Věda a výzkum

Vědecká rada PřF UP

VR PřF UP na svém zasedání schválila termíny konání VR PřF UP pro druhé pololetí. Vědecká rada se sejde 4. října 2023 a 6. prosince 2023.

AZV – Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypsalo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 (dále jen „Program“).

Předpokládané termíny:

  • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2024 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv)
  • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. prosince 2027
  • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců

Žádost, včetně relevantních příloh dle ZD, musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek nejpozději poslední den soutěžní lhůty. Veškeré podklady k odeslání na AZV dle nastavených podmínek a ZD, prosím, doručte na e-mail: lubica.korcanova@upol.cz nejpozději do 27. června 2023.

Před podáním návrhu projektu je potřebné dodat – originál vyplněné Žádosti o souhlas s podáním návrhu projektu (zelená košilka) podepsané navrhovatelem a vedoucím pracoviště a Stručnou informaci k projektu na OPP (Mgr. Ľubica Korcanová).

Veškerá čestná prohlášení o způsobilosti budou za Univerzitu Palackého zaslána. Bližší informace a podmínky soutěže naleznete na stránkách poskytovatele AZV ČR.

Představení výzvy „VES 2024“ na REGON 2023

Ve středu 7. června 2023 se uskuteční akce „REGON – červen 2023: AZV – Představení výzvy VES 2024“

Seminář nabídne jedinečnou možnost dozvědět se o grantových možnostech a novinkách AZV z první ruky od člena předsednictva profesora Šeda a pokládat mu v otevřené diskuzi dotazy.

Seminář proběhne fyzicky i online a je určen pro všechny zájemce pracující v oblasti vědy a výzkumu a pro zaměstnance grantových oddělení. Více informací a možnost registrace naleznete zde.

MŠMT - Vyhlášení 10. společné výzvy v rámci evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem na téma SOLUTIONS FOR CARBON-NEUTRAL CITIES

10. společná výzva se zaměřuje na hledání řešení pro uhlíkově neutrální města a je rozdělena do tří klíčových pod-témat:

  • Sustainable Smart Urban Mobility
  • Improving Water, Soil and Air Quality in Carbon-Neutral Cities
  • Efficient Waste Management

Pro zapojení do výzvy je třeba zabývat se výzkumným tématem, které se vztahuje alespoň k jednomu ze tří uvedených podtémat. Vítány jsou návrhy, které budou inovativním způsobem kombinovat více témat. 10. společná výzva byla vyhlášena v úterý 23. května 2023 na webových stránkách s uzávěrkou v pondělí 1. srpna 2023 v 10:00 a s vyhlášením výsledků v prosinci 2023. Fakultní deadline je 25. července 2023 (zelená košilka + stručné info k projektu, pokud nebude hotov final proposal). Bližší informace naleznete na webu OPP PřF nebo na MŠMT. Případné podání projektu, prosím, nahlaste dopředu na e-mail: tea.pokorna@upol.cz.

MŠMT - vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION-LUAUS (Bilaterální projekty ČR - USA)

Záměrem LUAUS24 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–5 let. Deadline pro podání projektů na MŠMT je 30. června 2023, fakultní deadline k dodání final proposals je 27. června 2023 (zelená košilka + stručné info k projektu do 15. června 2023). Bližší informace k podání projektu naleznete na webu OPP PřF nebo na MŠMT.  Případné podání projektu, prosím, nahlaste dopředu na e-mail: tea.pokorna@upol.cz.

MŠMT - vyhlášení výzvy k podání návrhů projektů pro výběr projektů na mezinárodní úrovni v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-EUREKA-LUE231

Záměrem Výzvy LUE231 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024–2026 (max. 3 roky).

Výzva LUE231 je cílena na programy Cluster a Network projects mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUE231 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu partnerů států sítě Eureka. 

Deadline výzvy je 14. července 2023, fakultní deadline je 27. června 2023 (zelená košilka + stručné info k projektu, pokud nebude hotov final proposal). Bližší informace naleznete na webu OPP PřF nebo na MŠMT.  Případné podání projektu, prosím, nahlaste dopředu na e-mail: tea.pokorna@upol.cz.

INTERREG SLOVENSKO-ČESKO – VYHLÁŠENÍ PRVNÍ VÝZEV

Výzvy jsou vyhlášeny v následujících prioritních oblastech:

1) Životní prostředí 

- podpora adaptace na změnu klimatu a prevence rizika katastrof a odolnosti, a to s přihlédnutím na ekosystémové přístupy přeshraničního území, indikativní rozpočet výzvy: 10 366 418 EUR

2) Kultura a cestovní ruch 

- posílení úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v oblasti hospodářského rozvoje, sociálního začlenění a sociální inovace v přeshraničním území, indikativní rozpočet výzvy: 25 840 000 EUR

3) Institucionální spolupráce

- zvyšování efektivity veřejné správy podporou právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany, aktéry občanské společnosti a institucemi, zejména s ohledem na řešení právních a jiných překážek v pohraničních regionech, indikativní rozpočet výzvy: 4 784 501 EUR

Programová oblast zahrnuje 3 slovenské (Trnavský kraj, Trenčianský kraj a Žilinský kraj) a 3 české (Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj) NUTS3 regiony. Jednotlivé aktivity je možné realizovat i mimo programovou oblast, ale pouze za předpokladu, že mají pozitivní dopad na programovou oblast.

Maximální míra financování ze zdrojů EU je 80 %. Čeští žadatelé si mohou následně požádat o dotaci ze státního rozpočtu, která v případě veřejných vysokých škol činí dalších 10 %. Žádosti se podávají výhradně online přes monitorovací systém ITMS2014+.

Deadline pro podávání výzev je 15. září 2023, fakultní deadline (zelená košilka + stručné info k projektu) je 12. září 2023. Bližší informace naleznete na webu OPP nebo na webu Interreg SK-CZ. Případné podání projektu, prosím, nahlaste dopředu na email tea.pokorna@upol.cz.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Studijní nebo výzkumné pobyty Mexiko

Jedná se o pět volných míst, délka pobytu maximálně 10 měsíců. Požadované dokumenty: návrh na vyslání / žádost o účast ve stipendijním programu MŠMT, životopis ve ŠJ, motivační dopis v ČJ, doklad o vykonaných zkouškách. Termín odevzdání přihlášek je 23. června 2023. Termín pro podání online přihlášky je do 21. července 2023. Podrobné informace o stipendijní nabídce včetně seznamu požadovaných dokumentů a odkazu pro podání přihlášky online naleznete na stránkách Mexické agentury mezinárodní rozvojové spolupráce (AMEXCID).

Akademický senát

Další řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 28. června 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Upřesňující informace a materiály jsou zveřejněny na stránce senátu.

Studentské záležitosti

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 26. - 30. června 2023. Přesný den a hodina u jednotlivých absolventů budou známy v polovině června.

Vyhlášení 4. ročníku soutěže o udělení Juniorského grantu UP v Olomouci

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 4. ročník soutěže o udělení Juniorského grantu UP v Olomouci. 

Cílem soutěže o udělení Juniorského grantu je podpořit excelentní výzkum mladých akademických a vědeckých pracovníků do 37 let při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí nezávislého vědeckého programu s cílem podpořit přípravu významného mezinárodního projektu (např. v rámci programu HORIZON EUROPE).   

Uzávěrka přihlášek je 20. června 2023 do 12:00. Vyhlášení a dokumentace je ke stažení zde.

Provoz fakulty

Zahraniční cesty

Z  důvodu čerpání dovolených na RUP a také na ekonomickém oddělení PřF UP prosíme o zadání případných zahraničních služebních cest, které se mají uskutečnit v měsících červenec a srpen, co nejdříve do systému.

Poslední předprázdninový výběr na rektorátu bude možné učinit 28. června 2023 (středa) s tím, že nahlášený výběr (schválený CP) musí být nejpozději 21. června 2023 (středa).

V případě dotazů volejte Irenu Sičovou - kl. 4034 nebo Kateřinu Drozdovou - kl. 4064 a domluvte se na případných postupech ohledně vyplacení záloh. U záloh v české měně se nic nemění.

Různé

Den dětí s Přírodou

Ve čtvrtek 1. června 2023 pořádá přírodovědecká fakulta pro děti zaměstnanců Den dětí s Přírodou. Mezi 15:30 a 17:30 je v areálu za přírodovědeckou fakultou čeká zábavný program - hry a soutěže, skákací hrad, modelování balónků a další zajímavé činnosti.

Konference mladých přírodovědců

17. ročník tradiční Konference mladých přírodovědců se letos uskuteční v pátek 2. června od 8:00 do 15:30 na přírodovědecké fakultě v místnosti 2.006 ve 2. podlaží. Konference mladých přírodovědců podporuje zájem studentů o vědeckou práci - je vyvrcholením jejich celoroční práce v projektu Badatel - a dalších nadaných středoškoláků, kteří mají zájem svoji práci v oblasti přírodních věd prezentovat na oficiální konferenci.

Svátky města Olomouce

Olomouc čekají v pátek a o víkendu její nejtradičnější oslavy – Svátky města. Velká část oslav věnovaných patronce města, sv. Pavlíně, se kromě Horního náměstí odehraje také ve Smetanových sadech. Velkým lákadlem bude určitě tradiční průvod ke cti sv. Pavlíny, zábavně-naučný festival pro děti i rodiče, open air koncert Moravské filharmonie Olomouc nebo třeba Zahradní slavnost v překrásných kulisách jedinečně nasvícené Rudolfovy aleje.

Do Svátku města se také zapojí přírodovědecká fakulta. V sobotu v 11:00 a ve 12:00 nabídne (nutná rezervace) komentované prohlídky. Od 10:00 do 16:00 budou také zpřístupněny terasy fakulty.

Oslavte s námi narozeniny Františka Palackého. Otevřeme zdarma

V roce 2023 slaví Univerzita Palackého 450 let od svého založení. Univerzita Palackého a Pevnost poznání na středu 14. června od 9:00 připravily speciální narozeninový program pro malé i velké návštěvníky. Mimo dopoledního programu pro školy a zlatou promoci absolventů Dětské univerzity z let 2008-2023 se v science centru odehraje také natáčení známého podcastu Přepište dějiny!

Přírodovědný jarmark

16. června 2023 mohou žáci a studenti objevovat svět kolem nás prostřednictvím zábavných interaktivních experimentů, soutěží či prezentací. Přírodovědný jarmark na přírodovědecké fakultě nabídne od 9:00 do 15:00 řadu stánků s atraktivním programem. Téma letošního ročníku je Příroda slaví (70. let od založení Přírodovědecké fakulty UP)! Podrobnosti jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách.

Na katedře experimentální fyziky v rámci přírodovědného jarmarku proběhne 17. ročník soutěže v řešení Fermiho úloh. Finále se mohou od 9:00 do 13:00 zúčastnit úspěšní řešitelé předchozích dvou korespondenčních kol. Finále soutěže proběhne v prostorách přírodovědecké fakulty, pro zahraniční účastníky je možnost řešení úloh on-line. Akce je určena pro žáky základních a středních škol.

Inaugurace děkana LF UP a udělení Ceny Františka Palackého

Inaugurace děkana LF UP prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. a slavnostní zasedání vědeckých rad a akademických senátů Univerzity Palackého u příležitosti udělení Ceny Františka Palackého prof. RNDr. Janu Peřinovi, DrSc., odborníkovi v oblasti kvantové, statistické a nelineární optiky se uskuteční 19. června 2023 od 10:00 do 11:30 v Arcibiskupském paláci.

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 12. června 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)