Věda a výzkum

Vkládání výsledků do OBD - výsledky pro tvorbu rozpočtu na rok 2024

Dovolujeme si upozornit, že termín pro vkládání výsledků za rok 2023 do databáze OBD je stanoven na 15. února do 24:00. Později vložené výsledky nebude možné zohlednit při tvorbě dělení DKRVO na PřF pro rok 2024. Prosíme o vkládání výsledků průběžně tak, aby mohly být postupně kontrolovány a případně vráceny k dopracování. Prosíme rovněž o pečlivost a úplnost navádění jednotlivých výsledků (např. příjmení českých spoluautorů se mají uvádět s diakritikou spolu s křestním jménem, uvádět odkaz na plný text článku a nikoli pouze abstrakt, apod.), jelikož záznamy převedené následně do RIV jsou vizitkou naší fakulty.

Děkujeme předem za vaši spolupráci.

GA ČR

Dílčí a závěrečné zprávy v roce 2024

V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů GRIS jsou zpřístupněny formuláře dílčích (finančních), průběžných (odborných) a závěrečných (odborných) zpráv.

Odevzdání dílčích zpráv: 16. ledna 2024, fakultní deadline 10. ledna 2024
Odevzdání závěrečných zpráv: 31. ledna 2024, fakultní deadline 25. ledna 2024

Odevzdání dílčích finančních, průběžných odborných zpráv a závěrečných zpráv pro projekty EXPRO a JUNIOR STAR: 31. ledna 2024; fakultní deadline 25. ledna 2024

U projektů s prodlouženou dobou řešení do 30. června 2024 kvůli COVID-19 bude podána závěrečná zpráva nejpozději do dne stanoveného GA ČR a uveřejněného ve 4. čtvrtletí 2024. Za rok 2023 bude odevzdána dílčí zpráva, a to nejpozději do 16. ledna 2024.

Pro splnění termínů stanovených poskytovatelem, prosím, o dodržení stanovených termínů. Před podáním zpráv je potřeba dodat na OPP (Mgr. Ľubica Korcanová) Formulář o podpis Monitorovací zprávy k projektu podepsaný řešitelem projektu a vedoucím pracoviště a dílčí/závěrečnou zprávu ve formátu s názvem, který byl vygenerován z aplikace GRIS. V případě dotazů je k dispozici FAQ a helpdesk (227 088 841; info@gacr.cz).

Souboru obsahujícímu dílčí nebo závěrečnou zprávu je třeba zachovat název, který byl vygenerován při konverzi do formátu PDF a také zkontrolovat unikátní klíč pro spárování v GRIS.

Víc informací naleznete na stránkách GA ČR:

Grantová agentura České republiky (gacr.cz)
Důležité termíny a lhůty
Dílčí, průběžné a závěrečné zprávy za rok 2023

V případě dotazů kontaktujte OPP, Mgr. Ľubica Korcanová, tel. 4051, lubica.korcanova@upol.cz

AZV

Dílčí a závěrečné zprávy

Termín odevzdání Dílčí zprávy je do 22. ledna 2024 do (12:00), fakultní deadline 16. ledna 2024.
Termín odevzdání Závěrečné zprávy je do 31. ledna 2024 (12:00), fakultní dealine 25. ledna 2024.

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2023 – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)
Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv (VES 2018, VES 2019, VES 2020 a VES COVID) za rok 2023

Před podáním zpráv je potřeba dodat na OPP (Mgr. Ľubica Korcanová) Formulář o podpis Monitorovací zprávy k projektu podepsaný řešitelem projektu a vedoucím pracoviště a dílčí/závěrečnou zprávu.

Juniorské granty

Podání průběžné zprávy k 3. ročníku Juniorských grantů UPOL 2023-2025 (dle vnitřní normy R-B-22/10-ÚZ02, článku 7):

- rozsah max. 5 stran včetně obrázků
- informace o řešení projektu
- dosažené výsledky/výstupy projektu
- přehled vynaložených finančních prostředků
- plán na následující rok (včetně plánu čerpání rozpočtu)

Použijte prosím přiložený formulář. Prosím o kontrolu dočerpání financí za uplynulý rok. 

Termín podání zprávy: 15. ledna 2024 na OPP.

Nejpozději do jednoho měsíce od obdržení průběžné zprávy proběhne Hodnotící komise, na jejím základě bude projekt doporučen k financování na další kalendářní rok. 

IGA

Termín podávání návrhů projektů s počátkem řešení březen 2024 – 16. ledna 2024 (16:00).
Termín pro odevzdání zprávy jednoleté projekty – 15. března 2024, fakultní deadline 11. března 2024.

Závěrečné zprávy budou posuzovány veřejnou oponenturou, která na PřF proběhne do 22. března 2024

VÝZVA NA PODÁVÁNÍ LUCEMBURSKO-ČESKÝCH PROJEKTŮ

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou Luxembourg National Research Fund (FNR) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje lucemburská agentura FNR jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Přihláška

Soutěžní lhůta začíná 3. ledna 2024. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 24. dubna 2024, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 17. dubna 2024, který stanovila pro lucemburské uchazeče agentura FNR.

Upozorňujeme, že v aplikaci pro podání návrhu projektu GRIS je potřeba projekt založit ve výzvě Lead Agency – Partner Organization – 2025 – FNR (Luxembourg).

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti k soutěži pro rok 2024 budou za UP OL zajištěny.
Projektové návrhy musí být kompletně v angličtině, pokud není uvedeno jinak.

Fakultní deadline pro podávání návrhů k odeslání datovou schránkou  – 19. dubna 2024.
Pro administraci projektu je  potřebné dodat originál vyplněné zelené košilky a návrh projektu (případně draft nebo Stručnou informaci k projektu) na OPP – Mgr. Ľubica Korcanová (lubica.korcanova@upol.cz).

Upozorňuji na změnu při tvorbě sociálního fondu, který se od 1. ledna 2024 tvoří ve výši 1%. Prosím tedy počítat při plánování osobních nákladů v návrhu projektu s touto sazbou.

Podrobné informace k této výzvě naleznete na stránkách GA ČR.

TA ČR - Důležité termíny v roce 2024

Průběžné zprávy za rok 2023 je nutno odevzdat: do 30. ledna 2024

Závěrečné zprávy: nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu (budou odesílány průběžně).

Zprávy o implementaci výsledků do 31. července 2024. Týká se všech programů (vyjma programu Beta).
Zprávy se zpracovávají v systému ISTA. Návod k vyplnění TAČR je dostupný v ISTA po přihlášení.

Potvrzení podání budou odesílány prostřednictvím datové schránky UP OL. Abychom stihli vše řádně a včas odeslat, prosím o dodání podkladů na e-mail: silvie.savrnakova@upol.cz nejpozději do: 24. ledna 2024  – týká se průběžných zpráv. Hlavní řešitele prosím o dodání podepsané žluté košilky (zprávy) k souhlasu vedení fakulty. 

TA ČR - Kontrola účetní evidence dle metodického pokynu „Uznávání/neuznávání nezaúčtovaných nákladů“

Podklady najdete na stránce poskytovatele.

TA ČR - Program SIGMA: Informace k zaměření připravované 7. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Podklady najdete na stránce poskytovatele.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Nabídka stáží v Taiwanu

National Applied Research Laboratories nabízí stáže v National Applied Research Laboratories pro studenty magisterských a postgraduálních oborů na Taiwanu. Podrobnosti na webových stránkách a zde.

SPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers - Japan

AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na stipendia v rámci programu JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers, které Akademie věd České republiky jakožto národní nominační instituce každoročně vyhlašuje ve spolupráci s Japan Society for the Promotion of Science (JSPS).

Lze žádat o pobyt na japonských pracovištích v délce 12–24 měsíců s nástupem nejpozději 30. listopadu 2024. Termín uzávěrky pro podání žádostí je 14. duben 2024. Veškerá dokumentace je k dispozici ke stažení na internetových stránkách AV ČR v aktualitách rubriky Mezinárodní vztahy, zahrnuje souhrnné pokyny pro žadatele, formulář žádosti a pokyny k jeho vyplnění.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 7. února 2024 ve 13:30 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Zápis předmětů na LS 2023/2024

Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2023/2024 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 23. ledna do 19. února 2024. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

SZZ a obhajoby BP/DP

Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2024 k SZZ nebo obhajobě BP/DP, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Podcastový seriál

Jak na Přírodu

Fakultní podcast Jak na Přírodu je určen pro středoškolské studenty a pro všechny, kteří májí zájem o studium na přírodovědecké fakultě.

Dnes vám představíme Filipa Kopu, který na přírodovědecké fakultě studuje obor Chemie – analytik specialista. „Odjakživa mě lákala práce v laboratoři, a to je ten důvod, proč jsem se ke studiu přihlásil. Mám také rád, jak chemie zasahuje do každodenního běžného života.“ Promítá se i do jeho koníčku – podmořské akvaristiky. Sympatický student z Prostějova také vyzdvihuje až rodinné vztahy s domovskou katedrou analytické chemie. „Známe se se všemi studenty i pedagogy. Pokud máme nějaký problém, můžeme se na ně s důvěrou obrátit.“

Podcast si můžete poslechnout na Spotify.

Různé

Pevnost poznání - vědecké kroužky

Máte doma zvídavé a neposedné děti, které rády luští, bádají, objevují a dělají nejrůznější pokusy? Pokud ano, přihlaste je do odpoledních vědeckých kroužků. Registrace bude spuštěna 10. ledna 2024 v 9:00! Seznam kroužků najdete zde.

Ptačí zima

Nejen celý leden můžete nahlížet do fascinující ptačí říše! Společně se zkušených zoologem Evženem Tošenovským můžete sčítat na krmítku, poznávat je podle specifických znaků či si o nich povídat. Termíny jsou 19. ledna, 2. února a 1. března 2024 od 11:00 do 12:00 a od 15:00 do 16:00. Zveme vás také na výstavu Ptačí zima, která byla oficiálně zahájena 6. ledna v přízemí Pevnosti poznání.

Daruj krev s rektorem

V rámci Akademického týdne (od 19. do 23. února 2024) proběhne další ročník výzvy Daruj krev s rektorem aneb Modrá je dobrá. Ta si klade za cíl již desátým rokem podporovat a propagovat bezplatné dárcovství krve. Během týden trvající akce vyzýváme všechny studentky, studenty, zaměstnankyně a zaměstnance univerzity, aby se registrovali do našeho systému a přišli darovat to nejcennější – svou krev. Vítáni jsou ponejvíce prvodárkyně a prvodárci! Všichni UP dárci se navíc v tomto týdnu mohou těšit na lmalý dárkový balíček od své alma mater. Více informací na www.daruj.upol.cz.

Ples Přírodovědecké fakulty UP

Nenechte si ujít ples Přírodovědecké fakulty UP a užijte si výjimečné okamžiky se svými nejbližšími, přáteli, kolegy či spolužáky. Ples se uskuteční v pátek 22. března 2024 v prostorách přírodovědecké fakulty. Slavnostní zahájení plesu je naplánováno na 20:00 (budova bude zpřístupněna od 19:00).

Nové vnitřní normy

Dnem 21. prosince 2023 nabyla účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-20/13-N03 – Postupy a metody zajišťování kvality na UP – novela č. 3 

Dnem 9. ledna 2024 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-24/01 – Sociální stipendia na UP na období leden – červen 2024 

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 22. ledna 2024.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)