Věda a výzkum

CES - centrální evidence smluv

Připomínáme všem řešitelům běžících i nových projektů, že od 1. června 2022 je v souvislosti s novými normami aktualizován systém CES. Všechny košilky se nyní vyplňují přímo na Portále. Upozorňujeme, že košilka ke smlouvě a dodatku je odlišná viz. dlaždice SmlouvyU III. Vyjádření dotčených útvarů je třeba zadat také 3900 – Děkanát – doc. Kubala (z důvodu schvalování košilky včetně podpisu).

TA ČR

Vyhlášeno:

  • TA ČR - Program SIGMA: Vyhlášení 1. veřejné soutěže - DC3 (fakultní uzávěrka 7. prosince 2022).
  • TA ČR - CHIST-ERA Call 2022: Výzva v oblasti ICT je otevřena (fakultní uzávěrka je 26. ledna 2023).

V přípravě:

  • TA ČR - Program TREND: 9. veřejná soutěž, podprogram 2 - “Nováčci” (vyhlášení 23. listopadu)

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Pro více informací sledujte stránky poskytovatelů a OPP PřF.

MŠMT – Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro podporu projektů výzkumu, vývoje a inovací v programu pro financování projektů mnohostranné vědecko-technické spolupráce v Podunajském regionu (s dobou řešení 2023-2025)

MŠMT vyhlásilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu (program MSTC Danube), a to s dobou řešení 2023-2025. Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodního výzkumného projektu na multilaterálním půdorysu (min. 3 účastníci; v konkrétním projektu je vždy jeden partner z jedné země). Spolu s Českou republikou se 3. výzvy účastní Bulharsko, Černá Hora, Francie, Slovensko, Srbsko, Rakousko. Současně s výzvou 8X23 v České republice provádějí analogický výběr příslušní poskytovatelé ve všech ostatních zemích programu MSTC Danube. Zahraniční partneři českého žadatele se účastní výběru projektu v příslušných zemích, a to podle pravidel jednotlivých poskytovatelů. Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 16. ledna 2023. Fakultní deadline je 9. ledna 2023.

Úplný text Výzvy 8X23: VÝZVA 8X23 TEXT

Přílohy Výzvy 8X23:

Příloha I. Výzvy 8X23 - 3rd Call MSTC Danube
Příloha II. Výzvy 8X23 - Formulář ŽÁDOSTI pro Výzvu

Program pro financování mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu (aktualizované znění): Program_MSTC Danube_v_2022.

Studijní záležitosti

Studentská grantová soutěž (IGA)

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 14. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). Cílem soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Každý řešitel může předložit do soutěže pouze 1 projekt.

Řešitelský tým může tvořit nejvýše 50 osob. V rámci 14. ročníku soutěže není možno žádat o investiční prostředky. Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP. Přihlášky můžete podávat do 16. ledna 2023 do 16:00. Podmínky soutěží jednotlivých fakult jsou dostupné v přiloženém souboru.

Výplata stipendií do konce roku 2022

Potřebujete-li vyplacená stipendia zaúčtovat do roku 2022, odevzdávejte je nejpozději do 30. listopadu 2022. Stipendia odevzdaná v prosinci budou zaúčtována k 10. lednu, tj. až v roce 2023.

Studijní plány na ak. rok 2022/2023

Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2022/2023 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Promoce doktorského studia

Promoce doktorského studia se budou konat 12. prosince 2022. Bližší informace budou studentům, kterých se promoce týkají, zaslány e-mailem.

Promoce absolventů Ph.D. studia

Promoce absolventů doktorského studia proběhnou 12. prosince 2022. Bližší informace budou známy koncem listopadu.

Uznávání předmětů

Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia, kteří vyplnili na portálu žádost o uznání předmětů a doposud ji nevytiskli a nezanesli na studijní oddělení, nechť tak neprodleně učiní.

Studijní oddělení
Studijní oddělení je otevřeno do 22. prosince 2022 dle standardních úředních hodin. Od 23. prosince 2021 do 1. ledna 2023 bude studijní oddělení uzavřeno. Od 2. ledna platí běžná pracovní doba.

Zimní kurz angličtiny

Kabinet cizích jazyků pořádá jako každoročně Zimní kurz angličtiny pro všechny doktorandy, tentokrát v termínu 9. - 12. ledna 2023. Bližší informace naleznete na webových stránkách. Případní zájemci se mohou hlásit na adrese lucie.vankova@upol.cz.

Studentská komunitní zahrádka Václavka

Studentská komunitní zahrádka se nachází v átriu kolejí Bedřicha Václavka a studenti ji mohou využít k posezení i k natrhání bylinek či zeleniny. Spolek Udržitelný Palacký, který Václavku spravuje, získal grant Milion pro Olomouc na její zvelebení. V průběhu roku zahrada doznala značných změn, kterých už nyní mohou studenti univerzity využívat. Tím je například nový kompostér nebo opravené a natřené stoly a lavice. Hlavní novinka ale čeká studenty na jaře. Členové spolku na zahradě vybudovali nové vyvýšené záhony, které od jara mohou po domluvě využívat zájemci o pěstování vlastních plodin přímo na kolejích. I na stávajících záhonech došlo k výměně půdy, místa a kvalitní půdy tedy bude dostatek. Místa pro pěstování bude spolek nabízet s příchodem jara přes rezervace na svých sociálních sítích. Václavka se díky úspěšnému projektu stala více přívětivým místem pro relaxaci, studium, setkávání nebo zahradní slavnosti. Nejbližší akcí pořádanou spolkem Udržitelný Palacký bude tradiční Punčování, které proběhne 7. prosince 2022 od 16:00. Tímto spolek Udržitelný Palacký zve srdečně všechny studenty na návštěvu Václavky a adventní setkání!

UP Crowd

Studentský spolek UP Crowd plánuje na dnešní večer od 20:00 „Students' party, powered by science“ v klubu 15 Minut. Kromě přátelského povídání a tance se můžete těšit na vědecké drinky, převleky a zábavné experimenty. Více zde. Dále spolek plánuje přednášky na Ostravské přednáškové noci, BRNOci a Fénixconu v Brně. Přijďte se něco nového dozvědět!

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční  30. listopadu 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Podcastový seriál

Podcast Jak na Přírodu - Tereza Vocílková

Fakultní podcast Jak na Přírodu je určen pro středoškolské studenty a pro všechny, kteří májí zájem o studium na přírodovědecké fakultě.

Dnes vám představíme studentku oboru Geoinformatika a kartografie Terezu Vocílkovou, která by bez skvělých spolužáků a kolegů na vysoké škole nevydržela ani týden. Říká, že ze všeho nejvíce jí baví kartografie a cení si přátelské až rodinné atmosféry na své katedře. Vzpomíná na dobu lockdownu a stres z prvních zkoušek, který je naštěstí dávno pryč! Zkouškové bere jako výzvu a je vděčná za to, jaký zajímavý obor si ke studiu na VŠ vybrala. Rozhodla tehdy cesta do Olomouce v rámci akce GISday pro středoškoláky. „To mi bylo sesláno z nebe! Kromě Přírody jsem tehdy navštívila také science centrum Pevnost poznání a splnila si svůj sen, pracovat tam jako lektorka a popularizovat vědu…“

Celý rozhovor si můžete poslechnout na Spotify.

Provoz fakulty

Provoz podatelny - POSPOS

Dne 13. prosince 2022 bude podatelna na Envelopě otevřena od 9:00 do 10:00 a v Holici od 10:00 do 11:00. Pošta k odeslání se bude vybírat do 11:00.

Provoz podatelny před koncem roku

Dne 22. prosince 2022 bude podatelna na Envelopě otevřena od 9:00 do 10:00 a v Holici od 10:30 do 11:30. Schránky s obyčejnou i doporučenou poštou se naposledy vyberou na Envelopě v 11:45 a v Holici v 11:15. Pošta doručená po tomto termínu bude odeslána až 2. ledna 2023.

Provoz fakulty před koncem roku

Hlavní budova (Envelopa) a budovy v areálu Holice budou uzavřeny od 23. prosince 2022 do 1. ledna 2023. Ostrahu objektů bude provádět externí hlídací služba. Případné poruchy a závady hlaste jejím zaměstnancům, ti pak předají informace pohotovostní službě správy budov.

Budova VLD - 17. listopadu 50 a budova SLO – 17. listopadu 50a budou uzavřeny od 23. prosince 2022 do 1. ledna 2023. Vstup v uvedeném období bude umožněn pouze na zaměstnanecké karty.

Personální a mzdové oddělení

Fakultní pracoviště pro personální a mzdovou agendu upozorňuje, že nejpozději do pátku 9. prosince 2022 je třeba odevzdat následující doklady:

Na personální úsek (paní Veronika Caletková, Mgr. Veronika Vašková) odevzdávejte:

  • návrhy na uzavření pracovního poměru (pracovní smlouvy) účinné od 1. ledna 2023
  • návrhy na změny pracovního a mzdového zařazení účinné od 1. ledna 2023 (výjimkou mohou být návrhy pro zaměstnance, u kterých je plánováno zapojení na projektu, ke kterému se očekává obdržení rozhodnutí o přidělení dotace v pozdějších dnech)
  • žádosti o prodloužení pracovních smluv končících v prosinci tohoto roku
  • DPP a DPČ účinné od 1. ledna 2023

Na mzdový úsek (paní Libuše Pěčková, paní Ivona Kristková) odevzdávejte:

  • dovolenky (pracovištěm zadané do SAP), doklady o podpoře při ošetřování člena rodiny
  • výkazy k proplacení DPP a DPČ za měsíc prosinec 2022

Prosíme o zvýšenou pozornost při zadávání, nebude provedena kontrola. V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 9. prosinci nahlaste změny na mzdovou účtárnu obratem, nejpozději však do 31. prosince 2022. Tisk docházky realizujte až po finální kontrole a uzavření docházky na mzdové účtárně, tj. 3. ledna 2023.

K žádostem zaměstnanců o převody nevyčerpané dovolené do následujícího roku s vyjádřením vedoucího pracoviště na příslušném formuláři bude rozeslán hromadný mail všem zaměstnancům.

Návrhy na vyplacení odměn předejte na mzdovou účtárnu do 19. prosince 2022.

Žádosti na dopočítání mzdových nákladů projektů zasílejte na obě mzdové účetní současně prostřednictvím e-mailu. Požadavky budou zpracovány a předány zpět k případnému zvážení posledních úprav nejpozději 15. prosince. Dodatečné úpravy mezd v rámci projektů budou možné do 19. prosince 2022.

Personální a mzdové oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 22. prosince 2022 do 11:00, po Novém roce od 2. ledna 2023. Pokud nebude nezbytná osobní konzultace, pro předávání dokladů na oddělení využívejte interní poštu - schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě u vrátnice. Děkujeme za respektování tohoto pokynu.

Daňová prohlášení budou mzdové účetní se zaměstnanci podepisovat od 10. ledna 2023 ve zvolených termínech rezervačního systému. Podrobné pokyny obdrží zaměstnanci nejpozději začátkem ledna v české i anglické verzi. Finanční správa používá výhradně daňová prohlášení v českém jazyce, zahraniční zaměstnanci budou mít k dispozici anglický překlad formuláře pouze pro základní orientaci. Osobní konzultaci k podpisu daňového prohlášení v angličtině zajistí personální a mzdové oddělení v rámci vlastní kapacity.

Provoz ekonomického oddělení

Daňové doklady k zálohám a konečné faktury k zálohovým fakturám dodávejte prosím na ekonomické oddělení obratem, nejpozději do pátku 16. prosince.

Pokladní doklady, cestovní příkazy, platby na účet, atd. dodávejte průběžně, nejpozději však do 16. prosince. Po tomto datu již nelze garantovat řádné zaúčtování v kalendářním roce 2022. Je nutné také provést vyúčtování všech záloh na cestovní příkazy realizované v roce 2022.

Do pátku 16. prosince vraťte do pokladny hotovostní zálohu.

Podklady pro vystavení faktur za měsíc listopad (DUZP listopad) dodejte v elektronické podobě do 15.prosince 2022. Po tomto datu nelze garantovat zaúčtování do listopadu 2022.

Různé

POSPOS

Zveme všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty na „POSemestrální POSezení". Se zimním semestrem se budeme loučit v úterý 13. prosince 2022 od 12:00 na hlavní budově přírodovědecké fakulty. Tradičně se můžete těšit na bohaté občerstvení a živou hudbu.

Vánoční sbírka Příroda dětem z Klokánku

Přírodovědecká fakulta pod záštitou děkana Martina Kubaly pořádá vánoční sbírku Příroda dětem z Klokánku. Výtěžek bude určen pro děti z olomouckého Klokánku, zařízení Fondu ohrožených dětí. Stejně jako v loňském roce můžete v období od 21. listopadu do 16. prosince 2022 přispět na transparentní účet 2501674563/2010.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud není situace vyřešená. Za ohrožené považujeme v souladu s mezinárodními i českými právními normami takové dítě, jež je ohroženo týráním, zneužíváním či zanedbáváním. Pomoc ohroženým dětem je stěžejní činností Fondu ohrožených dětí.

Den otevřených dveří

V pátek 2. prosince od 8:00 do 14:00 se uskuteční Den otevřených dveří. Otevřené budou také koleje, menza, knihovna, UPoint i interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Speciální autobusová linka bude po celou dobu kyvadlově spojovat olomoucké hlavní nádraží a jednotlivé fakulty.  Bližší informace najdete na těchto webových stránkách.

Prodej vánočních hvězd

Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého ve spolupráci s neziskovou organizací Šance Olomouc nabízí prodej vánočních hvězd na podporu onkologicky nemocných dětí. Na přírodovědecké fakultě si vánoční hvězdu můžete koupit 29. listopadu 2022 od 9:00 do 11:00. Akce probíhá na různých fakultách, menzách a kolejích za přítomnosti dvou studentů/dobrovolníků.

Pevnost poznání

Pevnost poznání zve na popularizační akci Voda, základ života, která trvá do 27. listopadu 2022. V expozicích a vědeckých dílnách si můžete vyzkoušet řadu interaktivních aktivit, jež vás může nějen pobavit, ale i poučit.

Film - The Elephangelist

Každých patnáct minut zemře v africké divočině slon lidskou rukou. Tempo jejich vymírání je tak rychlé, že za chvíli nebude hlavně kvůli pytlákům v přírodě ani jeden. Zabránit tomu chce zoolog Arthur Sniegon z Třince, který před dvanácti lety založil společnost Save-Elephants. Neúnavně bojuje nejen za přežití slonů, ale i dalších ohrožených zvířat ve střední Africe.Arthurovo úsilí v ochraně přírody zachycuje nový krátký film The Elephangelist mladých tvůrců Lukáše Hodise a Jakuba Chlouby. Ti s vědcem strávili v Africe 14 dnů a natočili jedinečné snímky ze života českého aktivisty v terénu - na film se můžete podívat zde.

Nové vnitrní normy

Dnem 11. listopadu 2022 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-20/28-N01 -  Zadávání veřejných zakázek na UP – novela č. 1  

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 5. prosince 2022.

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)