Oddělení projektové podpory - výzvy a sdělení

Aktuality

Evropská rada pro výzkum (European Research Council) otevřela výzvy ERC-Starting Grant (StG) se začátkem soutěžní lhůty 12. 7. 2022 a koncem 25. 10. 2022 a ERC-Synergy Grant (SyG) se začátkem soutěžní lhůty 13. 7. 2022 a koncem 8. 11. 2022.  

Více informací, pracovní program a plán dalších výzev pro rok 2023 zde

Kontaktní osoba na PřF UPOL: Marika Svrčková 

Dle vyjádření rektorátu UP. V zájmu vylepšení chodu kanceláře rektora bychom s Vámi rádi sdíleli následující úpravy pro agendu podepisování dokumentů:

 • stále platí, že všechny smlouvy k podpisu rektora je nutné opatřit průvodním formulářem, tzv. "košilkou" s příslušnými podpisy před samotným podpisem rektora.  Košilka slouží jako identifikace smlouvy, zodpovědné osoby za smlouvu a přehled provedené kontroly relevantních součástí (děkanát apod.), 
 • smlouvy bez kompletně vyplněného průvodního formuláře/košilky budou zaslány zpět odesílateli,
 • připomínáme, že všechny dokumenty, kromě studijních záležitostí, musí projít nejdříve kontrolou kvestorky, pak jsou předloženy panu rektorovi.

Přestože je snahou sekretariátu rektora podpisy rektora vyřídit vždy v co nejkratší lhůtě, objem dokumentů je opravdu velký a je třeba počítat s tím, že vyřízení podpisu může nějakou dobu (i pár dní) trvat.

V rámci PřF se nemění pravidlo, že košilky jsou vyplňovány na katedrách/pracovištích a následně jsou doručovány na děkanát, kde je příslušné pracovnice zpracují včetně přiložených dokumentů (smlouvy, dodatky apod.), a zašlou na rektorát k podpisu statutára (rektor a prorektoři). Informace k administraci a typy košilek najdete v sekci Kuchařka k administraci projektů na stránce OPP.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat OPP.

Národní RIS3 strategie (2021–2027) zajišťuje zacílení evropských, národních i regionálních prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací a směřuje tuto podporu do vybraných prioritních oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR založené na využívání znalostí a na inovacích. Klade důraz na sféru znalostní ekonomiky a na transformaci hospodářství tak, aby rostla konkurenceschopnost založená na inovacích, nikoli na nízkých nákladech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je gestorem plnění této základní podmínky, spolugestory jsou Úřad vlády ČR (RVVI) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Národní RIS3 strategie, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR a podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

Více na stránce MPO.

 

GAČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vnímá obtížnou situaci ukrajinských studentů a vědců. Ve snaze jim pomoci:

 • GA ČR doporučuje řešitelské týmy rozšířit o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny. Toto rozšíření je v roce 2022 možné učinit bez nutnosti schválení předsednictva GA ČR.
 • GA ČR vyzývá žadatele v letošních veřejných soutěžích, aby zvážili možnost zahrnout ukrajinské studenty a vědce do řešitelských týmů nově navrhovaných projektů.
 • GA ČR upozorňuje ukrajinské vědce a jejich týmy na možnost přihlásit návrh projektu do aktuálně vypsaných soutěží, obzvláště pak upozorňuje na novou soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING, díky které mohou vědci ze zahraničí absolvovat tříletý badatelský pobyt na českých institucích. V případě zvýšeného zájmu o tuto soutěž je GA ČR připravena navýšit prostředky určené na její financování.

ENGLISH VERSION


Marika Svrčková

GAČR zveřejnil na svých webových stránkách informace k novým opatřením přijatým kvůli COVID-19.

Opatření se týkají rozpočtu (např. možnost čerpání nespotřebovaných prostředků v dalších letech, přesuny mezi položkami), způsobilých nákladů v roce 2021 (např. storno poplatky, odložené konference), úvazky (např. navýšení limitu pro změny) a termínů (odložení hodnocení ZZ).

Všechna aktuálně platná opatření naleznete na webových stránkách GAČR.

Kontaktní osoba: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)

Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, omezením pohybu a osobní komunikace, schválilo předsednictvo Grantové agentury ČR přechodné změny ve stanovení způsobilých nákladů.

Aktuální přehled změn je součástí přiloženého dokumentu.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Ivanu Saitzovou na ivana.saitzova@upol.cz

TA ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí šestou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.

Šestá veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí. Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí”.

Soutěžní lhůta začíná 30. června 2022 a končí 14. září 2022.

Více informací najdete na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 7. září 2022.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Technologická agentura České republiky vyhlásila pátou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Soutěžní lhůta začíná 2. června a končí 27. července 2022.

Více informací najdete na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka je 20. července 2022.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Vzhledem k financování projektů v letošních mezinárodních výzvách z prostředků Národního plánu obnovy (NPO), informuje Technologická agentura ČR (TA ČR) uchazeče o podmínkách, které musí projekty financované z NPO splnit.

Více na stránce poskytovatele.

Technologická agentura ČR spolu s Ministerstvem životního prostředí informuje o přípravě 6. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 29. června 2022.

Program je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Šestá veřejná soutěž bude vyhlášena ve dvou podprogramech:

Podprogram 1 
Operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1)
Podprogram 2
Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (PP2)

Více na stránce poskytovatele.

 

TA ČR informuje o nově spuštěné online platformě RESEARCHIN.CZ, která byla vytvořena s cílem pomoci ukrajinským výzkumnicím a výzkumníkům, kteří nyní prchají před válkou a hledají práci ve svém oboru v České republice. 

Web RESEARCHIN.CZ shromažďuje nabídky práce v oblasti vědy a výzkumu na různých úrovních – od juniorních výzkumných pozic, pomocných pozic ve výzkumných organizacích, seniorních pozic až po příležitosti doktorského studia. Stránky jsou v anglickém a ukrajinském jazyce.

Více na stránce poskytovatele.

TA ČR vyzývá řešitele projektů (TA ČR) o zvážení rozšíření týmů o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny, a to v rámci realizovaných projektů. O tomto kroku stačí informovat TA ČR prostřednictvím roční zprávy o realizaci projektu.

Navíc mohou příjemci účelové podpory podat žádost o navýšení rozpočtu na náklady související se začleněním ukrajinských kolegů a kolegyň, případně studentek a studentů do řešitelských týmů. Konkrétní specifikaci podmínek zveřejní TA ČR v nejbližších dnech na webových stránkách.

Více na stránkách poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Na základě dohody s RVVI a Ministerstvem financí přistoupí Technologická agentura ČR k postupnému vyplácení části podpory na již realizované projekty, a to v předpokládané výši 3/12 schválené výše podpory projektu na rok 2022 dle Závazných parametrů. Zbylá část podpory bude projektům vyplacena po schválení zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2022.

U nově schválených projektů se počítá s vyplacením podpory po ukončení rozpočtového provizoria.

Více na stránkách poskytovatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) vzniká všem příjemcům podpory povinnost zanést údaje do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. 

TA ČR stanovuje termín pro předání výsledků za rok 2021 nejpozději do 29. 4. 2022. Tento termín byl zvolen z důvodu procesu kontroly zaslaných dodávek dat tak, aby je bylo možné včas připravit a odeslat do termínu stanoveného zákonem č. 130/2002 Sb.

Hlavní řešitelé projektů řešených v roce 2021 byli o této skutečnosti informování prostřednictvím emailu (TA ČR). Pokud Vám email nebyl doručen, kontaktujte, referenta Vašeho projektu z důvodu chybné emailové adresy.

Více na stránkách poskytovatele.

Technologická agentura České republiky. Podpora začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu spadá pod jednu ze šesti priorit Evropského výzkumného prostoru. Je důležitým prvkem strategie Evropské komise pro genderovou rovnost ve výzkumu a inovacích.

Kdy a jak v projektech zohledňovat genderovou dimenzi v obsahu výzkumu?

Téma gendru bývá specifikováno také v příručce pro hodnotitele (odpovědi na základní otázky k hodnocení projektů) u příslušné projektové výzvy na www.tacr.cz.

Rovné příležitosti na UP

Naše univerzita usiluje o vytvoření otevřeného, tolerantního a respektujícího prostředí, které vylučuje jakoukoliv formu diskriminace. V budoucích letech bude usilovat o zvyšování genderové rovnosti a budování kultury rovných příležitostí. Za tímto účelem byl zpracován Plán rovných příležitostí na Univerzitě Palackého v Olomouci/Gender Equality Plan (EN), který stanovuje pro období 2022–2023 konkrétní cíle a opatření směřující k systematickému řešení genderové rovnosti na UP.

Ocenění Univerzity Palackého v Olomouci Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)/ HR Award.

MŠMT

zdroj: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 11. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA). 

Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která splňuje tyto podmínky:

 • působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře,
 • vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice,
 • může se vykázat v posledních pěti letech aktivní a úspěšnou účastí v projektu nebo projektech evropské nebo mezinárodní spolupráce probíhající v Evropském výzkumném prostoru v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na základě návrhu odborné návrhové komise, která bude nominace hodnotit. Cena se neuděluje ´in memoriam´.

Cena má podobu diplomu s podpisem ministra a je s ní spojena finanční odměna ve výši 250.000,- Kč.

Jak předložit návrh:

 • Kandidáta/kandidátku může navrhnout vysoká škola či výzkumná instituce, redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo osoba, která je držitelem akademického titulu profesor nebo docent získaného nebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie.
 • Návrhy na udělení Ceny je třeba vyplnit do formuláře.
 • Návrhy na udělení Ceny jsou přijímány v digitální podobě datovou schránkou MŠMT nejpozději do 31. srpna 2022 do 16:00 hodin (zajistí Ing. Tea Pokorná, tea.pokorna@upol.cz).
 • Přijaty mohou být pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, podepsané s datem podpisu nebo opatřené platným elektronickým podpisem, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující uvedení jména navrhované osobnosti a jejích kontaktních údajů, řádně odůvodněné a opatřené odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je práce kandidáta nebo kandidátky zmiňována a hodnocena. 

Kontaktní osoba: RNDr. Alena Blažková, CSc., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor výzkumu a vývoje – 31, e-mail: alena.blazkova@msmt.cz, tel: 234 812 257


Statut ceny Františka Běhounka


Tea Pokorná

Zdroj: web MŠMT

Statut Ceny a Jednací řád komise

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijímá návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené významnými vědkyněmi a vědci v roce 2022 nejpozději do dne 31.08.2022 do 16:00 hodin. Deadline pro doručení na OPP Ing. Tee Pokorné (tea.pokorna@upol.cz) je 24.08.2022.

Návrh předkládá statutární orgán nebo zástupce příjemce podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté MŠMT zasláním elektronických dokumentů prostřednictvím datové schránky MŠMT. Návrh se zasílá na vyplněném formuláři včetně dvou odborných posudků ve formátu PDF s platným elektronickým podpisem a s využitím konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentů obsažených v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojením doložky o provedení konverze kontaktním místem Czech POINT.


Tea Pokorná

MŠMT otevírá výzvu pro zájemce o stáž u mezinárodní astronomické organizace ESO (Evropská jižní observatoř). Jedná se o pobyt v délce 12 měsíců na pracovišti ESO v Garchingu u Mnichova nebo v Chile. Stáž je určena studentům, vědcům a inženýrům příslušné odbornosti do 32 let věku. Účastník stáže získává stipendium na úhradu pobytových nákladů. Přihlášky je třeba zasílat do 25. května 2022. Podrobnosti ke stážím i k výběrovému řízení jsou uvedeny Výzva – stáž ESO 2022–2023.
 

Pro zájemce o stáž proběhne dne 19. května 2022 od 15:00 on-line seminář, kde budou zodpovězeny případné dotazy. Na semináři se o své zkušenosti podělí bývalí účastníci tohoto stážového programu, z nichž někteří jsou dnes pracovníky ESO. Seminář je bezplatný a účast na něm není podmínkou účasti ve výběrovém řízení. Na seminář se lze registrovat nejpozději do 16. května 2022 na e-mailové adrese jan.burianek@msmt.cz.

Text výzvy: Výzva stáž v ESO – 2022–2023.pdf (136,79 KB)

Příloha výzvy: Příloha Výzvy stáže v ESO.pdf (151,76 KB)


Tea Pokorná

Program v rámci projektů podporuje studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů.
AKTION Česká republika – Rakousko existuje od roku 1993. Současné programové období končí v roce 2022 a obě země právě vyjednávají podmínky pro další programové období.

Zahraniční oddělení: RAKOUSKO - AIA - AKTION ČR-Rakousko: termíny pro podání žádosti: Zahraniční oddělení (upol.cz)

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci 
 • Společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze 
 • Společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy 
 • Přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů 
 • Výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů  
 • Finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů  
 • Letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka 
 • Letní odborné školy z různých vědeckých disciplín
 • Akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce 

U všech podporovaných aktivit jsou přednostně podporováni mladí vědci (do 10 let od ukončení doktorského studia). 

Termíny pro podávání návrhu projektu v roce 2022:

 • 15. 4. 2022 pro projekty, které se realizují v období 1. 7. – 31. 12 2022 (fakultní deadline 07.04.2022)
 • 15. 9. 2022 pro projekty, které se realizují v období 15. 10. – 31. 12. 2022 (fakultní deadline 07.09.2022)

K termínu 15. 4. 2022 mohou VŠ pedagogové žádat o stipendium na jednoměsíční výzkumné a přednáškové pobyty v zimním semestru 2022/2023. Měsíční výše stipendia činí 1.150 €.  O stipendium lze žádat opakovaně.

Žádost o stipendium se vyplňuje elektronicky přes portál scholarships.at.

V případě dotazů se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz) nebo Mgr. Štěpánku Přidalovou (stepanka.pridalova@upol.cz) z Oddělení pro mobility RUP.


Výzva, formuláře, pokyny


Tea Pokorná

VRATKY DOTACÍ PROJEKTŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2022 (PROGRAMY INTER-EXCELLENCE, MOBILITY - LT, 8J)

Vratky projektů výše uvedených programů se provádí následujícím způsobem:

 • Vratky prostředků aktuálního roku zasílejte na výdajový účet MŠMT (821001/0710). Maximální výše této vratky je rovna výši dotace poskytnuté v roce, za který vracíte (viz Smlouva o poskytnutí dotace, Příloha II)
 • Vratky prostředků minulých let (2021 a starší) včetně vratek z FÚUP zasílejte na depozitní účet MŠMT (6015‑821001/0710)

Současně s převodem vratek dotací zašlete avízo o vratce na e-mailové adresy: hana.lukavcova@msmt.czaviza@msmt.cz.

Náležitosti avíza:

 • název příjemce
 • kód projektu
 • částka vratky
 • rok poskytnutí dotace (specifikujte, ve kterém roce Vám byla dotace poskytnuta; vratky minulých let lze vracet v jedné částce za podmínky přesné specifikace výše vratky za jednotlivé kalendářní roky)

Tea Pokorná

Ostatní ministerstva a fondy

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2023.

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž vyhlášenou v roce 2022 byly avizovány dne 19. 4. 2022 na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a v souvisejících dokumentech. Návrhy projektů bude možno podávat pouze v elektronické podobě, prostřednictvím Informačního systému Technologické agentury ČR (ISTA). 

Soutěžní lhůta začíná dnem 26. května 2022 a končí dnem 13. července 2022.

Více informací najdete na stránce poskytovatele.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Fakultní uzávěrka 8. 7. 2022 (vnitřní poštou) nebo 11. 7. 2022 (osobně).

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou.

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dne 16. 5. 2022 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,

jednostupňovou V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026.

Předpokládané termíny:

- soutěžní lhůta končí dnem 29. 6. 2022 (do 12:00 hod.), fakultní deadline je 28. 6. 2022 ve 12:00!!!

- zahájení řešení vybraných projektů je květen 2023 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),

- ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2026,

- předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.


Podmínky soutěže včetně zadávací dokumentace jsou k dispozici zde.


Marika Svrčková

 

Vyhlášení výzvy MPO - OP TAK Aplikace 2022 lze očekávat v červenci 2022 s alokací 4 000 mil. Kč.

Znění výzvy bude uveřejněno na stránce poskytovatele a v harmonogramu výzev.

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska 2014-2021 vyhlásilo čtvrtou Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení až do 31. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Ve výzvě mohou žádat o dotaci veškeré subjekty, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové organizace založené jako právnické osoby (v České republice nebo v donorských státech) se považují  za oprávněné žadatele a partnery.

V rámci 4. Otevřené výzvy je oprávněnost žadatelů a partnerů z donorských států omezena pouze na subjekty z Norska. Volitelné partnerství s dalšími subjekty z donorských států (tj. s Islandem nebo Lichtenštejnskem) je možné pouze v případě, že je zapojen povinný norský partner.

Ve 4. Otevřené výzvě může každý žadatel obdržet grant pouze na 1 iniciativu (v případě vysokých škol lze obdržet grant na 1 žádost o grant za fakultu.

Rozsah oprávněných aktivit pro podporu v rámci Fondu zahrnuje všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy za předpokladu, že jak žadatel, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a realizaci společné aktivity.

Příklady aktivit:

 • workshopy, jednání, návštěvy a konference, semináře na témata společného zájmu;
 • studijní cesty a návštěvy do donorských států a/nebo České republiky;
 • budování kapacit a krátkodobé vzdělávání;
 • sběr dat, zprávy, studie a publikace;
 • výstavy, performance a jiné specifické kulturní a umělecké aktivity (např. koncert, divadelní představení);
 • informační kampaně a propagační materiály;
 • technická spolupráce a výměna odborníků;
 • vysílání pracovníků a stáže.

Všechny aktivity v rámci iniciativy musí být ukončeny nejpozději do 31. července 2024.

Maximální výše grantu je 489 000 Kč (20 000 EUR); minimální výše grantu je 73 350 Kč (3 000 EUR). Z Fondu je hrazeno 100 % způsobilých výdajů. Příjemci grantu nejsou povinni poskytovat spolufinancování iniciativ.

Všechny Žádosti o grant je nutné vyplnit v angličtině a podat výhradně on-line prostřednictvím IS CEDR (přístup prostřednictvím odkazu https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU). Žádost musí být před podáním elektronicky podepsaná. Pro zajištění podpisu kontaktujte, Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz), a to v dostatečném předstihu. Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu.

Podrobné informace, procesy a požadavky jsou popsány v Pokynech a jejich Přílohách na stránce poskytovatele.

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje témata výzkumných potřeb pro připravovanou 6. veřejnou soutěž v souladu se zněním Programu aplikovaného výzkumu na období 2017–2025, ZEMĚ, v Podprogramu II Podpora státní politiky v agrárním sektoru. Vyhlášená témata představují zaměření jednotlivých projektů, jejichž výsledky budou sloužit k podpoře státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

Výzkumné organizace se mohou hlásit do veřejné soutěže na zadaná témata od 26. května 2022.

Klíčové oblasti:

 • udržitelné hospodaření s přírodními zdroji,
 • udržitelné zemědělství a lesnictví,
 • udržitelná produkce potravin.

Popis oblastí najdete na stránkách poskytovatele a v příloze Výzkumné potřeby pro veřejnou soutěž v roce 2022.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první Harmonogram výzev OP TAK na rok 2022. Základní informace k programu naleznete zde.

Harmonogram OP TAK na rok 2022

Základní informace

 

OP ŽP Zveřejňuje dne 11. 3. 2022 2 výzvy z dobíhajícího Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Týkají se podpory v rámci prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 

Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území  – výzva 160

 

Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

 

Typy podporovaných projektů a aktivit

 

Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně jejich ochranných pásem) a lokality soustavy Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu.

 

Podporovaná opatření

 

 • opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky a/nebo budování či obnova prvků pro interpretaci chráněných území (návštěvnická střediska v CHKO, NP, NPP a NPR)

Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2023.

 

Podání žádosti do: 31. 5. 2022

 

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 (Příloha 1.4 a 1.6) od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí.

V případě, že to povaha projektu vyžaduje a žadatel nemůže prostřednictvím IS KP14+ dodat projektovou dokumentaci či jiné relevantní přílohy, předloží je ve 2 pare na místně příslušné regionální pracoviště AOPK ČR v tištěné podobě.
V případě zaslání příloh poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

 

Mezi oprávněné žadatele také patří:

 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení

 

Dokumenty k výzvě

 

Nabídka dotací – Operační program Životní prostředí (opzp.cz)

 

 

Dokumenty ke specifickému cíli

 

Obecně závazné dokumenty si můžete vyfiltrovat v sekci Dokumenty.

 

Pro konzultace se žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR. Kontakty jsou k dispozici na internetových stránkách www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.

Své dotazy můžete také posílat na: dotazy-PO4@nature.cz.

---

 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 

Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech – výzva 161

 

Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

Typy podporovaných projektů a aktivit

 

Podporovaná aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

 

Podporovaná opatření:

 • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2023.

 

Podání žádosti do: 31. 5. 2022

 

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 (Příloha 1.4 a 1.6) od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí.
V případě, že to povaha projektu vyžaduje a žadatel nemůže prostřednictvím IS KP14+ dodat projektovou dokumentaci či jiné relevantní přílohy, předloží je ve 2 pare na místně příslušné regionální pracoviště AOPK ČR v tištěné podobě.

V případě zaslání příloh poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

 

 

Mezi oprávněné žadatele také patří:

 

 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení

 

Dokumenty k výzvě

 

Nabídka dotací – Operační program Životní prostředí (opzp.cz)

 

Dokumenty ke specifickému cíli

 

 

Obecně závazné dokumenty si můžete vyfiltrovat v sekci Dokumenty.

 

Pro konzultace se žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR. Kontakty jsou k dispozici na internetových stránkách www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.

Své dotazy můžete také posílat na: dotazy-PO4@nature.cz.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

 

Ministerstvo životního prostředí - projektové výzvy zaměřené na ekologické projekty pro výzkumné organizace se zaměřením na vodu v krajině

V letošním roce bude spuštěno nové programové období Operačního programu životní prostředí (OPŽP) 2021 - 2027. Výzva, jejíž součástí bude i specifický cíl 1.3. zaměřený na adaptaci na změnu klimatu zahrnující opatření týkající se vody v krajině, by měla být vyhlášena ve 2.Q-3.Q. 2022. Bližší podmínky včetně Pravidel pro žadatele a příjemce naleznete na: https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/.

Zveřejněné dokumenty ale nejsou finální, program je stále ještě v přípravě. Pokud by byl Váš záměr více zaměřen na biodiverzitu než čistě na zadržení vody v krajině, je možné podat projekt také do specifického cíle 1.6. V OPŽP jsou podporovány projekty o min. hodnotě 250 000 Kč.

Na drobné projekty zaměřené na tvorbu a obnovu tůní a mokřadů o max. ceně do 250 000 Kč bude možné žádat z programu, který bude financován z Národního plánu obnovy. Program je teprve v přípravě, výzva bude vyhlášena v květnu 2022. Pro termín vyhlášení Výzvy a bližší informace sledujte: https://www.mzp.cz/cz/narodni_plan_obnovy

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou.

Ministerstvo životního prostředí řeší všechny své výzkumné potřeby přes:

I. TAČR (např. program Prostředí pro život), vyhlášení veřejné soutěže je plánováno v dubnu, ale termín se může ještě změnit (schválení rozpočtu ČR). 

II. Fondy EHP a Norska

Aktuálně není vyhlášena žádná výzva. Koncem 1. kvartálu 2022 se předpokládá vyhlášení 2 výzev:
1) Monitoring kvality ovzduší se zaměřením na lokální topeniště s možností využití senzorového měření
2) Pořizování infrastruktury pro monitoring kvality vod (zaměřeno pouze na látky na prioritním listu Evropské komise - pouze mikropolutanty)

Na konci 2. kvartálu budou vyhlášeny další 2 výzvy, které budou navazovat na předchozí výzvy a budou zaměřeny na realizaci konkrétních opatření:
1) Realizace adaptačních opatření plynoucích z adaptačních strategií
2) Akční plány a realizace opatření plynoucích z výzvy č. 2A „Tromso“

Vyhlášené výzvy budou zveřejněny na stránce SFŽP.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou.

Národní agentura pro zemědělský výzkum informuje, že uzavírání smluv o poskytnutí podpory na řešení projektů QK22 v rámci výzkumného programu „Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení od roku 2022 se kvůli rozpočtovému provizoriu nyní neuskuteční.

Finanční prostředky budou jednotlivým příjemcům poskytovány na základě smluv o poskytnutí podpory, které nemohou být s příjemci uzavřeny dříve, než po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, tedy po skončení případného rozpočtového provizoria. O dalším postupu v této věci budou řešitelé informováni.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory. Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK 2014 - 2020), který bude harazen Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK 2021 - 2027).

 1. Inovační vouchery (OP PIK, výzva otevřená do 31. 12. 2022).
 2. Aplikace a technologie (OP TAK, výzva bude otevřená od 1Q/2Q 2022).

Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

       3. Country for the future (výzva bude otevřená od 1Q 2022, neadministruje agentura API, administruje MPO).

       4. Národní plán obnovy (harmonogram výzev je platný k 26. listopadu 2021).

Národní RIS3 strategie, dlouhodobá strategická vize formuluje základní směr rozvoje ČR.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy IS KP14+, a to v soutěžní lhůtě.

Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu,   financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci. Počet studentů doktorského nebo magisterského studijního programu v řešitelském týmu je alespoň roven počtu ostatních členů řešitelského týmu. Pokud je hlavním řešitelem student doktorského studijního programu, je vždy členem řešitelského týmu jeho školitel.

Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č.
B3-13/7-SR.
Každý řešitel může předložit do soutěže
pouze 1 projekt.
Řešitelský tým může tvořit nejvýše 50 osob.

V
rámci 13. ročníku soutěže není možno žádat o investiční prostředky.


Časový harmonogram soutěže:

Vyhlášení soutěže
15. 11. 2021
Soutěžní lhůta
15. 11. 2021 – 14. 1. 2022 (16:00)
Hodnotící lhůta
17. 1. – 28. 2. 2022
Počátek řešení projektů
březen 2022
Termín pro odev
zdání zprávy 15. 1. (víceleté projekty) a 15. 3. (jednoleté projekty)
Veřejné oponentury závěrečných zpráv
do 24. 3. 2023

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP:

http://obd.upol.cz

Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. Průvodce aplikací, směrnici,

toto vyhlášení a formální hodnotící kritéria najdete po přihlášení na hlavní stránce záložky IGA
a FRUP.
Přihlášky se podávají do
14. 1. 2022 do 16:00 hod.

Projekty včetně povinných příloh se předkládají v
českém, slovenském či anglickém jazyce.

Ke každému projektu je nutné přiložit povinné přílohy:

1)
Popis projektu – musí obsahovat plánované výzkumné aktivity, jejich očekávané výsledky a
časový harmonogram řešení projektu. Dokument nemá stanovenou podobu, maximální
velikost je limitována počtem 10 stran.
2) Charakteristika řešitelského týmu
– měl by obsahovat životopisy členů řešitelského týmu,
jejich dosavadní výsledky. Rozsah přílohy není omezen. Počet členů řešitelského týmu je
omezen na 50 osob.
3) V
případě, že je řešitelem grantového projektu student, je povinnou přílohou písemný
souhlas školitele a dalších členů řešitelského týmu, že souhlasí se zněním projektu a svou
spoluúčastí na řešení projektu.


Je možné vkládat i další nepovinné přílohy.

Všechny přílohy musí být ve formátu. doc, .docx, .rtf (dokument programu MS Word) nebo.pdf

(dokument programu Adobe Acrobat).


Prioritní témata
PřF
Matematické modely a struktury
Teorie a algoritmy pro zpracování informací
Obecné problémy lineární statistické indukce dat se speciální strukturou
Aplikovaná fyzika – se zaměřením na přístrojovou fyziku, fotoniku, nanomateriály a
biomechaniku
Biofyzika
Moderní optika a optometrie
Kvantová optika a kvantové zpracování informace
Didaktika přírodovědných oborů
Studium koordinačních sloučenin vybraných přechodných a vnitřně přechodných kovů
Struktura a dynamika komplexních molekulových systémů
Vývoj nových syntetických metod pro přípravu biologicky aktivních látek
Syntéza, charakterizace a aplikace nanomateriálů
Analýza látek ve složitých matricích
Vývoj nových syntetických postupů a metod pro přípravu organických sloučenin
Výzkum regulačních rolí enzymů a jiných proteinů v klíčových metabolických procesech
Výzkum regulačních rolí genů, proteinů a metabolitů v klíčových vývojových procesech
a stresových odpovědích rostlin a hmyzu
Biodiverzita rostlin a jejich interakce s prostředím na různých funkčních a
taxonomických úrovních
Molekulární buněčná biologie rostlin
Studium biosyntézy sekundárních metabolitů rostlin
Rostlinná proteomika
Optimalizace využití krajiny
Ekologické procesy v terestrických populacích a společenstvech
Mikrobiální procesy v tekoucích vodách se zaměřením na produkci a spotřebu metanu
Studium endogenních fytohormonů a jejich úlohy v rostlinách
Studium molekulárních mechanismů účinků regulátorů proliferace
Nové růstové regulátory pro biotechnologické a biomedicínské aplikace
Transkripčně regulační mechanismy enzymů metabolizujících léčiva
Role deubiquitinačních enzymů v odpovědi na DNA poškození
Biodiverzita a životní strategie živočichů
Evoluční ekologie ptáků
Molekulární fylogeneze vybraných skupin brouků
Regionální a environmentální aspekty české rozvojové spolupráce
Prostorové jevy – jejich analýza, modelování a vizualizace pomocí geoinformatiky
Sedimentární a environmentální geologie, aplikovaná geofyzika
Mineralogie a základní a aplikovaná petrologie

Finanční limity

min. 150 000 Kč
max. 3 000 000 Kč

Délka trvání projektů

1 rok

Řešitelé projektů

studenti prezenční formy studia doktorského studijního programu se školícím
pracovištěm na PřF UP
studenti kombinované formy studia doktorských studijních programů se školícím
pracovištěm na PřF UP
akademičtí pracovníci s pracovním úvazkem na PřF UP

Doplňkové náklady
(provozní režie fakulty)
20 % z celkové výše nákladů

Doplňkové podmínky

nejsou povoleny mezifakultní projekty

Kontaktní osobou na PřF je RNDr. Marika Svrčková (marika.svrckova@upol.cz).

Hlavním posláním Fondů EHP a Norska je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Současné třetí období (2014–2021) s podporou projektů zaměřených na lidská práva, životní prostředí, vědecký výzkum, vzdělání, zaměstnanost mladých, prevence katastrof, domácí násilí či mezinárodní migrace letos končí. Dle informací z Norské environmentální agentury bude podpora dále pokračovat i v následujících letech a další dotační období je momentálně ve stavu počátečních vyjednávání na úrovni zahraničních úřadů, kdy se stanovují prioritní dotační oblasti a celkový rozpočet pro jednotlivé státy.

Koordinátorem Fondů EHP a Norska je Ministerstvo financí České republiky.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

Národní operační programy

web MPO - RIS3 2021-2027

"Národní RIS3 strategie podmiňuje čerpání financí operačních programů 2021 - 2027 z EU fondů."

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 (z anglického Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation - RIS3, dále též „Národní RIS3 strategie“) zajišťuje promyšlené a účelné zacílení evropských, národních i regionálních prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací a směřuje tuto podporu do vybraných prioritních oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR založené na využívání znalostí a na inovacích. Identifikace a rozvíjení těchto perspektivních oblastí, tedy „inteligentní specializace“, staví na silných stránkách ČR a jednotlivých krajů. Usiluje o cílené „chytré“ využívání unikátní kombinace příležitostí, které nabízí naše hospodářské zázemí a výzkumné a inovační kapacity.

Národní RIS strategie 2021-2027 v anglickém jazyce.


Krajská dimenze

Nedílnou součástí Národní RIS3 strategie jsou vstupy z Krajských RIS3 strategií, jež podléhají schválení regionálním samosprávám. Základním smyslem krajských RIS3 strategií je identifikace zvláštností inovačních systémů v jednotlivých krajích, včetně existující či potenciální specializace, a tím doplnění intervencí realizovaných z národní úrovně. Klíčovou roli hraje budování regionálních partnerství mezi podnikatelskou sférou a veřejných výzkumem.

Krajská RIS3 strategie - Olomoucký kraj (20.06.2020)

web: OP Životní prostředí 2021 - 2027

Předběžný harmonogram výzev na rok 2022

Program je v současnosti ve fázi příprav a je naplánován na evropské programové období 2021–2027. Způsobilost výdajů končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen. Program bude financovaný z EFRR a FS. Výše a míra podpory se bude lišit v závislosti na jednotlivých podporovaných aktivitách. V této fázi přípravy ještě není stanovena. Žádosti se budou podávat elektronicky přes webové stránky OP ŽP.

OP ŽP bude podporovat:

 • energetické úspory a obnovitelné zdroje energie – ve veřejném sektoru a v domácnostech,
 • adaptace na změny klimatu – se zaměřením na prevenci a přizpůsobení se suchu, povodním a sesuvům půdy či podporu environmentálních center,
 • vodohospodářská infrastruktura – podpora výstavby vodovodů a přivaděčů, kanalizací a čistíren odpadních vod,
 • oběhové hospodářství – podpora prevence vzniku odpadů a jejich materiálového a energetického využití,
 • biodiverzita – podpora obnovy a péče o přírodní stanoviště a druhy, zprůchodnění migračních překážek, omezování šíření invazních druhů,
 • ovzduší – podpora náhrady a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a systémů na monitoring kvality ovzduší,
 • sanace – podpora sanací kontaminovaných lokalit.

Programový dokument OP ŽP 2021-2027 (27.09.2021)

Podklady k žádosti o podporu OPŽP 2021–2027

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.3 - Adaptace na změnu klimatu

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.4 - Vodovody a kanalizace

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.5 - Oběhové hospodářství

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.6 - Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.6 - Péče o přírodní stanoviště a druhy

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.6 - Sanace skládky


V případě dotazů k OP ŽP se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Zdroj: web OP TAK, MPO

Operační program navazuje na OP PIK 2014-2020. 

Vyhlášení prvních výzev OP TAK se očekává na konci 1Q roku 2022.  Parametry výzev by mohly být zveřejněny do konce tohoto roku. K vyhlášení prvních výzev dojde začátkem roku 2022.

Evropské a národní priority a jejich cíle definují 5 základních priorit pro OP TAK:

 • Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
 • Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
 • Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury
 • Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
 • Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

Důležité odkazy:

OP TAK - Programový dokument - verze 29.07.2021

OP TAK - Řešení potenciálních překryvů OP TAK s ostatními operačními programy (2021-2027)

OP TAK - Orientační rozpočet a monitoring

OP TAK - Alokace dle podporovaných oblastí

OP TAK - Mapa regionální podpory 01.01.2022 - 31.12.2027

OP TAK - Struktura


V případě dotazů k OP TAK se obracejte na:

 

Zdroj: web Národní plán obnovy 

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje Národní plán obnovy, který obsahuje plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost/restartování a modernizace ekonomiky po COVID-19.

Národní plán obnovy - pro hospodářský růst, udržitelný rozvoj, dekarbonizaci, digitalizaci a podporu nejslabších regionů.


Důležité odkazy:

Národní plán obnovy - projektový dokument 04/2021

Pilíře Národního plánu obnovy

Národní plán obnovy - obsah jednotlivých pilířů


V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Silvii Šavrňákovou (silvie.savrnakova@upol.cz).

web OP Rybářství

Operační program Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) v programovém období 2021 – 2027 a přispívá především k plnění cílů Společné rybářské politiky, Zelené dohody pro Evropu a Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu.
V České republice je OP Rybářství zaměřen na odvětví sladkovodní akvakultury a jeho hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející akvakultura, což je zároveň hlavní cíl pro oblast akvakultury definovaný v Zelené dohodě a v navazující strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“.


Návrh programového dokumentu OP Rybářství - říjen 2020


V případě dotazů k OP Rybářství se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy; Alokace: 4,9 mld. EUR (cca 126,8 mld. Kč); Fond:  EFRR, Fond soudržnosti

web OPD 2021+


Základním výchozím dokumentem pro tvorbu Operačního programu Doprava 2021–2027 je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Jako strategický cíl si v této koncepci Česká republika vytyčila „Efektivní dostupnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu“. Pro Českou republiku je jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné dopravy, což umožní lepší propojení mezi regiony a mezi Českou republikou a ostatními státy EU.

Operační program Doprava 2021–2027 bude mít tři věcné priority a čtvrtá priorita je určena pro Technickou pomoc:

 • Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě
 • Priorita 2 – Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě
 • Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
 • Priorita 4 – Technická pomoc

Programový dokument OP Doprava 2021-2027


V případě dotazů k OPD se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

IROP a ITI OA 2021 - 2027

zdroj: web IROP 2021-2027

IROP je široce zaměřený program, který má za cíl přispět k rozvoji jednotlivých regionů v České republice a ke zlepšení kvality života tamních obyvatel. Usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Administrací programu IROP bylo pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které tuto činnost vykonává jako zprostředkující subjekt pověřený touto činností Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Programový dokument IROP 2021-2027 (20.08.2021)

Aktivity IROP 2021-2027 - Zaměření IROP 2021.2027


V případě dotazů k IROP se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

zdroj: web ITI AO

Integrované teritoriální investice jsou nástrojem, který podporuje využívání finančních zdrojů z více operačních programů a má potenciál zajistit lepší celkové výsledky při stejné výši veřejných financí díky koncentraci financování do určitého území a následné akceleraci dopadů. Prostřednictvím ITI mají regionální subjekty možnost zapojit se do přípravy a realizace s programu, který je určený k rozvoji území na základě místního přístupu.

ITI OA - Integrovaná strategie 2021 - 2027 - projektový dokument  - Mapa vymezení ITI OA 2021-2027


V případě dotazů k ITI OA se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Projekty EU

Dne 12. května 2022 byla otevřena výzva k podávání evropských i globálních postdoktorských projektů zaměřených na mobilitu výzkumných pracovníků.  

Kdy bude výzva uzavřena? 

 • 14. září 2022 

Pro koho je výzva určena? 

 • mladí výzkumníci všech národností, kteří buď v době uzavření výzvy alespoň obhájili disertační práci nebo dosáhli maximálně 8 let od získání titulu Ph.D. (možno odečíst dobu strávenou např. na mateřské dovolené či v dlouhodobé pracovní neschopnosti) 
 • výzkumníci z celého světa, kteří si vybrali hostitelskou instituci v Evropě nebo výzkumníci z Evropy, kteří si vybrali hostitelskou instituci ve třetí zemi (tzn. ne členské či asociované zemi) 

Jaká může být doba trvání projektu? 

 • 12-24 měsíců 

Jakou mám šanci uspět? 

 • vysokou – proč? 
 • projekty, které v hodnotícím procesu dosáhnou skóre alespoň 70%, ale nemohou být z kapacitních důvodů financovány z MSCA-PF programu, mohou v projektech zvolit možnost zapojení do hodnocení ERA Fellowships a dosáhnout tak na financování (platí pro evropské výjezdy a příjezdy z a do ČR) 
 • projekty, které v hodnotícím procesu dosáhnou skóre alespoň 70%, ale nemohou být financovány ani MSCA-PF ani ERA Fellowships mají možnost získat financování v rámci národního programu OP JAK 

Máte-li zájem po získání titulu Ph.D. nabrat hodnotné zkušenosti kdekoliv ve světě či chystáte-li se na pracoviště přijmout zahraničního mladého výzkumníka a přemýšlíte-li nad způsobem jeho financování, je pro Vás určen program MSCA-PF. 

Více informací k programu naleznete zde

Kontaktní osoba: Marika Svrčková (marika.svrckova@upol.cz, kl. 4022) 

 • Mobilita musí proběhnout na partnerské univerzitě v rámci Aliance Aurora.
 • Délka mobility by neměla být delší než 7 dní.
 • Maximální výše financování je 1000 EUR na mobilitu.
 • Finanční podpora (cestovní výlohy a ubytování) bude studentům vyplacena zpětně po ukončení mobility.  Je tedy nutné, aby si studenti mobilitu předfinancovali z vlastních prostředků.
 • Vyplněnou přihlášku musí student odeslat min. 2 měsíce před plánovanou mobilitou.
 • Hlásit se mohou studenti všech studijních programů (Bc., Mgr. i PhD.)
 • V případě udělení kreditů si studenti sami vyřizují uznání ECTS kreditů na PřF UP

Přihláška ke studentské mobilitě a dokument "Aurora Student Mobility Scheme" obsahující podrobnější informace.

Informace ke studentským mobilitám je možné nalézt na odkazu zde: https://aurora.upol.cz/call-aurora-student-mobilities/

Pro dotazy: aurora.up@upol.cz


Tea Pokorná

V rámci Aurora Alliance bylo vyhlášeno další kolo výzvy pro zaměstnanecké mobility s možností realizace těchto mobilit na partnerských univerzitách (https://aurora.upol.cz/alliance-members/) v Auroře (kromě tzv. „Associate partners“). Pro maximální flexibilitu bude tato výzva otevřená po celý akademický rok, s tím, že zaslané přihlášky budou vyhodnoceny stanovenou komisí (Aurora Staff Mobility Evaluation Committee (ASMEC) vždy první pondělí v měsíci. Výsledky výběrového řízení budou oznámeny do jednoho týdne od vyhodnocení.

V rámci této výzvy je možné využít různých druhů mobilit, jako je výuka, školení, job shadowing, výzkumné aktivity a účast na konferencích (v případě kombinace s návštěvou relevantního pracoviště za účelem plánování budoucí spolupráce).

Přihlášku je nutné podat alespoň dva měsíce před plánovaným termínem mobility.

Vyhodnocení přihlášek nebude probíhat v srpnu a v prosinci, tzn., že přihlášky zaslané v červenci a v listopadu budou zpracované v září a v lednu.

Tohle kolo je vyhlášené od 1.3. 2022 a realizace zaměstnaneckých mobilit může proběhnou nejdříve v květnu 2022.

Jedna z podmínek, kterou je nutné splnit: relevance k 4 oblastem („Pilot Domains“), na které se Aurora zameřuje, tj:

 • Sustainability and Climate Change
 • Digital Society and Global Citizenship
 • Health and Well-Being
 • Culture Diversity and Identity

Přihlášky posílejte na e-mailovou adresu: martina.balekova@upol.cz (do kopie: jan.petr@upol.cz, tea.pokorna@upol.cz)

Více informací, jako jsou podmínky pro přihlašování a dokumenty, které potřebujete k podání žádosti, naleznete na následujících odkazech:


Tea Pokorná

web: Aurora Alliance UPOL

Aurora AllianceČlenové aliance

Univerzita Palackého v Olomouci vstoupila do prestižní mezinárodní Aurora Alliance, která sdružuje vybrané univerzity napříč celou Evropou. Ty se intenzivně zaměřují na výzkum a zároveň věnují velkou pozornost tématům udržitelného rozvoje. Celkovou vizí je využít naši akademickou excelenci ve vzdělávání a výzkumu k ovlivnění společenských změn. Dne 18.10.2021 se konal Open Day Aurora Alliance na PdF UPOL. Úvodem toto společenství univerzit představil rektor prof. Martin Procházka společně s dalšími prorektory. Následovaly prezentace Zahraničního odd. RUP.


Open Day Aurora Alliance 18.10.2021

pror. JUDr.Mag.i. Michal Malacka, Ph.D., MBAprof. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.Prof. Mgr.MgA. Vít Zouhar, Ph.D.Selma Porobić, PhD


Tea Pokorná

Horizon Europe 2021 - 2027

Struktura Horizon Europe

Horizon Europe – Brožura


Kontaktní osoba pro HE: Miriam Delongová (miriam.delongova@upol.cz)


Pilíř 1 - Excelentní věda

První pilíř Horizon Europe Excelentní věda podporuje excelentní výzkum a vytváří podmínky pro jeho provozování. Jedná se zejména o podporu vynikajících projektů špičkového badatelského výzkumu, mobilitu vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové infrastruktury. Priorita je rozdělena do tří velkých oblastí: 


Evropská rada pro výzkum (ERC)


Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Aktuální výzvy:

Důležité odkazy:

Formuláře k výzvám Postdoctoral Fellowships a Doctoral Networks zatím nebyly zveřejněny na oficiálních stránkách Horizon Europe.


Evropské výzkumné infrastruktury


Pilíř 2 - Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu

Klastry druhého pilíře Horizon Europe – Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu budou podporovat systémové změny společnosti a ekonomiky spíše než zacílení na jednotlivá odvětví. Klastry budou výrazně přispívat k naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu, cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů nebo strategií a politik v oblasti průmyslu a digitalizace, ochrany biodiverzity či zemědělství. 

Klastr 1 - Zdraví

Klast 2 - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

Klastr 3 - Civilní bezpečnost pro společnost

Klastr 4 - Digitalizace, průmysl, vesmír

Klastr 5 - Klima, energetika a mobilita

Klastr 6 - Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí


Pilíř 3 - Inovativní Evropa

Evropská rada pro inovace

Evropské inovační ekosystémy

Evropský inovační a technologický institut


Důležité odkazy:

HE - Projekt od A do Z

HE - Jak připravit výzkumný projekt pro HE 

HE - Prezentace a video k vytvoření rozpočtu projektu Horizon Europe


Euratom 2021 - 2025

 

Programy přeshraniční spolupráce 2021 – 2027

Web: 2021 - 2027 | AT-CZ

V současné době probíhá příprava nového programu Interreg. Předpokládá se, že po schválení Evropskou komisí bude možné od poloviny roku 2022 podávat nové projekty.

                               

Celkem je k dispozici v novém období na kofinancování projektů 86 821 148 € z EFRR

Maximální míra spolufinancování projektu z EFRR činí 80 %.

 

Co musí projekty v zásadě splňovat, aby získaly podporu:

Příspěvek k cílům programu

 • Cíl projektu musí přispět jak k příslušným prioritám, tak ke specifickým cílům. 

Princip vedoucího partnera

 • vedoucí partner je zodpovědný za realizaci projektu

 • vedoucí partner musí mít aspoň jednoho partnera ze sousední země

 • Splnění min. 3 kritérií spolupráce:

  • Společná příprava projektové žádosti
  • Společná realizace projektu

  • Společný personál

  • Společné financování

Přeshraniční dopad

 • Projekt musí mít prokazatelně udržitelný dopad na obě strany hranice.


Draft Programme strategy (01/2022)


Tea Pokorná

web Interreg V-A Česká republika - Polsko

web dotaceeu.cz - Interreg V-A Česká republika - Polsko (2021-2027)

Prostředky programu budou použity na financování opatření souvisejících s:

 • přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám;
 • posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění;
 • posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích;
 • rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility;
 • posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a
 • spolupráce institucí a obyvatel.

Podpora z programu je směřována zejména veřejnoprávním institucím a neziskovým organizacím. Pro partnery projektů je povinný princip vedoucího partnera. Tzn., že jeden z projektových partnerů je určen jako vedoucí partner projektu, který zodpovídá za realizaci celého projektu a vždy musí mít min. jednoho projektového partnera se sídlem na druhé straně hranice.
Opatření financované z programu musí mít vždy přeshraniční dopad, tzn. že jejich dopad musí být po obou stranách česko-polské hranice. 


Dokumenty:

INTERREG ČESKO - POLSKO 2021-2027

Interreg CZ-PL - Programový dokument (podzim 2021, verze 0.6)


V případě dotazů k programům přeshraniční spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

web Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

web dotaceeu.cz - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (2021-2027)

Programové území: pro projekty s přeshraničním dopadem v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji na české straně a v Trnavském, Trenčianském a Žilinském kraji na slovenské straně.„Žiadatelia môžu mať v odôvodnených prípadoch sídlo aj mimo oprávneného územia, nie však mimo územia SR a ČR. Dopad realizácie aktivít projektu však musí byť v oprávnenom území."

Příprava programu se zaměřuje především na témata, jako jsou podpora a rozvoj kulturního dědictví a podpora rozvoje cestovního ruchu, výchova a vzdělávání, environmentální udržitelnost a péče o životní prostředí, cyklodoprava a jiné alternativní (ekologické) způsoby dopravy, kulturní p2p spolupráce (lidé lidem), institucionální spolupráce a inteligentní města a regiony.


Program přeshraniční spolupráce (31.03.2022)


V případě dotazů k programům přeshraniční spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

web Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko

web dotaceeu.cz - Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko

Program přeshraniční spolupráce INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 bude zaměřen na rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit, podporu přizpůsobení se změnám klimatu a prevenci s nimi spojených rizik, posílení ochrany a zachování přírody a biodiverzity, rozšiřování společné nabídky vzdělávání, posílení úlohy kultury, přírodního dědictví a udržitelného cestovního ruchu, podporu přeshraniční spolupráce institucí a tradiční projekty setkávání lidí přes hranici (tzv. people-to-people projekty).

Výše uvedené oblasti podpory z Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 jsou rozčleněny do následujících pěti Priorit:

 • Priorita 1: Výzkum a přenos znalostí
 • Priorita 2: Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí
 • Priorita 3: Vzdělávání
 • Priorita 4: Kultura a udržitelný cestovní ruch
 • Priorita 5: Lepší správa spolupráce

Program bude navazovat na Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Nadále budou platit obecné podmínky podpory jako princip vedoucího partnera, princip přeshraniční spolupráce a prokazatelný pozitivní přeshraniční dopad na dotační území po obou stranách hranice.
 
O prostředky budou moci žádat například veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný přehled vhodných žadatelů bude stanoven pro každou investiční prioritu zvlášť.
 
Podpora bude poskytována, stejně jako v minulém programovém období, projektům s pozitivním přeshraničním dopadem na území Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje a příhraniční části vládních okresů Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko.

V programovém období 2021-2027 je na podporu projektů spolupráce podél česko-bavorské hranice k dispozici 99,1 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Programový dokument (26.01.2022)

Příručka pro české příjemce dotace + příloha (5. vydání)


Tea Pokorná

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2021–2027 podporuje  a místní projekty s přeshraničním významem připravované ve spolupráci českých a saských kooperačních partnerů. Zaměřuje se na široké spektrum témat, která nabízí kohezní politika EU.
Mezi podporované oblasti patří i nadále projekty zaměřené na přizpůsobení se změně klimatu, zvyšování biodiverzity, podpora vzdělávání a školské projekty, podpora kulturního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a spolupráce institucí. Novým tématem je podpora výzkumu a inovací a rozvoj sítí mezi akademickou, hospodářskou a podnikatelskou sférou.


Jednání o víceletém finančním rámci byla ukončena. Program spolupráce Česká republika-Sasko obdrží v dotačním období 2021-2027 celkem 152.364.000 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Z toho je celkem 141.698.520 EUR k dispozici na projekty a 10.665.480 EUR na technické zabezpečení realizace programu.

Aktuálně probíhá veřejná konzultace návrhu Programového dokumentu a Zprávy o vlivu na životní prostředí. Další informace naleznete zde .

Nový Program spolupráce by měl být do konce roku 2021 předložen Evropské komisi. Po předložení Programového dokumentu Evropská komise nový Program spolupráce vyhodnotí a přijme rozhodnutí o jeho schválení nejpozději do pěti měsíců od data předložení.

Programové území
Programové území zůstává na české straně stejné (Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj). Na německé straně zůstávají součástí programového území saské okresy Vogtlandkreis (Fojtsko), Zwickau (Cvikov), Erzgebirgskreis (Krušnohoří), Mittelsachsen (Střední Sasko), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří), Bautzen (Budyšín) a Görlitz (Zhořelec) a města Dresden (Drážďany) a Chemnitz (Saská Kamenice). Durynské okresy Greiz a Saale-Orla-Kreis již nebudou součástí programového území.

Výše podpory
Projekty spolupráce mohou být v novém dotačním období podpořeny z prostředků EFRR až do výše 80% způsobilých výdajů.

Princip Lead partnera
Princip Lead partnera bude zachován. To znamená, že kooperační partneři jmenují Lead partnera, který bude zodpovědný za celý projekt po stránce organizační, obsahové a finanční.

Kritéria přeshraniční spolupráce
Nadále také zůstává povinné splnění tří ze čtyř požadovaných kritérií přeshraniční spolupráce (společná příprava, realizace a financování a/nebo společný personál).


Přehled prioritních os a opatření pro nové dotační odbobí

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2021 - 2027

web dotaceeu.cz - Interreg CENTRAL EUROPE (2021-2027)https://www.interreg-central.eu/Content.Node/discover/InterregCE2021.html 

Program má být cílen na: zlepšení v přípravě politik, vzdělávání a účinnosti změn; rozšíření znalostí včetně jejich přenosu a výměny; lépe koordinovanou spolupráci a zkvalitnění správy na různých úrovních; odstranění bariér; nové anebo lepší služby; změny v chování; vliv veřejnosti a finanční páky - a to včetně přípravy následných investic.
Páteř strategie financování programu budou tvořit priority a specifické cíle z oblasti inovací, zelených energií, klimatických změn, oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí, ekologizace městské mobility, posílení správy pro integrovaný územní rozvoj. Z výstupů a aktivit budou sice zcela určitě dominovat ty měkké (strategie, akční plány, nástroje, školení, struktury např. klastry, hodnotové řetězce, apod.), nicméně počítá se také s uskutečňováním pilotních aktivit. Míra spolufinancování z EFRR pro české příjemce by měla dosahovat 80% oprávněných výdajů.

Aktuální výzvy:


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

 

web dotaceeu.cz - Program Interreg DANUBE (2021-2027)http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/programming-period-2021-2027 

Výsledkem projektů jsou tzv. „měkké výstupy“ jako je řešení společných výzev a potřeb v konkrétních oblastech, ovlivnění politických rámců, nástrojů a služeb, ale také konkrétní pilotní investice malého rozsahu. Vzhledem ke geografickému překryvu území a cílů programu a strategie EU pro Podunají  (EUSDR) poskytují možnost spolupráce a podpory v naplnění svých cílů. 
Pro nadcházející období byly stanoveny následující priority a cíle: A Smarter Danube Region – posilévání výzkumných a inovačních kapacit, rozvoj dovedností pro smart specializaci a průmyslovou transformaci. A Greener, Low Carbon Danube Region – podpora obnovitelné energie, biologická rozmanitost, udržitelný vodní managment, přizpůsobení změněn klimatu. A More social and Inclusive Danube Region – přístup ke kvalitním službám a vzdělávání, rozvoj sociální infrastruktury, posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji. A Better Cooperation Governance – posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a stakeholderů k realizaci makroregionálních strategií.

 

PRIORITY A CÍLE NA OBDOBÍ 2021–2027

1. Chytřejší Podunají

2. Zelenější, nízkouhlíkový Podunají

3. Sociálnější Podunají

4. Lepší správa spolupráce v Podunají

 


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

web dotaceeu.cz - Program Interreg EUROPE (2021-2027)https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/ 

Program se zaměřuje na zlepšení implementace regionálních politik, včetně programů investice pro růst a zaměstnanost prostřednictvím výměny zkušeností, inovativních postupů a budováním kapacit mezi subjekty podílející se na implementaci a přípravě regionálních politik.

Jedná se o projekty měkkého charakteru, kde budou moci být realizovány pilotní aktivity v omezeném rozsahu. Projekty budou moci být realizovány ve všech tematických oblastech kohezní politiky od výzkumu a inovací, životního prostředí, klimatických změn, sociální problematiku až po oblast dopravy a integrovaného rozvoje.


10.02.2022 - Infoden Interreg EUROPE - všechny prezentace

1. výzva (05.04.2022 - 31.05.2022)


V případě dotazů k programům nadnárodní a meziregionální spolupráce se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Mezinárodní visegradský fond

Do 01.06.2022 (12:00 SEČ) je možné podávat žádosti do Visegradského fondu. Bližší informace k jednotlivým typům grantů naleznete v sekci Projekty EU/Mezinárodní visegradský fond. Systém pro podávání žádostí se otevírá 20 dní před termínem deadlinu. Fakultní deadline je 20.05.2022.


Před podáním projektové žádosti

 1. Řešitel, stejně jako spoluřešitel, informuje o záměru podat projektovou žádost příslušnou referentku OPP PřF – dle poskytovatele dotace – viz web OPP PřF.
 2. Podání každé projektové žádosti (hlavní řešitelské i spoluřešitelské) schvaluje děkan a tajemnice fakulty (kvalita žádosti, dofinancování, investice). Z toho důvodu v dostatečné časové rezervě poskytne žadatel příslušné referentce informace k projektové žádosti (anotace, rozpočet včetně případného dofinancování Kč/%, realizační tým, rozpis úvazků, systém konsorciálního řízení projektu – kdo a v jakém počtu hlasují/rozhodují – pokud je toto pro projekt relevantní). Společně se zelenou košilkou (Žádost o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace – 1 originál) podepisuje žadatel a vedoucí pracoviště. Součástí žádosti je souhlas vedoucího s případným dofinancováním (Stručné informace k projektu - 1 originál). S přípravou košilky ráda pomůže pracovnice oddělení. Oba dokumenty je třeba předat na OPP PřF osobně nebo vnitřní poštou, včetně ERMS čísla dokumentu. Termíny fakultních uzávěrek a kontaktní osoby jsou uvedeny u jednotlivých výzev v sekci Oddělení projektové podpory - výzvy a sděleníProsíme o dodržování fakultní uzávěrky.
 3. Pokud je součástí žádosti dodání konsorciální smlouvy, smlouvu žadatel předá na OPP PřF, které zajistí připomínky PO RUP přes sekretariát děkana ve lhůtě až 2 týdnů. Podepsanou smlouvu je nutné předat na OPP PřF k vložení do CES a zveřejnění v RS MVČR.
 4. Podání žádostí v online platformách zajišťuje řešitel. Odeslání projektové žádosti ve finální (tištěné) podobě či potvrzení o podání projektu (online) datovou zprávou zajišťuje příslušná referentka OPP PřF.

Tea Pokorná

Mezinárodní visegradský fond podporuje regionální spolupráci v rámci Visegradského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství - a je možné požádat o grant i podporu mobility. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách fondu: https://www.visegradfund.org/.

Visegradské granty

Visegradské granty podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi a vzdělávacími a výzkumnými středisky, jež přispívají ke spolupráci ve visegradském regionu.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a aktivní účast organizací z nejméně 3 zemí V4.
 • Přeshraniční spolupráce nejméně dvou organizací ze 2 sousedních zemí V4 má rovněž nárok na podporu s projekty, které se konají v okruhu 40km od hranice.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty mohou pokrýt až 100% rozpočtu projektu a 15% na režijní náklady.
 • Projekty musí řešit alespoň jeden z cílů sedmi oblastí zaměření grantového programu.

Granty Visegrad+

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména nečlenských státech EU na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství. 

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní zapojení alespoň 3 zemí V4 a 1 subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu, maximálně 15% z požadované částky jde na režijní náklady.
 • Projekty se musí zabývat alespoň jeden z cílů sedmi oblastí grantového programu a musí být prováděny v regionu Východního partnerství EU nebo na západním Balkáně.

Strategické granty

Strategické granty podporují projekt zaměřený na každoroční strategické priority Visegradské skupiny. Strategické priority vyhlašuje každoročně země V4, která v té době uskupení předsedá. Tou je od července 2020 do června 2021 Polsko.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní účast organizací ze všech zemí V4.
 • Maximální doba trvání projektů je 36 měsíců, minimálně 12 měsíců.
 • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu s 15% z režijních nákladů.
 • Projekty musí jednoznačně řešit jednu z ročních strategických priorit Visegradské skupiny.
  • Návrat ke kořenům visegradské spolupráce (Projekty zdůrazňující význam posílení vazeb a rozvoje spolupráce mezi společnostmi zemí V4 v souvislosti s 30. výročím V4)
  • Obnova po covidu (Projekty zaměřené na podporu odolnosti/oživení V4 z hlediska zdraví, hospodářství a společnosti prostřednictvím inovativních řešení)
  • Podpora regionálního brandingu a cestovního ruchu (Projekty zaměřené na propagaci vnějšího obrazu A4 a cestovního ruchu v regionu V4 a v jeho rámci)
 • The 2022 priorities for the Strategic Grants are:
  • Research, development and innovation, digitalisation
  • Post-COVID Recovery
  • Challenges and perspectives of the young generation in the Visegrad countries

Podání žádosti o grant

Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky prostřednictvím on-line systému, který se otevírá 30 dní před každým termínem. Registrace žádosti je možná pouze s platnou e-mailovou adresou. Každá aplikace je chráněna heslem a lze k ní přistupovat a upravovat ji.

Termíny

Žádosti se přijímají třikrát ročně. Termíny jsou vždy 1. února, 1. června a 1. října. Žádosti musejí být podány do 12:00 p.m. SEČ v daný den. 


V případě dotazů k Mezinárodnímu visedradskému fondu se obracejte na Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).


Kde a jak podat návrh projektu

Užitečné tipy a odkazy na poskytovatele. Čtěte a kontaktujte nás.

Agentury, ministerstva a fondy

Obecná pravidla pro podání všech typů projektových návrhů

Před podáním návrhu projektu (agentury, ministerstva a fondy) za PřF UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním, ať už je řešitel z UP v roli hlavního řešitele nebo spoluřešitele.

Co je potřeba ke splnění administrativních kroků při podání návrhu projektu?

 • Řádně vyplněná zelená košilka (čili Žádost o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace - 1 originál), podepsaná předkladatelem a vedoucím katedry/pracoviště.
 • Stručné informace k projektu (1 originál).

Vše vytištěné včetně podpisů (ještě před podáním v online platformě, datovou zprávou, na podatelnu nebo poštou) podejte pracovnici na Oddělení projektové podpory PřF UP (pracoviště 3905), která pomůže s formuláři a zajistí podpisy (děkana, tajemníka) na žádosti. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy.

Národní RIS3 strategie 2021 - 2027, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR. Podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

Frascati manuál, dokument určený pro posuzování aktivit výzkumu a experimentálního vývoje v souvislosti se statistickými a analytickými činnostmi, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

 

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

TA ČR je organizační složkou státu, zřízenou v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb., centralizující státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. Aktuální nabídku výzev najdete na Programy a soutěže.

Zjistěte, který program je vhodný právě pro Vás.

Důležité upozornění po získání dotace. Spoluřešitelskou smlouvu (hlavní příjemce – UP) je třeba podepsat před uzavřením projektové smlouvy (poskytovatel – hlavní příjemce).

Užitečné odkazy:

ISTA, online informační systém, který zajišťuje celý průběh poskytování účelové podpory, umožňuje napojení např. na relevantní registry veřejné správy a na informační systémy státu. Součástí je systém nápověd, který provede uchazeče vyplněním elektronické žádosti.

Helpdesk, platforma pro založení nových dotazů i vyhledávání dotazů existujících v databázi.

 

Ministerstvo zemědělství (MZe)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) zajišťuje kompletní přípravu a vyhlášení resortních programů výzkumu MZe, vyhlášení a průběh veřejných soutěží a následnou administraci financovaných projektů v oblasti zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu. V současné době jsou podporovány VaV projekty probíhající v Programu ZEMĚ, tedy Program aplikovaného výzkumu ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy ISTA, a to v soutěžní lhůtě.

Národní RIS3 strategie 2021 - 2027, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR. Podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

 

Ministerstvo vnitra (MV)

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií SECTECH, realizovaný formou veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Hlavním cílem je propojení malých a středních podniků, v participaci na vývoji a transferu nových bezpečnostních technologií.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy ISTA, a to v soutěžní lhůtě.

Národní RIS3 strategie 2021 - 2027, dlouhodobá strategická vize "Odolná ekonomika založená na znalostech a inovacích" formuluje základní směr rozvoje ČR. Podmiňuje čerpání operačních programů EU fondů.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory. Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK 2014 - 2020), který bude harazen Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK 2021 - 2027).

Portál IS KP14+ jako součást MS2014+ je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů.

Národní RIS3 strategie, dlouhodobá strategická vize formuluje základní směr rozvoje ČR.

Všechny dostupné informace o čerpání z fondů Evropské unie najdete na stránkách www.dotaceeu.cz.

10 kroků k získání dotace

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím platformy IS KP14+, a to v soutěžní lhůtě.

 

Ministerstvo kultury (MK)

Program NAKI III na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity a umění na léta 2023 až 2030 byl schválen usnesením vlády ČR.

Program implementuje Koncepci vycházející z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (NP VaVaI 2021+).

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán osobně přes podatelnu nebo poštou, a to v soutěžní lhůtě.

 

Ministerstvo financí (MF)

Fondy EHP a Norska na podporu snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Čtvrté období (2021–20XX) je ve stavu počátečních vyjednávání na úrovni zahraničních úřadů, kdy se stanovují prioritní dotační oblasti a celkový rozpočet pro jednotlivé státy.

Před podáním návrhu projektu za UP je nezbytný souhlas děkana a tajemníka fakulty s podáním formou zelené košilky a stručné informace k projektu. Prosíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy. Návrh projektu musí být podán v elektronické podobě prostřednictvím AIS SFŽP ČR platformy, a to v soutěžní lhůtě.

Kuchařka k administraci projektů

Praktické informace pro řešitele na PřF UP.

Administrace projektů OPP PřF

Oddělení projektové podpory (OPP PřF - 3905) je podporou při podávání projektů na PřF. Poskytuje konzultace a zajišťuje administrativu spojenou s projektem v rámci evidence na UP. V případě dotazů a pochybností se neváhejte vždy obrátit na pracovníky, kteří s agendou ochotně pomohou. Pro projekty obecně platí následující postup.

Projekty v krocích:

I. Před podáním projektové žádosti

 1. Řešitel, stejně jako spoluřešitel, informuje o záměru podat projektovou žádost příslušnou referentku OPP PřF – dle poskytovatele dotace – viz web OPP PřF.
 2. Podání každé projektové žádosti (hlavní řešitelské i spoluřešitelské) schvaluje děkan a tajemnice fakulty (kvalita žádosti, dofinancování, investice). Z toho důvodu v dostatečné časové rezervě poskytne žadatel příslušné referentce informace k projektové žádosti (anotace, rozpočet včetně případného dofinancování Kč/%, realizační tým, rozpis úvazků, systém konsorciálního řízení projektu – kdo a v jakém počtu hlasují/rozhodují – pokud je toto pro projekt relevantní). Společně se zelenou košilkou (Žádost o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace – 1 originál) podepisuje žadatel a vedoucí pracoviště. Součástí žádosti je souhlas vedoucího s případným dofinancováním (Stručné informace k projektu - 1 originál, rozsah 1 normo strana). S přípravou košilky ráda pomůže pracovnice oddělení. Oba dokumenty je třeba předat na OPP PřF osobně nebo vnitřní poštou, včetně ERMS čísla dokumentu. Termíny fakultních uzávěrek a kontaktní osoby jsou uvedeny u jednotlivých výzev v sekci Oddělení projektové podpory - výzvy a sděleníProsíme o dodržování fakultní uzávěrky jeden týden před uzávěrkou výzvy.
 3. Pokud je součástí žádosti dodání konsorciální smlouvy, smlouvu žadatel předá na OPP PřF, které zajistí připomínky PO RUP přes sekretariát děkana ve lhůtě až 2 týdnů. Podepsanou smlouvu je nutné předat na OPP PřF k vložení do CES a zveřejnění v RS MVČR.
 4. Podání žádostí v online platformách zajišťuje řešitel. Odeslání projektové žádosti ve finální (tištěné) podobě či potvrzení o podání projektu (online) datovou zprávou zajišťuje příslušná referentka OPP PřF.

II. Realizace projektu

 1. V termínech daných zadávací dokumentací či pokyny poskytovatele je nezbytné zajistit podpis smlouvy o řešení projektu tzv. poskytovatelská či grantová smlouva – zasílá poskytovatel dotace. Poskytovatelskou smlouvu či dodatek nepřipomínkuje právní oddělení, na tento typ smluv UP pouze může přistoupit, nikoli ji měnit. Smlouvu podepisuje rektor, příp. jeho statutární zástupce, v některých případech i řešitel (dle zadání poskytovatele).
 2. Znění veškerých dalších smluv – o spolupráci na řešení části projektu (tzv. spoluřešitelské či účastnické smlouvy), konsorciálních, spoluřešitelských dodatků ke smlouvám a dalších – připomínkuje před podpisem zúčastněných stran Právní oddělení RUP (ve lhůtě až 2 týdnů) nebo se použije vzorová smlouva připravená PO RUP (např. spoluřešitelské smlouvy k projektům GAČR). K tomuto účelu předkladatel doloží příslušnou dokumentaci (projektovou smlouvu, zadávací dokumentaci, návrh spoluřešitelské smlouvy apod.).
 3. Podpis veškerých smluv a dodatků zajištuje řešitelům i spoluřešitelům OPP PřF. K tomuto účelu předkladatel doloží na OPP PřF příslušnou dokumentaci (projektovou smlouvu, zadávací dokumentaci, návrh spoluřešitelské smlouvy apod.) a také formuláře (růžová a žlutá košilka) nezbytné k podpisu rektora/statutárního zástupce a k vložení smlouvy/dodatku do CES a RS MVČR. Projektové smlouvy zpravidla podepisuje statutární zástupce (rektor) či jím pověřená osoba.
 4. Řádně vyplněný formulář – tzv. elektronickou košilku, kterou podepisuje řešitel/spoluřešitel projektu (PřF) a vedoucí pracoviště (PřF). Podepsanou košilku je třeba předat na OPP PřF osobně nebo vnitřní poštou, včetně ERMS čísla dokumentu.
 5. Finální verze smlouvy (tj. smlouva podepsaná všemi účastníky) musí být neprodleně předána na oddělení OPP PřF, které zajistí vložení smlouvy/dodatku do CES (centrální evidence smluv UP) a následně informuje o vložení do CES předkladatele smlouvy. Po zveřejnění smlouvy v CES je smlouva zveřejněna také v RS MVČR (Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky), pokud předkladatel smlouvy neuplatní jednu z výjimek a smlouva/dodatek nemusí být v RS MVČR zveřejněn (např. plnění smlouvy výhradně v zahraničí). Předkladatel smlouvy/dodatku je o zveřejnění informován prostřednictvím automaticky vygenerovaného e-mailu. O vložení smlouvy/dodatku do CES informuje řešitele/spoluřešitele mailem klíčový uživatel PřF.
 6. Dle Zákona o registru (340/2015 Sb.) nabývají smlouvy/dodatky účinnosti až s datem zveřejnění v RS MVČR.
 7. Lhůta k odeslání smlouvy/dodatku do RS MVČR činí podle zákona o registru smluv maximálně 30 dní od uzavření smlouvy/dodatku, tj. od data posledního podpisu uvedeného ve smlouvě/dodatku. Dále platí, že v případě, že smlouva/ dodatek není zveřejněn v RS MVČR nejpozději do tří měsíců od data posledního podpisu, pozbývá platnosti. Důsledkem mohou být sankce ze strany poskytovatele.
 8. Za evidenci smluv/dodatků je na PřF odpovědný zaměstnanec, klíčový uživatel (Mgr. Silvie Šavrňáková,  silvie.savrnakova@upol.cz, tel. 585 634 011). V případě dotazů, pochybností či požadavku na začernění vybraných pasáží ve smlouvě/dodatku ji kontaktujte e-mailem.
 9. Obecná pravidla a postup pro vedení evidence smluv (a dodatků) na UP upravuje směrnice rektora UP B3-17/5-SR, která je závazná pro všechny zaměstnance UP.
 10. Originály smluv a dodatků jsou zasílány prostřednictvím oddělení OPP PřF k archivaci na Právní oddělení RUP.
 11. K samotné realizaci projektu je ze strany řešitele/spoluřešitele nezbytná znalost podmínek realizace projektu - zadávací dokumentace, všeobecné podmínky a další přílohy a metodické pokyny vydané poskytovatelem dotace.
 12. Řešitel/spoluřešitel před zahájením realizace projektu kontaktuje ekonomické oddělení (Ing. D. Kopecká) k přidělení SPP prvku projektu a personální oddělení (Mgr. V. Vašková, V. Caletková) k zajištění pracovních smluv, dohod o změně PS, návrhu na změnu mzdového zařazení a také popisu pracovní činnosti pracovníků projektu.

III. Dílčí zprávy, závěrečné zprávy, zprávy o činnosti, zprávy o realizaci projektu

 1. Dle konkrétních podmínek jednotlivých poskytovatelů dotace – viz informace na webových stránkách poskytovatelů (zadávací dokumentace, všeobecné podmínky apod.) a OPP PřF. Pokud dojde během řešení projektu ke změně původního návrhu projektu, musí řešitel o této změně poskytovatele informovat v souladu se zadávací dokumentací či směrnicemi poskytovatele.
 2. Udržitelnost projektu. Délku trvání a způsob plnění definuje poskytovatel, a je závazná pro řešitele (UP/fakulty) dle znění v příslušných dokumentech k projektu daného poskytovatele (zadávací dokumentace, smlouvy, web apod.). Např. GA ČR má v poskytovatelských smlouvách uvedenou větu: "Platnost a účinnost této Smlouvy končí uplynutím 720 dnů od data ukončení řešení Projektu."

Praktické informace pro řešitele

CES centrální evidence smluv - obecná pravidla a závazný postup pro vedení evidence smluv (a dodatků) na UP upravuje směrnice rektora UP B3-17/5-SR.

Registr smluv - vyhledávání zveřejněných smluv na stránkách MVČR smlouvy.gov.cz/vyhledavani

SPP prvek je přidělen ke každému projektu (Ing. Kopecká) a řešitel má možnost sledovat čerpání rozpočtu na projektu, a to prostřednictvím Portálu UP. Po přihlášení na portal.upol.cz se vpravo, v jedné z nabídek, objeví „SAP“. Po rozkliknutí této nabídky se řešitel dostane na stránku, kde vlevo vybere možnost „Čerpání SPP prvků“. Tam by měly být k dispozici ty SPP prvky projektů, které má řešitel přiděleny na svoje jméno (hlavní řešitel projektu). Následně zadá období, za které požaduje stav čerpání zjistit. Sjetina ze SAP obsahuje položky naúčtované na daný SPP prvek.

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou: návrh projektu, zadávací dokumentaci, smlouvu o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí.

Na základě výsledků kontroly projektů si dovolujeme upozornit řešitele a spoluřešitele na skutečnost, že školení pro pracovníky projektu, byť by se jednalo o odborné školení, není uznatelným nákladem. Náklady na konferenci jsou uznatelným nákladem pouze v případě aktivní účasti na konferenci a pouze ve dnech konání konference.

 

Projektový tým

Ing. Bc. Tea Pokorná
projektová manažerka
585 634 051
tea.pokorna@upol.cz

agenda: projekty MŠMT, OP VVV (Podpora mobility na UP II), OP Jan Amos Komenský (OP JAK), OP Životní prostředí, IROP, ITI olomoucké aglomerace, OP Doprava, Mezinárodní visegradský fond, Interreg (všechny programy přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce)

RNDr. Marika Svrčková, Ph.D.
projektová manažerka
585 634 022
marika.svrckova@upol.cz

agenda: projekty GA ČR, Ministerstva zdravotnictví, Evropské fondy (Horizont Evropa), juniorské projekty UP, IGA

Mgr. Silvie Šavrňáková
referentka projektové podpory
585 634 011
silvie.savrnakova@upol.cz

agenda: CES, projekty TA ČR, projekty Ministerstva průmyslu a obchodu (OP PIK, OP TAK, Národní plán obnovy), Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury, Ministerstva vnitra, Ministerstva financí (Fondy EHP a Norska), Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zahraničních věcí (Česká rozvojová agentura)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)