Úvod

Vážení zaměstnanci, milí studenti,

naše fakulta slaví úžasných 70 let! Děkan PřF UP Martin Kubala při této příležitosti zve všechny zaměstance, Ph.D. studenty a seniory fakulty na oslavy 70. výročí vzniku Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, které se uskuteční v úterý 21. listopadu 2023 od 14:30 do 18:00 ve foyer hlavní budovy.

Součástí programu bude vystoupení kapely Cimbal Hell Band a neformální raut. Děkan přírodovědecké fakulty při této příležitosti uděluje 21. listopadu 2023 od 11:00 členům akademické obce, zaměstnancům i studentům fakulty děkanské volno. 

Těšíme se, že se s vámi setkáme a společně oslavíme toto významné výročí naší fakulty.

Věda a výzkum

Vyhlášení 15. ročníku studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 15. ročník studentské grantové soutěže na UP.

Cílem soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešiteli studentského projektu mohou být studenti doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademičtí pracovníci UP. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci.

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP do 16. ledna 2024 do 16:00. Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. B3-13/7-SR (úplné znění). Podmínky soutěže a informace o soutěži najdete v tomto dokumentu.

Výzva pro podávání slovinsko-českých projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci se slovinskou agenturou Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) v rámci iniciativy Weave.

V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARIS jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Soutěžní lhůta začíná 14. listopadu  2023. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 19. ledna 2024, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 12. ledna 2024, který stanovila pro slovinské uchazeče agentura ARIS. Čestná prohlášení o způsobilosti byla za UP zaslána.

Fakultní deadline pro podávání návrhů k odeslání datovou schránkou – 17. ledna 2024. Do 15. ledna 2024 je potřebné dodat originál vyplněné zelené košilky a návrh projektu (případně draft nebo Stručnou informaci k projektu) na OPP – Mgr. Ľubica Korcanová (lubica.korcanova@upol.cz)

Víc informací naleznete na stránkách GAČR.

Seminář pro postdoky a PhD studenty

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k podávání výzev do Horizon Europe – MSCA Postdoctoral Fellowships 2024 a GA ČR JUNIOR STAR 2024, který se bude konat dne 4. prosince 2023 od 09:00 ve velké zasedací místnosti v 6. podlaží. Cílem semináře je rozšířit povědomí mladým vědcům (do 8 let po obhajobě Ph.D. k datu 11. září 2024 a posledním ročníkům Ph.D. studia) k podávání projektových žádostí pro úspěšné nastartování jejich kariéry. Zájemce o seminář prosíme o potvrzení své účasti na email: tea.pokorna@upol.cz / lubica.korcanova@upol.cz.

MŠMT - INTER-EUREKA - výzva LUE232

Záměrem výzvy LUE232 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024-2027 (max. 3. roky).

Výzva LUE232 je cílena na programy Cluster a Network projects mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUE232 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu partnerů států sítě Eureka.

Lhůta pro podávání návrhů projektů, v níž je možné podávat návrhy projektů, končí dne 6. prosince 2023 (fakultní deadline je 4. prosince 2023, dodání zelené košilky do 30. listopadu 2023). Bližší informace naleznete na webu Projekty PřF nebo Vám je poskytne Ing. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT - INTER-EUREKA (výzvy GLOBALSTARS JAPAN) - výzva LUEJP23

Záměrem Výzvy LUEJP23 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí vyjma jaderné energie a vývoje léků. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024–2027 (max. 3 roky).

Výzva LUEJP23 je cílena na program Globalstars mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUEJP23 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu s japonským partnerem (případně dalším zahraničním partnerem ze země účastnící se výzvy).

Lhůta pro podávání návrhů projektů končí dne 31. ledna 2024 (fakultní deadline je 29. ledna 2024, dodání zelené košilky do 25. ledna 2024). Bližší informace naleznete na webu Projekty PřF nebo Vám je poskytne Ing. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT - INTER-EUREKA (výzva GLOBALSTARS BRAZIL) - výzva LUEBR23

Záměrem Výzvy LUEBR23 je výběr bilaterálních nebo multilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2024–2027 (max. 3 roky).

Výzva LUEBR23 je cílena na program Globalstars mezinárodní sítě Eureka spolupracující v oblasti výzkumu a vývoje, do nichž konsorcia vkládají společné návrhy projektů. Výzvou LUEBR23 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu s brazilským partnerem (případně dalším zahraničním partnerem ze země účastnící se výzvy).

Lhůta pro podávání návrhů projektů končí dne 2. dubna 2024 (fakultní deadline je 26. března 2024, dodání zelené košilky do 21. dubna 2023). Bližší informace naleznete na webu Projekty PřF nebo Vám je poskytne Ing. Tea Pokorná (tea.pokorna@upol.cz).

Cena Wernera  von Siemense

Už jen pár dní zbývá do uzavření přihlášek 26. ročníku Ceny Wernera von Siemense pro studenty, vědce a pedagogy technických a přírodovědných oborů (vč. medicíny, IT apod.).

Využijte jedinečnou příležitost a pochlubte se svou prací! V Ceně Wernera von Siemense je připraveno 8 kategorií s celkovou finanční dotací ve výši 1 000 000 Kč. Zúčastněte se, pochlubte se svojí prací, staňte se součástí příběhu a zařaďte se mezi ty nejlepší. Jak to vypadalo vloni se můžete podívat zde.

Vítěze určí nezávislé odborné poroty, složené ze 60 zástupců vysokých škol, univerzit a dalších vědeckých pracovišť. Podávání přihlášek bude ukončeno 30. listopadu 2023 – více informací naleznete na www.cenasiemens.cz.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Vulcanus in Japan

Program "Vulcanus in Japan" nabízí stáže v průmyslově orientovaných společnostech v Japonsku studentům inženýrských, high-tech či jiných vědeckých oborů. Uchazeč musí být studentem v rozmezí od čtvrtého roku do předposledního roku PhD studia. 

Délka trvání stáže: 8 měsíců, od srpna 2024 do března 2025. Mezní termín pro podání přihlášky je 20. ledna 2024. Podrobnosti a přihlášku najdete zde.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 13. prosince 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Výplata stipendií do konce roku 2023

Potřebujete-li vyplacená stipendia zaúčtovat do roku 2023, odevzdávejte je nejpozději do 30. listopadu 2023. Stipendia odevzdaná v prosinci budou zaúčtována k 10. lednu, tj. už v roce 2024.

Souvislá pedagogická praxe studentů

Kabinet Pedagogické přípravy PŘF UP oznamuje studentům, že souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 11. března 2024 – 27. března 2024.

Na webových stránkách je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti.

Přihlášku je třeba podat nejpozději do 12. ledna 2024. Po tomto termínu nebude možnost se na praxi přihlásit.

Přihlášení studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popřípadě v blízkém regionu (Šternberk, Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel). Studenti si na těchto školách nemusejí zajišťovat praxi sami, v přihlášce uvedou, na které škole v Olomouci či okolí by chtěli praxi konat. Studenti, kteří chtějí konat praxi v jiném regionu, si musí praxi zajistit sami. Současně musí požádat ředitelství školy o povolení konání souvislé pedagogické praxe na formuláři přihlášky.

Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v celouniverzitním termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu: jana.slezakova@upol.cz.

Provoz fakulty

FreshUP

V úterý 21. listopadu 2023 bude FreshUP v hlavní budově PřF (tř. 17 listopadu 12) otevřen jen do 13:00 z důvodu konání oslav 70 let fakulty. 

Menza Šmeralova

V pátek 1. prosince 2023 bude na jeden den uzavřena menza Šmeralova z důvodu opravy podlah.

Různé

Vánoční sbírka pro děti z Klokánku

I letos mohou zaměstnanci i studenti přispět finančním darem pro děti z Klokánku v rámci každoroční vánoční sbírky, která je pořádána pod záštitou děkana Martina Kubaly. Patnáctý ročník této akce probíhá v období od 20. listopadu do 15. prosince 2023. Pro zaslání jakéhokoli finančního příspěvku lze využít transparentní účet 2501674563/2010 nebo QR kód. Děkujeme.

Fórum Zelená železnice

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky srdečně zve na fórum Zelená železnice dne 28. listopadu 2023 od 10:30, které společně pořádají naše univerzita, Hospodářská komora ČR a Správa železnic, státní organizace. Cílem tohoto fóra je prodiskutovat vhodná témata ke spolupráci s akademickou sférou. Zváni jsou nejenom akademičtí pracovníci, ale i studenti. V případě Vašeho zájmu, prosíme o potvrzení účasti do 21. listopadu na adresu: kmaam@upol.cz. Místo konání přednášková aula Pedagogické fakulty UP, Žižkovo náměstí 951/15, Olomouc. Program najdete zde.

Odborná diskuze Replikační krize ve vědě - její příčiny a důsledky

FTK UP pořádá 12. prosince 2024 od 14:00 odbornou diskuzi na téma Replikační krize ve vědě: její příčiny a důsledky. Akce je určena převážně pro doktorandy všech fakult či studenty, kteří uvažují o postgraduálním studiu na UP. Vítáni jsou ale i všichni akademičtí pracovníci. Vystoupí děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala, psycholog Marek Vranka z Univerzity Karlovy, matematik Tomáš Fürst, statistik Ondřej Vencálek a Jan Širůček. Podrobnosti zde.

Pracovní podmínky zaměstnanců českých veřejných, státních a soukromých VŠ

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity ve spolupráci s partnerskou vysokou školu v Rakousku realizuje obecně prospěšný výzkumný projekt zaměřený na zmapování a porovnání pracovních podmínek zaměstnanců vysokých škol v ČR a Rakousku a jejich vlivu na psychologické faktory jako je pracovní motivace a zranitelnost vůči syndromu vyhoření. 

Výzkumu se mohou zúčastnit všichni zaměstnanci českých veřejných, státních a soukromých vysokých škol bez ohledu na pracovní zařazení, výši úvazku či typ pracovní smlouvy. Výzkum se primárně nezaměřuje na doktorandy bez pracovního úvazku. Pokud i vy chcete podpořit aktuální debatu, věnujte svůj čas vyplnění dotazníku.

Vánoční benefiční koncert

Nadace Malý Noe, která pomáhá dětem vyrůstajícím bez náležité rodičovské péče i dětem zdravotně znevýhodněným, pořádá 1. prosince 2023 v 19:00 ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Olomouc  a společností Hroší stavby Morava Vánoční benefiční koncert.

Vystoupí na něm herečka Ivana Jirešová a Lidová muzika Frgál. Koncert se koná v prostorách Klášterního Hradiska v Olomouci. Ceny vstupenek jsou 500, 400 a 300 Kč, zakoupit si je můžete u Jaroslava Strejčka, e-mail: strejcek.jaroslav@seznam.cz. Více na www.malynoe.cz.

Český pohár ve stolním STIGA hokeji

Po Univerzitním poháru přivítá Olomouc po 30 dlouhých letech Český pohár ve stolním STIGA hokeji. Bude se konat v sobotu 16. prosince 2023 od 8:15 v Pevnosti poznání. Všichni zájemci o hru jste zváni! Se stolním Stigou hokejem se můžete seznámit i na Dni otevřených dveří 1. prosince od 8:00 do 14:00.

V případě, že vám ve sportovních programech UP chybí lední hokej a rádi byste si ho zahráli, obraťte se na místní FB skupinu nebo přímo do zprávy Dr. Janu Tomáštíkovi, který v místní hokejové scéně působí.

Nové vnitřní normy

Dnem 14. listopadu 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-23/08-N01 – Pověření – rozsah pravomocí prorektorů, kvestora a kancléře UP při zastupování rektora UP a jejich jednání za UP – novela č. 1

Dnem 15. listopadu 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-20/13-N02 – Postupy a metody zajišťování kvality na UP – novela č. 2     

Dnem 16. listopadu 2023 nabývá účinnosti níže uvedený vnitřní předpis UP:

A-1/2017-N10 – Statut Univerzity Palackého v Olomouci – novela č. 10

Další vydání Zpravodaje vyjde v pondělí 4. prosince 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)