Věda a výzkum

Juniorský grant UP v Olomouci

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 4. ročník soutěže o udělení Juniorského grantu UP v Olomouci. 

Cílem soutěže je podpořit excelentní výzkum mladých akademických a vědeckých pracovníků do 37 let při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří a rozvinutí nezávislého vědeckého programu s cílem podpořit přípravu významného mezinárodního projektu (např. v rámci programu HORIZON EUROPE). Uzávěrka přihlášek je 20. června 2023 do 12:00. Vyhlášení a dokumentace je ke stažení zde.

MŠMT - Iniciativa společného programování "Kulturní dědictví a globální změny" (JPI CH) - výzva s názvem Climate & Cultural Heritage (CCH) 2023 Collaborative Research Action (CRA) - 2023.

Cílem této výzvy je podpořit transdisciplinární a konvergentní přístupy k výzkumu kulturního dědictví a změny klimatu, podpořit spolupráci mezi výzkumnou komunitou v několika regionech a přispět k rozvoji znalostí a změně politiky na globální úrovni. Žadatelé jsou vyzýváni, aby předložili výzkumné návrhy, které se týkají alespoň jednoho ze tří témat výzvy:

  • Dopad změny klimatu na kulturní dědictví.
  • Kulturní dědictví jako zdroj pro zmírnění dopadů změny klimatu a přizpůsobení se této změně.
  • Udržitelná řešení pro kulturní dědictví.

Kompletní znění této výzvy, včetně seznamu zúčastněných zemí, financujících organizací, časového harmonogramu, vymezení klíčových cílů, podporovaných oblastí a očekávaných dopadů naleznete zde

Fakultní deadline je 4. září 2023 – bližší informace naleznete na webu Projektů PřF.

MŠMT – Mobility 8J24DE Česko-Německo

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace na mobility Česko-Německo ve výzvě 8J24DE končí dne 12. června 2023, fakultní deadline je 6. června 2023 (zelená košilka + stručné informace k projektu nebo samotný návrh projektu).

Bližší informace (znění výzvy a formulář žádosti o podporu) naleznete na webu Projektů PřF. V případě dotazů kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT – Mobility 8J24AT Česko-Rakousko

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace na mobility Česko-Rakousko ve výzvě 8J24AT končí dne 16. května 2023, fakultní deadline je 11. května 2023 (zelená košilka + stručné informace k projektu nebo samotný návrh projektu).

Bližší informace (znění výzvy a formulář žádosti o podporu) naleznete na webu Projektů PřF. V případě dotazů kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT – mobility 8J24FR Česko-Francie

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace na mobility Česko-Francie ve výzvě 8J24FR končí dne 31. května 2023, fakultní deadline je 24. května 2023 (zelená košilka + stručné informace k projektu nebo samotný návrh projektu).

Bližší informace (znění výzvy a formulář žádosti o podporu) naleznete na webu Projektů PřF. V případě dotazů kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

MŠMT - Výzva k předkládání návrhů projektů ve formátu V4 + Korejská republika

Výzva je zaměřena na spolupráci v oblasti Clean Energy a Bio and Material fields. Konsorcium může být složeno min. ze 3 partnerů: Korea + 2 V4 (z různých zemí), Korea + 3 V4, Korea + 4 V4. Model konsorcia 1+1 není možný. Znění výzvy a další informace k ní naleznete na webu MŠMT nebo na webu Projektů PřF. Dealine pro podávání projektových žádostí na MŠMT je 12. května 2023, fakultní deadline je 8. května.2023 (zelená košilka + stručné informace k projektu nebo samotný návrh projektu). V případě dotazů kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

TA ČR - M-ERA.NET 3 Call 2023: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací

Témata výzvy (v originálním znění):

1. Sustainable advanced materials for energy
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
3. High performance composites
4. Functional materials
5. Advanced materials and technologies for health applications (TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny)
6. Next generation materials for advanced electronics

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU).

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 9. května 2023.

TA ČR - Vyhlášení 10. veřejné soutěže, podprogram 1 - "Technologičtí lídři"

Technologická agentura ČR vyhlásila 10. veřejnou soutěž programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 “Technologičtí lídři” (PP1).

Bližší informace naleznete na webu Projekty OPP, v případě zájmu o tuto výzvu kontaktujte Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz). Fakultní uzávěrka 17. května 2023.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stáž - Evropská jižní observatoř

MŠMT vyhlásilo dnes výzvu k podávání přihlášek na stáž u mezinárodní astronomické organizace ESO (Evropská jižní observatoř). Místem výkonu stáže je Německo nebo Chile, délka stáže je 6-12 měsíců, stipendium, které stážisté získávají, činí 2.500 – 3.000 EUR měsíčně (podle vzdělání a zařazení stážisty). Hlásit se mohou studenti, vědci a inženýři, kteří působí v některém z těchto oborů: astronomie, astrofyzika, softwarové Inženýrství, elektrotechnika, mechanika, controlling, optika, provozní inženýrství, projektový management. Přihlášky se přijímají do 5. května 2023. Bližší informace jsou k dispozici i zde.

Příprava a ohlašování mobilit

Žádáme všechny studenty vyjíždějící na studijní pobyty a odborné stáže do zahraničí, aby o svém záměru vyjet a o začátku a konci cesty informovali zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP.

Žádáme také všechny vyučující, kteří hodlají vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+, aby se obraceli nejdříve zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP. O zahraničních studentech přijíždějících na odborné stáže a zahraničních odbornících přijíždějících v rámci Erasmus+ musí předem informovat katedra, na kterou mají přijet.

Kontakt: Dana Gronychová (dana.gronychova@upol.cz).

Akademický senát

Akademický senát

Akademičtí pracovníci a studenti přírodovědecké fakulty zvolili členy fakultního senátu na další tříleté období. Svůj hlas některému z kandidátů odevzdaly dvě třetiny akademiků. Možnost zvolit své zástupce do senátu využilo také zhruba devět procent studentů. V samosprávném zastupitelském orgánu fakulty v období od letošního 16. září do 16. září 2026 usedne 14 zvolených akademiků a sedm studentů. 

Akademičtí pracovníci zvolení podle oborů:

Matematika a informatika
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

Fyzika
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.

Chemie
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.

Biologie a ekologie
doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D., MBA
doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Vědy o Zemi
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Zvoleni podle počtu hlasů
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Jan Brus, Ph.D.

Studenti zvolení podle oborů:

Matematika a informatika
Bc. Daniel Čampiš

Fyzika
Bc. Alžběta Andrýsková

Chemie
Bc. Jan Stehlík

Biologie a ekologie
Mgr. Ludmila Včelařová

Vědy o Zemi
Mgr. René Jirmus

Zvoleni podle počtu hlasů
Bc. Daniel Staník
Bc. Gabriela Pačková

Volby do AS UP

Univerzitu Palackého pak čekají volby do nového akademického senátu na začátku května. Klíčový řídicí orgán univerzity, který schvaluje její rozpočet, reviduje univerzitní předpisy či dohlíží na dění na kolejích a v menzách, bude na UP úřadovat od září po následující necelé tři roky. Zde informační web o volbách, kde najdete harmonogram voleb, složení volebních komisí či kandidátní listiny.

Zasedání AS PřF UP

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 17. května 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana

Přes devadesát soutěžících je přihlášeno do studentské vědecké soutěže O Cenu děkana, která se koná ve čtvrtek 4. května 2023. Své badatelské výsledky představí všichni řádně zapsaní studenti přírodovědecké fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie, Ekologie a životní prostředí, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Otevřená je také posterová sekce.

V soutěži bude oceněno v každé kategorii každé sekce vždy 1. až 3. místo a navíc vítěz sekce. Kromě toho bude vyhlášen i celkový vítěz soutěže, který získá mimořádné stipendium 15.000 Kč

Uzavírání ročníků před SZZ

Upozorňujeme studenty 3. ročníků bakalářského a 2. ročníků navazujícího magisterského studia na povinnost uzavření ročníku před SZZ. Ročník je nutné uzavřít nejpozději tři týdny před termínem SZZ/obhajoby. Uzavření ročníku je možné provést e-mailem. Po splnění studijních povinností student kontaktuje svou studijní referentku.

Promoce bakalářského a navazujícího magisterského studia

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 26. - 30. června 2023. Absolventi, kteří na promoce nepůjdou, si mohou diplom vyzvednout na studijním oddělení.

Promoce doktorského studia

Promoce doktorského studia se budou konat 12. června 2023 na PdF UP. Bližší informace budou studentům, kterých se promoce týkají, zaslány během května e-mailem.

Uzavření studijního oddělení

Studijní oddělení bude uzavřeno 10. května 2023 z důvodu konání Sportovního dne UP a 18. května 2023 z provozních důvodů.

Kabinet pedagogické přípravy PŘF UP – informace k uzávěrce přihlášek na 2. souvislou pedagogickou praxi

Souvislá pedagogická praxe studentů 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 9. října 2023 - 3. listopadu 2023.

Na webových stránkách je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději 4. září 2023. Po tomto termínu již nebude možné se na praxi přihlásit.

Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) termínu.

Před nástupem na 2. souvislou pedagogickou praxi je student povinen zprostředkovat uzavření Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta (2 vyhotovení) mezi praktikující školou, Univerzitou Palackého v Olomouci a praktikujícím studentem. Smlouva se týká studentů, kteří jsou maior na přírodovědecké fakultě. Informace a termíny uzavírání smluv budou k dispozici na webu, a to nejpozději týden před nástupem studenta na řádný termín praxe.

Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu: jana.slezakova@upol.cz.

Soutěž Podnikavá hlava 2023

Blíží se uzávěrka přihlášek do soutěže, která může nastartovat tvůj nápad a přetvořit jej ve funkční startup. Hledáme inovativní nápady, kreativní řešení a podnikavce, kteří se chtějí rozvíjet! Registruj se a zabojuj o výhry v celkové hodnotě přes 450 000,- Kč! Jako student nebo zaměstnanec UP máš hlavní podmínku již splněnou a můžeš se pustit do tvorby podnikatelského plánu, který s Vědeckotechnickým parkem UP můžeš konzultovat do 7. května 2023. Detailní info a podmínky na webu soutěže. Nezapomeň, stačí jen nápad, přihlas se do 10. května 2023!

Studentské spolky

Studentské spolky hledají nové posily a přátele! Víte, jak studentské spolky fungují? Co mohou nabídnout? Odpovědi na tyto a další otázky můžete zjistit při prezentacích spolků o jejich činnosti. Těšit se můžete na studentské spolky: Udržitelný Palacký, UP Crowd, Klub deskových her, Chemický spolek, Fyzikální klubík, AIESEC, EGEA a Astro klub. Kdy? V úterý 9. května 15:30 - 17:00 v aule přírodovědecké fakulty.

Různé

Snížení cen v menzách UP

O přibližně šestnáct korun se od května sníží ceny teplých jídel v menzách Univerzity Palackého. Zlevnění pro studenty, zaměstnance i externí strávníky umožní ponížení provozních nákladů, které bude Správa kolejí a menz UP (SKM) dotovat. V nabídce zůstane nadále zachováno také jedno výrazně levnější studentské jídlo denně.

Kráska z Kladiny

Filmový dokument o nejstarším pivu ve střední Evropě, na jehož objevu se podíleli i odborníci z přírodovědecké a filozofické fakulty, se bude promítat v Olomouci. Kráska z Kladiny, jak se dnes říká tři tisíce let staré bronzové nádobě z kolekce Východočeského muzea v Pardubicích, obsahovala pozůstatky prosa a směs hořkých bylin. Vědro zřejmě ukrývalo nejstarší doložené pivo ve střední Evropě. Nádobu vykopali archeologové u Kladiny na Pardubicku poté, co ji objevil náhodný nálezce. Nakonec se jednalo o světový unikát!

Olomouc je po Pardubicích druhým místem, kde se snímek Kráska z Kladiny bude promítat. Udělejte si čas a přijďte se podívat ve středu 10. května 2023 od 14:00 do auly přírodovědecké fakulty

Běh pro Paměť národa

Univerzita Palackého se i letos podílí na 8. ročníku Běhu pro Paměť národa, a to nejen na samotném organizačním zajištění, ale na místě nabídne veřejnosti také oddechovou zónu, univerzitní merch, sportovní program či soutěžní stanoviště se základy první pomoci, které zajistí Spolek mediků LF UP. Neváhejte se v sobotu 20. května od 8:30 do Smetanových sadů přijít podívat či si rovnou zaběhat.

Materiální sbírka pro Ukrajinu

Právnická fakulta ve spolupráci se svým studentem Vasylem Kapustejem vyhlásila materiální sbírku humanitární pomoci pro Ukrajinu. Dárci mohou věci nosit až do 12. května v pracovní dny od 8:00 do 18:00 na vrátnici budovy A právnické fakulty (tř. 17. listopadu 6). Měsíc trvající materiální sbírku tentokrát doplní online dražba zajímavých předmětů s vazbou na Ukrajinu. Podrobnosti a seznam věcí, které můžete věnovat v tomto článku.

Přednáška Nanotechnologie: Dlouhá cesta od počátku sem

Čím se zabývá nanotechnologie? Jaká je cena a hodnota vědy? Jak daleko jsme se dostali a jaká je korupce ve vědě? Nejen na tyto otázky odpoví na přednášce nazvané Nanotechnologie: Dlouhá cesta od počátku sem prof. David Tománek z Michigan State Univerzity. Prezentace se uskuteční na přírodovědecké fakultě v učebně 3.003 od 16:00.

Nové vnitřní normy

Dnem 19. dubna 2023 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-20/18-N01 – Statut Čestného uznání rektora UP autorům odborných knih – novela č. 1  

Dnem 21. dubna 2023 nabývá účinnosti vnitřní norma PřF UP:

PřF-B-23/01 – Stipendium na podporu studia v ČR na UP v Olomouci na období duben-prosinec 2023 v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Dnem 27. dubna 2023 nabývá účinnosti novela č.10 k Rozhodnutí děkana PřF UP č. A-14/8/RD:

A-14/8-N10 – Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v Olomouci

 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 15. května 2023.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)