Úspěchy našich badatelů

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2023

České hlavičky 2023

Futura "Řešení pro budoucnost", 2. místo – Tadeáš Fryčák (Root Tracker)

SOČ – Celostátní kolo

Matematika a statistika, 1. místo – Nikolas Pippal (Identifikace typu tkáně pomocí Ramanovy spektroskopie)
Chemie, 1. místo – Janis Bojko (Syntéza nových selektivně-duálních inhibitorů cyklin dependentích kináz)
Chemie, 14. místo – Tereza Menšíková (Počátky "fast foodů": Detekce specifických organických látek v keramice)
Zdravotnictví, 5. místo – Adam Panáček (Vývoj biokompatibilního a antibakteriálního povrchu titanových implantátů za využití nanočástic stříbra)
Zemědelství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 5. místo – Monika Poláčková, Nikola Novotná (Ochranný účinek cytokininů a jejich derivátů proti abiotickým stresům)
Zemědelství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 7. místo – Kateřina Malíková (Analýza Těšíkovské kyselky a produktů jejího srážení)
Ochrana a tvorba životního prostředí, 9. místo – Jan Buchmann (Mapování rozmnožovacích stanovišť obojživelníků v člověkem pozměněné krajině)
Molekulární biologie, 12. místo – Jana Vyhlídalová (Cytologická diverzita jarních modřenců Muscari, Asparagaceae ve střední Evropě)
Biologie a vědy o Zemi, 9. místo Nela Přibylová (Metastatický potenciál buněk kolorektálního karcinomu)
Informatika, 1. místo – Tadeáš Fryčák (Root Tracker)

SOČ – Krajské kolo Pardubického kraje

Zemědelství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 1. místo – Monika Poláčková, Nikola Novotná (Ochranný účinek cytokininů a jejich derivátů proti abiotickým stresům)

SOČ – Krajské kolo Moravskoslezského kraje

Chemie, 1. místo – Janis Bojko (Syntéza nových selektivně-duálních inhibitorů cyklin dependentních kináz)

SOČ – Krajské kolo Zlínského kraje

Biologie a vědy o Zemi, 1. místo – Ema Vypušťáková ( Sledování změn teploty rostlin způsobených faktory vnějšího a vnitřního prostředí za použití termografie)
Biologie a vědy o Zemi, 3. místo – Sára Jankůjová ( Úloha receptorů červeného světla v toleranci rostlin k osmotickému stresu)

SOČ – Krajské kolo Olomouckého kraje

Biologie a vědy o Zemi, 1. místo – Nela Přibylová (Metastatický potenciál buněk kolorektálního karcinomu)
Molekulární biologie, 1. místo – Jana Vyhlídalová (Cytologická diverzita jarních modřenců (Muscari, Asparagaceae) ve střední Evropě)
Chemie, 1. místo – Tereza Menšíková (Počátky „fast foodů“: Detekce specifických organických látek v keramice)
Chemie, 2. místo – Eva Ježková (Detailní chemická analýza 3000 let starého bronzového meče)
Matematika a statistika, 1. místo – Nikolas Pippal (Identifikace typu tkáně pomocí Ramanovy spektroskopie)
Zdravotnictví, 1. místo – Adam Panáček (Vývoj biokompatibilního a antibakteriálního povrchu titanových implantátů za využití nanočástic stříbra)
Zemědelství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 1. místo – Kateřina Malíková (Analýza Těšíkovské kyselky a produktů jejího srážení)

SOČ – Okresní kolo okres Olomouc

Biologie a vědy o Zemi, 1. místo – Nela Přibylová (Metastatický potenciál buněk kolorektálního karcinomu)

SOČ – Okresní kolo okres Uherské Hradiště

Biologie a vědy o Zemi, 1. místo – Sára Jankůjová (Úloha receptorů červeného světla v toleranci rostlin k osmotickému stresu)

Studentská tvůrčí a odborná činnost

Tvůrčí činnost studentů středních škol, 1. místo – Tadeáš Fryčák (Root Tracker)

Studentská vědecká konference Nadace ORLEN Unipetrol

Biotechnologie, 1. místo – Barbora Dopitová (Přírodní látky rostlinného původu – vývoj nových metod jejich přípravy a ohodnocení jejich biologické aktivity)
Chemické technologie, 1. místo – Janis Bojko (Vývoj chemických inhibitorů cyklin-dependentních kinas)

Soutěž vědy a techniky pro děti a mládež Amavet (AMAVET Czech Republic Science Fair)
Botanika, 7. místo – Monika Poláčková a Nikola Novotná (Ochranný účinek cytokininů a jejich derivátů proti abiotickým stresům)
Cena National Geographic – Monika Poláčková a Nikola Novotná (Protective effect of cytokinins and their derivatives against abiotic stresses)
 

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2022

SOČ – Celostátní kolo

Geologie, geografie, 2. místo – Aleš Janderka (Společenstva fosilií ve Štítské brázdě)
Geologie, geografie, 3. místo – Anežka Klapková (Spodnokarbonské kapradinovité a kapraďosemenné rostliny drahanského kulmu)
Biologie, 7. místo – Daniela Dorušáková (Lidský čárový kód aneb historie vepsaná do zubní skloviny)
Chemie, 6. místo – Michaela Kolářová (Příprava nových potenciálních inhibitorů kináz ovlivňujících buněčné dělení)
Chemie, 14. místo – David Vychodil (Moderní analýza polyfenolických látek)

SOČ – Krajské kolo Olomouckého kraje

Fyzika, 3. místo – Soňa Grossová a Pavlína Grossová (Měření koncentrace radonu v jeskyních pomocí detektoru TimePix)
Chemie, 1. místo – David Vychodil (Moderní analýza polyfenolických látek)
Chemie, 2. místo – Barbora Dopitová (Přírodní látky rostlinného původu – vývoj nových metod jejich přípravy a ohodnocení jejich biologické aktivity, Přírodní látky rostlinného původu – selamoellenin A a B. Potvrzení struktury a ohodnocení jejich biologické aktivity)
Chemie, 3. místo – David Popelka (Vývoj chemických inhibitorů cyklin-dependentních kinas)
Chemie, 4. místo – Kristýna Uhlířová (Sběr a analýza vlastnosti včelího jedu)
Chemie, 5. místo – Soňa Grossová a Pavlína Grossová (Analýza jantarových korálků za účelem zjištění jejich původu)
Chemie, 7. místo – Matěj Mrva (Stanovení aktivity peroxidasy a celkové antioxidační kapacity u hrachu setého vystaveného působení salinitního stresu)
Biologie, 1. místo – Daniela Dorušáková (Lidský čárový kód aneb historie vepsaná do zubní skloviny)
Biologie, 3. místo – Matěj Tesárek (Analýza pylových zrn pomocí MALDI-MS)
Geologie, geografie, 2. místo – Anežka Klapková (Spodnokarbonské kapradinovité a kapraďosemenné rostliny drahanského kulmu – moravskoslezská jednotka Českého masivu)

SOČ – Krajské kolo Zlínského kraje

Chemie, 2. místo – Ondřej Vaněk (Sledování změn parametrů oxidačního stresu v osemení hrachu (Pisum sp.))
Chemie, 4. místo – Nikol Schönwälderová (Analýza zbytků malby na středověkých březových kůrách)

SOČ – Krajské kolo Moravskoslezského kraje

Chemie, 2. místo – Michaela Kolářová (Příprava nových potenciálních inhibitorů kináz ovlivňujících buněčné dělení)

SOČ – Krajské kolo Pardubického kraje

Chemie, 2. místo – Iva Klímová (Charakterizace tří genotypů hrachu setého: Cameor a JI92 – kulturní, nedormantní, IG140562 – planý, dormantní)

SOČ – Okresní kolo okres Zlín

Chemie, 1. místo – Ondřej Vaněk (Sledování změn parametrů oxidačního stresu v osemení hrachu (Pisum sp.))

Geologická olympiáda – Krajské kolo Olomouckého kraje

2. místo – Aleš Janderka

Mezinárodní vědecký veletrh Taiwan International Science Fair

1. místo – Aleš Janderka

AMAVET – Asociace pro mládež, vědu a techniku

účast v soutěži – Iva Klímová (Charakterizace tří genotypů hrachu setého: Cameor a JI92 – kulturní, nedormantní, IG140562 – planý, dormantní)


Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2021

Mezinárodní vědecká středoškolská soutěž Regeneron ISEF

Kategorie Plant Sciences, 3. místo – Anna Hýsková (The Role of Phytochromes in Regulation of Auxin Transporter Expression in Hypocotyls of Solanum lycopersicum L.)

SOČ – Celostátní kolo

Geologie, geografie, 1. místo – Aleš Janderka (Asociace fosilií z lokality Štíty - Bystřický litofaciální vývoj České křídové pánve), zvláštní cena: návrh na cenu Nadačního fondu J. Heyrovského, zvláštní cena: návrh na cenu Učené společnosti ČR, zvláštní cena: širší nominace na účast v zahraniční soutěži, Cena Českého svazu vědeckotechnických společností (1. místo)
Chemie, 1. místo – Veronika Martinková (Přesmyky methansulfonátů N-aryl hydroxamových kyselin)
Chemie, 3. místo – Tereza Havlíková (Vývoj imidazopyrimidinů jako inhibitorů cyklin-dependentních kinas)
Chemie, 5. místo – Jiří Šalajka (Detekce grafen oxidu v různých oxidačních stupních v HeLa buňkách s možností studia nosičů léčiv)
Ochrana a tvorba životního prostředí, 4. místo – Michaela Bakajová (Toxicita na vlastní oči – obrazová analýza v in vitro toxikologii)
Matematika a statistika, 7. místo – Tomáš Flídr (Metody strojového učení a jejich využití v analýze FTIR spektroskopie tkáně prostaty)
Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hodpodářství, 13. místo – Kateřina Lišková (Zalesnění kalamitních holin a rozbor příčin nezdaru umělé obnovy lesa na Lesním hospodářském celku)

SOČ – Celostátní kolo Slovensko

Chemie, 4. místo – Galina Betková (Chemická analýza štruktúry  trabekulárnej kosti u stredovekých žien)
Biologie, 4. místo – Stanislava Javrová (Zmena trabekulárnej kostnej stavby u stredovekej ženskej populácie)

SOČ – Krajské kolo Olomouckého kraje

Matematika a statistika, 2. místo – Tomáš Flídr (Metody strojového učení a jejich využití v analýze FTIR spektroskopie tkáně prostaty)
Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 1. místo – Kateřina Lišková (Zalesnění kalamitních holin a rozbor příčin nezdaru umělé obnovy lesa na Lesním hospodářském celku /LHC/ 17111 Libavá)
Fyzika, 3. místo – Michaela Šemberová (Analýza dat z experimentu ATLAS (CERN))
Chemie, 1. místo – Tereza Havlíková (Vývoj imidazopyrimidinu jako inhibitoru cyklin dependentních kinas)

SOČ – Krajské kolo Moravskoslezského kraje

Chemie, 2. místo – Michaela Holotňáková (Chirální separace nových heterocyklických sloučenin s axiální chiralitou)


Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2020

Cena Nadačního fondu Jaroslava Heyerovského za středoškolskou odbornou činnost

Za úspěšnou práci v celostátním kole soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), obor Biologie, 1. místo – Anna Hýsková (Úloha fytochromů v regulaci exprese auxinových transportérů v hypokotylech rajčete Solanum lycopersicum L.)

SOČ – Celostátní kolo

Biologie, 1. místo – Anna Hýsková (Úloha fytochromů v regulaci exprese auxinových transportérů v hypokotylech rajčete Solanum lycopersicum L.)
Geologie, geografie, 1. místo – Aleš Janderka (Asociace fosilií z lokality Štíty – Bystřický litofaciální
vývoj české křídové pánve)  zvláštní cena: návrh do soutěže o cenu České hlavičky Genus
"Příroda kolem nás", zvláštní cena: návrh na cenu Učené společnosti ČR, Cena Českého svazu vědeckotechnických společností (1. místo)

SOČ – Krajské kolo Zlínského kraje

Chemie, 2. místo – Markéta Lundová (Detailní studium Cribra orbitalia na antropologických vzorcích z lokality Olomouc – Křížkovského)


Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2019

Česká hlavička
Cena Universum "Člověk a exaktní vědy", cena Crytur a Matematicko-fyzikální fakulty UK – Vojtěch Dienstbier (Určení vlastnosti nové proměnné hvězdy typu Delta Scuti)

SOČ – Celostátní kolo

Matematika a statistika, 9. místo – Anna Minarovičová, Františka Sandroni (Emergence radikalizace v komplexních sítích)
Fyzika, 1. místo – Vojtěch Dienstbier (Určení vlastnosti nové proměnné hvězdy typu Delta Scuti)
Geologie, geografie, 10. místo – Michaela Pařilová (Hodnocení kvality webových map pomocí metody eye-trackingu)
Chemie, 6. místo – Michaela Ondráková (Porovnání demetylačního účinku Decitabinu a Vidazy na buňky mnohočetného myelomu)
Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 1. místo – Veronika Babyrádová (Studium chemické podstaty fyzikální dormance semen hrachu setého Pisum sativum L.)
Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 3. místo – Natálie Rudolfová (Selekce genotypů pšenice seté Triticum aestivum L. odolných vůči stresu suchem pomocí zkoumání kořenového systému)

SOČ – Krajské kolo Zlínského kraje

Biologie, 1. místo – Anna Hýsková (Interakce světla a auxinů v růstu a vývoji rostlin)


Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2018

SOČ – Celostátní kolo

Matematika a statistika, 6. místo – Michal Dvořák (Numerická kalkulačka)
Matematika a statistika, 7. místo – Rudolfová Natálie (Predikce strukturních prvků sloučenin)
Chemie, 2. místo – Tereza Gistrová (Optimalizace syntézy a biologické vlastnosti inhibitorů reverzní transkriptázy HIV-1)
Chemie, 10. místo – Berenika Stloukalová (Využití oxidačně redukčních enzymů při výrobě průmyslově zajímavých chemikálií)
Biologie, 13. místo – Leoš Benák (Protinádorová aktivita rostlinných extraktů)
Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie, 1. místo – Veronika Babyrádová (Výukový set na téma jedovaté rostliny u nás)

SOČ – Krajské kolo Pardubického kraje

Biologie, 4. místo – Leoš Benák (Protinádorová aktivita rostlinných extraktů)


Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2017

SOČ – Celostátní kolo
Fyzika, 7. místo – Veronika Deketová (Měření a modifikace povrchové energie polymerů)
Fyzika, 14. místo – Simona Górová (Měření rezonančních vlastností struny)
Chemie, 4. místo – Tereza Gistrová (Návrh nového nenukleosidového inhibitoru reverzní transkriptázy HIV-1)
Chemie, 5. místo – Tomáš Ovad (Vlliv velikosti nanočástic stříbra na zesílení signálu v Ramanových spektrech adeninu)
Biologie, 12. místo – Markéta Bednářová a Vendula NAvrátilová (Aerofytické a subaerofytické sinice jeskyně Podkova a Rešovských vodopádů)
Matematika a statistika, 4. místo – Alžběta Maleňáková (Vážené bilance a jejich aplikace v metabolomice)

 

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2016

EUCYS (Belgie)
3. místo – Tomáš Heger

Česká hlavička
Cena Ingenium "Svět počítačů a komunikace" – Jakub Dostál (Nový způsob simulace šíření epidemie ve společnosti)

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 3. místo – Jakub Dostál (Nový způsob simulace šíření epidemie ve společnosti)
Matematika, 14. místo – Monika Machalová (Optimalizace roznášky tiskovin)
Matematika, 16. místo – Petr Sedláček (Matematická analýza hazardních her)
Fyzika, 7. místo – Veronika Sedláková (Triboluminiscence sacharózy)
Fyzika, 11. místo – Simona Górová (Pokročilá analýza mikroindentační zkoušky)
Chemie, 3. místo – Martin Vondrák (Strukturní změny doprovázející proces oxidace grafenu)
Biologie, 6. místo – Tereza Kozáková (Interakce modrého světla a hormonu auxinu v růstu rostlin)
Biologie, 15. místo – Renata Štaffová (Vliv aminokyselin na sodnodraselnou pumpu)
Geologie, geografie, 6. místo – Otakar Salaj, Jiří Doseděl (Monitoring chemického a mikrobiologického složení povrchových vod na střední Moravě)
Zdravotnictví, 2. místo – Tomáš Heger (Biologická aktivita extraktů z květů levandule úzkolisté (Lavandula angustifolia Mill.)
Ochrana a tvorba životního prostředí, 10. místo – Tobiáš Nevřiva (Analýza léčiva Ibuprofen ve vybraných vodních tocích města Olomouce)
Informatika, 13. místo – Veronika Draesslerová (Počítačová simulace derivátů grafenu)


Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2015

Amavet
1. místo – Renata Štaffová

Intel ISEF (USA)
4. místo – Michaela Kajšová

Česká hlavička
Cena Genus – Tomáš Heger, Martin Vondrák (Katalýza nukleotických ribozymů)

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 4. místo – Martin Vondrák (Statistická analýza čtyřpolních kompozičních tabulek v souřadnicích)
Matematika, 8. místo – Marek Janka (Matematické modely a simulace synchronizace robotů)
Fyzika, 11. místo – Simona Górová (Analema)
Chemie, 2. místo – Tomáš Heger, Martin Vondrák (Katalýza nukleolytických ribozymů)
Biologie, 3. místo – Miroslav Peřina (Vliv cytokininů na biosyntézu chlorofylu ve tmě u smrku ztepilého (Picea abies) a modřínu opadavého (Larix decidua)
Biologie, 13. místo – Gabriela Strašilová (Analýza vybraných vzorků psích granulí)
Zdravotnictví, 1. místo – Tomáš Heger (Vzájemné porovnání GC-MS rozborů silic tří odrůd levandule (Lavandula angustifolia Mill.) a jejich antiproliferačních účinků)
Zemědělství, potravinářství, 5. místo – Renata Štaffová (Vliv cytokininů pro oddálení senescence u rostlin huseníčku rolního a ječmene setého)
Ochrana a tvorba životního prostředí, 12. místo – Kristýna Romancová, Monika Šenková (Kontaminace půdy a rostlin těžkými kovy ve vybraných lokalitách v Uničově)


Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2014

Jsem mladý vědec
Biologie, 1. místo – Miroslav Peřina

INESPO (International Environment Sustainability Project Olympiad, Nizozemí)
3. místo – Miroslav Peřina

Sustainergy (Izrael)
3. místo – Renata Štaffová

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 5. místo – Martin Vondrák (Statistická analýza nezávislosti ve čtyřpolních tabulkách dat)
Chemie, 1. místo – Michaela Kajšová (Analýzy vlivu cholesterolu na vlastnosti biomembrán pomocí molekulového modelování)
Biologie, 3. místo – Miroslav Peřina, Tereza Virglová (Měření křivek chlorofylové fluorescenční indukce v závislosti na fylogenetické příbuznosti rostlin)
Zemědělství, potravinářství, 6, místo – Barbora Šmucrová (Antimikrobiální účinky medu a propolisu)
Zemědělství, potravinářství, 8. místo – Kateřina Bayerová (Schopnost reprodukce kleštíka včelího v dělničím a trubčím plodu včely medonosné)


Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2013

SOČ – Celostátní kolo
Chemie, 5. místo – Martin Palkovský (Příprava funkcionalizovaných nanočástic využitelných ve fotodynamické terapii)
 

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2012

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 1. místo – Jakub Kopřiva (Jednoduché orientované grafy)
Matematika, 3. místo – Alena Harlenderová (Metoda Monte Carlo a její aplikace)
 

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2011

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 2. místo – Jakub Kopřiva (O vlastnostech turnajů)
Chemie, 3. místo – Eva Umlaufová (Analýza přístupových cest z/do aktivních míst lidských cytochromů P450)
Chemie, 9. místo – Lukáš Landsmann, Kamil Beil, Eliška Němcová (Je rozdíl mezi českými a zahraničními medy v obsahu minerálů?)
Chemie, 10. místo – Petr Schovánek (Pitná voda a její analýza na Uničovsku)
 

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2010

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 2. místo – Klára Švarcová, Milan Barančík (Korelační analýza a kompoziční data)
 

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2009

Cena Učené společnosti České republiky
Olga Ryparová – Analýza mikroorganizmů a spermatu kapilární elektroforézou

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 2. místo – Barbora Koutná (Platónova tělesa)
Matematika, 3. místo – Ondřej Ficker, Robert Stárek, Petr Langer (Aplikace diskriminační analýzy)
Matematika, 5. místo – Marcela Žůrová, Barbora Benešová (Prezentace biplotu)
Fyzika, 6. místo – Jaroslav Pernica (Nové metody detekce světla: Hartmann-Shackův sensor)
Chemie, 10. místo – Jiří Krist (Nanotechnologie stříbra ve službách analytické chemie)

 

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2008

Cena Učené společnosti České republiky
Jaroslava Geletičová – Dvouepochový lineární model a jeho aplikace
Pavel Polcr – Stabilizace struktury proteinů a role disperzních interakcí

Česká hlavička
Cena Futura – Jaroslava Geletičová (Regresní analýza pro kompoziční data)

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 2. místo – Jaroslava Geletičová (Regresní analýza pro kompoziční data)
Chemie, 3. místo – Olga Ryparová (Analýza mikroorganizmů kapilární elektroforézou)
Chemie, 14. místo – Jiří Krist (Luminiscenční pokusy)
Biologie, 11.–13. místo – Jana Václavková (Programovaná buněčná smrt rostlinných buněk)
Zdravotnictví, 6. místo – Denisa Kalužová, Marie Kalužová (Prevence kolorektálního karcinomu)
 

Úspěchy Badatelů v soutěžích v roce 2007

Cena Učené společnosti České republiky
Denisa Kalužová – Kolorektální karcinom – Lynchův syndrom

59. Zjazd chemikov
Pavel Polcr – Ocenění posteru
Olga Ryparová – Ocenění posteru

SOČ – Celostátní kolo
Matematika, 7. místo – Jaroslava Geletičová, Martin Petera (Dvouepochový lineární model a jeho aplikace)
Chemie, 5. místo – Pavel Polcr (Stabilizace struktury proteinů a role disperzních interakcí)
Chemie, 7. místo – Martina Gregorová, Edita Vyhnánková (Modifikace trypsinu)
Zdravotnictví, 9. místo – Denisa Kalužová, Tomáš Solný (Kolorektální karcinom-Lynchův syndrom)

Odborné publikace

Odborné publikace v roce 2019

Popelka, S.; Herman, L.; Řezník, T.; Pařilová, M.; Jedlička, K.; Bouchal, J.; Kepka, M.; Charvát, K. User Evaluation of Map-Based Visual Analytic Tools ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2019, 8(8), 363.

Odborné publikace v roce 2015

Veronika Navrátilová, Markéta Paloncýová, Michaela Kajšová, Karel Berka, Michal Otyepka, Effect of Cholesterol on the Structure of Membrane-Attached Cytochrome P450 3A4. J. Chem. Inf. Model., 55 (3), 628–635 (2015)

Odborné publikace v roce 2009

Jan Petr, Olga Ryparová,Václav Ranc, Petra Hinnerová, Joanna Znaleziona, Marta Kowalska, Radim Knob, Vítězslav Maier, Ivo Frébort, Karel Lemr, Juraj Ševčík. Assessment of CE for the identification of microorganisms. Electrophoresis, 30, 1–6, 2009

Petr, J. , Ryparová, O., Znaleziona, J., Maier, V., Ševčík, J. On-line combination of CE and microscopy: An insight into the migration of microorganisms. Electrophoresis 30, 3863-9, 2009

Odborné publikace v roce 2008

Jiří Krist, František Géla, Fabián Fronček, Martin Kubala. Luminiscence v běžném životě i v laboratoři. Chemické listy 102 (11), 1012-1016 (2008)

O. Ryparova, J. Petr, M. Kowalska, J. Znaleziona, R. Knob, V. Maier, I. Frebort, J. Sevcik, Analýza mikroorganismů metodou kapilární elektroforézy. Chemické listy 102 (12), 1121-1126 (2008)

Napsali o nás

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)