Věda a výzkum

CES - centrální evidence smluv

Připomínáme všem řešitelům běžících i nových projektů, že od 1. června 2022 je v souvislosti s novými normami aktualizován systém CES. Všechny košilky se nyní vyplňují přímo na Portále. Upozorňujeme, že košilka ke smlouvě a dodatku je odlišná viz. dlaždice SmlouvyU III. Vyjádření dotčených útvarů je třeba zadat také 3900 – Děkanát – doc. Kubala (z důvodu schvalování košilky včetně podpisu).

TA ČR

Vyhlášeno:

 • TA ČR - Program TREND: Vyhlášení 9. veřejné soutěže, podprogram 2 (fakultní uzávěrka 4. ledna 2023).
 • TA ČR - CHIST-ERA Call 2022: Výzva v oblasti ICT je otevřena (fakultní uzávěrka je 26. ledna 2023).

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Pro více informací sledujte stránky poskytovatelů a OPP PřF.

Evropský informační den k MSCA Staff Exchanges

Evropská komise pořádá dne 7. prosince 2022 od 10:30 do 12:30 online informační den k MSCA Staff Exchanges. Cílem MSCA Staff Exchanges je posílit spolupráci mezi akademickým a neakademickým sektorem prostřednictvím výměn pracovníků podílejících se na vědecko-výzkumných aktivitách. Na akci budou představeny požadavky kladené na mobilitní projekty tohoto typu i samotný proces podání projektového návrhu. Akce bude probíhat v anglickém jazyce. Účast na akci není zpoplatněna. Program je dostupný na webu události. Sledovat webinář bude možné prostřednictvím streamovacího portálu Evropské komise zde.

MŠMT - vratky dotací projektů výzkumu a vývoje v roce 2022 (programy INTER-EXCELLENCE, MOBILITY - LT, 8J)

Vratky projektů výše uvedených programů se provádí následujícím způsobem:

 • Vratky prostředků aktuálního roku zasílejte na výdajový účet MŠMT (821001/0710). Maximální výše této vratky je rovna výši dotace poskytnuté v roce, za který vracíte (viz Smlouva o poskytnutí dotace, Příloha II)
 • Vratky prostředků minulých let (2021 a starší) včetně vratek z FÚUP zasílejte na depozitní účet MŠMT (6015‑821001/0710)

Současně s převodem vratek dotací je nutné zaslat avízo o vratce na MŠMT (zajistí Ing. Pokorná, tea.pokorna@upol.cz).

Náležitosti avíza:

 • název příjemce
 • kód projektu
 • částka vratky
 • rok poskytnutí dotace (specifikujte, ve kterém roce Vám byla dotace poskytnuta; vratky minulých let lze vracet v jedné částce za podmínky přesné specifikace výše vratky za jednotlivé kalendářní roky)

OPŽP - 28. výzva - Péče o významné části přírody a krajiny

Výzva je určena pro projekty péče o různé druhy přírodních stanovišť, jakými jsou například tůně, rašeliniště, prameniště, malé vodní nádrže, vodní toky a jejich nivy nebo projekty výstavby a rekonstrukce malých vodních nádrží. O podporu se mohou ucházet i opatření na pomoc ohroženým druhům v urbanizovaném prostředí a opatření na omezení šíření invazních druhů.

Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.6, Opatření 1.6.1 jsou přijímány do 30. června 2023 (20:00), fakultní deadline je 23. června 2023.

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+. Výzva je průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. Své návrhy projektů (stručné informace + zelenou košilku) předávejte na OPP k rukám Ing. Tey Pokorné (tea.pokorna@upol.cz).

Podporované aktivity 

1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů

 • Podaktivita 1.6.1.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů

1.6.1.2 Péče o chráněná území (přírodní dědictví) 

1.6.1.3 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů

1.6.1.5 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody

 • budování návštěvnických a informačních středisek ochrany přírody pro velkoplošná zvláště chráněná území národního významu (NP a CHKO), včetně rekonstrukce, obnovy, rozšíření nebo doplnění stávajících prvků,
 • budování chodníků a stezek, pozorovatelen, informačních a interaktivních prvků, zábradlí, závor a telemetrických prvků v ZCHÚ (NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP) a v lokalitách soustavy Natura 2000, včetně rekonstrukce, obnovy, rozšíření nebo doplnění stávajících prvků.

Potřebné dokumenty k této výzvě naleznete na webu OPŽP.

OPŽP - 31. výzva - Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy

Výzva je zaměřena na podporu projektů zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské i vodní živočichy a realizaci opatření k omezování jejich úmrtnosti.

Termín podání žádostí je do 30. června 2023, fakultní deadline je 23. června 2023.

Své návrhy projektů (stručné informace + zelenou košilku) předávejte na OPP k rukám Ing. Tey Pokorné (tea.pokorna@upol.cz).

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.

Výše podpory:

 • max. 100 % celkových způsobilých výdajů pro projekty na zajištění migrace pro vodní živočichy vyplývající z Koncepce v kategorii mezinárodní a národní prioritní koridory a projekty, kde jsou žadateli orgány ochrany přírody v rezortu MŽP (AOPK ČR, správy NP),
 • max. 80 % celkových způsobilých výdajů pro projekty na zajištění migrace pro vodní živočichy vyplývající z Koncepce v kategorii regionální prioritní koridory či vyplývající z příslušných plánů dílčích povodí (vodní toky mimo Koncepci),
 • max. 70 % pro odstranění či eliminace migrační překážky na ostatních vodních tocích v ČR a pro migrace pro suchozemské živočichy.

Potřebné dokumenty k této výzvě naleznete na webu OPŽP.

Brožura pro granty Evropské rady pro výzkum (ERC)

Technologické centrum Praha vydalo novou brožuru pro Granty Evropské rady pro výzkum (ERC) v rámci série VADEMECUM. Brožura má sloužit nejen zájemcům o granty ERC z řad vědeckých pracovníků a potenciálním řešitelům, ale také projektovým manažerům ve všech fázích přípravy a realizace projektu.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendijní program Barrande 2023

Francouzský institut v Praze, Francouzské velvyslanectví v České republice a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) oznamují zahájení stipendijního programu Barrande pro rok 2023, výměnného programu mobilit pro doktorandy mezi Českou republikou a Francií. Uzávěrka přihlášek je 12. února 2023.

Dva informační webináře (povinná registrace), které společně pořádají Francouzské velvyslanectví v ČR a DZS, se budou konat dne:

 • 7. prosince 2022 od 11:00 do 12:00, pro studenty a akademiky z České republiky
 • 7. prosince 2022 od 16:00 do 17:00, pro studenty a akademiky z Francie

Více informací a registraci naleznete na těchto stránkách.

Výzva Danube Transnational Programme

Danube Transnational Programme financuje regionální projekty zahrnující 2 až 4 zúčastněné země dunajského regionu (Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Černá Hora, Srbsko, Slovensko) a Francii. Cílem tohoto programu vědeckotechnické spolupráce je podpora mnohostranné spolupráce v Podunají. Uzávěrka přihlášek je 16. ledna 2023. Více informací naleznete na tomto odkaze. Kontakt: veronique.debord-lazaro@ifp.cz

Akademický senát

Akademický senát UP

Mimořádné zasedání AS UP, na kterém se bude projednávat předložený návrh na odvolání rektora UP, se uskuteční 7. prosince 2022 od 13:00. Zasedání můžete sledovat online.

Akademický senát PřF UP

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční  1. února 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Studijní oddělení
Studijní oddělení je otevřeno do 22. prosince 2022 dle standardních úředních hodin. Od 23. prosince 2022 do 1. ledna 2023 bude studijní oddělení uzavřeno. Od 2. ledna platí běžná pracovní doba.

Studijní plány na ak. rok 2022/2023

Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2022/2023 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Promoce doktorského studia

Promoce doktorského studia se budou konat 12. prosince 2022. Bližší informace budou studentům, kterých se promoce týkají, zaslány e-mailem.

Uznávání předmětů

Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia, kteří vyplnili na portálu žádost o uznání předmětů a doposud ji nevytiskli a nezanesli na studijní oddělení, nechť tak neprodleně učiní.

Studentská grantová soutěž (IGA)

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 14. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). Cílem soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Každý řešitel může předložit do soutěže pouze 1 projekt.

Řešitelský tým může tvořit nejvýše 50 osob. V rámci 14. ročníku soutěže není možno žádat o investiční prostředky. Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP. Přihlášky můžete podávat do 16. ledna 2023 do 16:00. Podmínky soutěží jednotlivých fakult jsou dostupné v přiloženém souboru.

Via Chimica

Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností ČR spouští už druhý ročník soutěže Via Chimica pro mladé talenty v oboru chemie. Do soutěže o 50.000 Kč se mohou hlásit studenti českých vysokých škol v bakalářském nebo magisterském studiu se svojí originální studentskou prací. Přihlásit se můžete do 15. února.

Studentská komunitní zahrádka Václavka

Studentská komunitní zahrádka se nachází v átriu kolejí Bedřicha Václavka a studenti ji mohou využít k posezení i k natrhání bylinek či zeleniny. Spolek Udržitelný Palacký, který Václavku spravuje, získal grant Milion pro Olomouc na její zvelebení. V průběhu roku zahrada doznala značných změn, kterých už nyní mohou studenti univerzity využívat. Tím je například nový kompostér nebo opravené a natřené stoly a lavice. Hlavní novinka ale čeká studenty na jaře. Členové spolku na zahradě vybudovali nové vyvýšené záhony, které od jara mohou po domluvě využívat zájemci o pěstování vlastních plodin přímo na kolejích. I na stávajících záhonech došlo k výměně půdy, místa a kvalitní půdy tedy bude dostatek. Místa pro pěstování bude spolek nabízet s příchodem jara přes rezervace na svých sociálních sítích. Václavka se díky úspěšnému projektu stala více přívětivým místem pro relaxaci, studium, setkávání nebo zahradní slavnosti. Nejbližší akcí pořádanou spolkem Udržitelný Palacký bude tradiční Punčování, které proběhne 7. prosince 2022 od 16:00. Tímto spolek Udržitelný Palacký zve srdečně všechny studenty na návštěvu Václavky a adventní setkání!

Podcastový seriál

Fakultní podcast Jak na Přírodu je určen pro středoškolské studenty a pro všechny, kteří májí zájem o studium na přírodovědecké fakultě.

Dnes Vám představíme studenta oboru Matematika Jana Novotného. Svět čísel a pochopení matematických a fyzikálních zákonů mu dělá takovou radost, že si svůj život bez těchto oborů již nedokáže představit. Jak s úsměvem říká, není to určitě zadarmo, je potřeba píle a čas, ale to úsilí se člověku vrátí a matika ho za to odmění. A studovat v Olomouci? To je podle něj ta nejlepší volba, protože je všude kousek a cenově je to dostupné. Navíc může své zkušenosti a znalosti předávat v univerzitním science centru Pevnost poznání, kde úspěšně popularizuje vědu. „Bydlím na náměstí, 50 metrů od Sloupu Nejsvětější Trojice, a když přijedou kamarádi, tak jdeme do legendární a oblíbené hospody Ponorka na pár piv,“ líčí student třetího ročníku. Jednou by chtěl v akademické sféře zůstat a posunout vědecké bádání o kus dál. 

Celý rozhovor si můžete poslechnout na Spotify.

Provoz fakulty

Provoz podatelny - POSPOS

Dne 13. prosince 2022 bude podatelna na Envelopě otevřena od 9:00 do 10:00 a v Holici od 10:00 do 11:00. Pošta k odeslání se bude vybírat do 11:00.

Provoz podatelny před koncem roku

Dne 22. prosince 2022 bude podatelna na Envelopě otevřena od 9:00 do 10:00 a v Holici od 10:30 do 11:30. Schránky s obyčejnou i doporučenou poštou se naposledy vyberou na Envelopě v 11:45 a v Holici v 11:15. Pošta doručená po tomto termínu bude odeslána až 2. ledna 2023.

Provoz fakulty před koncem roku

Hlavní budova (Envelopa) a budovy v areálu Holice budou uzavřeny od 23. prosince 2022 do 1. ledna 2023. Ostrahu objektů bude provádět externí hlídací služba. Případné poruchy a závady hlaste jejím zaměstnancům, ti pak předají informace pohotovostní službě správy budov.

Budova VLD - 17. listopadu 50 a budova SLO – 17. listopadu 50a budou uzavřeny od 23. prosince 2022 do 1. ledna 2023. Vstup v uvedeném období bude umožněn pouze na zaměstnanecké karty.

Personální a mzdové oddělení

Fakultní pracoviště pro personální a mzdovou agendu upozorňuje, že nejpozději do pátku 9. prosince 2022 je třeba odevzdat následující doklady:

Na personální úsek (paní Veronika Caletková, Mgr. Veronika Vašková) odevzdávejte:

 • návrhy na uzavření pracovního poměru (pracovní smlouvy) účinné od 1. ledna 2023
 • návrhy na změny pracovního a mzdového zařazení účinné od 1. ledna 2023 (výjimkou mohou být návrhy pro zaměstnance, u kterých je plánováno zapojení na projektu, ke kterému se očekává obdržení rozhodnutí o přidělení dotace v pozdějších dnech)
 • žádosti o prodloužení pracovních smluv končících v prosinci tohoto roku
 • DPP a DPČ účinné od 1. ledna 2023

Na mzdový úsek (paní Libuše Pěčková, paní Ivona Kristková) odevzdávejte:

 • dovolenky (pracovištěm zadané do SAP), doklady o podpoře při ošetřování člena rodiny
 • výkazy k proplacení DPP a DPČ za měsíc prosinec 2022

Prosíme o zvýšenou pozornost při zadávání, nebude provedena kontrola. V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 9. prosinci nahlaste změny na mzdovou účtárnu obratem, nejpozději však do 31. prosince 2022. Tisk docházky realizujte až po finální kontrole a uzavření docházky na mzdové účtárně, tj. 3. ledna 2023.

K žádostem zaměstnanců o převody nevyčerpané dovolené do následujícího roku s vyjádřením vedoucího pracoviště na příslušném formuláři bude rozeslán hromadný mail všem zaměstnancům.

Návrhy na vyplacení odměn předejte na mzdovou účtárnu do 19. prosince 2022.

Žádosti na dopočítání mzdových nákladů projektů zasílejte na obě mzdové účetní současně prostřednictvím e-mailu. Požadavky budou zpracovány a předány zpět k případnému zvážení posledních úprav nejpozději 15. prosince. Dodatečné úpravy mezd v rámci projektů budou možné do 19. prosince 2022.

Personální a mzdové oddělení bude pro zaměstnance otevřeno do 22. prosince 2022 do 11:00, po Novém roce od 2. ledna 2023. Pokud nebude nezbytná osobní konzultace, pro předávání dokladů na oddělení využívejte interní poštu - schránka č. 6 v 1. podlaží na chodbě u vrátnice. Děkujeme za respektování tohoto pokynu.

Daňová prohlášení budou mzdové účetní se zaměstnanci podepisovat od 10. ledna 2023 ve zvolených termínech rezervačního systému. Podrobné pokyny obdrží zaměstnanci nejpozději začátkem ledna v české i anglické verzi. Finanční správa používá výhradně daňová prohlášení v českém jazyce, zahraniční zaměstnanci budou mít k dispozici anglický překlad formuláře pouze pro základní orientaci. Osobní konzultaci k podpisu daňového prohlášení v angličtině zajistí personální a mzdové oddělení v rámci vlastní kapacity.

Provoz ekonomického oddělení
Daňové doklady k zálohám a konečné faktury k zálohovým fakturám dodávejte prosím na ekonomické oddělení obratem, nejpozději do pátku 16. prosince.

Pokladní doklady, cestovní příkazy, platby na účet, atd. dodávejte průběžně, nejpozději však do 16. prosince. Po tomto datu již nelze garantovat řádné zaúčtování v kalendářním roce 2022. Je nutné také provést vyúčtování všech záloh na cestovní příkazy realizované v roce 2022.

Do pátku 16. prosince vraťte do pokladny hotovostní zálohu.

Podklady pro vystavení faktur za měsíc listopad (DUZP listopad) dodejte v elektronické podobě do 15.prosince 2022. Po tomto datu nelze garantovat zaúčtování do listopadu 2022.

Různé

Cena děkana akademickým pracovníkům PřF UP

Studenti v elektronickém hlasování zvolili nejoblíbenějšího pedagoga přírodovědecké fakulty v pěti oborech.

 • za obor Matematika a informatika – RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
 • za obor Fyzika – Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
 • za obor Chemie – Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
 • za obor Biologie a ekologie – doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
 • za obor Vědy o Zemi – RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Celkovým vítězem se stal Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. Výsledky hlasování najdete zde.

POSPOS

Zveme všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty na „POSemestrální POSezení". Se zimním semestrem se budeme loučit v úterý 13. prosince 2022 od 12:00 na hlavní budově přírodovědecké fakulty. Tradičně se můžete těšit na bohaté občerstvení a živou hudbu.

Vánoční sbírka Příroda dětem z Klokánku

Přírodovědecká fakulta pod záštitou děkana Martina Kubaly pořádá vánoční sbírku Příroda dětem z Klokánku. Výtěžek bude určen pro děti z olomouckého Klokánku, zařízení Fondu ohrožených dětí. Stejně jako v loňském roce můžete v období od 21. listopadu do 16. prosince 2022 přispět na transparentní účet 2501674563/2010.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud není situace vyřešená. Za ohrožené považujeme v souladu s mezinárodními i českými právními normami takové dítě, jež je ohroženo týráním, zneužíváním či zanedbáváním. Pomoc ohroženým dětem je stěžejní činností Fondu ohrožených dětí.

Termíny akcí v roce 2023:

14. 1. DOD
  4. 4. Okno do praxe
  4. 5. Studentská vědecká soutěž O cenu děkana
19. 5. Olomoucká muzejní noc
  1. 6. Den dětí
16. 6. Přírodovědný jarmark
  8. 9. Dny evropského dědictví
16. 9. Stříbrná promoce
21. 9. Setkání ředitelů fakultních škol PřF
6. 10. Noc vědců
2.- 6. 10. Týden vysokoškolákem na Přírodě
13. 10. Zlatá a diamantová promoce

Jeden den s fyzikou

Katedra experimentální fyziky pořádá akci pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií Jeden den s fyzikou. Žáci si budou moci 20. prosince 2022 v laboratořích katedry a přilehlých učebnách vyzkoušet řadu experimentů s jednoduchými pomůckami a netradiční školní pokusy.

Nové vnitřní normy

Dne 25. listopadu 2022 byly MŠMT ČR zaregistrovány níže uvedené vnitřní předpisy UP:

A-1/2017-N09 – Statut Univerzity Palackého v Olomouci – novela č. 9     

Poslední Zpravodaj v tomto roce vyjde v pondělí 19. prosince 2022.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)