Věda a výzkum

GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou Luxembourg National Research Fund (FNR) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje lucemburská agentura FNR jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 24. dubna 2024, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 17. dubna 2024, který stanovila pro lucemburské uchazeče agentura FNR.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti k soutěži pro rok 2024 budou za UP OL zajištěny.

Projektové návrhy musí být kompletně v angličtině, pokud není uvedeno jinak.

Fakultní deadline pro podávání návrhů k odeslání datovou schránkou – 19. dubna 2024.
Pro administraci projektu je potřebné dodat originál vyplněné zelené košilky a návrh projektu (případně draft nebo Stručnou informaci k projektu) na OPP – Mgr. Ľubica Korcanová, e-mail: lubica.korcanova@upol.cz.

Trilaterální projekty je možné podávat s těmito agenturami: FWF – Rakousko, DFG – Německo, NCN – Polsko, ARIS – Slovinsko a SNSF – Švýcarsko.

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, anebo 36 měsíců.

Návrhy projektů podané do této výzvy se budou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025.

Podrobné informace k výzvě naleznete na stránkách GA ČR.

Doplňující výzva do panelů GA ČR

Po vyhodnocení výzvy k nominacím odborníků do hodnoticích panelů z října minulého roku, GA ČR vyhlašuje doplňující výzvu zejména do následujících panelů:

  • P104 – Stavební materiály, architektura a stavitelství
  • P107 – Kovové materiály – příprava a vlastnosti – obzvláště hledáme odborníky z oblastí mimo Prahu a Brno
  • P409 – Vědy o umění – odborník/nice na dějiny divadla a teatrologii
  • P504 – Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
  • P505 – Ekologie živočichů a rostlin
  • P506 – Botanika a zoologie

Nominace, které budou brány v úvahu pro funkční období od 1. dubna 2024, zasílejte nejpozději do 31. ledna 2024. K tomuto účelu slouží Nominační formulář.

Nominace obdržené po tomto datu budou brány v úvahu pro funkční období od roku 2025.

Více informací k doplňující výzvě najdete na stránkách GA ČR.

MŠMT - EIG CONCERT Japan

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu Evropská zájmová skupina pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) s dobou řešení 2024-2027.

Dotace je určena na formování mezinárodních multilaterálních výzkumných týmů (min. 3 účastníci; v konkrétním projektu je vždy jeden český subjekt, jeden partner z Japonska a min. jeden partner z další země) řešících témata v oblasti výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím výměny a tvorby nových výzkumných poznatků, posílením mezinárodní komunikace a spolupráce a rozvíjením vysoce kvalitních výzkumných sítí a partnerství, a to v souladu se společnými pravidly programu EIG CONCERT Japan.

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 18. února 2024.

DZS – výzva akce 2: Partnerství pro spolupráci

Cílem kooperativního partnerství je zvýšení kvality činností zapojených organizací a navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci. U tohoto typu projektu se očekává vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů. Výzva je otevřena do 5. března 2024 do 12:00. Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí. Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky tří jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 120 000 EUR, 250 000 EUR nebo 400 000 EUR. Aby byly projekty úspěšné, musí splnit daná kritéria a zacílit na jednu nebo více stanovených obecných a specifických prioritních oblastí uvedených v programové příručce. Další informace jsou dostupné na webu DZS v sekci Partnerství pro spolupráci. 

Interreg SK-CZ indikativní harmonogram výzev 2024

Na rok 2024 je předpokládáno otevření výzev z oblasti Životního prostředí, Kultury a cestovního ruchu, Institucionální spolupráce či Vzdělávání. Oproti roku 2023 však dochází ke snížení plánovaných alokací.

Otevření prvních výzev je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2024. Ve všech výzvách jsou veřejné vysoké školy a výzkumné instituce způsobilými žadateli.

Harmonogram výziev SK - CZ na rok 2024 - Interreg Slovensko - Česko

Interreg Rakousko - Česko

Vyhlášena nová výzva k prioritním oblastem:

1. Výzkum a inovace
2. Klima a životní prostředí
3. Vzdělávání, kultura a cestovní ruch
4. Přeshraniční správa

Projektové žádosti je možné podávat do 22. března 2024 (14:00). Detailní popis prioritních os naleznete zde

Zásadní je pak realizace a dopad projektových aktivit na programové území, tzn. přinášet prospěch obyvatelům daných území na obou stranách hranice (viz mapa). Výše dotace může činit max 80 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Projektová žádost je podávána elektronicky prostřednictvím aplikace JEMS. Další informace jsou dostupné na webu programu.

Ceny rektora

Rektor Martin Procházka na tradičním slavnostním ceremoniálu v rámci Akademického týdne UP ve středu 21. února od 10:00 v aule pedagogické fakulty ocení autory a autorky odborných publikací z řad akademické obce a úspěšné studenty a studentky za nejlepší bakalářské, diplomové a vědecké práce a sportovní výkony v roce 2023 a také studující doktorských studijních programů.

Mezinárodní a mimouniverzitní záležitosti

Dofinancování zahraničních pobytů

Stejně jako loni lze požádat o dofinancování studentských zahraničních stáží, pokud primární zdroj nepokryje všechny nutné náklady. Je možné dofinancovat i zahraniční cesty zaměstnanců zaměřené na rozvoj spolupráce, či krátkodobé pobyty zahraničních odborníků na PřF. V těchto případech je nutná finanční spoluúčast katedry.

Pokud máte v plánu cestu nebo návštěvu, která odpovídá výše uvedeným kritériím, můžete předběžně požádat o finanční podporu zasláním vyplněného formuláře (k dispozici v češtině i angličtině). Podepsaný formulář zašlete buď vnitřní poštou k rukám Walerie Słowikové (Studijní oddělení) nebo skenem na e-mail: waleria.slowikova@upol.cz.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 7. února 2024 ve 13:30 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Seminář držitelů Fischerova stipendia

Proděkan pro mezinárodní záležitosti prof. Dušek srdečně zve na přednášky držitelů Fischerova stipendia, které naše fakulta uděluje zahraničním doktorandům. Akce se bude konat v úterý 6. února v 9:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu. Účast stipendistů a jejich školitelů je žádoucí, vítáni jsou však i ostatní zaměstnanci a studenti naší fakulty.

Zápis předmětů na LS 2023/2024

Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2023/2024 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 23. ledna do 19. února 2024. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

SZZ a obhajoby BP/DP

Žádáme studenty, kteří chtějí jít v lednu/únoru 2024 k SZZ nebo obhajobě BP/DP, aby si přišli nejpozději tři týdny před termínem státnic/obhajoby uzavřít ročník na studijní oddělení a zároveň se přihlásili přes STAG na konkrétní termín.

Podcastový seriál

Podcast Jak na Přírodu - Vojtěch Kala

Fakultní podcast Jak na Přírodu je určen pro středoškolské studenty a pro všechny, kteří mají zájem o studium na přírodovědecké fakultě.

Dnes vám představíme Vojtěcha Kalu, který na přírodovědecké fakultě studuje obor Optika a optoelektronika. Za velmi inspirativní považuje prostředí pařížské Sorbonny, kde se na stáži věnoval ne-Gaussovským stavům světla. „Byl to úžasný zážitek z mnoha ohledů, jak z profesního i osobního rozvoje či studijního přístupu.” Student čtvrtého ročníku oboru Optika a optoelektronika chtěl původně studovat medicínu, ale vyhrála fyzika. Během studia ho zaujala kontraintuitivnost kvantové mechaniky, která je pro mnohé těžko pochopitelná. „Díky ní si často studenti připadají jako Alenka v říši divů.“ Vojtěch Kala se rovněž zapojil do studentské grantové soutěže pro doktorandy Igráček a velmi si cení pedagogického přístupu ke studentům na katedře.  

Podcast si můžete poslechnout na Spotify.

Provoz fakulty

Přerušení dodávky elektrické energie - změna termínu 

Z důvodu přepojení rozvaděče nízkého napětí dojde 2. února 2024 v čase od 8:00 do 12:00 k přerušení dodávky elektrické energie v hlavní budově PřF UP (17. listopadu 12). Nebude možné využít záložní zdroj, jelikož na tomto zařízení budou probíhat servisní práce. Po dobu této provozní odstávky bude dotčená budova uzavřena.

V případě technických dotazů spojených s tímto upozorněním se prosím obracejte na e-mail: filip.zlamal@upol.cz.

Různé

Termíny akcí

27. 1.                Den otevřených dveří
22. 3.                Ples PřF
9. 4.                  Okno do praxe
2. 5.                  Studentská vědecká soutěž O cenu děkana
7. 5.                  Sportovní den & Majáles
14. 5.                Krajská SOČ
17. 5.                Olomoucká muzejní noc
24. 5.                Konference mladých přírodovědců
3. 6.                  Dětský den
21. 6.                Přírodovědný jarmark
29. 6. - 5. 7.      Letní škola Badatele
2. 9. - 8. 9.        Dny evropského dědictví
14. 9.                Stříbrná promoce
27. 9.                Noc vědců
30. 9. - 4. 10.    Týden vysokoškolákem na Přírodě
11. 10. - 13. 10. Badatelský víkendový seminář
18. 10.               Zlatá a diamantová promoce
25. 10.               Setkání ředitelů FŠ

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého se blíží. Už v sobotu 27. ledna budou od 9:00 do 14:00 otevřeny fakulty, koleje, menza, knihovna, UPoint i interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Bližší informace najdete na těchto webových stránkách.

Zájemci zde naleznou časový rozpis hlavního i doprovodného programu, jízdní řád autobusu i další užitečné informace a odkazy včetně seznamu studijních programů. Dopravu nejen k fakultám zprostředkuje bezplatná autobusová linka, která vyjíždí v 8:55, 10:40 a 12:25 od zastávky u hlavního vlakového nádraží a přiblíží ke zpřístupněným univerzitním budovám. V případě vhodného počasí půjdou využít také sdílená kola od Nextbike, která budou po zadání kódu UPDOD24 na 30 minut zdarma.

Mezinárodní workshop Advanced in silico Drug Design

Na moderní trendy ve využití počítačových nástrojů a přístupů při návrhu léčiv bude zaměřen sedmý ročník mezinárodního workshopu Advanced in silico Drug Design, který od pondělí 29. ledna do čtvrtka 1. února 2024 pořádá na přírodovědecké fakultě katedra fyzikální chemie s Ústavem molekulární a translační medicíny lékařské fakulty. Přednášet budou odborníci z European Bioinformatics Institute, Universität Wien, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a další partneři. Workshop je bezplatný. Registrovat se můžete zde.

Dočasné uzavření průchodu do Bezručových sadů u FF UP

Z důvodu preventivního zajištění bezpečnosti v zimním období budou průchod a schodiště, které propojují ulici Křížkovského s Bezručovými sady (Jakubský výpad), od 15. ledna dočasně uzavřeny. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Daruj krev s rektorem

V rámci Akademického týdne (od 19. do 23. února 2024) proběhne další ročník výzvy Daruj krev s rektorem aneb Modrá je dobrá. Ta si klade za cíl již desátým rokem podporovat a propagovat bezplatné dárcovství krve. Během týden trvající akce vyzýváme všechny studentky, studenty, zaměstnankyně a zaměstnance univerzity, aby se registrovali do našeho systému a přišli darovat to nejcennější – svou krev. Vítáni jsou ponejvíce prvodárkyně a prvodárci! Všichni UP dárci se navíc v tomto týdnu mohou těšit na lmalý dárkový balíček od své alma mater. Více informací na www.daruj.upol.cz.

Ples Přírodovědecké fakulty UP

Nenechte si ujít ples Přírodovědecké fakulty UP a užijte si výjimečné okamžiky se svými nejbližšími, přáteli, kolegy či spolužáky. Ples se uskuteční v pátek 22. března 2024 v prostorách přírodovědecké fakulty. Slavnostní zahájení plesu je naplánováno na 20:00 (budova bude zpřístupněna od 19:00).

Mše svatá

Zahajovací studentská mše svatá za studenty a zaměstnance UP se uskuteční ve středu 21. února od 19:00 v kostele Panny Marie Sněžné. Mše za přírodovědeckou fakultu se bude konat 20. března 2024.

Dotazník

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s rakouskou vysokou školou Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems připravila dotazník „Pracovní podmínky zaměstnanců vysokých škol a související psychologické aspekty“. Data získaná v rámci této studie umožní porovnat pracovní podmínky zaměstnanců vysokých škol v České republice a Rakousku a zjistit, jaký vliv mají pracovní podmínky a atmosféra na pracovišti na pracovní spokojenost, motivaci a psychologickou zranitelnost. Pokud i vy chcete podpořit aktuální debatu o pracovních podmínkách ve vysokém školství a potřebě jejich optimalizace, věnujte prosím 15–20 minut vašeho času vyplnění anonymního dotazníku pod tímto odkazem. Sběr dat potrvá do konce ledna 2024.

Nové vnitřní normy

Dnem 12. ledna 2024 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-24/02 – Rada pro komercializaci na UP   

Dnem 17. ledna 2024 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-18/16-N01 – Knihovní řád UP – novela č. 1  

 

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)