Věda a výzkum

Cena děkana autorům prestižních vědeckých publikací

Děkan PřF ocení autory i autorské kolektivy učebních a populárně-vědeckých textů, monografií i původních vědeckých publikací za rok 2023. Přihlášení publikace bude možné od 15. září 2023. Publikaci (soubor publikací) přihlašuje autor prostřednictvím webového formuláře na Portálu. Přihlášku naleznete zde. Pokud je publikace již navedena v OBD, lze při vyplňování využít automatické načtení údajů z OBD. Vytištěnou a podepsanou přihlášku je třeba vnitřní poštou doručit na Oddělení pro vědu a výzkum PřF UP k rukám Bc. Barbory Krudencové nejpozději do 25. října 2023.

Předložené publikace musí splňovat všechny následující podmínky:

  • Vědecký časopis, kde je práce publikována, se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90% a výše.
  • Navržený pracovník je zaměstnancem PřF UP s výší úvazku minimálně 50%, na práci uvede afiliaci PřF UP jako hlavní pracoviště.
  • Hlavní nebo korespondující autor u dané publikace musí být pracovníkem PřF UP.
  • Publikace vyšla tiskem v roce 2023. Přihlásit lze i práce vyšlé tiskem v roce 2022, pokud nebyly přihlášeny do soutěže v předešlém roce.

Čestné uznání rektora UP

I letos se mohou autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců ucházet o Čestné uznání rektora Univerzity Palackého. Soutěž se řídí pravidly stanovenými Vnitřní normou UP č. R-B-20/18-ÚZ01. Tak jako v předchozích ročnících přijímají návrhy na ocenění oddělení Vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách. Uzávěrka je 30. září 2023.

Horizon Europe – Lump Sum financování

Horizon Europe - Přehled partnerských burz k výzvám 2024

V září a v říjnu 2023 probíhají partnerské burzy k navazování kontaktů pro projekty připravované do nových výzev Horizontu Evropa v roce 2024. Většina výzev v Klastrech 1 až 6 má uzávěrku již v únoru až dubnu 2024. Online burzy jsou zpravidla jednodenní a účastní se jich stovky mezinárodních organizací se zájmem o spolupráci na projektech z nejrůznějších oblastí. I po jejich skončení se můžete dále registrovat a sjednávat schůzky se všemi zaregistrovanými účastníky. Některé partnerské burzy probíhají i fyzicky, případně hybridně. 

Na akce se bezplatně zaregistrujete, vytvoříte si profil, a poté si naplánujete online schůzky s dalšími zaregistrovanými účastníky. Svoji šanci být osloveni ostatními účastníky zvýšíte podrobným vyplněním vašeho profilu.

Burzy obvykle nabízejí i možnost prezentovat svůj záměr či nápad do vybrané výzvy. Jedná se o tzv. Pitch sessions. Během 3-5 minut se tak můžete živě představit potenciálním partnerům a koordinátorům.

Kde se registrovat a na jaké platformě burzy probíhají?

26. září 2023 - Klastr 6 - Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí; fyzicky v Bruselu - Horizon Europe Brokerage Event for Cluster 6 - Calls 2024 - Info (b2match.io)
18. října 2023 - Klastr 5 - Klima, energetika, mobilita; virtuálně - GREENET Brokerage Event for HE Cluster 5 - 2024 calls - Info (b2match.io)
19. října 2023 - Klastr 2 - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost; virtuálně Horizon Europe Cluster 2 Networking Platform - Info (b2match.io)
říjen 2023 - Klastr 4 - Digitalizace, průmysl a vesmír; termín a forma budou upřesněny

Interreg Danube Region

Program Interreg Danube Region oznámil termín vyhlášení 2. výzvy, jehož otevření je plánováno na 2. října 2023 s následným uzavřením 29. února 2024.

Podané projektové záměry musí vycházet ze společné potřeby a výzvy týkající se širšího území Podunají a nesmí být omezeny pouze na několik zemí (např. 3-4 země) nebo představovat soubor místních akcí. 

Žadatelé musí prokázat, že zjištěnou společnou potřebu / výzvu lze nejlépe řešit na nadnárodní úrovni namísto místního / regionálního / přeshraničního přístupu a že výsledků projektu lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím nadnárodní spolupráce.

Programová oblast zahrnuje 14 států včetně 9 členů EU. Partnerství musí být složeno z minimálně 3 finančních partnerů z 3 různých zemí programového území, přičemž alespoň jeden partner musí být z členského státu EU. Nicméně obvykle je konsorcium složeno z 10-15 partnerů ze 7-12 států programového území.

Financování je poskytováno pouze projektovým partnerům z programového území ve výši 80 % celkového rozpočtu. Počátek řešení projektů se očekává od ledna 2025 s maximální dobou realizace 36 měsíců. Relevantní dokumenty včetně výzvy budou k dispozici od října na webových stránkách programu.

MŠMT – LUAIZ24

MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve VVI: LUAIZ24 bilaterální projekty Česká republika – Stát Izrael, v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION.

Do veřejné soutěže LUAIZ24 budou přijímány návrhy společných česko-izraelských projektů v kategorii průmyslového výzkumu (úroveň technologické připravenosti (TRL) 2-4)3, které povedou k technologické aplikovatelnosti a vývoji nových produktů, a to se zaměřením na jednu z následujících oblastí/podoblastí:

1. Zdraví a lékařství – návrh a vývoj léčiv
2. Udržitelnost a ochrana životního prostředí – klimatická změna, čistá energie, výzkum pouště, voda
3. Datová věda – aplikace umělé inteligence

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 11. září 2023 a končí dne 15. listopadu 2023. Fakultní deadline pro podávání návrhů je 13. listopadu 2023 - zelenou košilku a návrh projektu (případně stručné info k projektu) dodejte nejpozději do 9. listopadu 2023 k rukám Ing. Tey Pokorné (tea.pokorna@upol.cz). Bližší informace vč. relevantních odkazů naleznete na webu Projekty PřF.

TA ČR - Driving Urban Transitions (DUT) Call 2023: Mezinárodní výzva je otevřená 

Mezinárodní výzva Evropského partnerství Driving Urban Transitions (DUT) Call 2023 zaměřená na podporu mezinárodních výzkumných projektů, které si kladou za cíl pomoci městům v přechodu k udržitelnější ekonomice a fungování. Sigma Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce (DC4). Fakultní uzávěrka je 14. listopadu 2023.

TA ČR - Program THÉTA 2: Změna předběžných parametrů 1. veřejné soutěže (od 13. září 2023)

TA ČR - Program TREND: Oznámení předběžných parametrů 11. veřejné soutěže, podprogram 2 - "Nováčci" (od 4. října 2023)

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Zahraniční hosté - evidence

Navštíví-li vaši katedru zahraniční hosté, zadejte, prosím, informaci o nich do Portálu. Do jisté míry to může ovlivnit výši dotace, kterou fakulta dostává.

Návod: Rozbalte si v Portálu "Všechny aplikace", klikněte na dlaždici "Přijetí hostů", dále stiskněte tlačítko "+Nové" a vyplňte formulář, který se vám otevře.

Fulbright Specialist - speciální nabídka

Fulbright Specialist program - mimořádný pobyt odborníka ve vypsaných oborech :
Climate Change
Cyber Security and IT
Disaster Response
DEIA (Diversity, Equity, Inclusion, and Access)
Entrepreneurship
Media Literacy/Countering Disinformation
Public Administration
Public/Global Health (including Mental Health)
STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)

Česká Fulbrightova komise získala možnost rozšířit program až o tři projekty, navíc tyto projekty ve jmenovaných oborech jsou plně hrazeny z prostředků americké strany, nikoliv „traditional cost-share", ve kterém hostitel hradí ubytování a stravné. Pobyty se musí odehrát mezi lednem 2024/zářím 2025, uzávěrky jsou dvě, 30. září 2023 a 1. března 2024. Více informací a detaily přihlášky jsou k dispozici zde.

Projekty zaměřené na pomoc ukrajinským uprchlíkům

Mimo tradičních 5 míst se o Fulbright Specialist mohou ucházet i projekty zaměřené na pomoc ukrajinským uprchlíkům a na podporu humanitárních aktivit na Ukrajině. Pobyty se musí odehrávat v České republice, nicméně je možné zvážit i částečnou hybridní podobu a zapojení institucí na Ukrajině. Příkladem může být projekt CEELI, který vloni uspořádal v Praze letní školu pro ukrajinské studenty práv zaměřenou na právní discipliny spojené s budoucí poválečnou obnovou Ukrajiny.

Pro projekty s tímto zaměřením jsou podmínky pro jejich posouzení stejné jako u regulerních žádostí. Jejich financování je traditional cost share. Více informací a detaily přihlášky jsou k dispozici zde.

AKTION ČR - Rakousko

MŠMT zveřejnilo Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru" pro rok 2024 v rámci programu AKTION ČR - Rakousko.

Pro projekty, které se realizují v roce 2024 jsou vypsané následující termíny:

15. října 2023 pro projekty, které se realizují v období 1. 1. – 31. prosince 2024

15. března 2024 pro projekty, které se realizují v období 1. 7. – 31. prosince 2024

15. května 2024 pro projekty, které se realizují v období 1. 9. – 31. prosince 2024

Informace o podávání návrhu projektu naleznete v aktualizovaných Pokynech pro sestavení návrhů projektů 2024 včetně zvýšených sazeb na pobytové náklady v Rakousku (bod 10 – Financování projektů).

Do 15. září 2023 je možné podávat žádost o dotaci pro projekty, které se realizují v období 15. října - 31. prosince 2023. Jedná se o poslední termín k Výzvě na rok 2023. Všechny informace a odkazy na formuláře naleznete v Pokynech pro sestavení návrhů projektů 2023.

AKTION ČR – Rakousko podporuje celou řadu projektových aktivit jako společné vědecké akce pro studenty (např. semináře nebo odborné exkurze), bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy, a mnoho dalších. Celý seznam naleznete na stránkách programu AKTION ČR-Rakousko.

Studentské záležitosti

Studijní plány na ak. rok 2023/2024

Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2023/2024 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Potvrzení o studiu online

Potvrzení o studiu si můžete vytisknout online přímo ze svého portálu.

Imatrikulace

Imatrikulace prvních ročníků bakalářských programů prezenční formy studia se uskuteční 3. a 4. října 2023. Podrobný harmonogram ještě bude zveřejněn.

Zápis předmětů do STAGu

Zápis předmětů do STAGu pro akademický rok 2023/2024 je nutné udělat do 25. září 2023

Žádosti o uznání předmětů

Řádně vyplněné žádosti o uznání předmětů je třeba odevzdat na studijním oddělení nejpozději do 27. října 2023.

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia

Žádáme absolventy, kteří se budou chtít zúčastnit listopadových promocí (v termínu 3. listopadu 2023), aby se nahlásili do konce září e-mailem své studijní referentce. Na webové stránce během října najdete i přesný harmonogram promocí.

Studijní plán studenta 1. ročníku doktorského studia

Žádáme studenty prvních ročníků doktorských studijních programů, aby do 30. září 2023 odevzdali studijní plány a vytištěné Zadání dizertační práce ze STAGu. Studijní plán musí být podepsaný studentem, školitelem a předsedou oborové komise. Zároveň žádáme studenty, aby si zadali téma disertační práce do STAGu a odevzdali je spolu se studijním plánem na studijním oddělení.

Jazykové kurzy
Kabinet cizích jazyků již tradičně nabízí kurzy angličtiny pro zaměstnance a doktorandy přírodovědecké fakulty v zimním semestru 2023/2024. Vybrat si můžete z bohaté nabídky na webových stránkách.

MEET UP

Seznámit se s univerzitními a studentskými spolky a užít si start akademického roku umožňuje už několik let akce Univerzity Palackého v Olomouci s názvem MEET UP. Letos se koná 19. září 2023 v okouzlujícím prostředí olomoucké náplavky a následně v Klubu 15 minut.

V rámci programu budou předány Ceny rektora UP pro dobrovolníky či křest pivního speciálu RE450N UP za přítomnosti rektora Martina Procházky a děkana přírodovědecké fakulty Martina Kubaly.

Studentské soutěže

Ceny Wernera von Siemense

Šestadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických a přírodovědeckých oborů a mladé vědce byl vyhlášen.Kandidáti se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek až do 30. listopadu 2023.

Další ročník soutěže v osmi kategoriích rozdělí jeden milion korun, v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce spolu se studenty ocenění i finanční odměnu získají i vedoucí prací/školitelé. Finanční odměny, které společnost Siemens v minulých 25 letech rozdělila mezi 450 vítězných studentů, vědců a pedagogů, dosáhly částky 15,3 milionů korun.

SHE STEM AWARD

Jen do 30. září 2023 je možné podávat přihlášky do dalšího ročníku soutěže SHE STEM AWARD pro studentky technických oborů. Studentky se mohou přihlásit zasláním svých bakalářských prací dokončených v období od října 2022 do září 2023. Vítězka získá odborné rady, naváže cenné kontakty a také bude mít možnost prezentovat svou práci na konferenci WE Local Conference 2024. Více zde.

Různé

Rekreační středisko Karlov

Rekreační středisko přírodovědecké fakulty v Karlově pod Pradědem nabízí volné ubytovací kapacity nejen na podzim 2023, ale i v roce 2024. Objekt nabízí 6 pokojů s celkovou kapacitou 20 lůžek. Zaměstnanci PřF a jejich rodinní příslušníci jsou cenově zvýhodněni. V případě zájmu najdete podrobné informace k nabídce ubytování na stránce www.karlov.upol.cz, kde si můžete pobyt zarezervovat.

Den zdraví

Tradiční Den zdraví pro všechny své zaměstnankyně a zaměstnance připravila univerzita opět na začátek akademického roku. Ve čtvrtek 14. září od 10.00 do 14:00 mohou pracující ze všech součástí a fakult UP využít zdarma vyšetření či zdravotní konzultaci v prostorách Zbrojnice a Knihovny UP. Aktivity jsou bezplatné, na většinu z nich je však potřeba předchozí registrace na webu Dne zdraví.

Evropský týden udržitelného rozvoje

Do nového semestru udržitelně – tedy ohleduplně k životnímu prostředí, zdrojům i lidem kolem nás! Připojte se s univerzitou od 19. do 26. září se k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje, během nějž proběhne den bez aut nebo den s rozšířenou nabídkou bezmasých jídel v univerzitních menzách nebo bazar UP.

Na tento bazar budeme v týdnu od 11. do 18. září vybírat věci, oblečení či knihy, které už nepotřebujete, ale jsou stále v dobrém stavu a někomu ještě poslouží. Místa a časy, kam je nosit, najdete spolu s dalšími informacemi na webu Udržitelné univerzity. Bazar proběhne v prostoru kolejí jako součást MEET UPu 19. září.

Webinář Integrace genderu do výzkumu potravinových systémů

Webinář Integrace genderu do výzkumu potravinových systémů - koncepty, přístupy a zkušenosti z oboru je určen především pro výzkumníky z oblasti potravinových systémů a zemědělství. Akce se uskuteční on-line 4. října 2023 od 16:30 do 18:30. Registrovaným účastníkům bude předem zaslán odkaz. Další informace zde.

Přednáška Thomase Juffmanna

Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR zve na odbornou přednášku Thomase Juffmanna z University of Vienna nazvanou Electrons and Light: Ponderomotive Beam Shaping and Optical Near-field Electron Microscopy, která se uskuteční v úterý 19. září v 11:15 v budově SLO, místnost LN 53, 4. patro.

Nové vnitřní normy

Dnem 4. září 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-23/17 – Sociální stipendia na UP na období září – prosinec 2023   

R-B-23/18 - Ubytovací stipendia na UP na období říjen – prosinec 2023

R-B-23/07-N03 – Harmonogram akademického roku 2023/2024 a harmonogram zápisu předmětů do IS STAG v akademickém roce 2023/2024 – novela č. 3    

Dnem 12. září 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-18/18-N01 – Kritéria, požadavky a náležitosti pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP - novela č. 1

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 25. září 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)