Úvod

Vážení zaměstnanci, milí studenti,

naše fakulta slaví úžasných 70 let! Děkan PřF UP Martin Kubala při této příležitosti zve všechny zaměstance, Ph.D. studenty a seniory fakulty na oslavy 70. výročí vzniku Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, které se uskuteční v úterý 21. listopadu 2023 od 14:30 do 18:00 ve foyer hlavní budovy.

Součástí programu bude vystoupení kapely Cimbal Hell Band a neformální raut. Děkan přírodovědecké fakulty při této příležitosti uděluje 21. listopadu 2023 od 11:00 členům akademické obce, zaměstnancům i studentům fakulty děkanské volno. 

Těšíme se, že se s vámi setkáme a společně oslavíme toto významné výročí naší fakulty.

Věda a výzkum

HORIZON EUROPE – SUPERVISOR (SR) PRO MSCA Postdoctoral Fellowships

V případě zájmu o přijetí zahraničního postdoka (JR) v programu MSCA Postdoctoral Fellowship prosím kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@seznam.cz) – určeno pro SR.

HORIZON EUROPE – CLUSTER 6 – MOŽNOST ZAPOJENÍ SE DO KONSORCIÍ (2024) 

Horizon Europe Brokerage Event for Cluster 6 - Calls 2024 - Info (b2match.io)

Netwoking je zaměřen na následující oblasti:

 • Biodiversity and Ecosystem Services
 • Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption
 • Circular economy and bioeconomy sectors
 • Clean environment and zero pollution
 • Land, ocean and water for climate action
 • Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities
 • Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal

Bližší informace ke Klastru 6 (potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí) naleznete zde.

V případě dotazů se neváhejte na mě obrátit na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

HORIZON EUROPE

KLASTR 1 – Zdraví

KLASTR 2 – Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

KLASTR 5 - Klima, energetika, doprava (výzva Horizon-CL-2024-D3-01)

KLASTR 6 - Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí

 • Záznam z Informačního dne ke klastru 6

Užitečné odkazy pro Horizon Europe

MŠMT - INTER-EUREKA - výzva LUE232

Záměrem výzvy LUE232 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024-2027 (max. 3. roky).

Výzva LUE232 je cílena na programy Cluster a Network projects mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUE232 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu partnerů států sítě Eureka.

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů, končí dne 6. prosince2023 (fakultní deadline je 4. prosince 2023, dodání zelené košilky do 30. listopadu 2023). Bližší informace naleznete na webu Projekty PřF nebo Vám je poskytne Ing. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT - INTER-EUREKA (výzvy GLOBALSTARS JAPAN) - výzva LUEJP23

Záměrem Výzvy LUEJP23 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí vyjma jaderné energie a vývoje léků. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024–2027 (max. 3 roky).

Výzva LUEJP23 je cílena na program Globalstars mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUEJP23 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu s japonským partnerem (případně dalším zahraničním partnerem ze země účastnící se výzvy).

Lhůta pro podávání návrhů projektů končí dne 31. ledna 2024 (fakultní deadline je 29. ledna 2024, dodání zelené košilky do 25. ledna 2024). Bližší informace naleznete na webu Projekty PřF nebo Vám je poskytne Ing. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT - INTER-E!UREKA (výzva GLOBALSTARS BRAZIL) - výzva LUEBR23

Záměrem Výzvy LUEBR23 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024–2027 (max. 3 roky).

Výzva LUEBR23 je cílena na program Globalstars mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUEBR23 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu s brazilským partnerem (případně dalším zahraničním partnerem ze země účastnící se výzvy).

Lhůta pro podávání návrhů projektů končí dne 2. dubna 2024 (fakultní deadline je 26. března 2024, dodání zelené košilky do 21. dubna 2023). Bližší informace naleznete na webu Projekty PřF nebo Vám je poskytne Ing. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz).

DZS – DigiEduHack 2023

Na začátku listopadu proběhne další ročník DigiEduHack. Registrace je i nadále otevřená pro všechny organizace (vysokoškolské instituce, školy na všech úrovních, inovační centra, výzkumné laboratoře apod.), které mají zájem uspořádat místní 24hodinový hackathon se zaměřením na specifickou výzvu v oblasti digitalizace ve vzdělávání. Celou iniciativu doprovází řada webinářů, které představují aktuální témata v oblasti digitalizace i iniciativu jako takovou. Více informací a nahrávky webinářů najdete na webu akce

Interreg Slovensko – Česko

Předkládání projektových návrhů s termínem podání do 31. ledna 2024.

Výzvy jsou vyhlášeny v následujících prioritních oblastech:

 • Vzdělávání - Zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního vzdělávání rozvíjením dostupné infrastruktury včetně posilování odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu
  • zaměření na výměnu vědomostí, zkušeností, odborných poznatků a dobré praxe mezi vzdělávacími institucemi na všech stupních vzdělávání od premimárního až po vysoké školství
  • indikativní rozpočet výzvy: 4 300 000 EUR
 • Životní prostředí - Biodiverzita
  • zaměření na posílení ochrany a zachování přírody, biodiverzity a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech a snížení všech forem znečištění
  • indikativní rozpočet výzvy: 9 569 002 EUR
 • Programová oblast zahrnuje 3 slovenské (Trnavský kraj, Trenčianský kraj a Žilinský kraj) a 3 české (Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj) NUTS3 regiony. Jednotlivé aktivity je možné realizovat i mimo programovou oblast, ale pouze za předpokladu, že mají pozitivní dopad na programovou oblast.

Maximální míra financování ze zdrojů EU je 80 %. Čeští žadatelé si mohu následně požádat o dotaci ze státního rozpočtu, která v případě veřejných vysokých škol činí dalších 10 %. Žádosti se podávají výhradně online přes monitorovací systém ITMS2014+. Bližší informace jsou dostupné v rámci jednotlivých výzev, Manuálu implementace projektů (v příloze) či na webu programu.

GA ČR hledá nové členy hodnotících panelů

Grantová agentura České republiky (dále jen „GA ČR“) vyhlašuje v souladu s článkem 4 Statutu a jednacího řádu oborových komisí a hodnoticích panelů Grantové agentury České republiky kontinuální výzvu k nominacím na členy všech hodnoticích panelů GA ČR. Podání návrhu na člena hodnoticího panelu Návrhy na členy hodnoticích panelů mohou prostřednictvím elektronického formuláře předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků, a to ve struktuře a obsahu dané formulářem.

Návrhy do hodnoticích panelů pro nadcházející funkční období je možné podávat průběžně, a to elektronicky prostřednictvím návrhového formuláře. K návrhům nesplňujícím zveřejněné požadavky GA ČR se nepřihlíží. GA ČR bude shromažďovat návrhy kandidátů na členy hodnoticích panelů průběžně a platnost nominace na člena hodnoticího panelu je stanovena na dva roky od podání nominace. Na základě návrhových formulářů obdržených GA ČR sestavuje Kancelář GA ČR nejméně jednou ročně, zpravidla v měsíci listopadu, kandidátní listiny.

Pro funkční období od dubna 2024 je potřeba podat nominace do 17. prosince 2023.

Podrobná pravidla činnosti hodnoticích panelů GA ČR jsou uvedena ve Statutu a jednacím řádu oborových komisí a hodnoticích panelů Grantové agentury České republiky zveřejněném na stránkách GA ČR.

Fakulta potažmo katedra může podpořit nominaci kandidáta formou doporučujícího dopisu, který může uchazeč o nominaci nahrát mezi přílohy své nominace.

Informace o této výzvě naleznete také na stránkách GA ČR.

Mezinárodní projekty – Výzva pro podávání polsko-českých projektů  

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 22. prosince 2023, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu, který stanovila pro polské uchazeče agentura NCN na 15. prosince 2023.

Ke splnění administrativních kroků při podání návrhu projektu je potřeba dodat do 18. prosince 2023:  

Projektové návrhy k odeslání datovou schránkou posílejte na e-mail: lubica.korcanova@upol.cz, nejpozději do 20. prosince  2023.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti byla za Univerzitu Palackého v Olomouci zaslána.

V případě zájmu o podání grantu a s tím související administrativní podpory se obraťte na e-mail: lubica.korcanova@upol.cz nebo tel. 4051. Podrobnosti o této výzvě naleznete zde.

SEMINÁŘ PRO POSTDOKY A Ph.D. STUDENTY

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k podávání výzev do Horizon Europe – MSCA Postdoctoral Fellowships 2024 a GAČR JUNIOR STAR 2024, který se bude konat dne 4. prosince 2023 od 09:00 ve velké zasedací místnosti PřF. Cílem semináře je rozšířit povědomí mladým vědcům (do 8 let po obhajobě Ph.D. k datu 11. září 2024 a posledním ročníkům Ph.D. studia) k podávání projektových žádostí pro úspěšné nastartování jejich kariéry. Zájemce o seminář prosíme o potvrzení své účasti na email: tea.pokorna@upol.cz / lubica.korcanova@upol.cz.

TA ČR - Driving Urban Transitions (DUT) Call 2023: Mezinárodní výzva je otevřená (fakultní uzávěrka 14. listopadu 2023)

TA ČR - Program TREND: Vyhlášení 11. veřejné soutěže, podprogram 2 (fakultní uzávěrka 15. listopadu 2023)

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Dofinancování zahraničních výjezdů

Stejně jako loni je zde možnost dofinancování studentských zahraničních stáží a zaměstnaneckých výjezdů zaměřených na rozvoj spolupráce. Pro více informací se obraťte na Mgr. Walerii Slowikovou, e-mail: waleria.slowikova@upol.cz.

Fulbright Specialist

Fulbright Specialist umožňuje 2-6 týdenní pobyt amerického odborníka. V rámci programu může hostující Specialista přednášet, účastnit se workshopů, specializovaných akademických programů a konferencí nebo je organizovat a vést, pomoci s rozvojem a zdokonalováním osnov a materiálů k výuce nebo přispět k zaškolování vysokoškolských vyučujících, pomoci s osvojováním technologií, rozvíjet soft skills jako je například akademické psaní, etc.

Tato nabídka se vztahuje na tradiční alokaci 5 Specialistů v ČR, s částečným spolufinancováním hostitelské instituce. Veškeré informace včetně on-line přihlášky a instrukcí najdete zde. Případné nejasnosti a otázky je možné konzultovat, pište prosím na fulbright@fulbright.cz. Uzavírka je 15. prosice 2023.

Studentský program na 2024/2025 - uzávěrka 1. února 2024

Visiting Student Researcher je vynikající příležitost pro studenty magisterských a především doktorských programů pro výzkumné projekty ve všech oborech (kromě klinické medicíny) související s diplomovými nebo disertačními pracemi, na doplnění výzkumu,etc. Pobyty jsou v rozsahu 4-9 měsíců na univerzitě dle vlastního výběru.

Veškeré informace včetně on-line přihlášky a instrukcí jsou na webu. S otázkami se prosím obracejte na Andreu Semacovou semancova@fulbright.cz

Program Proshek-Fulbright na 2024/2025 - uzávěrka 1. února 2024

Proshek-Fulbright program je určen pro lékaře a výzkumníky v medicínských a jim příbuzných oborech na University of Minnesota. Na rok 2024/25 je vypsáno jedno 1 místo pro pobyt v délce 6 měsíců.

Veškeré informace včetně on-line přihlášky a instrukcí naleznete zde, případné nejasnosti a otázky je možné konzultovat, pište prosím na fulbright@fulbright.cz

Uzávěrka Fulbright-Schuman programu na 2024/2025 je 1. prosince 2023

Pro výzkumné projekty zaměřené na vztahy EU a USA, problematiku EU nebo jejích institucí, je určen program Fulbright-Schuman. Dále je v jeho rámci nabízeno stipendium akademickým administrátorům.

Program administruje Fulbrightova komise v Belgii, více informací na webu.

Akademický senát

Volby do Etické komise a nominace studenských zástupců

Na říjnovém zasedání AS PřF byly vyhlášeny volby do Etické komise PřF UP, které by měly proběhnout na následujícím zasedání senátu 13. prosince. Senátoři budou volit na šestileté funkční období po jednom zástupci oboru Biologie, Ekologie a životního prostředí a oboru Vědy o Zemi. Dále proběhne volba dvou zástupců studentů, jejichž funkční období je dvouleté. Nominace kandidátů na všechna obsazovaná místa lze doručit kanceláři AS PřF na formuláři, který je přílohou zápisu z posledního zasedání senátu a to do 16. listopadu do 12:00.

Studentské záležitosti

Výplata stipendií do konce roku 2023

Potřebujete-li vyplacená stipendia zaúčtovat do roku 2023, odevzdávejte je nejpozději do 30. listopadu 2023. Stipendia odevzdaná v prosinci budou zaúčtována k 10. lednu, tj. už v roce 2024.

Mimořádná stipendia doktorandům za publikační aktivity

 V roce 2023 bude Přírodovědecká fakulta UP udělovat jednorázová mimořádná stipendia autorům prestižních publikací z řad studentů DSP studujících v řádné době studia (1. až 4. ročník). Mimořádné stipendium za publikační činnost bude přiznáno doktorandům, kteří v roce 2023 vykáží publikaci jako první nebo korespondující autor s afiliací na PřF UP v časopise registrovaném v prvním nebo druhém kvartilu dané oborové kategorie (Q1 nebo Q2 in Subject Category, SC) podle Journal Citation Reports©. Spadá-li časopis do více SC, bude počítána SC s nejvyšším percentilem. Publikace musí mít rok vydání 2023 nebo musí být před odevzdáním žádosti přijata k tisku. Za konkrétní publikaci lze autorovi přiznat stipendium pouze jednou. Jeden autor může žádat o stipendium za více než jednu publikaci.

Žádosti o stipendia prosím předávejte na studijní oddělení (Mgr. Martina Karásková, Marcela Vykydalová) do 15. listopadu 2023. Stipendia budou vyplacena jednorázově v následujícím výplatním termínu. Jeho výše bude závislá na počtu přijatých žádostí a percentilu pořadí časopisu v SC.

 Žádost o stipendium bude obsahovat:  

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa studenta
 • studijní program/obor a ročník studia
 • jméno, příjmení a e-mailovou adresu školitele, případně souhlas a podpis školitele
 • plnou citaci, včetně DOI, publikace, která je předmětem žádosti
 • potvrzení o přijetí k tisku v případě publikací v tisku
 • plný text (Pre-proof) publikace

Kulatý stůl

Kabinet pedagogické přípravy pořádá 9. listopadu 2023 od 16:45 v učebně LP 2006 Kulatý stůl – besedu v rámci pregraduální přípravy budoucích učitelů na přírodovědecké fakultě na téma RIZIKA SPOJENÁ S ONLINE SEZNAMOVÁNÍM DĚTÍ.

Kybergrooming a sexuální zneužívání dětí v online prostředí: Jak to funguje a kde se s tím setkáváme? Existují mýty ohledně sexuálního zneužívání dětí? Kdo jsou tzv. sexuální predátoři a proč představují nebezpečí? Jak probíhá útok na děti a jakými způsoby dochází k manipulaci s dětmi? Ukázky kybergroomingu z mezinárodního a českého kontextu.

Přednášející: prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. - vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace.

Zahraniční zájemci o studium

Na anglických webových stránkách fakulty došlo k úpravě informací pro zájemce o studium. Pokud máte zájemce o doktorské studium v angličtině, který je již domluvený na tématu s katedrou, můžete jej odkázat na tuto webovou stránku, kde jsou uvedeny informace o dalším postupu podávání přihlášky.

Nové příležitosti ve studentských spolcích

Co jsou studentské spolky? Co ti mohou nabídnout? Co můžeš nabídnout ty jim? Odpovědi na nejen tyto otázky můžeš zjistit při prezentacích spolků o jejich činnosti 29. listopadu od 16:00 v učebně LP 3003.

Těšit se můžete: UP Crowd, Klub deskových her-Doupě, Chemický spolek, Fyzikální klubík, EGEA, Astro klub a Vědátor. Drobné občerstvení zdarma.

Různé

Beseda s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem

Ministr životního prostředí Petr Hladík navštíví příští týden v pondělí 13. listopadu 2023 přírodovědeckou fakultu. Beseda s ministrem se uskuteční od 18:30 do 20:00 v aule přírodovědecké fakulty. Registraci lze provést na www.bit.ly/beseda-s-ministrem. Dotazy zasílejte na priroda@upol.cz.

 Účastníci se budou moci zeptat například na další budoucnost obnovitelných zdrojů energie, jakým způsobem lze snížit závislost České republiky na fosilních palivech či jak můžeme chránit biodiverzitu, lesy a ekosystémy v době změn klimatu a narůstajícího tlaku na využití přírodních zdrojů.

Pohár Univerzity Palackého ve Stiga stolním hokeji

Bránit, bruslit, bodovat a bavit se! Přijďte si zahrát stolní hokej na přírodovědeckou fakultu! Ve čtvrtek 9. listopadu v 15:00. Zúčastnit se mohou všichni studenti, zaměstnanci i absolventi Univerzity Palackého.

Týden Akademie věd ČR

Týden Akademie věd ČR je vědecký festival, který navazuje na dřívější týden Vědy a techniky AV ČR. V Pevnosti poznáni připravili několik zajímavých přednášek. Festival je určen jak studentům středních škol, tak široké veřejnosti. Uskuteční se od 6. do 12. listopadu 2023.

Přednášky ve formátu 45 min výstup + 15 min diskuze. Zahájení vždy v 10:00.

 • 6. 11. Je vakuum opravdu nic? Aneb několik důkazů, že tomu tak není
 • 7. 11. Tajemství spánku
 • 8. 11. Konopí – hrozba nebo výzva?
 • 9. 11. Je komár moucha?

Anotace přednášek a další organizační informace naleznete na webu Týdne Akademie věd. Svoji třídu prosím přihlašujte prostřednictvím e-mailu: info@pevnostpoznani.cz.

Setkání akademické obce s rektorem UP a členy studentského stávkového výboru ’89

Setkání akademické obce s rektorem UP a členy studentského stávkového výboru ’89 se uskuteční v pondělí 13. listopadu 2023 od 17:00 v posluchárně Václava Havla na Křížkovského 12. O odkazu sametové revoluce budou v moderované debatě hovořit členové studentského stávkového výboru z roku 1989 Miloš Korhoň, Tomáš Kasal, Jiří Křečan, Ivan Langer a Martin Štainer.

Slavnostní mše za studenty a zaměstnance univerzity

Slavnostní mši v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci bude ve středu 15. listopadu 2023 od 19:00 celebrovat olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík. Během setkání zazní i připomínka Mezinárodního dne studentstva.

Hudební pocta nejstarší moravské univerzitě - slavnostní večer ke 450. výročí univerzity v Olomouci

Jedním z vrcholů oslav 450. výročí univerzity v Olomouci bude slavnostní koncert Moravské filharmonie. Ve sváteční den zazní v sále Reduty v premiéře svita Templum Honoris, kterou zkomponovali s univerzitou spjatí skladatelé Marek Keprt, Vít Zouhar, Jan Vičar a Tomáš Hanzlík. V programu je dále Houslový koncert č. 7 C dur op. 11 Antonína Vranického a poté Symfonie č. 1 f moll op. 10 Dmitrije Šostakoviče. Jako sólistka se představí mezinárodně proslulá houslistka Hana Kotková. 

Studenti a zaměstnanci UP mohou vstupenky zakoupit s 50% slevou, a to prostřednictvím tohoto on-line odkazu. Tato akce je naplánována na pátek 17. listopadu 2023 od 19:00 v Moravské filharmonii Olomouc.

Světová přehlídka kreativity Maker Faire v Olomouci

Dne 11. listopadu 2023 (10:00-17:00) se na výstavišti Flora v pavilonu A v Olomouci koná Maker Faire  festival pro všechny inovátory, vynálezce, bastlíře, kutily i vědce a objevují se na něm projekty, které tvoří lidi doma, ve sdílených dílnách, FabLabech nebo právě na univerzitách i středních školách. Složení je poměrně široké, prezentuje se tam 3D tisk, robotika, elektrotechnika, ale i klasická řemesla. Konat se bude velká robotická soutěž, science show, workshopy 3D tisku a pájení a spousta dalších zajímavých aktivit pro malé i velké.

Vánoční benefiční koncert

Nadace Malý Noe, která pomáhá dětem vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče i dětem zdravotně znevýhodněným, pořádá 1. prosince 2023 v 19:00 ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc  a společností Hroší stavby Morava Vánoční benefiční koncert.

Vystoupí na něm herečka Ivana Jirešová a Lidová muzika Frgál. Koncert se koná v prostorách Klášterního Hradiska v Olomouci. Ceny vstupenek jsou 500, 400 a 300 Kč, zakoupit si je můžete u Jaroslava Strejčka, e-mail: strejcek.jaroslav@seznam.cz. Více na www.malynoe.cz.

Studie o výskytu nevhodných forem chování

Šetření zaměřené na genderově podmíněné násilí, které je rozsahem první svého druhu v českém akademickém prostředí, spustilo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR). Výzkum probíhá na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR a je určen studujícím i zaměstnaným osobám včetně neakademického personálu, a to jak domácím, tak zahraničním. Vyplňovat jej můžete, ať už s genderově podmíněným násilím zkušenost máte, či nikoliv. Otevřen je do 30. listopadu, více informací a odkazy najdete v článku.

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 20. listopadu 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)