem pro jednání.

Celý rozhovor najdete na Spotify.

Různé

Fischerovská přednáška - Dana Drábová

Na 3. listopadu 2022 připravila Univerzita Palackého tradiční výroční přednášku na počest prvního rektora obnovené olomoucké univerzity J. L. Fischera. Hostem bude česká jaderná inženýrka a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Jak lidstvo za pouhé jedno století dokázalo jadernou energii využívat a co nám nabízí dnes, si můžete poslechnout v přednášce Jaderná energie ve službách člověka v aule Pedagogické fakulty UP od 17:00.

Průzkum Správy kolejí a menz

Přes 600 000 jídel se za rok uvaří a vydá v menzách Univerzity Palackého. Aby byli studenti, zaměstnanci i ostatní návštěvníci co nejspokojenější, připravilo vedení univerzity a Správy kolejí a menz (SKM) komplexní dotazník. Cílem průzkumu je zjistit, proč do menz chodíte, nebo naopak nechodíte, jak hodnotíte kvalitu stravy a přístup personálu nebo jak jste spokojeni s úrovní prostředí. Nechybí také otázky na nejoblíbenější jídlo, velikost porcí či cenu. Dotazník můžete vyplnit do pátku 5. listopadu 2022.

Podzimní prázdniny v Pevnosti poznání

Na podzimní prázdniny od 26. do 30. října připravila Pevnost poznání speciální program. Děti se mohou účastnit mise strážců poznání a plnit zajímavé výzvy a úkoly. Stačí si na pokladně vyzvednout kartu a vydat se za dobrodružstvím! Připravena je Alchymistova úniková hra, stezka odvahy nebo kvíz na téma temná turistika. V pátek a sobotu pak mohou navštívit Pevnost duchů. Až do 22:00 na ně čeká doprovodný program s duchy a strašidly ve všech expozicích.

Seminář - Klimatická změna a cesty k jejímu řešení

Ve středu 26. října 2022 se od 10:00 do 13:00 v prostorách Cyrilometodějské teologické fakulty uskuteční seminář nazvaný Klimatická změna a cesty k jejímu řešení. Seminář je součástí kurzů celoživotního vzdělávání na UP a spolupořádá jej Udržitelná univerzita.  Pro zájemce, kteří na UP nestudují ani nepracují, je určen tento registrační formulář.

Nové vnitřní normy

Dnem 18. října 2022 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-22/20 -  Statut Čestného uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci studentům doktorských studijních programů za odborný článek 

Dnem 1. ledna 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-22/21 -  Stanovení výše úhrad za činnosti a úkony realizované Univerzitou Palackého v Olomouci 

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 7. listopadu 2022.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)