Věda a výzkum

Od 1. ledna 2023 nastoupila na OPP Mgr. Ľubica Korcanová, která od února 2023 povede agendu GA ČR, Ministerstva zdravotnictví – AZV, Juniorské granty a IGA granty.

Podávání dílčích a závěrečných zpráv níže uvedených poskytovatelů bude mít v lednu 2023 na starost Ing. Tea Pokorná a Ing. Veronika Sokolová (IGA).

Prosíme o dodržení následujících termínů:

GAČR – OPP/Ing. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz)/Mgr. Lubica Korcanová (lubica.korcanova01@upol.cz)

 • 17. ledna 2023 deadline pro podávání dílčích zpráv (fakultní deadline 11. ledna 2023)
 • 31. ledna 2023 deadline pro odevzdávání závěrečných zpráv (fakultní deadline 25. ledna 2023)

AZV – OPP/Ing. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz)/Mgr. Lubica Korcanová (lubica.korcanova01@upol.cz)

 • 20. ledna 2023 (12:00) je deadline dílčích zpráv za rok 2022 (fakultní deadline 17. ledna 2023)
 • 31. ledna 2023 (12:00) je deadline pro závěrečné zprávy pro projekty končící v roce 2022 (fakultní deadline 25. ledna 2023)

Juniorské projekty UP OL – OPP/Ing. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz)/Mgr. Lubica Korcanová (lubica.korcanova01@upol.cz)

 • 31. ledna 2023 je deadline pro závěrečné zprávy pro projekty končící v roce 2022 (fakultní deadline 26. ledna 2023)

IGA - Ing. Veronika Sokolová (veronika.sokolova@upol.cz)

 • 16. ledna 2023 je deadline pro podávání návrhů projektů IGA na rok 2023 (fakultní deadline 13. ledna 2023)

MŠMT - Vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II., PODPROGRAMU INTER-COST-LUC23

MŠMT vyhlásilo v programu I-E II, podprogramu INTER-COST veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUC23. Záměrem LUC23 je výběr výzkumných projektů navázaných na akce COST mezinárodního programu COST, a to v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů musí být minimálně 20 měsíců a nesmí zároveň přesáhnout dobu trvání příslušné akce COST. Projekty lze řešit maximálně do 31. prosince 2026. Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů, začala 15. prosince 2022 a končí 6. února 2023 (fakultní deadline je 1. února 2023). Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, příp. kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT - INTER-EXCELLENCE - INFORMACE KE KONTROLE ŘEŠENÍ PROJEKTŮ LTXXX, TJ. VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV (ZAZ), POPŘ. SOUHRNNÉHO VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2022

U končících projektů (do konce roku 2022) odevzdávejte ZAZ do 14 dnů od konání oponentního řízení avšak nejpozději do 30. ledna 2023. Na MŠMT se ZAZ odesílají nejpozději do 30. ledna 2023 – zajistí Ing. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz).

U běžících projektů ve 3 a 4 roce řešení (např. LTC20xxx, LTI20xxx, LTT19xxx, LTT20,) prosíme o vyplnění formuláře.

Požadované dokumenty ZAZ pro projekty LTxxx:

 • vyplněný formulář ZAZ.doc
 • zápis z oponentního řízení
 • čestná prohlášení členů oponentního řízení
 • oponentní posudky
 • výkaz uznaných nákladů za kalendářní rok 2022 a za celé období řešení projektu (tzv. analytická sestava z účtárny)
 • souhlasné vyjádření MŠMT v případě, že byly v průběhu roku uskutečněny dílčí změny, které přesáhly v souhrnu sumu rovnající se 10 % z poskytnuté podpory v daném roce
 • přílohy dle Vašeho uvážení (např. kopie plné moci pro podpis titulní strany)

Titulní stranu ZAZ musí podepsat statutární zástupce.

MŠMT - Vratky dotací projektů výzkumu a vývoje v roce 2022 (programy INTER-EXCELLENCE, MOBILITY - LT, 8J

Výši vratek pro projekty MŠMT LT a 8J hlaste Ing. Tee Pokorné (tea.pokorna@upol.cz), která Vám nachystá podklady a zašle avízo o vratce na MŠMT.

Smlouvy a dokumenty k projektům

Oddělení projektové podpory PřF (OPP, 3905) žádá všechny řešitele, spoluřešitele, projektové manažery a další pracovníky, kteří se podílí na projektech, aby veškerou agendu (např. podpisy smluv, dodatků, monitorovacích zpráv, závěrečných zpráv apod.) řešili výhradně přes OPP. V případě pochybností dotazy ochotně zodpoví pracovníci dle rozdělení poskytovatelů.

Připomínkování smluv a dodatků právním oddělením UP

Na základě dohody mezi Projektovým servisem (PS UP) a Právním oddělením (PO UP) ohledně zpracovávání projektových smluv a dodatků, bude nyní připomínkovat i Mgr. Gabriela Pokorná (PS UP). PO UP bude nadále plně poskytovat odborné právní konzultace, pomoc při výkladu sporných věcí apod.

TA ČR - DŮLEŽITÉ TERMÍNY V ROCE 2023

Termín pro odevzdání „Průběžných zpráv" je vždy 30. ledna (po roce, za který zprávu podáváte). Termín pro odevzdání Závěrečných zpráv je 30 dnů od konce řešení projektu. Informace k podání Průběžné/Závěrečné zprávy naleznete v Návodu k podání Průběžné a Závěrečné zprávy projektu, který je dostupný na úvodní straně ISTA.

Průběžné zprávy za rok 2022 je nutno odevzdat: do 30. ledna 2023.

Závěrečná zpráva: nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu.

Zprávy o implementaci výsledků: do 31. července 2023.

Týká se všech programů (vyjma programu Beta). Zprávy se zpracovávají v systému ISTA. Po zpracování zprávy se vygeneruje protokol, který se odesílá datovkou na TA ČR.

Zprávy budou odesílány prostřednictvím datové schránky UP OL. Abychom stihli vše řádně a včas odeslat, prosím o dodání podkladů na e-mail silvie.savrnakova@upol.cz z Vaší strany nejpozději den před stanoveným termínem TA ČR.

TA ČR - DPH neuznatelný náklad v NPO

Dovolujeme si informovat všechny řešitele, že v rámci programů (spolu)financovaných z Národního plánu obnovy (NPO) je DPH neuznatelným nákladem. Pro více informací sledujte stránky poskytovatelů a OPP PřF.

Přihlaste se do soutěže o Cenu Rudolfa Lukeše pro rok 2023

Česká společnost chemická ve spolupráci s Nadací Experientia spouští další ročník soutěže o Cenu Rudolfa Lukeše spojené s nadačním příspěvkem ve výši 100 000 Kč. Do soutěže se může do 31. března 2023 přihlásit vědec/vědkyně bez věkového omezení, který/která působí na některém z českých pracovišť, a to se souborem vynikajících prací z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie za posledních 5 let.

Interdisciplinární setkání mladých výzkumných pracovníků a studentů

V roce 2023 pořádá Česká společnost chemická a Česká společnost biochemie a molekulární biologie ve spolupráci s generálním partnerem Merck Life Science spol. s r.o a dalšími sponzory již tradičně Interdisciplinární setkání mladých výzkumných pracovníků a studentů v oblasti chemie, biochemie a molekulární biologie a biomateriálů. Akce je určena pro vědce do 35 let napříč níže uvedenými obory:

 • Datum konání akce: 15. - 18. 5. 2023
 • Místo: Hotel Devět skal, Milovy
 • Sekce konference:
   • Bioscience & Molecular Biology (proteomics, genomics, synthetic biology etc.)
   • Materials Science for Life (biomaterials, polymer chemistry, biosensors etc.)
   • Advanced Analytics in Life Science (separation techniques, mass spectrometry etc.)
   • Organic Chemistry & Catalysis (synthesis, medicinal chemistry etc.)

 Deadline přihlášek je 31. ledna 2023. Bližší informace naleznete zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendijní program Barrande 2023

Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) oznamují zahájení stipendijního programu Barrande pro rok 2023, výměnného programu mobilit pro doktorandy mezi Českou republikou a Francií. Program nabízí stipendia na podporu krátkých výzkumných pobytů a studia pod dvojím vedením (cotutelles). Uzávěrka přihlášek je 12. února 2023. Více informací a registraci naleznete na těchto stránkách.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční  1. února 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Studentské hodnocení zimního semestru

Ohodnoťte právě končící semestr v rámci studentských evaluací předmětů! Odkudkoli pomocí interaktivního online formuláře. Evaluace jsou anonymní, proto můžete bez obav vyjádřit svou pochvalu nebo konstruktivní připomínky, a to až do 13. února 2023.

Zápis předmětů na LS 2022/2023

Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2022/2023 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 17. ledna do 20. února 2023. Podrobné informace zde.

SZZ a obhajoby BP/DP

Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2023 k SZZ nebo obhajobě BP/DP, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Knihovna

V prostorách přírodovědecké fakulty v Olomouci-Holici je nově k dispozici bibliobox pro návrat knih. Umístěn je v budově 27a (první budova vlevo od staré vrátnice) - vedle automatů na kusové zboží a nápoje. Knihy jsou vybírány každý pracovní den. Vracet můžete všechny knihy z fondu Knihovny UP, bez ohledu na to, ze které fakultní knihovny pochází.

Studentská grantová soutěž (IGA)

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 14. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). Cílem soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Každý řešitel může předložit do soutěže pouze 1 projekt.

Řešitelský tým může tvořit nejvýše 50 osob. V rámci 14. ročníku soutěže není možno žádat o investiční prostředky. Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP. Přihlášky můžete podávat do 16. ledna 2023 do 16:00. Podmínky soutěží jednotlivých fakult jsou dostupné v přiloženém souboru.

Via Chimica

Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností ČR spouští už druhý ročník soutěže Via Chimica pro mladé talenty v oboru chemie. Do soutěže o 50.000 Kč se mohou hlásit studenti českých vysokých škol v bakalářském nebo magisterském studiu se svojí originální studentskou prací. Přihlásit se můžete do 15. února.

Podcastový seriál

Podcastový seriál Věda očima ženy představuje ženy – vědkyně z přírodovědecké fakulty, jež se významně podílejí na výzkumu i přípravě studentů vysokých škol a doktorandského studia.

Aktuálně si můžete poslechnout absolventku oboru Organická chemie Soňu Krajčovičovou. Rodačka z Bratislavy se už během svého doktorského studia na přírodovědecké fakultě stala trojnásobnou vítězkou Studentské vědecké soutěže O cenu děkana. V roce 2021 získala od Nadace Experientia stipendium, díky kterému vycestovala na zahraniční stáž na University of Cambridge ve Velké Británii, kde se věnuje metodologii, s jejíž pomocí bude možné připravit multifunkční sloučeniny pro vývoj nové generace cílených léčiv.

Rozhovor o studiu na přírodovědecké fakultě, o životě ve Velké Británii i vědecké práci najdete v audio formě na Spotify nebo jako videorozhovor na YouTube kanálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Provoz fakulty

Zkouška poplachu a zákonná revize

Správa budov informuje, že v termínu 16. – 20. ledna 2023 bude probíhat zákonná revize a kontrola provozuschopnosti systému EPS (elektronický požární systém) včetně revize a zkoušek evakuačního rozhlasu (bude hrát hudba/zvuk z reproduktorů).

Zkouška poplachu a všech návazností proběhne v pátek tj. 20. ledna 2023 od 14:10 (nebudou funkční výtahy, bude probíhat hlášení o evakuaci atd.).

Bude zjišťována provozuschopnost všech reproduktorů, požárních hlásičů, čidel, spínačů apod. Kontrolu bude provádět smluvní firma Merit, kterou bude doprovázet vždy pověřený pracovník správy budov. Prosíme o zajištění přístupu do jednotlivých místností na vašich katedrách. Pracovník správy Vás bude vždy předem informovat o tom, že v následujícím dni bude probíhat kontrola na vašem pracovišti, případně se s vámi domluví na jiném termínu.

Různé

Den otevřených dveří

V sobotu 14. ledna 2023 se na Univerzitě Palackého uskuteční Den otevřených dveří, a to od 9:00 do 14:00. Tisícovky návštěvníků si v tradiční prezenční formě budou moci prohlédnout univerzitní prostory všech osmi fakult, koleje, menzu a další pracoviště. Dopraví je k nim zdarma speciální autobusová linka. Prohlídku usnadní moderní web Univerzitní město s přehledným programem.

Pevnost poznání - vědecké kroužky

Od středy 11. ledna 2023 bude spuštěna registrace dětí do vědeckých kroužků v Pevnosti poznání. Seznam kroužků společně s přihlášením najdete zde.

Doučování

Pevnost poznání také nabízí doučování dětí 5. a 9. tříd. Kroužek má za cíl připravit žáky na jednotnou přijímací zkoušku na víceletá gymnázia a střední školy. V každé skupině je maximálně 10 žáků. Probírány budou jednotlivá témata, která se mohou vyskytovat v didaktických testech připravených organizací CERMAT. Zároveň si děti prohloubí získané znalosti a dovednosti ze základní školy. Zároveň si vyzkouší testy nanečisto v souladu s podmínkami přijímacích zkoušek.

Dotazník - distanční formy výuky

V rámci společného projektu NPO SC C2, do kterého je zapojeno všech 26 veřejných VŠ, Vám předkládáme dotazník, jehož smyslem je zmapovat distanční výuku při pandemii covid-19, ale i její vývoj do současnosti, to vše s důrazem na bezpečnost této formy výuky. Dotazník, který je anonymní a obsahuje 35 otázek, naleznete na tomto odkazu. Všechny informace, které respondent potřebuje vědět, jsou uvedeny na titulní straně dotazníku na uvedeném odkazu. Deadline vyplnění je 20. ledna 2023.

Dobrovolníci pro výzkum vlivu emocí při komunikaci dvou lidí

Jakou roli hraje schopnost vyjadřovat a číst emoce při komunikaci mezi lidmi? Odpověď na tuto otázku se ve svém výzkumu snaží najít psychologové filozofické fakulty. Pro unikátní výzkum, v němž budou vědci pomocí moderních metod sledovat reakce a pocity dvojice lidí při rozhovoru, hledají dobrovolníky z řad široké veřejnosti. Zájemci ve věku do 35 let se mohou hlásit na webu projektu EMOACT.

Přednáška - The best practices and experience in countering foreign interference (CFI) in U. S. Academia.

Právnická fakulta pořádá ve středu 18. ledna od 10:00 přednášku pod názvem The best practices and experience in countering foreign interference (CFI) in U. S. Academia. Hosté, američtí experti, budou hovořit o zahraničních hrozbách pro výzkum v akademickém sektoru a představí zkušenosti a dobrou praxi v potírání těchto hrozeb.

Nové vnitřní normy

Dnem 5. ledna 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-23/01 – Sociální stipendia na Univerzitě Palackého v Olomouci  na období leden-červen 2023

Dnem 11. ledna 2023 nabyde účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-18/15-N04 – Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci – novela č. 4.

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 23. ledna 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)