Věda a výzkum

Vědecká rada

Vědecké rady přírodovědecké fakulty se uskuteční v termínech: 15. května, 9. října a 4. prosince 2024.

TA ČR - Program DOPRAVA 2030: Vyhlášení 2. veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem dopravy druhou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2030. Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže růstu konkurenceschopnosti ČR. Fakultní uzávěrka 17.  dubna 2024. Více na stránce poskytovatele.

TA ČR - Program SIGMA: Vyhlášení 7. veřejné soutěže - dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice

Technologická agentura České republiky vyhlásila sedmou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 2, začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu.

Program SIGMA – DC2 se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků a výzkumnic v oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. Pro tuto veřejnou soutěž byla stanovena čtyři výzkumná témata, přičemž každý návrh projektu musí být v souladu s jedním výzkumným tématem.

Výzkumná témata:

 • Telemedicína;
 • AI a udržitelná mobilita;
 • Výrobní technologie a materiály;
 • Komunitní energetika a její systémy řízení, ukládání energie v malém měřítku.

Fakultní uzávěrka 20. března 2024. Více na stránce poskytovatele. V případě dotazů kontaktujte Silvii Šavrňákovou na e-mailu: silvie.savrnakova@upol.cz.

GA ČR - Mezinárodní projekty

V letošním roce je nově možné podávat společné česko-chorvatské projekty Lead Agency, ve které je GA ČR hodnoticí agenturou, a to do 3. dubna 2024.

Zpoždění vyhlášení této možnosti bylo způsobeno na straně chorvatské agentury Croatia Science Foundation (HRZZ), respektive schvalovacím procesem na straně chorvatského Ministerstva financí.

V případě podání návrhu projektu do česko-chorvatské výzvy platí všechny podmínky a termíny stanovené PřF pro podávání návrhů do výzvy GA ČR. V případě potřeby kontaktujte OPP PřF – Mgr. Ľubica Korcanová, e-mail: lubica.korcanova@upol.cz, tel.: 585 634 051.

GA ČR – Výzvy k podávání návrhů projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty - EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Návrhy projektů je možné podávat do 3. dubna. Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu a listopadu letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2025.

 • Dle pravidel zadávací dokumentace se návrhy vyplňují kompletně v angličtině, pokud není stanoveno jinak. Formuláře návrhů projektů jsou k dispozici výhradně v grantové aplikaci GRIS.
 • Odkazy na genderovou rovnost na UP OL a ocenění HR Award, všechny ostatní dokumenty a materiály pak na stránkách GA ČR.
 • Způsobilost byla za UP OL zaslána.

Důležité termíny na přírodovědecké fakultě:

 • 22. března 2024 dodat originál vyplněné zelené košilky (Žádosti o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace), podepsané předkladatelem a vedoucím katedry/pracoviště a Stručnou informaci k projektu (případně draft návrhu projektu emailem lubica.korcanova@upol.cz) interní poštou nebo osobně na OPP, Mgr. Ľubica Korcanová.
 • 26. března 2024 nejzazší termín pro podání projektového návrhu. Projektové návrhy k odeslání datovou schránkou posílejte průběžně na e-mail: lubica.korcanova@upol.cz.

Podrobné informace naleznete na stránkách GA ČR.

GA ČR – Semináře s předsedou GA ČR v Brně

Semináře jsou určeny pro všechny zájemce pracující v oblasti vědy a výzkumu nebo pro zaměstnance grantových oddělení a jsou jedinečnou příležitostí dozvědět se více o GA ČR a jejích aktivitách přímo od jejího předsedy, prof. Petra Baldriana. Semináře proběhnou v českém jazyce a stejně jako v loňském roce je bude možné sledovat i online.

 • Masarykova univerzita (MUNI) — Místnost 300, 3. patro, Komenského náměstí 220/2, Brno
 • 6. března 2024, 9:30
 • registrace: seminář Brno

 Je nezbytné se registrovat pro fyzickou i online formu účasti.

Semináře s předsedou GA ČR v Praze a Brně - Grantová agentura České republiky (gacr.cz).

GA ČR – Změna specializací panelů lékařských a biologických věd

S účinností od 1. dubna 2024 dochází k úpravě náplní hodnoticích panelů v rámci oborové komise Lékařské a biologické vědy. Návrhy projektů zasílaných do soutěží vypsaných v roce 2024 je nutné přiřadit podle jejich zaměření do panelů s nově určenou náplní. 

Lékařské a biologické vědy

 • Biochemie, molekulární a strukturní biologie, genetika, genomika a bioinformatika (Biochemistry, Molecular and Structural Biology, Genetics, Genomics and Bioinformatics) - P301
 • Mikrobiologie, parazitologie, imunologie a biotechnologie (Microbiology, Parasitology, Immunology and Biotechnology) - P302
 • Buněčná, vývojová a evoluční biologie, regenerace a reprodukce (Cell, Developmental and Evolutionary Biology, Regeneration and Reproductiony) - P303
 • Nádorová biologie, experimentální onkologie (Tumor Biology, Experimental Oncology) - P304
 • Neurovědy (Neurosciences) - P305
 • Lékařské vědy - fyziologie a biofyzika, patologie a patofyziologie, diagnostika a terapie, farmakologie a toxikologie (Medical Sciences - Physiology and Biophysics, Pathology and Pathophysiology, Diagnostics and Therapy, Pharmacology and Toxicology) - P306

Konkrétní zaměření jednotlivých panelů naleznete na stránkách Grantové agentury ČR.

Ceny Neuron

Až do 31. března 2024 můžete nominovat laureátky a laureáty na prestižní Ceny Neuron, které oceňují výzkum talentovaných vědců i vědecké osobnosti s mezinárodním renomé. Nadace Neuron letos udělí Ceny Neuron pro nadějné vědce až v sedmi oborech, Cenu Neuron za celoživotní přínos vědě a Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu. Ceny Neuron jsou díky darům mecenášů spojeny s osobní finanční prémií - 500 000 korun v případě Ceny Neuron pro nadějné vědce a 1 500 000 korun u Ceny Neuron. 

Nominace mohou předkládat děkani a rektoři veřejných institucí, ředitelé akademických ústavů či představitelé Akademie věd ČR a vědeckých ústavů, členové Vědecké rady Nadace Neuron a laureáti předchozích ročníků. Nominace mohou podávat i vědečtí, výzkumní a akademičtí pracovníci nebo výzkumné organizace. 

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Zahraniční hosté - evidence

Navštíví-li vaši katedru zahraniční hosté, zadejte, prosím, informaci o nich do Portálu. Do jisté míry to může ovlivnit výši dotace, kterou fakulta dostává.

Návod: Rozbalte si v Portálu "Všechny aplikace", klikněte na dlaždici "Přijetí hostů", dále stiskněte tlačítko "+Nové" a vyplňte formulář, který se vám otevře.

Stipendium na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku

Toto stipendium lze využít mj. k účasti na následujících letních kurzech německého jazyka:

a na dalších odborných letních školách v němčině nebo angličtině: přehled letních škol 2024.

O stipendium se mohou ucházet studenti, vědci a zaměstnanci českých veřejných VŠ do 26. března 2024 (poté až do vyčerpání stipendijních prostředků).

Současně je nutné se individuálně přihlásit na vybraný kurz u pořádající vysoké školy.

EIT Food RIS Fellowships a Talents 2024

Špičkové technologie, marketing, komunikace, inovace, moderní laboratoře - to vše a ještě více na vás čeká během placené stáže v programu EIT Food RIS Fellowships a Talents 2024!

EIT Food nabízí placené stáže v délce 3-6 měsíců, a to v následujících dvou programech:

RIS FELLOWSHIPS

 • pro studenty (min. Bc.) nebo absolventy magisterského studia (do dvou let po ukončení)
 • stipendium ve výši 800-1500 €/měsíc (v závislosti na variantě stáže)

RIS TALENTS

 • pro doktorandy a mladé post-doktorandy (do dvou let po ukončení)
 • stipendium ve výši 950-2000 €/měsíc (v závislosti na variantě stáže)

Přihlášku je nutné podat nejpozději do 8. března 2024.

Akademický senát

Mimořádné zasedání

Dne 11. března 2024 od 9:00 se ve velké zasedací místnosti děkanátu uskuteční mimořádné zasedání Akademického senátu PřF UP.

Řádné zasedání

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 3. dubna ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2024

O mimořádné stipendium, ale i o hodnotné ceny mohou soutěžit všichni řádně zapsaní studenti přírodovědecké fakulty v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie, ekologie a životního prostředí, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Doplňkově je možné se přihlásit do posterové sekce. Soutěž se koná 2. května 2024, registrovat se můžete do 30. dubna 2024 na webových stránkách, kde rovněž naleznete podrobné informace k soutěži.

Úpravy rozvrhů

Drobné úpravy rozvrhu bude možné provádět po 19. únoru 2024 pouze přes studijní oddělení, a to do 15. března 2024.

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 24. - 27. června 2024. Absolventi, kteří na promoce nepůjdou, si mohou po předchozím objednání diplom vyzvednout na studijním oddělení.

Zápis SZZ

Studenti, kteří chtějí v letním semestru tohoto akademického roku státnicovat/obhajovat a nezapsali si státnicové předměty do STAGu, nechť neprodleně kontaktují svoji studijní referentku. Pokud nebudou mít zapsané SZZ předměty ve STAGu, nebudou se jim nabízet termíny pro přihlášení.

Podcastový seriál

Podcast Echo Přírody - prof. Karel Lemr

Hostem třetího dílu podcastového seriálu Echo Přírody je profesor Karel Lemr, významný český chemik. Ve své vědecké práci se mimo jiné věnuje studiu procesů ionizace a fragmentace látek v hmotnostní spektrometrii. „Za mým zájmem o chemii stojí spolužák, který mi ukázal, co se stane, když se různé látky namíchají společně dohromady.“ V roce 2018 mu byla předána Hanušova medaile, nejvyšší ocenění České společnosti chemické za výsledky vědecké práce v chemických oborech.V podcastu se Karel Lemr zamýšlí nejen nad svou prací, ale také nad grantovými výzvami a vědeckými pokroky.

Podcast s prof. Karlem Lemrem si můžete poslechnout na Spotify nebo jako videorozhovor na YouTube kanálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Provoz fakulty

Pítko

V přízemí hlavní budovy přírodovědecké fakulty poblíž bistra FreshUP bylo nově zřízeno pítko pro napouštění lahví či jiných nádob osobního charakteru pitnou vodou. Tento zdroj vody je upravován přes filtrační patronu. Voda je k dispozici našim studentům i zaměstnancům zdarma.

Různé

Ples Přírodovědecké fakulty UP

Největší fakultní společenská akce roku, Ples přírodovědecké fakulty, se blíží! Těšíme se na vás už 22. března 2024. Slavnostní zahájení plesu je naplánováno na 20:00 v prostorách fakulty (budova bude zpřístupněna od 19:00). Moderátorem večera bude Jan Hlaváč.

K tanci a poslechu zahrají kapely Novios (3. podlaží) a EXstres (5. podlaží). Od půlnoci do dvou do rána se o zábavu postará DJ Zbyněk Stružka.  Ples přírodovědecké fakulty zpestří baletní vystoupení Balet Art Studia, kouzelník Karel Pomahač a workout show Mad Move. Chybět nebude bohatá tombola plná skvělých cen a občerstvení, které je zahrnuté v ceně vstupného.

Rekreační středisko Karlov

Rekreační středisko přírodovědecké fakulty v Karlově pod Pradědem nabízí volnou ubytovací kapacitu např. v termínech:

 • od 11. do 24. března 2024
 • od 2. do 11. dubna 2024
 • od 22. do 28. dubna 2024

Karlov pod Pradědem je jednou z nejvýznamnějších rekreačních středisek Hrubého Jeseníku. Najdete zde 12 km propojených lyžařských sjezdovek se 4 sedačkovými lanovkami. Přes kopec se dostanete do ski areálu Kopřivná. Skvělý výchozí bod pro cyklistické a turistické výlety.

Wikipedie a vědci? Přihlaste se na konferenci o komunikaci vědy

Není pochyb o tom, že v současnosti je Wikipedie jedním z největších a nejnavštěvovanějších zdrojů informací. Její silou i slabinou však je, že její obsah může upravovat kdokoli. Jedinečnou roli v kvalitě a důvěryhodnosti obsahu proto hrají autoři a editoři přímo z řad vědců. Tomu, jak posilovat spolupráci univerzit a Wikipedie v komunikaci vědy, se bude věnovat dubnová konference, na kterou se lze nyní zdarma zaregistrovat. Účastníci konference Enhancing the voice of science on Wikipedia se budou zabývat strategiemi přispívání do projektů organizace Wikimedia. Konference proběhne od 9. do 11. dubna na Univerzitě Innsbruck. Podrobnosti o konferenci, program i možnost bezplatné registrace jsou na webu Univerzity Innsbruck. Více zde.

Nové vnitřní normy

Dnem 26. února 2024 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

R-B-24/04 – Vypracování Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2023   

Dnem 1. března 2024 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

B3-13/7-SR-N15 – Zásady studentské grantové soutěže na UP – novela č. 15    

Další Zpravodaj vyjde v 18. března 2024.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)